Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:permisos:permisos:inici [28/10/2019 11:01]
luis.sobrino@secundaria.info [Hospitalització d'un familiar]
professorat:permisos:permisos:inici [19/06/2020 19:04] (actual)
luis.sobrino@secundaria.info [Encàrrec de serveis]
Línia 4: Línia 4:
 ===== Desplaçament en els casos d'​adopció o acolliment internacional ===== ===== Desplaçament en els casos d'​adopció o acolliment internacional =====
  
-Sol·licitud:​ als Serveis Territorials o al Consorci d'​Educació de Barcelona.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: als Serveis Territorials o al Consorci d'​Educació de Barcelona.
  
 Durada: fins a 2 mesos. Durada: fins a 2 mesos.
Línia 12: Línia 12:
 Retribucions:​ exclusivament les retribucions bàsiques. Retribucions:​ exclusivament les retribucions bàsiques.
  
-Legislació:​ [[https://www.boe.es/buscar/act.php?​id=BOE-A-2015-11719|Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,​ pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut ​bàsic de l’empleat públic]], art. 49 b).+Legislació:​ [[https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es/rdlg/2015/10/30/5|Estatut ​Bàsic dels Empleats Públics]] (EBEP), art. 49 b).
  
 \\  \\ 
 ===== Prenatal ===== ===== Prenatal =====
  
-Sol·licitud:​ cal sol·licitar-lo,​ prèviament,​ a la direcció del centre, adjuntant un document justificatiu emès pel facultatiu.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: cal sol·licitar-lo,​ prèviament,​ a la direcció del centre, adjuntant un document justificatiu emès pel facultatiu.
  
 Durada: pel temps indispensable per a la realització d'​exàmens prenatals i tècniques de preparació al part i, en els casos d'​adopció o acolliment, o guarda amb finalitats d'​adopció,​ per a l'​assistència a les preceptives sessions d'​informació i preparació i per a la realització dels preceptius informes psicològics i socials previs a la declaració d'​idoneïtat,​ que hagin de tenir lloc dins de la jornada de treball. Durada: pel temps indispensable per a la realització d'​exàmens prenatals i tècniques de preparació al part i, en els casos d'​adopció o acolliment, o guarda amb finalitats d'​adopció,​ per a l'​assistència a les preceptives sessions d'​informació i preparació i per a la realització dels preceptius informes psicològics i socials previs a la declaració d'​idoneïtat,​ que hagin de tenir lloc dins de la jornada de treball.
Línia 25: Línia 25:
 Retribucions:​ es cobra el 100%. Retribucions:​ es cobra el 100%.
  
-Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art. 18. {{:​professorat:​permisos:​permisos:​llei26_2015proteccio_inf_adolescencia.pdf|Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència}},​ disposició final tercera i quarta.+Legislació:​ [[ https://​portaljuridic.gencat.cat/​eli/es-ct/l/2006/​07/​05/​8|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art. 18. {{:​professorat:​permisos:​permisos:​llei26_2015proteccio_inf_adolescencia.pdf|Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència}},​ disposició final tercera i quarta.
  
 ---- ----
Línia 34: Línia 34:
 ===(permís per naixement per a la mare biològica i per adopció o acolliment)=== ===(permís per naixement per a la mare biològica i per adopció o acolliment)===
  
-Sol·licitud:​ als Serveis Territorials mitjançant un model d'​instància formalitzat.+Sol·licitud:​ als Serveis Territorials mitjançant un [[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|model d'​instància formalitzat]].
  
-Durada: 16 setmanes, ampliables en cas de discapacitat del fill o filla o en cas de part, acolliment o adopció múltiple en 2 setmanes per cada fill a partir del segon, una per a cadascun dels progenitors. Les 6 primeres setmanes posteriors al part són de descans obligatori i ininterrompudes. ​+Durada: ​ 
 +  * 16 setmanes, ampliables en cas de discapacitat del fill o filla o en cas de part, acolliment o adopció múltiple en 2 setmanes per cada fill a partir del segon, una per a cadascun dels progenitors. ​ 
 +  * Les 6 primeres setmanes posteriors al part són de descans obligatori i ininterrompudes.\\ 
 +  * El progenitor o progenitora d'una //​**família monoparental**//,​ si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir del permís de paternitat de 4 setmanes a continuació del de maternitat.
  
-En el cas que ambdós progenitors treballin el període per gaudir d'​aquest permís, una vegada passades les primeres 6 setmanes, pot portar-se a terme a la seva voluntat. Si s'opta per gaudir les 10 setmanes restants de forma interrompuda,​ cal fer-ho abans dels 12 mesos del fill o filla. A més, s'ha de fer per setmanes completes i amb un preavís de 15 dies com a mínim. Si no treballen ambdós progenitors no es pot interrompre el gaudiment del permís ([[https://​secundaria.info/​docu/​professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|sol·licitud i documentació]]).+  * En el cas que ambdós progenitors treballin el període per gaudir d'​aquest permís, una vegada passades les primeres 6 setmanes, pot portar-se a terme a la seva voluntat. Si s'opta per gaudir les 10 setmanes restants de forma interrompuda,​ cal fer-ho abans dels 12 mesos del fill o filla. A més, s'ha de fer per setmanes completes i amb un preavís de 15 dies com a mínim. Si no treballen ambdós progenitors no es pot interrompre el gaudiment del permís ([[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|sol·licitud i documentació]]).
  
-En el cas d'​**adopció o acolliment**,​ el permís computa, a elecció del progenitor, a partir de la sentència judicial o de la resolució administrativa. En adopcions internacionals el permís pot començar fins a 4 setmanes abans.+  * Element de llista de picsEn ​el cas d'​**adopció o acolliment**,​ el permís computa, a elecció del progenitor, a partir de la sentència judicial o de la resolució administrativa. En adopcions internacionals el permís pot començar fins a 4 setmanes abans.
  
-Observacions: ​la persona que gaudeix d'​aquest permís ho pot fer a jornada completa o a temps parcial, sempre que les necessitats de servei ho permetin. ​ En el cas d'​acolliment temporal, aquest ha de tenir una durada no inferior a un any.+Observacions: ​ 
 +  * La persona que gaudeix d'​aquest permís ho pot fer a jornada completa o a temps parcial, sempre que les necessitats de servei ho permetin. 
 +  En el cas d'​acolliment temporal, aquest ha de tenir una durada no inferior a un any
 +  * Durant el gaudi d'​aquest permís, una vegada finalitzat el període de descans obligatori, es pot participar en els cursos de formació que convoqui l'​Administració.
  
-<note important>​El Departament d'​Educació manté a la Resolució d'​adjudicacions provisionals per al curs 19-20 una mesura que perjudica els drets del **professorat interí**:+<note important>​El Departament d'​Educació manté a la Resolució d'​adjudicacions provisionals per al curs 20-21 una mesura que perjudica els drets del **professorat interí**:
  
- //​«El personal interí nomenat en aquests procediments d'​adjudicació de destinacions provisionals que a data 1 de setembre de 2019 tingui vigent una llicència d'​infantament o adopció o d'​incapacitat temporal mantindrà el dret a la seva destinació per al curs 2019-2020. Els efectes del seu nomenament seran des del dia de la seva presa de possessió efectiva al centre excepte que hagi tingut el curs 2018-2019 un nomenament d'​interí fins el 31 d'​agost de 2019 a un lloc de treball de la mateixa dedicació i mateix grup que l'​adjudicat per al curs 2019-2020 i no hi hagi variació en el codi empresarial de cotització de la Seguretat Social en funció de les destinacions obtingudes en els dos cursos escolars»//​.+ //​«El personal interí nomenat en aquests procediments d'​adjudicació de destinacions provisionals que a data 1 de setembre de 2020 tingui vigent una llicència d'​infantament o adopció o d'​incapacitat temporal mantindrà el dret a la seva destinació per al curs 2020-2021. Els efectes del seu nomenament seran des del dia de la seva presa de possessió efectiva al centre excepte que hagi tingut el curs 2019-2020 un nomenament d'​interí fins el 31 d'​agost de 2020 a un lloc de treball de la mateixa dedicació i mateix grup que l'​adjudicat per al curs 2020-2021 i no hi hagi variació en el codi empresarial de cotització de la Seguretat Social en funció de les destinacions obtingudes en els dos cursos escolars»//​.
 (Hi ha variació en el codi quan es canvia de cos, de tipus de jornada o de servei territorial)</​note>​ (Hi ha variació en el codi quan es canvia de cos, de tipus de jornada o de servei territorial)</​note>​
  
 <​note>​**Professorat interí i substitut**:​ Retribució del 100% del sou amb nomenament vigent. Si en el moment del permís no es té contracte vigent o s'​acaba en el seu transcurs es passa a cobrar el 100% de la base reguladora, sempre que es tinguin 180 dies cotitzats els últims 5 anys.\\ Si al començament del curs s'​està en situació de maternitat, es té dret a l'​assignació d'una vacant, si correspon, d'​entre les sol·licitades,​ atenent al numero d'​ordre. En el cas de no tenir cap nomenament de vacant es pot al·legar aquest fet, justificant-ho documentalment,​ als efectes de romandre a la borsa de treball per tal de no ser cridada a cobrir cap substitució.\\ En cas de tenir un nomenament vigent que no ultrapassi el 30 de juny, es computaran com a serveis prestats a efectes d'​obtenció del numero d'​ordre,​ les setmanes del permís, amb independència de la data de finalització del nomenament, però sense que en cap cas puguin computar-se serveis en data posterior al 30 de juny. </​note>​ <​note>​**Professorat interí i substitut**:​ Retribució del 100% del sou amb nomenament vigent. Si en el moment del permís no es té contracte vigent o s'​acaba en el seu transcurs es passa a cobrar el 100% de la base reguladora, sempre que es tinguin 180 dies cotitzats els últims 5 anys.\\ Si al començament del curs s'​està en situació de maternitat, es té dret a l'​assignació d'una vacant, si correspon, d'​entre les sol·licitades,​ atenent al numero d'​ordre. En el cas de no tenir cap nomenament de vacant es pot al·legar aquest fet, justificant-ho documentalment,​ als efectes de romandre a la borsa de treball per tal de no ser cridada a cobrir cap substitució.\\ En cas de tenir un nomenament vigent que no ultrapassi el 30 de juny, es computaran com a serveis prestats a efectes d'​obtenció del numero d'​ordre,​ les setmanes del permís, amb independència de la data de finalització del nomenament, però sense que en cap cas puguin computar-se serveis en data posterior al 30 de juny. </​note>​
  
-Retribucions:​ Es cobra el 100% de les retribucions,​ a càrrec del Departament,​ si es cotitza a MUFACE. Es cobra el 100% de retribucions,​ a càrrec de l'​INSS,​ si es cotitza a la Seguretat Social (cal demanar als serveis territorials/​Consorci d'​Educació un certificat d'​empresa per annexar-lo a la sol·licitud que s'ha de presentar a l'​oficina de l'​INSS). ​+Retribucions:​ Es cobra el 100% de les retribucions,​ a càrrec del Departament,​ si es cotitza a **MUFACE**. Es cobra el 100% de retribucions,​ a càrrec de l'​INSS,​ si es cotitza a la **Seguretat Social** (cal demanar als serveis territorials/​Consorci d'​Educació un certificat d'​empresa per annexar-lo a la {{:​professorat:​permisos:​permisos:​inss_prestacio_naixementicuramenor.pdf|sol·licitud}} **que s'ha de presentar a l'​oficina de l'INSS**). La prestació per maternitat/​paternitat està exempta de tributar per IRPF.
  
-Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/​2006, ​de de juliol]], art.11. [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2015-11719|Reial decret legislatiu 5/​2015, ​de 30 d’octubrepel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic ​de l’empleat públic]]art. 49 a). +<note important>​Davant del tancament ​de les Oficines ​de la Seguretat Social com a mesura ​de contenció del COVID19l'INSS permet excepcionalment ​la presentació ​de sol·licituds ​de forma electrònica,​ sense necessitat de certificat electrònic o Cl@ve, a la pàgina de [[https://w6.seg-social.es/ProsaInternetAnonimo/OnlineAccess?​ARQ.SPM.ACTION=LOGIN&​ARQ.SPM.APPTYPE=SERVICE&​ARQ.IDAPP=FRCOGENE&​ORGANISMO=I|Presentació ​d'​altres escritssol·licituds o comunicacions]].</​note>​
-[[https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3244|Reial Decret-Llei 6/​2019, ​d’1 de marçde mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'​oportunitat entre dones i homes al treball i l'​ocupació]], art. 3.+
  
 +Legislació:​ [[ https://​portaljuridic.gencat.cat/​eli/​es-ct/​l/​2006/​07/​05/​8|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art.11. [[https://​portaljuridic.gencat.cat/​eli/​es/​rdlg/​2015/​10/​30/​5|Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,​ pel qual s'​aprova el text refós de la Llei de l'​Estatut bàsic de l'​empleat públic]], art. 49 a).
 +[[https://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2019-3244|Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'​oportunitat entre dones i homes al treball i l'​ocupació]],​ art. 3.
  
-<note important>​[[https://​www.agenciatributaria.es/​AEAT.internet/​Inicio/​_componentes_/​_Le_interesa_conocer/​Historico/​2018/​Informacion_sobre_la_exencion_en_IRPF_de_las_prestaciones_por_maternidad_paternidad_percibidas__de_la_Seguridad_Social.shtml|Información sobre la exención en IRPF de las prestaciones por maternidad/​paternidad percibidas de la Seguridad Social]]</​note>​ 
 ---- ----
  
Línia 64: Línia 70:
 ==== Permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment ==== ==== Permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment ====
  
-Sol·licitud:​ als Serveis Territorials.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: als Serveis Territorials ​o al Consorci d'​Educació de Barcelona.
  
-Durada: ​ A partir de l'​1 ​d’abril ​de **2019** el permís de paternitat és de **8 setmanes**. Les dues primeres setmanes immediates posteriors al naixement, adopció o acolliment són de descans obligatori i ininterromput.\\ +Durada: ​ 
-A partir de l'1 de gener de **2020 ** serà de **12 setmanes** (les quatre primeres obligatòriament i de forma ininterrompuda a partir del part, adopció o acolliment).\\ +  A partir de l'​1 ​de gener de **2020 ** el permís de paternitat és de **12 setmanes** (les quatre primeres obligatòriament i de forma ininterrompuda a partir del part, adopció o acolliment).\\ 
-I a partir de l'1 de gener de **2021** serà de **16 setmanes** (les primeres sis com en els casos anteriors).+  ​* ​I a partir de l'1 de gener de **2021** serà de **16 setmanes** (les primeres sis obligatòriament i de forma ininterrompuda a partir del part, adopció o acolliment).
  
 En cas de discapacitat del fill o filla o en cas de part, acolliment o adopció múltiple s'​amplia en 2 setmanes per cada fill a partir del segon, una per a cadascun dels progenitors. En cas de discapacitat del fill o filla o en cas de part, acolliment o adopció múltiple s'​amplia en 2 setmanes per cada fill a partir del segon, una per a cadascun dels progenitors.
  
-Observacions: ​+Observacions: ​\\
 En cas que ambdós progenitors treballin, el període per gaudir d'​aquest permís, una vegada passades les primeres setmanes de descans obligatori, pot portar-se a terme a la seva voluntat. Si s'opta per gaudir les setmanes restants de forma interrompuda,​ cal fer-ho abans dels 12 mesos del fill o filla. A més, s'ha de fer per setmanes completes i amb un preavís de 15 dies com a mínim ([[https://​secundaria.info/​docu/​professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|sol·licitud i documentació]]).\\ En cas que ambdós progenitors treballin, el període per gaudir d'​aquest permís, una vegada passades les primeres setmanes de descans obligatori, pot portar-se a terme a la seva voluntat. Si s'opta per gaudir les setmanes restants de forma interrompuda,​ cal fer-ho abans dels 12 mesos del fill o filla. A més, s'ha de fer per setmanes completes i amb un preavís de 15 dies com a mínim ([[https://​secundaria.info/​docu/​professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|sol·licitud i documentació]]).\\
 Si s'​escull gaudir del permís amb posterioritat a la 16a setmana del permís per naixement (maternitat) i si el progenitor que gaudeix d'​aquest últim hagués sol·licitat la compactació de la lactància, serà a la finalització d'​aquest període quan s'​iniciarà el còmput de les setmanes restants del permís de paternitat. Si s'​escull gaudir del permís amb posterioritat a la 16a setmana del permís per naixement (maternitat) i si el progenitor que gaudeix d'​aquest últim hagués sol·licitat la compactació de la lactància, serà a la finalització d'​aquest període quan s'​iniciarà el còmput de les setmanes restants del permís de paternitat.
  
-Retribucions:​ es cobra el 100%.+Retribucions: ​Es cobra el 100% de les retribucions,​ a càrrec del Departament,​ si es cotitza a **MUFACE**. Es cobra el 100% de retribucions,​ a càrrec de l'​INSS,​ si es cotitza a la **Seguretat Social** (cal demanar als serveis territorials/​Consorci d'​Educació un certificat d'​empresa per annexar-lo a la {{:​professorat:​permisos:​permisos:​inss_prestacio_naixementicuramenor.pdf|sol·licitud}} **que s'ha de presentar a l'​oficina de l'​INSS**). La prestació per maternitat/​paternitat està exempta de tributar per IRPF.
  
 Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art.13, modificat per la [[https://​portaljuridic.gencat.cat/​eli/​es-ct/​l/​2007/​07/​04/​5|Llei 5/2007, de 4 de juliol]], de mesures fiscals i financeres, disposició addicional tercera. [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2015-11719|Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,​ pel qual s'​aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic]], art. 49 c). Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art.13, modificat per la [[https://​portaljuridic.gencat.cat/​eli/​es-ct/​l/​2007/​07/​04/​5|Llei 5/2007, de 4 de juliol]], de mesures fiscals i financeres, disposició addicional tercera. [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2015-11719|Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,​ pel qual s'​aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic]], art. 49 c).
Línia 85: Línia 91:
 ==== Paternitat del progenitor o progenitora de família monoparental ==== ==== Paternitat del progenitor o progenitora de família monoparental ====
  
-Sol·licitud:​ als Serveis Territorials.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: als Serveis Territorials ​o al Consorci d'​Educació de Barcelona.
  
 Durada: 4 setmanes ampliable en 1 setmana més, en el supòsit de discapacitat del fill o filla, i per cada fill o filla a partir del segon en cas de naixement, adopció o acolliment múltiple. Durada: 4 setmanes ampliable en 1 setmana més, en el supòsit de discapacitat del fill o filla, i per cada fill o filla a partir del segon en cas de naixement, adopció o acolliment múltiple.
Línia 99: Línia 105:
 ===== Per a atendre fills prematurs ===== ===== Per a atendre fills prematurs =====
  
-Sol·licitud: ​Als Serveis Territorials (o, si l'​absència és puntual, a la direcció del centre, i és de concessió obligatòria). Documentació:​+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]als Serveis Territorials ​o al Consorci d'​Educació de Barcelona ​(o, si l'​absència és puntual, a la direcció del centre, i és de concessió obligatòria). Documentació:​
   * Document justificatiu de l'​hospitalització   * Document justificatiu de l'​hospitalització
   * Llibre de família   * Llibre de família
Línia 119: Línia 125:
 ===== Lactància ===== ===== Lactància =====
  
-Sol·licitud: ​Als Serveis Territorials amb model normalitzat i fotocòpia compulsada del llibre de família o  document equivalent.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]als Serveis Territorials ​o al Consorci d'​Educació de Barcelona, ​amb model normalitzat i fotocòpia compulsada del llibre de família o document equivalent.
  
 La sol·licitud s'​haurà de lliurar a la direcció del centre de destinació amb un mínim de 15 dies d'​antelació a l'​inici del permís i aquell lliurar-la als Serveis Territorials en el termini de 10 dies. Segons el cas, també es pot lliurar directament als SSTT. La sol·licitud s'​haurà de lliurar a la direcció del centre de destinació amb un mínim de 15 dies d'​antelació a l'​inici del permís i aquell lliurar-la als Serveis Territorials en el termini de 10 dies. Segons el cas, també es pot lliurar directament als SSTT.
Línia 127: Línia 133:
  
 <​note>​**Criteris per al càlcul de la lactància compactada**\\ <​note>​**Criteris per al càlcul de la lactància compactada**\\
-Per obtenir el nombre de dies que es poden acumular, ​s'han de restar de les 52 setmanes anualstotes les setmanes que la persona no ha treballat ​per estar gaudint dels diferents ​permisos. La quantia ​que en resulti, s'ha de multiplicar per 5 (en cas d’un fill), ​que són les hores que redueix la jornada setmanal, i després ​dividir per la jornada diària (7,5 hores -però podria ser una altra-) i arrodonir a l'​alça.\\ +El càlcul dels //dies laborables//​ del permís de lactància compactada ​s'ha de fer personalitzat i cas a casprenent com a referència els dies teòrics de prestació de serveis al centre ​per part del docent entre la seva incorporació després del permís de maternitat i, si s'​escau altres ​permisos ​i/o vacances, i el compliment dels dotze mesos d'edat del fill o filla que dóna dret al permís. Per tanten el càlcul ​s'han de tenir en compte els dies que el personal docent treballa i no s'han de comptabilitzar els dies que no treballa (festiuslliure disposició dels centres ​vacances escolars de Nadal, Setmana Santa i juliol, etc.). El total de dies s'ha de dividir per la jornada diària (7,5 hores -però podria ser una altra-) i arrodonir a l'​alça.\\ 
-Els dies que corresponen al //personal interí// per compactació de lactància es calculen segons el nombre ​d'​hores de lactància que pot fer la persona interessada fins a la data de finalització del nomenament a vacant. Si a partir de l'1 de setembre torna a tenir un nomenament a vacant podrà fer la resta de dies de lactància compactada.</​note>​+Els dies que corresponen al **personal interí** per compactació de lactància es calculen segons el número ​d'​hores de lactància que pot fer la persona interessada fins a la data de finalització del nomenament a vacant. Si a partir de l'1 de setembre torna a tenir un nomenament a vacant podrà fer la resta de dies de lactància compactada. </​note>​
  
 Observacions:​ \\ Observacions:​ \\
-El permís de lactància és únic per a cada fill/filla, és un dret individual dels funcionaris,​ sense que es pugui transferir el seu exercici a l'​altre progenitor, adoptant, guardador o acollidor. Tots dos progenitors tindran dret a gaudir del permís per lactància.\\ +  * El permís de lactància és únic per a cada fill/filla, és un dret individual dels funcionaris,​ sense que es pugui transferir el seu exercici a l'​altre progenitor, adoptant, guardador o acollidor. Tots dos progenitors tindran dret a gaudir del permís per lactància.\\ 
-La  distribució ​ de  les  hores  diàries ​ de  gaudiment ​ d'​aquest ​ permís ​ està  condicionada ​ a  les necessitats del servei.\\ +  ​* ​La  distribució ​ de  les  hores  diàries ​ de  gaudiment ​ d'​aquest ​ permís ​ està  condicionada ​ a  les necessitats del servei.\\ 
-En cas de compactació del permís en jornades completes, aquesta modalitat només es pot gaudir a partir de la finalització del permís per naixement, adopció, guarda, acolliment (maternitat) o del progenitor diferent de la mare biològica respectiu ​ (paternitat),​ o un cop que, des del naixement del menor, hagi transcorregut un temps equivalent al que comprenen els esmentats permisos. Per tant, fins a la setzena setmana no es pot compactar aquest permís i fins a aquell moment només es pot gaudir mitjançant la corresponent reducció diària.\\ +  ​* ​En cas de compactació del permís en jornades completes, aquesta modalitat només es pot gaudir a partir de la finalització del permís per naixement, adopció, guarda, acolliment (maternitat) o del progenitor diferent de la mare biològica respectiu ​ (paternitat),​ o un cop que, des del naixement del menor, hagi transcorregut un temps equivalent al que comprenen els esmentats permisos. Per tant, fins a la setzena setmana no es pot compactar aquest permís i fins a aquell moment només es pot gaudir mitjançant la corresponent reducció diària.\\ 
-Si es vol gaudir de la lactància compactada, s'ha de fer després d'​haver gaudit de la resta de permisos (ex. maternitat, reducció de jornada compactada, vacances, etc.). Per tant, si  la  persona ​ beneficiària ​ sol·licita ​ compactar ​ la  reducció ​ de  jornada ​ i  la  lactància, ​ primer gaudirà de la compactació de la reducció de jornada i després de la lactància.\\ +  ​* ​Si es vol gaudir de la lactància compactada, s'ha de fer després d'​haver gaudit de la resta de permisos (ex. maternitat, reducció de jornada compactada, vacances, etc.). Per tant, si  la  persona ​ beneficiària ​ sol·licita ​ compactar ​ la  reducció ​ de  jornada ​ i  la  lactància, ​ primer gaudirà de la compactació de la reducció de jornada i després de la lactància.\\ 
-Si, en acabar el permís, no es produeix la reincorporació al lloc de treball, la compactació de la lactància comporta el retorn de les retribucions percebudes de manera anticipada.\\+  ​* ​Si, en acabar el permís, no es produeix la reincorporació al lloc de treball, la compactació de la lactància comporta el retorn de les retribucions percebudes de manera anticipada.\\
  
 El personal **interí i substitut** pot gaudir del permís de lactància independentment de la jornada que realitzi, però només té dret a compactar-lo en vacant amb contracte fins a 31 d'​agost. El personal **interí i substitut** pot gaudir del permís de lactància independentment de la jornada que realitzi, però només té dret a compactar-lo en vacant amb contracte fins a 31 d'​agost.
Línia 147: Línia 153:
 ===== Per a atendre fills discapacitats ===== ===== Per a atendre fills discapacitats =====
  
-Sol·licitud:​ s'ha de demanar a la direcció del centre, amb la documentació següent:\\+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: s'ha de demanar a la direcció del centre, amb la documentació següent:\\
   * Certificat mèdic oficial de la persona causant o certificat oficial de l'​Equip de Valoració de la Direcció General de Protecció Social, de reconeixement del grau de disminució física, psíquica o sensorial del causant.   * Certificat mèdic oficial de la persona causant o certificat oficial de l'​Equip de Valoració de la Direcció General de Protecció Social, de reconeixement del grau de disminució física, psíquica o sensorial del causant.
   * Certificat mèdic on es determini el tractament que ha de rebre, especificant el temps, els dies i l'​horari. Horari del centre escolar o d'​altres centres on el fill/a rep atenció.   * Certificat mèdic on es determini el tractament que ha de rebre, especificant el temps, els dies i l'​horari. Horari del centre escolar o d'​altres centres on el fill/a rep atenció.
Línia 164: Línia 170:
 ===== Matrimoni o inici de convivència===== ===== Matrimoni o inici de convivència=====
  
-Sol·licitud:​ als Serveis Territorials. La concessió no està subordinada a les necessitats del servei.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: als Serveis Territorials ​o al Consorci d'​Educació de Barcelona. La concessió no està subordinada a les necessitats del servei.
  
 Durada: 15 dies naturals consecutius. Durada: 15 dies naturals consecutius.
Línia 179: Línia 185:
 ===== Matrimoni d'un familiar ===== ===== Matrimoni d'un familiar =====
  
-Sol·licitud:​ se sol·licita prèviament a la direcció del centre. Documentació:​ fotocòpia compulsada del llibre de família i/o document justificatiu.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: se sol·licita prèviament a la direcció del centre. Documentació:​ fotocòpia compulsada del llibre de família i/o document justificatiu.
  
 Durada: 1 dia d'​absència per matrimoni d'un familiar fins al segon {{:​professorat:​permisos:​permisos:​graus_consanguinitat_afinitat18.pdf|grau de consanguinitat o afinitat}}. És ampliable a 2 dies si el matrimoni té lloc fora de Catalunya. Durada: 1 dia d'​absència per matrimoni d'un familiar fins al segon {{:​professorat:​permisos:​permisos:​graus_consanguinitat_afinitat18.pdf|grau de consanguinitat o afinitat}}. És ampliable a 2 dies si el matrimoni té lloc fora de Catalunya.
Línia 191: Línia 197:
 ===== Per a víctimes de violència de gènere ===== ===== Per a víctimes de violència de gènere =====
  
-Sol·licitud:​ als Serveis Territorials.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: als Serveis Territorials ​o al Consorci d'​Educació de Barcelona.
  
 Durada: El temps imprescindible d'​acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents. Durada: El temps imprescindible d'​acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents.
Línia 204: Línia 210:
 ===== Permís per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu ===== ===== Permís per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu =====
  
-<​note ​tip>Es tracta del permís d'una reducció d'​almenys mitja jornada, amb el 100% de retribucions,​ que en determinades circumstàncies es pot acumular en jornades completes.</​note>​+<​note ​important>Es tracta del permís d'​una ​**reducció** d'​almenys mitja jornada, amb el 100% de retribucions,​ que en determinades circumstàncies es pot acumular en jornades completes. </​note>​
    
-Sol·licitud:​ als Serveis Territorials,​ adjuntant un informe mèdic del Servei Públic de Salut o de l'​entitat sanitària concertada corresponent.+[[professorat:​permisos:​reduccions:​inici#​sol_licituds|Sol·licitud]]: als Serveis Territorials ​o al Consorci d'​Educació de Barcelona, adjuntant un informe mèdic del Servei Públic de Salut o de l'​entitat sanitària concertada corresponent.
  
 Durada: fins que s'​extingeixi la causa o fins que el fill faci 18 anys. Durada: fins que s'​extingeixi la causa o fins que el fill faci 18 anys.
  
 Observacions: ​ Observacions: ​
-  * [[http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/​150352|Llistat de malalties greus]], Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, ANEXO.+  * [[https://www.boe.es/buscar/act.php?​id=BOE-A-2011-13119|Llistat de malalties greus]], Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, ANEXO.
   * La reducció ha de ser com a mínim de mitja jornada. Es podran establir les condicions i supòsits en què aquesta reducció de jornada es pugui acumular en jornades completes. ​   * La reducció ha de ser com a mínim de mitja jornada. Es podran establir les condicions i supòsits en què aquesta reducció de jornada es pugui acumular en jornades completes. ​
   * Quan els dos progenitors,​ adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent puguin tenir-hi dret, només hi podrà accedir un d'​ells. ​   * Quan els dos progenitors,​ adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent puguin tenir-hi dret, només hi podrà accedir un d'​ells. ​
Línia 226: Línia 232:
 ===== Mort, accident o malaltia greu d'un familiar ===== ===== Mort, accident o malaltia greu d'un familiar =====
  
-Sol·licitud:​ el permís el concedeix la direcció del centre i no cal sol·licitar-lo prèviament. Documentació:​+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: el permís el concedeix la direcció del centre i no cal sol·licitar-lo prèviament. Documentació:​
   * Fotocòpia compulsada del llibre de família   * Fotocòpia compulsada del llibre de família
   * Certificació mèdica acreditativa del succés (mort, accident o malaltia greu)   * Certificació mèdica acreditativa del succés (mort, accident o malaltia greu)
Línia 240: Línia 246:
 ===== Hospitalització d'un familiar ===== ===== Hospitalització d'un familiar =====
  
-Sol·licitud:​ el permís el concedeix la direcció del centre i no cal sol·licitar-lo prèviament. S'ha d'​acompanyar de la documentació justificativa del parentiu i de l'​hospitalització.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: el permís el concedeix la direcció del centre i no cal sol·licitar-lo prèviament. S'ha d'​acompanyar de la documentació justificativa del parentiu i de l'​hospitalització.
  
 Durada: 2 dies hàbils si l'​esdeveniment s'ha produït a la mateixa localitat i 4 dies hàbils si és en una localitat diferent al lloc de treball. Excepcionalment i per motius degudament justificats,​ es pot ampliar el permís fins a 6 dies laborables. Els dies de permís es podran gaudir dins el termini de 10 dies a partir del succés.\\ Durada: 2 dies hàbils si l'​esdeveniment s'ha produït a la mateixa localitat i 4 dies hàbils si és en una localitat diferent al lloc de treball. Excepcionalment i per motius degudament justificats,​ es pot ampliar el permís fins a 6 dies laborables. Els dies de permís es podran gaudir dins el termini de 10 dies a partir del succés.\\
Línia 254: Línia 260:
 ===== Permís sense retribució per a atendre un familiar ===== ===== Permís sense retribució per a atendre un familiar =====
  
-Sol·licitud:​ als Serveis Territorials.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: als Serveis Territorials ​o al Consorci d'​Educació de Barcelona.
  
 Durada: mínim 10 dies i màxim 3 mesos. Es pot prorrogar excepcionalment fins a 3 mesos més. Es podrà demanar la modificació de la data prevista de finalització i la reincorporació al centre, prèvia justificació que ha finalitzat la situació per la qual es va demanar i concedir. Durada: mínim 10 dies i màxim 3 mesos. Es pot prorrogar excepcionalment fins a 3 mesos més. Es podrà demanar la modificació de la data prevista de finalització i la reincorporació al centre, prèvia justificació que ha finalitzat la situació per la qual es va demanar i concedir.
Línia 269: Línia 275:
 ===== Trasllat de domicili ===== ===== Trasllat de domicili =====
  
-Sol·licitud:​ a la direcció del centre. Documentació:​ certificat d'​empadronament.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: a la direcció del centre. Documentació:​ certificat d'​empadronament.
  
 Durada: 1 dia si no hi ha canvi de localitat, i fins a 4 dies si hi ha canvi de localitat. Durada: 1 dia si no hi ha canvi de localitat, i fins a 4 dies si hi ha canvi de localitat.
Línia 288: Línia 294:
 ===== Per exàmens oficials i altres proves d'​avaluació ===== ===== Per exàmens oficials i altres proves d'​avaluació =====
  
-Sol·licitud:​ se sol·licita prèviament a la direcció del centre. Documentació:​ document justificatiu de la prova realitzada, emès pel centre oficial+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: se sol·licita prèviament a la direcció del centre. Documentació:​ document justificatiu de la prova realitzada, emès pel centre oficial
  
 Durada: 1 dia per assistir a exàmens finals en centres oficials. El temps indispensable en el cas d'​altres proves definitives d'​avaluació i alliberadores en els centres oficials. Durada: 1 dia per assistir a exàmens finals en centres oficials. El temps indispensable en el cas d'​altres proves definitives d'​avaluació i alliberadores en els centres oficials.
Línia 316: Línia 322:
 ===== De flexibilitat horària recuperable ===== ===== De flexibilitat horària recuperable =====
  
-Sol·licitud:​ a la direcció del centre. Documentació:​+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: a la direcció del centre. Documentació:​
   * Fotocòpia compulsada del llibre de família   * Fotocòpia compulsada del llibre de família
   * Document justificatiu   * Document justificatiu
Línia 332: Línia 338:
 ===== Deure inexcusable ===== ===== Deure inexcusable =====
  
-Sol·licitud:​ se sol·licita prèviament a la direcció del centre, excepte en els supòsits de força major que ho impedeixin.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: se sol·licita prèviament a la direcció del centre, excepte en els supòsits de força major que ho impedeixin.
  
 Durada: el temps indispensable per a complir el deure. Durada: el temps indispensable per a complir el deure.
Línia 347: Línia 353:
 ===== Formació permanent del professorat ===== ===== Formació permanent del professorat =====
  
-Sol·licitud:​ a la direcció del centre.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: a la direcció del centre.
  
 Durada: la de l'​activitat. Durada: la de l'​activitat.
Línia 362: Línia 368:
 ===== Encàrrec de serveis ===== ===== Encàrrec de serveis =====
  
-Sol·licitud:​ a la direcció del centre.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: a la direcció del centre.
  
 Durada: no superaran els 5 dies lectius per curs i professor/​a,​ llevat d'​activitats incloses en el pla de formació permanent del professorat que no afectin l'​horari lectiu dels alumnes. Durada: no superaran els 5 dies lectius per curs i professor/​a,​ llevat d'​activitats incloses en el pla de formació permanent del professorat que no afectin l'​horari lectiu dels alumnes.
Línia 375: Línia 381:
 ---- ----
  
-===== Vacances ​=====+===== Recuperació de vacances ​=====
  
-Sol·licitud:​ als Serveis Territorials.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: als Serveis Territorials ​o al Consorci d'​Educació de Barcelona.
  
 Durada: Les vacances anuals retribuïdes per cada any complet de servei són de 22 dies hàbils de durada, o la part proporcional que correspongui quan el temps realment treballat sigui inferior a l'any. En el còmput dels dies de vacances, els dissabtes no tenen la consideració de dies hàbils. Durada: Les vacances anuals retribuïdes per cada any complet de servei són de 22 dies hàbils de durada, o la part proporcional que correspongui quan el temps realment treballat sigui inferior a l'any. En el còmput dels dies de vacances, els dissabtes no tenen la consideració de dies hàbils.
  
-Observacions:​ Les vacances anuals es fan durant el mes d'​agost. No obstant això, si el permís de maternitat, paternitat o d'​atenció a fills prematurs coincideix amb el període de vacances, la persona afectada les pot gaudir immediatament després d'​acabar el permís.\\ També, en cas de baixa per risc durant la lactància, per risc durant l'​embaràs ​ o per incapacitat temporal, que impedeixi el gaudi de les vacances durant el mes d'​agost,​ es podran fer en el moment de la reincorporació de la baixa sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del 31 d'​agost de l'any en què s'​hagin originat.+Observacions: ​ 
 +  * Les vacances anuals es fan durant el **mes d'​agost**. No obstant això, si el permís de maternitat, paternitat o d'​atenció a fills prematurs coincideix amb el període de vacances, la persona afectada les pot gaudir immediatament després d'​acabar el permís. 
 +  * En cas de baixa per risc durant la lactància, per risc durant l'​embaràs ​ o per incapacitat temporal, que impedeixi el gaudi de les vacances durant el mes d'​agost,​ es podran fer en el moment de la reincorporació de la baixa sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del 31 d'​agost de l'any en què s'​hagin originat
 +  * Si el període de gaudiment del permís de compactació (per lactància o reducció) coincideix totalment o parcialment amb les vacances del mes d'​agost,​ el còmput del període quedarà interromput fins l'​acabament del període de vacances. 
 +  * Els professors que es jubilin tenen dret a gaudir immediatament abans del dia de la jubilació dels dies de vacances meritats des de l'1 de setembre anterior a aquesta data. És imprescindible presentar la sol·licitud de vacances amb un mes d'​antelació a la data d'​inici del seu gaudiment. 
 +  * Al **personal interí** que durant el mes d'​agost estigui en situació de maternitat, adopció o acolliment, paternitat, incapacitat temporal o compactació de la reducció de jornada per cura de fill o filla, que canviï de serveis territorials o del Consorci d'​Educació de Barcelona, o de jornada o que no tingui nomenament l'1 de setembre del curs següent, se li liquidarà el període de vacances. 
 +  * Els **substituts**,​ en no tenir contracte durant el mes d'​agost,​ no poden accedir a aquest permís de recuperació de vacances.
  
-Els **substituts**,​ en no tenir contracte durant el mes d'​agost,​ no poden accedir a aquest permís. +Retribució:​ es cobra el 100% (del sou que en aquell moment s'​estigui cobrant).
- +
-Retribució:​ es cobra el 100%.+
  
-Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art. 16. [[https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/10/31/pdfs/​BOE-A-2015-11719-C.pdf|EBEP]], art. 50. +Legislació:​ [[https://​portaljuridic.gencat.cat/​eli/es-ct/l/2006/​07/​05/​8|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art. 16. [[https://https://​portaljuridic.gencat.cat/eli/es/rdlg/2015/10/30/5|EBEP]], art. 50. 
-[[http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/DOIGC/GEST_Personal_docent.pdf|Documents per a l'​organització i la gestió dels centres]]. Gestió del centre. Gestió de personal docent, punt 3. +[[https://espai.educacio.gencat.cat/​Normativa/DOIGC/Pagines/​documents-pdf.aspx|Documents per a l'​organització i la gestió dels centres]]. Gestió del centre. Gestió de personal docent, punt 3. 
  
 ---- ----
Línia 431: Línia 441:
 =====Sol·licitud de permís===== =====Sol·licitud de permís=====
  
-{{:​professorat:​permisos:​permisos:​sol_licitud_permisos19.pdf|Sol·licitud de permisos}} ​(**//nou model//**)+{{:​professorat:​permisos:​permisos:​sol_licitud_permisos20.pdf|Sol·licitud de permisos}}
  
-{{:​professorat:​permisos:​permisos:​sol_licitud_periodes_multiples_maternitat_paternitat19.pdf|Sol·licitud gaudiment períodes múltiples maternitat i altre progenitor}} ​(**//NOU//**)+{{:​professorat:​permisos:​permisos:​sol_licitud_periodes_multiples_maternitat_paternitat19.pdf|Sol·licitud gaudiment períodes múltiples maternitat i altre progenitor}} ​<label type="​danger">​nou<​/label>
  
-{{:​professorat:​permisos:​permisos:​sol_permis_lactancia19.pdf|Sol·licitud de permís de lactància}} ​(**//nou model//**)+{{:​professorat:​permisos:​permisos:​sol_permis_lactancia.pdf|Sol·licitud de permís de lactància}}
  
 {{ :​professorat:​permisos:​llicencies:​declaracio_jurada_permisos_llicenc_exced.pdf |Declaració jurada o promesa}} {{ :​professorat:​permisos:​llicencies:​declaracio_jurada_permisos_llicenc_exced.pdf |Declaració jurada o promesa}}
 +
 +{{ :​professorat:​permisos:​permisos:​sol_licitud_permisos_direccio_centre.pdf |Sol·licitud de permisos a la direcció del centre}}
  
  • Darrera modificació: 28/10/2019 11:01