professorat:permisos:reduccions:inici

Reduccions de jornada

- Les reduccions de jornada d'1 any o més afecten els càlculs de la pensió de jubilació.
- Només es pot reduir la jornada laboral si es treballa a jornada sencera.
- La data d'inici de la reducció de jornada per a un docent interí no pot coincidir amb la data d'inici del nomenament.

Es tracta d'una opció per al Permís per guarda legal d'un fill/a menor de 6 anys, que es pot gaudir de manera compactada per al primer any de l'infant.

Sol·licitud: al Servei Territorial o al Consorci d'Ed. Bcn., amb un mínim de 15 dies d'antelació a la data d'inici. Tramitació per ATRI > Gestió del temps
Cal adjuntar:

 • Fotocòpia completa del llibre de família o document equivalent, o certificat del Registre Civil.
 • Declaració jurada o promesa segons la qual la persona sol·licitant no desenvoluparà cap activitat pública ni privada, remunerada o no.
 • Declaració jurada o promesa segons la qual la parella no gaudeix d'aquesta reducció pel mateix fill o filla.
 • Qualsevol altra documentació que l'òrgan competent consideri convenient​​

Observacions de la compactació:
- Es pot optar pel dret a gaudir de la compactació de la reducció d’un terç o de la meitat de la jornada per jornades consecutives senceres a continuació del finiment del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment o després del permís de paternitat, amb el 80% o 60% de les retribucions, segons la reducció que es gaudeixi.
- El fet de compactar el primer any de reducció suposa la regularització econòmica que correspongui durant el període de temps necessari per equiparar les retribucions percebudes i les jornades realitzades a les d’una situació en què no s’hagués compactat el primer any de la reducció de jornada.
- Un cop iniciada la compactació no s'hi pot renunciar; la persona sol·licitant en gaudeix per a tot el període sense interrupcions.
- El període de compactació no és ampliable en el cas de part, adopció o acolliment múltiple ni per cap altre supòsit.
- Quan el període de gaudi de la compactació coincideixi totalment o parcialment amb el període de vacances durant el mes d'agost, el còmput del període de compactació quedarà interromput fins al finiment del període de vacances.

Retribucions: període de compactació i regularització posterior:

Gaudiment compactat de la reducció d'1/3 de jornada: 122 dies (4 mesos) amb percepció del 80% de les retribucions.
Opcions de regularització:
- Jornada sencera després de la compactació, durant 8 mesos i amb percepció del 80% de les retribucions.
- Reducció d'1/3 de jornada després de la compactació, durant 8 mesos i amb percepció del 47% de les retribucions.

Gaudiment compactat de la reducció de 1/2 de jornada: 182 dies (6 mesos) amb percepció del 60% de les retribucions.
Opcions de regularització:
- Jornada sencera després de la compactació, durant 6 mesos i amb percepció del 60% de les retribucions.
- Reducció de 1/2 de jornada després de la compactació, durant 6 mesos i amb percepció del 10% de les retribucions.

Un cop finalitzada la compactació, si no s’ha optat pel gaudiment posterior de la reducció de jornada, comença a aplicar-se la regularització econòmica del fet d’haver compactat el primer any i ja no es podrà tornar a demanar la reducció de jornada fins que la regularització econòmica hagi finalitzat.​

En el cas que el beneficiari gaudeixi de la totalitat del primer any de reducció de manera compactada i, en acabar la compactació no es reincorpori al lloc de treball comportarà el retorn de les retribucions percebudes de manera anticipada. Aquest reintegrament podrà ser en el moment de la reincorporació posterior (segons els percentatges i terminis precedents) o bé mitjançant una carta de pagament.
La no reincorporació immediatament posterior a la compactació es pot donar en els següents supòsits:

 • Permís o llicència sense retribucions.
 • Excedència, llevat que se segueixin prestant serveis en el mateix Departament.
 • Canvi de lloc de treball o situació administrativa amb canvi de Departament.
 • Finalització de la prestació de serveis amb caràcter definitiu.
Interins-substituts: a més de treballar a jornada sencera, és requisit imprescindible, per poder gaudir de la compactació (que no de la reducció), tenir contracte en vacant fins a 31 d'agost.


Legislació: Llei 25/2010, de 29 de juliol; Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 24 i 26; Disposició addicional 11a. de la Llei orgànica 3/2007 Decret 56/2012, de 29 de maig; Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, punt 1 i Resolució ENS/559/2016 de 1r. de març; Llei 5/2012, de 20 de març, art. 97.

Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Ed. Bcn., amb un mínim de 15 dies d'antelació a la data d'inici de la reducció. Tramitació per ATRI > Gestió del temps

Documentació:

 • Fotocòpia completa del llibre de família o document equivalent, o certificat del Registre Civil.
 • Declaració jurada o promesa segons la qual la persona sol·licitant no desenvoluparà cap activitat pública ni privada, remunerada o no.
 • Declaració jurada o promesa segons la qual la parella no gaudeix d'aquesta reducció pel mateix fill o filla.

Reducció: 1/3 o 1/2, a elecció de l'interessat.

Durada: fins que la criatura compleixi 6 anys.

Observacions:
- La pot demanar el pare, la mare o el tutor legal del menor.
- La dedicació al centre es podrà concentrar en 3, 4 o 5 dies, sempre que ho permeti l'organització horària del centre. Si l'organització del centre no ho permet, la persona interessada podrà renunciar a la reducció de jornada abans de començar a gaudir-la.
- Els fills successius donen dret a un nou període de reducció de jornada, que posa fi al període de què s'estigui gaudint.
- No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l'exerceixin d’una manera alternativa i sense que el termini global superi el termini establert com a màxim. En cas de part múltiple, ambdós progenitors poden gaudir d'una excedència o d'una reducció de jornada pels diferents subjectes causants.
- Aquesta reducció és compatible amb el permís de lactància, és a dir, es poden gaudir tots dos a la vegada.
- Un cop concedida la reducció de jornada, si s'obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d'adjudicacions d'estiu, s'ha d'informar al Servei Territorial/Consorci d'Educació de Barcelona, mitjançant sol·licitud presentada per registre, de la continuïtat de la reducció de jornada per al curs següent i s'ha d'aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació.
- Estant en reducció de jornada no es pot autoritzar la compatibilitat, i si se'n té una d'autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d'ofici.
- No es podrà autoritzar el canvi de la reducció de la jornada d'un terç a la reducció de la jornada de la meitat, o a l'inrevés.
- La renúncia a la reducció de jornada ha de coincidir sempre amb el dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins el dia 31 d'agost (tramitació via modificació de data al mateix Atri). Si s'hi renuncia, es pot tornar a demanar pel mateix fill/a al curs següent.

Retribucions: si la reducció és d'1/3, es cobra el 80%; si és d'1/2, el 60%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 26. Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, punt 1.

Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona. Tramitació per ATRI
Cal adjuntar:

 • Fotocòpia completa i compulsada del llibre de família o document equivalent, o certificat del Registre Civil
 • Declaració jurada o promesa segons la qual la persona sol·licitant no desenvoluparà cap activitat pública ni privada, remunerada o no.
 • Declaració jurada o promesa segons la qual la parella no gaudeix d'aquesta reducció pel mateix fill o filla.

Reducció: La reducció pot ser d'1/3 o 1/2 jornada.

Durada: fins als 12 anys del fill/a.

Observacions:
- S'ha de demanar amb 15 dies d'antelació a la data d'inici de la reducció.
- En poden gaudir el personal funcionari i interí que ho demani, sempre que tingui la guarda legal del fill/a i que ocupi un lloc de treball a jornada sencera.
- La dedicació al centre es podrà concentrar en 3, 4 o 5 dies, sempre que ho permeti l'organització horària del centre. Si l'organització del centre no ho permet, la persona interessada podrà renunciar a la reducció de jornada abans de començar a gaudir-la.
- En reducció de jornada no es pot autoritzar la compatibilitat, i si se'n té una d'autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d'ofici.
- Un cop concedida la reducció de jornada, si s'obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d'adjudicacions d'estiu, s'ha d’informar al Servei Territorial/Consorci d'Educació de Barcelona, mitjançant sol·licitud presentada per registre, de la continuïtat de la reducció de jornada pel curs següent i s'ha d’aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació.
- No es podrà autoritzar el canvi de la reducció de la jornada d’un terç a la reducció de la jornada de la meitat, o a l'inrevés.
- La renúncia a la reducció de jornada ha de coincidir sempre amb el dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins el dia 31 d'agost.

Retribucions: Reducció proporcional de les retribucions, segons la reducció sol·licitada (es percep el 66,66% o el 50% de les retribucions).

Legislació: Llei 5/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família (DOGC núm. 5686, de 5 d'agost de 2010); art. 24 i 26.a) de la Llei 8/2006, de 5 de juliol (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006); títol II, article 97 de la Llei 5/2012, de 5 de març de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics (DOGC núm. 6094, de 23 de març de 2012); disposició addicional onzena de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març (BOE núm. 71, de 23 de març de 2007); Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, punt 1.


Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona. Tramitació per ATRI
Cal adjuntar:

 • Fotocòpia ​del llibre de família (complet) o document equivalent, o certificat del registre civil.
 • Certificat mèdic on consti la durada prevista de l'ingrés hospitalari i la necessitat de cura directa, contínua i permanent del/de la menor.
 • Declaració jurada o promesa, segons la qual l'altre progenitor/a no gaudeix d'aquesta reducció pel mateix fill/a.
 • Declaració jurada o promesa, segons la qual l'altre progenitor/a treballa.

Durada: El temps necessari per tenir cura d'un fill menor de 23 anys durant l'hospitalització i el tractament directe i continuat del menor afectat de càncer o per qualsevol altra malaltia greu de llarga durada que impliqui la necessitat de tenir-ne cura de manera directa, contínua i permanent.

La reducció de jornada s'autoritzarà fins a final de curs i caldrà acreditar la necessitat de continuar en aquesta situació en un període inicial d'un mes i prorrogable per períodes de dos mesos presentant al Registre dels Serveis Territorials/Consorci d'Educació declaració del facultatiu corresponent. S'haurà de sol·licitar la reducció de jornada per cada curs escolar.

Observacions:

 • Llistat de malalties greus, Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, ANEXO.
 • La reducció ha de ser com a mínim de mitja jornada. Es podran establir les condicions i supòsits en què aquesta reducció de jornada es pugui acumular en jornades completes.
 • Correspon a la persona interessada d'acord amb les seves necessitats i previ acord amb el director del centre determinar el percentatge de la reducció de jornada a què vol acollir-se (màxim del 90%).
 • La reducció de jornada finalitzarà quan acabi el fet causant que ha originat l'esmentada reducció.
 • Quan els dos progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent puguin tenir-hi dret, només hi podrà accedir un d'ells.
 • Cal que els dos progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent treballin.
Segons la Instrucció 4/2013, de 30 de desembre, en aquest permís, per als casos de malaltia greu diferent al càncer, es considerarà «ingrés hospitalari de llarga durada» la continuació del tractament o cura del menor posterior a l'alta hospitalària.

Retribucions: Es percep el 100%.

Legislació: Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), article 49 e). Estatut dels Treballadors (ET), art. 37, apartat 5. Ley General de la Seguridad Social, es modifica l'art. 38, apartat 1.c). Ley General de la Seguridad Social, s'afegeix al títol II, el capítol IV.


Sol·licitud: Al Servei Territorial o Consorci Ed. Bcn. No més tard del 5 de setembre del curs per al qual se sol·licita. Tramitació per ATRI > Gestió del temps

Requisits:
- L'edat mínima de 55 anys per a acollir-se a aquestes reduccions de jornada s'ha d'haver complert abans del 1r. de setembre de l'any en què es demana la reducció.
- Cal tenir més de 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l'ensenyament públic no universitari.
S'hi pot acollir personal docent funcionari de carrera i interí.

Reducció: 2 hores setmanals d'activitats complementàries d'horari fix de presència al centre.

Malgrat que l'Acord de Mesa sectorial de 17 de novembre de 2005 consistia en la reducció de 2 h. lectives setmanals posteriors Acords de Govern, els darrers de periodicitat anual, han suposat l'eliminació de la reducció prevista i la reassignació de la reducció a hores de permanència al centre.
L'aplicació de la reducció a les hores lectives, tal i com es va pactar el 2005, és una reivindicació de fa anys i també un dels punts de reivindicació de les vagues i mobilitzacions iniciades el març de 2022.

Les activitats setmanals assignades en substitució de les 2 hores de reducció d'activitats complementàries s'incorporen a l'horari setmanal que no s'ha de fer necessàriament al centre, que passa a ser de 9 hores i 30 minuts. Activitats:

 • Recollida i elaboració de material didàctic relacionat amb l'especialitat.
 • Col·laboració en la preparació de les activitats de tallers, laboratoris i aules especialitzades (aules d'informàtica i d'idiomes) sempre que estiguin incloses dintre de l'àmbit de la seva especialitat docent.
 • Col·laboració en activitats de biblioteca del centre.
 • Activitats relacionades amb els programes de formació que impliquin tutoria a alumnes de pràctiques (estudiants de formació inicial) o per a professors que inicien la funció docent.
 • Propostes d'innovació didàctica i col·laboració en projectes d'innovació.
 • Altres activitats necessàries per assolir els objectius de centre acordades amb els professors.

Observacions:
- La reducció d'aquestes dues hores complementàries setmanals és incompatible amb qualsevol altre tipus reducció de jornada.
- Aquesta distribució de l'horari docent no es pot assignar als que tinguin en l'horari setmanal hores dedicades a les funcions directives i de coordinació.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació:
RESOLUCIÓ de 4 d'agost de 2022; Acord GOV/162/2022, de 2 d'agost, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d'Educació; Acord de Mesa sectorial de 17 de novembre de 2005


Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, amb 15 dies d'antelació. Tramitació per ATRI
Cal adjuntar:

 • Fotocòpia del llibre de família (complet) o document equivalent, o certificat del registre civil o certificat d'empadronament de l'ajuntament, on quedi constància de la guarda legal.
 • Certificat mèdic oficial de la persona causant o certificat oficial de l'equip de valoració de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, (pels serveis de valoració de la dependència, SEVAD, del Departament d'Acció Social i Ciutadania) de reconeixement del grau de discapacitat física, psíquica o sensorial de la persona causant.
 • Declaració jurada o promesa de la persona sol·licitant conforme no desenvoluparà cap activitat pública ni privada, remunerada o no.
 • Document acreditatiu que la persona causant no desenvolupa cap activitat retribuïda.

Reducció: Es pot sol·licitar gaudir d'una reducció d'un terç o de la meitat de la jornada de treball.

Durada: El temps necessari.

Observacions: La reducció de jornada es pot demanar sempre que es tingui la guarda legal de la persona discapacitada. La persona no ha de desenvolupar cap activitat retribuïda. Cada familiar amb disminució dóna dret a una única reducció de jornada, la suspensió de la qual s'entendrà, per norma general, com a renúncia a reprendre-la en un futur pel mateix familiar.
La reducció de jornada s'autoritzarà per cursos escolars (fins a 31 d'agost). Durant el curs, no es podrà canviar de la reducció de la jornada d'un terç a la reducció de la jornada de la meitat, o a l'inrevés. Estant en reducció de jornada no es pot autoritzar la compatibilitat, i si se'n té una d'autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d'ofici. Un cop concedida la reducció de jornada, si s'obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d'adjudicacions d'estiu, s'ha d'informar al Servei Territorial/Consorci d'Educació de Barcelona, mitjançant sol·licitud presentada per registre, de la continuïtat de la reducció de jornada pel curs següent i s'ha d'aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació.
La dedicació al centre es podrà concentrar en 3, 4 o 5 dies, sempre que ho permeti la seva organització horària. La finalització de la reducció de jornada ha de coincidir sempre amb el dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins el dia 31 d'agost. S'ha de comunicar a l'òrgan que ha autoritzat el permís, en el moment que s'acabi el fet causant que l'ha originat, per tal de donar per finalitzat el permís de reducció.

Retribucions: Si la reducció és d'1/3, es cobra el 80%; si és d'1/2, el 60%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 26; Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, punt 1.


Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, amb 15 dies d'antelació. Tramitació per ATRI
Cal aportar:

 • Fotocòpia del llibre de família (complet) o document equivalent, o certificat del registre civil o certificat d'empadronament de l'ajuntament.
 • Certificat emès per l'equip de valoració de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, de reconeixement del grau de discapacitat física, psíquica o sensorial del familiar.
 • Declaració segons el qual el familiar té un grau de dependència que li impedeix tenir autonomia, o que requereix dedicació o atenció especial.
 • Declaració jurada o promesa de la persona sol·licitant conforme no desenvoluparà cap activitat pública ni privada, remunerada o no.

Reducció: es pot sol·licitar gaudir d'una reducció d'un terç o de la meitat de la jornada de treball.

Durada: el temps necessari.

Observacions: La reducció es concedeix per incapacitat física d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, i ha de tenir una incapacitat o disminució igual o superior al 65%, o amb un grau de dependència que li impedeixi de ser autònom, o que requereixi atenció especial. Cada familiar amb disminució dóna dret a una única reducció de jornada, la suspensió de la qual s'entendrà, per norma general, com a renúncia a reprendre-la en un futur pel mateix familiar.
La reducció de jornada s'autoritzarà per cursos escolars (fins a 31 d'agost). Durant el curs no es podrà canviar el % de la reducció. Estant en reducció de jornada no es pot autoritzar la compatibilitat, i si se'n té una d'autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d'ofici. Un cop concedida la reducció de jornada, si s'obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d'adjudicacions d'estiu, s'ha d’informar al Servei Territorial/Consorci d'Educació de Barcelona, mitjançant sol·licitud presentada per registre, de la continuïtat de la reducció de jornada pel curs següent i s'ha d’aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació.
La dedicació al centre es podrà concentrar en 3, 4 o 5 dies, sempre que ho permeti la seva organització horària. La finalització de la reducció de jornada ha de coincidir sempre amb el dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins el dia 31 d'agost. S'ha de comunicar a l'òrgan que ha autoritzat el permís, en el moment que s'acabi el fet causant que l'ha originat, per tal de donar per finalitzat el permís de reducció.

Retribucions: si la reducció és d'1/3, es cobra el 80%; si és d'1/2, el 60%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 26; Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, punt 1.


Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona amb 15 dies d'antelació. Tramitació per ATRI
Cal adjuntar la següent documentació:

 • Fotocòpia compulsada del llibre de família (complet) o document equivalent, o certificat del Registre Civil on quedi constància del grau de parentiu.
 • Certificat mèdic on consti que la malaltia del familiar és molt greu.
 • Declaració jurada o promesa del sol·licitant de si la reducció pel mateix familiar la gaudeix únicament o la comparteix amb d'altres persones.

Durada: Màxim 1 mes. Si hi ha més d'un titular d'aquest dret pel mateix fet causant, el temps de gaudi d'aquesta reducció es pot prorratejar entre ells, respectant en tot cas el termini màxim d'un mes.

Reducció: Fins al 50% de la jornada laboral.

Observacions: La pot demanar el personal funcionari de carrera i els interins. Només es concedeix quan el sol·licitant té un nomenament a jornada sencera. S'ha de comunicar a l'òrgan que ha autoritzat el permís, en el moment que s'acabi el fet causant que l'ha originat, per tal de donar per finalitzat el permís de reducció.

Retribucions: 100% de les retribucions.

Legislació: Estatut Bàsic de l'Empleat Públic [EBEP], art. 48i.


Sol·licitud: La sol·licitud (model genèric) s'haurà de lliurar al director del centre de destinació en el termini de 15 dies abans de l'inici del permís i aquell lliurar-la als Serveis Territorials/Consorci d'Educació en el termini màxim de 10 dies. Cal adjuntar:

 • Certificació emesa per l’Equip de Valoració de la Direcció General de Protecció Social de reconeixement del grau de disminució física, psíquica o sensorial del docent.
 • Informe del servei mèdic corresponent que justifiqui la necessitat del tractament, la periodicitat o durada aproximada, la franja horària i dies en què es pot dur a terme i que és impossible que es pugui realitzar en un horari no coincident amb el de feina del pacient.
 • Declaració jurada o promesa del sol·licitant de no realitzar cap activitat pública o privada, remunerada o no.
 • Horari que realitza el docent sol·licitant.

Reducció: Equivalent al temps que s'ha de dedicar al tractament.

Durada: El temps necessari.

Observacions: Només poden gaudir d'aquesta reducció les persones amb una discapacitat legalment reconeguda que hagin de rebre tractament per aquest motiu. Cal justificar, mitjançant informe mèdic, la necessitat del tractament, la periodicitat o la durada aproximada, i la necessitat que es dugui a terme en horari lectiu.

Retribucions: Es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 25


Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Durada: el temps necessari.

Observacions: a la sol·licitud cal adjuntar la documentació que acrediti ser víctima de violència de gènere. En cas de renúncia a la reducció de jornada, aquesta ha de coincidir sempre amb l'últim dia de les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d'agost al tercer trimestre.

Retribucions: el 80% amb una reducció d'1/3; el 60% amb una reducció d'1/2 jornada.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 26. Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, punt 1. Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitat entre dones i homes al treball i l'ocupació, art. 3.


Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Durada: el temps necessari.

Observacions: Aquesta reducció es concedeix per fer efectiva la protecció o assistència social íntegra als funcionaris que hagin sofert danys físics o psíquics com a conseqüència de l'activitat terrorista, el seu cònjuge o persona amb anàloga relació d'afectivitat, i els fills dels ferits i morts així com els funcionaris que acreditin patir situacions d'amenaces o coaccions directes i reiterades procedents d'organitzacions terroristes.
A la sol·licitud cal adjuntar la documentació que acrediti ser víctima d’aquesta activitat terrorista. En cas de renúncia a la reducció de jornada, aquesta ha de coincidir sempre amb l'últim dia de les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d'agost al tercer trimestre.

Retribucions: disminució proporcional de la retribució.

Legislació: Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), article 49f. RESOLUCIÓ ENS/559/2016, d'1 de març, de modificació de la Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.


Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona abans del 31 de maig anterior a l'inici del curs pel qual es demana. Tramitació per ATRI

Durada: la reducció de la jornada ha de ser de la meitat i per un any sencer coincidint amb el curs escolar, és a dir, des de l'1 de setembre fins al 31 d'agost de l'any següent, amb la reducció proporcional de les retribucions. Només en cas de força major, l'Administració podrà autoritzar la reducció o acceptar la renúncia de la persona interessada durant el curs escolar. Aquesta reducció és prorrogable, però s'haurà de renovar cada curs.

Observacions: a la sol·licitud s'ha de fer constar el nombre de dies en què es vol concentrar la dedicació al centre (3, 4 o 5 dies). A aquest efecte es concedirà al funcionari la part de la jornada que convingui als seus interessos, sempre que ho permeti l'organització horària del centre. Si l'organització del centre no permet la concentració sol·licitada, la persona interessada podrà renunciar a la reducció de jornada abans de començar a gaudir-la.
Aquesta reducció, incompatible amb qualsevol altre reducció de jornada, està subordinada a les necessitats del servei i subjecta al règim d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.
No la poden sol·licitar les persones que pertanyin als equips directius. El fet de ser designat membre de l'equip directiu amb posterioritat a l'autorització d'aquesta reducció comportarà l'extinció de l'autorització.
Quan en un mateix centre hi hagi un nombre de sol·licitants superior al que permet una òptima organització de les activitats, es tindrà en compte la major antiguitat al centre o, en cas d'empat, al cos i s'actuarà amb criteris rotatoris. Un cop concedida la reducció de jornada si s'obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d'adjudicacions d'estiu o concurs de trasllats, s'ha d’aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació.
Per tal de cobrir la part de jornada reduïda, s'efectuaran nomenaments de substitució a mitja jornada.
El professorat interí o substitut no pot gaudir d'aquesta reducció.

Retribucions: es cobrarà el 50% de les retribucions.

Legislació: Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, punt 2. DECRET 223/2002, de 23 de juliol, pel qual es regula la reducció de jornada per interès particular del personal docent d'ensenyament públic no universitari de la Generalitat de Catalunya.


Sol·licitud: a la Delegació Territorial.

Durada: fins a final de curs. Es pot prorrogar cada curs escolar.

Observacions: s'ha d'adjuntar un certificat mèdic a la sol·licitud. La concessió està subordinada a les necessitats del servei. Es pot començar en qualsevol moment de l'any i s'ha de demanar amb 15 dies d'antelació. La dedicació al centre es podrà concentrar en 3, 4 o 5 dies. Si el temps durant el qual es gaudeix de la reducció és igual o superior a 1 any, l'haver regulador a efectes de la pensió de jubilació es veurà reduït proporcionalment a la reducció de les retribucions percebudes en actiu. En cas de renúncia a la reducció de jornada, aquesta ha de coincidir sempre amb el dia anterior a l'inici del següent trimestre i, així, successivament fins arribar al tercer trimestre escolar que es perllongarà fins al 31 d'agost.

Retribucions: si la reducció és d'1/3 de jornada, es cobra el 80%; si és d'1/2, el 60%.

Legislació: Resolució EDU/1457/2007, de 15 de maig, punt 1.

Sol·licitud: a la Delegació Territorial.

Durada: comença l'1 de setembre i finalitza el 31 d'agost de cada any. Se'n pot sol·licitar la renovació cada curs.

Observacions: durant el curs en què es compleixen els 60 anys pot iniciar-se la reducció (en la data de compliment de l'edat). Poden demanar-la les persones a qui els resti menys de 5 anys per complir l'edat de jubilació forçosa. La concessió està subordinada a les necessitats del servei. Si el temps durant el qual es gaudeix de la reducció és igual o superior a 1 any, l'haver regulador a efectes de la pensió de jubilació es veurà reduït proporcionalment a la reducció de les retribucions percebudes.

Retribucions: si la reducció és d'1/3 de jornada, es cobra el 80%; si és d'1/2, el 60%.

Legislació: Resolució EDU/1457/2007, de 15 de maig, punt 1.


 • Darrera modificació: 16/03/2023 12:13