Reduccions de jornada

- Les reduccions de jornada d'1 any o més afecten els càlculs de la pensió de jubilació.
- Només es pot reduir la jornada laboral si es treballa a jornada sencera.
- La data d'inici de la reducció de jornada per a un docent interí no pot coincidir amb la data d'inici del nomenament (excepte per a alguns casos de nomenament de vacant a 1r. de setembre).
Es tracta d'una opció per a la reducció per Guarda legal d'un fill/a menor de 6 anys, que es pot gaudir de manera compactada per al primer any de l'infant.

Sol·licitud: Tramitació per ATRI > Gestió del temps, amb antelació mínima de 15 dies a la data d'inici. La resol el Servei Territorial/Consorci d'Ed. Bcn.

Documentació:

 • Fotocòpia completa del llibre de família o document equivalent, o certificat del Registre Civil.
 • Declaració jurada o promesa segons la qual la persona sol·licitant no desenvoluparà cap activitat pública ni privada, remunerada o no.
 • Declaració jurada o promesa segons la qual la parella no gaudeix d'aquesta reducció pel mateix fill o filla.
 • Qualsevol altra documentació que l'òrgan competent consideri convenient​​

Observacions de la compactació:
- Es pot optar pel dret a gaudir de la compactació de la reducció d’un terç o de la meitat de la jornada per jornades consecutives senceres a continuació del finiment del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment o després del permís de paternitat, amb el 80% o 60% de les retribucions, segons la reducció que es gaudeixi.
- El fet de compactar el primer any de reducció suposa la regularització econòmica que correspongui durant el període de temps necessari per equiparar les retribucions percebudes i les jornades realitzades a les d’una situació en què no s’hagués compactat el primer any de la reducció de jornada.
- Un cop iniciada la compactació no s'hi pot renunciar; la persona sol·licitant en gaudeix per a tot el període sense interrupcions.
- El període de compactació no és ampliable en el cas de part, adopció o acolliment múltiple ni per cap altre supòsit.
- Quan el període de gaudi de la compactació coincideixi totalment o parcialment amb el període de vacances durant el mes d'agost, el còmput del període de compactació quedarà interromput fins al finiment del període de vacances.

Retribucions: període de compactació i regularització posterior:

Gaudiment compactat de la reducció d'1/3 de jornada: 122 dies (4 mesos) amb percepció del 80% de les retribucions.
Opcions de regularització:
- Jornada sencera després de la compactació, durant 8 mesos i amb percepció del 80% de les retribucions.
- Reducció d'1/3 de jornada després de la compactació, durant 8 mesos i amb percepció del 47% de les retribucions.

Gaudiment compactat de la reducció de 1/2 de jornada: 182 dies (6 mesos) amb percepció del 60% de les retribucions.
Opcions de regularització:
- Jornada sencera després de la compactació, durant 6 mesos i amb percepció del 60% de les retribucions.
- Reducció de 1/2 de jornada després de la compactació, durant 6 mesos i amb percepció del 10% de les retribucions.

Un cop finalitzada la compactació, si no s’ha optat pel gaudiment posterior de la reducció de jornada, comença a aplicar-se la regularització econòmica del fet d’haver compactat el primer any i ja no es podrà tornar a demanar la reducció de jornada fins que la regularització econòmica hagi finalitzat.​

En el cas que el beneficiari gaudeixi de la totalitat del primer any de reducció de manera compactada i, en acabar la compactació no es reincorpori al lloc de treball comportarà el retorn de les retribucions percebudes de manera anticipada. Aquest reintegrament podrà ser en el moment de la reincorporació posterior (segons els percentatges i terminis precedents) o bé mitjançant una carta de pagament.
La no reincorporació immediatament posterior a la compactació es pot donar en els següents supòsits:

 • Permís o llicència sense retribucions.
 • Excedència, llevat que se segueixin prestant serveis en el mateix Departament.
 • Canvi de lloc de treball o situació administrativa amb canvi de Departament.
 • Finalització de la prestació de serveis amb caràcter definitiu.
Interins-substituts: a més de treballar a jornada sencera, és requisit imprescindible, per poder gaudir de la compactació (que no de la reducció), tenir contracte en vacant fins a 31 d'agost.


Legislació: Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família; Art. 24 i 26.a Llei 8/2006, de 5 de juliol; Disposició addicional 11a. de la Llei orgànica 3/2007; Decret 56/2012, de 29 de maig; Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, punt 1; Resolució ENS/559/2016 de 1r. de març; Llei 5/2012, de 20 de març, art. 97.

Sol·licitud: Tramitació per ATRI > Gestió del temps, amb un mínim de 15 dies d'antelació a la data d'inici de la reducció. La resol el Servei Territorial / Consorci d'Ed. Bcn.

Documentació:

 • Fotocòpia completa del llibre de família o document equivalent, o certificat del Registre Civil.
 • Declaració jurada o promesa segons la qual la persona sol·licitant no desenvoluparà cap activitat pública ni privada, remunerada o no.
 • Declaració jurada o promesa segons la qual la parella no gaudeix d'aquesta reducció pel mateix fill o filla.

Reducció: 1/3 o 1/2, a elecció de l'interessat.

Durada: fins que la criatura compleixi 6 anys.

Observacions:
- La pot demanar el pare, la mare o el tutor legal del menor.
- La dedicació al centre es podrà concentrar en 3, 4 o 5 dies, sempre que ho permeti l'organització horària del centre. Si l'organització del centre no ho permet, la persona interessada podrà renunciar a la reducció de jornada abans de començar a gaudir-la.
- Els fills successius donen dret a un nou període de reducció de jornada, que posa fi al període de què s'estigui gaudint.
- No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l'exerceixin d’una manera alternativa i sense que el termini global superi el termini establert com a màxim. En cas de part múltiple, ambdós progenitors poden gaudir d'una excedència o d'una reducció de jornada pels diferents subjectes causants.
- Aquesta reducció és compatible amb el permís de lactància, és a dir, es poden gaudir tots dos a la vegada.
- Un cop concedida la reducció de jornada, si s'obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d'adjudicacions d'estiu, s'ha d'informar al Servei Territorial/Consorci d'Educació de Barcelona, mitjançant sol·licitud presentada per registre, de la continuïtat de la reducció de jornada per al curs següent i s'ha d'aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació.
- Estant en reducció de jornada no es pot autoritzar la compatibilitat, i si se'n té una d'autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d'ofici.
- No es podrà autoritzar el canvi de la reducció de la jornada d'un terç a la reducció de la jornada de la meitat, o a l'inrevés.
- La renúncia a la reducció de jornada ha de coincidir sempre amb el dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins el dia 31 d'agost (tramitació via modificació de data al mateix Atri). Si s'hi renuncia, es pot tornar a demanar pel mateix fill/a al curs següent.

Retribucions: si la reducció és d'1/3, es cobra el 80%; si és d'1/2, el 60%.

Legislació: Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família; Art. 24 i 26.a Llei 8/2006, de 5 de juliol; Disposició addicional 11a. de la Llei orgànica 3/2007; Decret 56/2012, de 29 de maig; Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, punt 1; Resolució ENS/559/2016 de 1r. de març; Llei 5/2012, de 20 de març, art. 97.

Sol·licitud: Tramitació per ATRI > Gestió del temps, amb un mínim de 15 dies d'antelació a la data d'inici de la reducció. La resol el Servei Territorial / Consorci d'Ed. Bcn.

Documentació:

 • Fotocòpia completa i compulsada del llibre de família o document equivalent, o certificat del Registre Civil
 • Declaració jurada o promesa segons la qual la persona sol·licitant no desenvoluparà cap activitat pública ni privada, remunerada o no.
 • Declaració jurada o promesa segons la qual la parella no gaudeix d'aquesta reducció pel mateix fill o filla.

Reducció: La reducció pot ser d'1/3 o 1/2 jornada.

Durada: fins als 12 anys del fill/a i s'inicia a partir del finiment del permís de reducció de jornada per cura de fill/filla menor de 6 anys.

Observacions:
- S'ha de demanar amb 15 dies d'antelació a la data d'inici de la reducció.
- En poden gaudir el personal funcionari i interí que ho demani, sempre que tingui la guarda legal del fill/a i que ocupi un lloc de treball a jornada sencera.
- La dedicació al centre es podrà concentrar en 3, 4 o 5 dies, sempre que ho permeti l'organització horària del centre. Si l'organització del centre no ho permet, la persona interessada podrà renunciar a la reducció de jornada abans de començar a gaudir-la.
- En reducció de jornada no es pot autoritzar la compatibilitat, i si se'n té una d'autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d'ofici.
- Un cop concedida la reducció de jornada, si s'obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d'adjudicacions d'estiu, s'ha d’informar al Servei Territorial/Consorci d'Educació de Barcelona, mitjançant sol·licitud presentada per registre, de la continuïtat de la reducció de jornada pel curs següent i s'ha d’aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació.
- No es podrà autoritzar el canvi de la reducció de la jornada d’un terç a la reducció de la jornada de la meitat, o a l'inrevés.
- La renúncia a la reducció de jornada ha de coincidir sempre amb el dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins el dia 31 d'agost.

Retribucions: Reducció proporcional de les retribucions, segons la reducció sol·licitada (es percep el 66,66% o el 50% de les retribucions).

Legislació: Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família; Art. 24 i 26.a Llei 8/2006, de 5 de juliol; Disposició addicional 11a. de la Llei orgànica 3/2007; Decret 56/2012, de 29 de maig; Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, punt 1; Resolució ENS/559/2016 de 1r. de març; Llei 5/2012, de 20 de març.


Sol·licitud: Tramitació per ATRI, la resol el Servei Territorial o Consorci d'Educació de Barcelona.

Documentació:

 • Fotocòpia ​del llibre de família (complet) o document equivalent, o certificat del registre civil.
 • Certificat mèdic on consti la durada prevista de l'ingrés hospitalari i la necessitat de cura directa, contínua i permanent del/de la menor.
 • Declaració jurada o promesa, segons la qual l'altre progenitor/a no gaudeix d'aquesta reducció pel mateix fill/a.
 • Declaració jurada o promesa, segons la qual l'altre progenitor/a treballa.
 • Quadre horari resultant de la reducció, signat pel director/a del centre.

Durada: El temps necessari per tenir cura d'un fill menor de 23 anys durant l'hospitalització i el tractament directe i continuat del menor afectat de càncer o per qualsevol altra malaltia greu de llarga durada que impliqui la necessitat de tenir-ne cura de manera directa, contínua i permanent. Com a màxim fins que el fill/a o persona que hagués estat objecte d'acolliment permanent o guarda amb finalitat d'adopció compleixi 23 anys.

A aquests efectes, el mer compliment dels 18 anys del fill o del menor subjecte a acolliment permanent o a guarda amb fins d' adopció, no serà causa d'extinció de la reducció de la jornada, si es manté la necessitat de cura directa, contínua i permanent.
No obstant això, complerts els 18 anys, es podrà reconèixer el dret a la reducció de jornada fins que la persona al seu càrrec compleixi els 23 anys en els supòsits en què el patiment del càncer o malaltia greu hagi estat diagnosticat abans d’assolir la majoria d'edat, sempre que en el moment de la sol·licitud s'acreditin els requisits per poder gaudir d’aquesta reducció de jornada, excepte l’edat.
Així mateix, es mantindrà el dret a aquesta reducció de jornada fins que la persona al seu càrrec compleixi 26 anys si, abans d’assolir els 23 anys, acredités, a més, un grau de discapacitat igual o superior al 65 per cent.

La reducció de jornada s'autoritzarà fins a final de curs i caldrà acreditar la necessitat de continuar en aquesta situació en un període inicial d'un mes i prorrogable per períodes de dos mesos presentant al Registre dels Serveis Territorials/Consorci d'Educació declaració del facultatiu corresponent. S'haurà de sol·licitar la reducció de jornada per cada curs escolar.

En qualsevol cas, la reducció de jornada finalitzarà quan acabi el fet causant que ha originat l'esmentada reducció.

Reducció: Es pot reduir la jornada de treball, com a mínim, en un 50 % de la seva durada. Correspon a la persona interessada d'acord amb les seves necessitats i previ acord amb el director del centre determinar el percentatge de la reducció de jornada a què vol acollir-se, tot i això, es considera que la reducció de jornada serà d'un màxim del 99,99%.

Observacions:

 • És condició necessària que ambdós progenitors, adoptants, o acollidors amb caràcter permanent treballin.
 • Quan els dos progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent puguin tenir-hi dret, només hi podrà accedir un d'ells.
 • Llistat de malalties greus, Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, ANEXO.
Segons la Instrucció 4/2013, de 30 de desembre, en aquest permís, per als casos de malaltia greu diferent al càncer, es considerarà «ingrés hospitalari de llarga durada» la continuació del tractament o cura del menor posterior a l'alta hospitalària.

Retribucions: Es percep el 100%.

Legislació: Art. 49.e del Reial decret legislatiu 5/2015 (EBEP); Art. 47 del VIè Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Cat.; Estatut dels Treballadors (ET), art. 37, apartat 5. Ley General de la Seguridad Social, es modifica l'art. 38, apartat 1.c). Ley General de la Seguridad Social, s'afegeix al títol II, el capítol IV.


Sol·licitud: Tramitació per ATRI, amb 15 dies d'antelació. La resol el Servei Territorials / Consorci d'Educació de Barcelona.

Documentació:

 • Fotocòpia del llibre de família (complet) o document equivalent, o certificat del registre civil o certificat d'empadronament de l'ajuntament, on quedi constància de la guarda legal.
 • Certificat mèdic oficial de la persona causant o certificat oficial de l'equip de valoració de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, (pels serveis de valoració de la dependència, SEVAD, del Departament d'Acció Social i Ciutadania) de reconeixement del grau de discapacitat física, psíquica o sensorial de la persona causant.
 • Declaració jurada o promesa de la persona sol·licitant conforme no desenvoluparà cap activitat pública ni privada, remunerada o no.
 • Document acreditatiu que la persona causant no desenvolupa cap activitat retribuïda.
 • Quadre horari, resultant de la reducció, signat per la direcció del centre.

Reducció: Es pot sol·licitar gaudir d'una reducció d'un terç o de la meitat de la jornada de treball.

Durada: El temps necessari.

Observacions:
Aquesta reducció de jornada és aplicable a personal funcionari i interí que ho demani, sempre que es tingui la guarda legal d’una persona discapacitada i que ocupi un lloc de treball a jornada sencera. La persona a guardar no ha de desenvolupar cap activitat retribuïda.
Cada familiar amb disminució dóna dret a una única reducció de jornada, la suspensió de la qual s'entendrà, per norma general, com a renúncia a reprendre-la en un futur pel mateix familiar.

La reducció de jornada s'autoritzarà per cursos escolars (fins a 31 d'agost). Durant el curs, no es podrà canviar de la reducció de la jornada d'un terç a la reducció de la jornada de la meitat, o a l'inrevés.
La dedicació al centre es podrà concentrar en 3, 4 o 5 dies, sempre que ho permeti la seva organització horària. La finalització de la reducció de jornada ha de coincidir sempre amb el dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins el dia 31 d'agost.

Estant en reducció de jornada no es pot autoritzar la compatibilitat, i si se'n té una d'autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d'ofici.

Un cop concedida la reducció de jornada, si s'obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d'adjudicacions d'estiu, s'ha d'informar al Servei Territorial/Consorci d'Educació de Barcelona, mitjançant sol·licitud presentada per registre, de la continuïtat de la reducció de jornada pel curs següent i s'ha d'aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació.

S'ha de comunicar a l'òrgan que ha autoritzat el permís, en el moment que s'acabi el fet causant que l'ha originat, per tal de donar per finalitzat el permís de reducció.

Retribucions: Si la reducció és d'1/3, es cobra el 80%; si és d'1/2, el 60%.

Afectació en la pensió de jubilació: Si el temps durant el ​​qual es gaudeix de la reducció de jornada és igual o superior a un any, l'haver regulador a efectes de pensió de jubilació es veurà reduït proporcionalment a la reducció de les retribucions.

Legislació: Art. 26.b de la Llei 8/2006, de 5 de juliol; Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, punt 1; Resolució ENS/559/2016 de 1r. de març; Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família


Sol·licitud: Tramitació per ATRI > Gestió del temps, amb 15 dies d'antelació. La resol el Servei Territorial/Consorci d'Ed. Bcn.

Documentació:

 • Fotocòpia del llibre de família (complet) o document equivalent, o certificat del registre civil o certificat d'empadronament de l'ajuntament.
 • Certificat emès per l’equip de valoració de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, de reconeixement del grau de discapacitat física, psíquica o sensorial del familiar.
 • Declaració segons la qual el familiar té un grau de dependència que li impedeix tenir autonomia, o que requereix dedicació o atenció especial.
 • Declaració jurada o promesa de la persona sol·licitant conforme no desenvoluparà cap activitat pública ni privada, remunerada o no.
 • Quadre horari resultant de la reducció, signat per la direcció del centre.

Reducció: es pot sol·licitar gaudir d'una reducció d'un terç o de la meitat de la jornada de treball.

Durada: el temps necessari.

Observacions: La reducció es concedeix per incapacitat física d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, i ha de tenir una incapacitat o disminució igual o superior al 65%, o amb un grau de dependència que li impedeixi de ser autònom, o que requereixi atenció especial.
És aplicable a personal funcionari de carrera i interí que ho demani.

Només es concedeix la reducció de jornada si el sol·licitant té un nomenament a jornada sencera.
Durant el mateix curs escolar no es pot modificar el percentatge de reducció llevat de situacions excepcionals valorades per la direcció del servei territorial corresponent o pel gerent del Consorci d’Educació de Barcelona.
La dedicació al centre es podrà concentrar en 3, 4 o 5 dies, sempre que ho permeti la seva organització horària.
La reducció de jornada s'autoritzarà per cursos escolars (fins a 31 d'agost). La finalització de la reducció de jornada ha de coincidir sempre amb el dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins el dia 31 d'agost.

Mentre s’està gaudint de la reducció de jornada, si s’obté un nou nomenament, ja sigui durant el mateix curs o en el curs següent, en el mateix centre, i sempre que no hi hagi renúncia de la persona interessada a la reducció de jornada, la renovació de la reducció de jornada autoritzada és automàtica i no cal tornar a sol·licitar-la.
Únicament s’ha de tramitar una nova sol·licitud per al gaudiment de la reducció de jornada si s’obté destinació en un altre centre i, en tot cas, es gaudirà de manera ininterrompuda, malgrat s’hagi obtingut un nomenament en un centre diferent.

Estant en reducció de jornada no es pot autoritzar la compatibilitat, i si se'n té una d'autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d'ofici.

Si els dos cònjuges treballen, només un d'ells pot gaudir del permís de reducció de jornada. Cada familiar amb disminució dóna dret a una única reducció de jornada, la suspensió de la qual s'entendrà, per norma general, com a renúncia a reprendre-la en un futur pel mateix familiar.

S'ha de comunicar a l'òrgan que ha autoritzat el permís, en el moment que s'acabi el fet causant que l'ha originat, per tal de donar per finalitzat el permís de reducció.

Retribucions: si la reducció és d'1/3, es cobra el 80%; si és d'1/2, el 60%.

Legislació: Art. 26 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol; Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, punt 1; Resolució ENS/559/2016, de 1r. de març, de modificació de la Res. ENS/1031/2014.


Sol·licitud: Tramitació per ATRI > Gestió del temps, amb 15 dies d'antelació. La resol el Servei Territorial/Consorci d'Ed. Bcn.

Documentació:

 • Fotocòpia (compulsada) del llibre de família (complet) o document equivalent, o certificat del Registre Civil on quedi constància del grau de parentiu.
 • Certificat mèdic on consti que la malaltia del familiar és molt greu.
 • Declaració jurada o promesa del sol·licitant de si la reducció pel mateix familiar la gaudeix únicament o la comparteix amb d'altres persones.

Durada: Màxim 1 mes. Si hi ha més d'un titular d'aquest dret pel mateix fet causant, el temps de gaudi d'aquesta reducció es pot prorratejar entre ells, respectant en tot cas el termini màxim d'un mes.

Reducció: Fins al 50% de la jornada laboral.

Observacions: La pot demanar el personal funcionari de carrera i els interins.
Només es concedeix quan el sol·licitant té un nomenament a jornada sencera.

S'ha de comunicar a l'òrgan que ha autoritzat el permís, en el moment que s'acabi el fet causant que l'ha originat, per tal de donar per finalitzat el permís de reducció.

Retribucions: 100% de les retribucions.

Legislació: Art. 48.i del Reial Decret Legislatiu 5/2015 (EBEP), Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.


Sol·licitud: Tramitació per ATRI > Gestió del temps.

Documentació:

 • Certificació emesa per l’Equip de Valoració de la Direcció General de Protecció Social de reconeixement del grau de disminució física, psíquica o sensorial del docent.
 • Informe del servei mèdic corresponent que justifiqui la necessitat del tractament, la periodicitat o durada aproximada, la franja horària i dies en què es pot dur a terme i que és impossible que es pugui realitzar en un horari no coincident amb el de feina del pacient.
 • Declaració jurada o promesa del sol·licitant de no realitzar cap activitat pública o privada, remunerada o no.
 • Horari que realitza el docent sol·licitant.

Reducció: Equivalent al temps que s'ha de dedicar al tractament.

Durada: El temps necessari.

Observacions: Només poden gaudir d'aquesta reducció les persones amb una discapacitat legalment reconeguda que hagin de rebre tractament per aquest motiu en centres públics o privats necessàriament en horari laboral.

Retribucions: Es cobra el 100%.

Legislació: Art. 25 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.


Sol·licitud:

- Pas 1: Tramitació per ATRI > Expedient. Els gestors del Servei Territorial o del Consorci d'Ed. Bcn. rebran la petició.

- Pas 2: Preparar la documentació.
Per motius de confidencialitat, a la sol·licitud no s’ha d’adjuntar cap tipus de documentació mèdica.
En cas que fos necessària l’aportació d’alguna documentació complementària, aquesta s’haurà de lli​urar fent ús de mitjans electrònics o bé personalment a l’especialista de medicina del treball.

- Pas 3: Comunicació als serveis de prevenció de riscos laborals
Els serveis territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona traslladaran la sol·licitud mitjançant eValisa al Servei de Prevenció de Riscos Laborals, amb còpia a l’especialista de medicina del treball.

- Pas 4: Actuacions de l'especialista de medicina del treball
​L’especialista de medicina del treball contactarà amb la persona sol·licitant, mitjançant correu electrònic o trucada telefònica, per tal de demanar la documentació mèdica pertinent i si ho considerés adient, concertar una visita mèdica.
Un cop es disposi de tota la informació i documentació necessària, l’especialista en medicina del treball elaborarà un informe-proposta, que des del Servei/Secció de Prevenció de Riscos Laborals es retornarà a l’òrgan gestor dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona. Aquest informe-proposta, en cap cas inclourà cap tipus d’informació mèdica.
En aquest document s’informarà si concorre un supòsit de malaltia oncològica o d’especial gravetat en relació amb el desenvolupament de les funcions del lloc de treball i si es requereixen mesures per a la reincorporació progressiva al lloc de treball per afavorir la plena recuperació funcional de l​a persona o evitar situacions d’especial dificultat o penositat en el desenvolupament de la seva feina.

- Pas 5. Resolució i notificació mitjançant Atri
​Un cop l’òrgan gestor dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona rep l’informe-proposta, elevarà a l’òrgan competent la resolució de la sol·licitud, i un cop estigui signada es notificarà a la persona sol·licitant mitjançant e-valisa i ta​mbé a través del tràmit del portal ATRI, Així mateix l’esmentat òrgan gestionarà l’aplicació de les mesures pertinents, si escau.​​

Documentació (comunicació amb l'especialista de medicina del treball):

 • ​​​​Mesures que sol·licita per a la seva reincorporació progressiva al lloc de treball per malaltia.
 • Indicació conforme aportarà la documentació justificativa corresponent quan sigui sol·licitada per l’especialista de medicina del treball.
 • Consentiment informat a l’efecte que l’especialista de medicina del treball faci el seu informe de valoració i, si escau, demani informació a les Unitats de Salut Laboral del Departament de Salut.
 • En cas de tramitar la sol·licitud essent encara en situació d’IT i amb previsió d’alta mèdica imminent, caldrà el consentiment del sol·licitant per tal de poder contactar i concertar visita mèdica, si fos necessari per valorar la seva petició.

Legislació: Instrucció 6/2019, de 8 de novembre​​


Sol·licitud: Tramitació per Petició genèrica/eValisa, amb una antelació mínima de 15 dies a l'inici de la reducció. S'autoritza a finals de curs i s'haurà de sol·licitar cada curs escolar, si s'escau. La resol el Servei Territorial/Consorci d'Ed. Bcn.

Documentació:

 • Còpia de l’ordre de protecció a favor de la víctima o informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la persona demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti l’ordre de protecció.
 • Declaració jurada o promesa de la persona sol·licitant conforme no desenvoluparà cap activitat pública ni privada, remunerada o no.

Sol·licituds

Durada: el temps necessari. S'autoritza a finals de curs i s'haurà de sol·licitar cada curs escolar, si s'escau.

Observacions:
Aquesta reducció de jornada és aplicable a personal funcionari i interí que ho demani i que ocupi un lloc de treball a jornada sencera.

Durant el mateix curs escolar no es pot modificar el percentatge de reducció llevat de situacions excepcionals valorades per la direcció del servei territorial corresponent o pel gerent del Consorci d’Educació de Barcelona.
En cas de renúncia a la reducció de jornada, aquesta ha de coincidir sempre amb l'últim dia de les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d'agost al tercer trimestre.

Estant en reducció de jornada no es pot autoritzar la compatibilitat. I si se'n té una d'autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d'ofici.

Retribucions:
- El 80% en cas de reducció d'1/3 o menys (RDL 5/2015)
- El 60% en cas de reducció d'1/2 (Art. 26.d de la Llei 8/2006)
- Disminució proporcional de les retribucions en qualsevol altre percentatge de reducció.

Legislació: Art. 26.d de la Llei 8/2006, de 5 de juliol]]; Reial Decret Legislatiu 5/2015; Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, punt 1; Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitat entre dones i homes al treball i l'ocupació, art. 3.


Sol·licitud: Tramitació per Petició genèrica/eValisa, amb una antelació mínima de 15 dies a l'inici de la reducció. La resol el Servei Territorial/Consorci d'Ed. Bcn.

Documentació:

 • Fotocòpia compulsada del llibre de família (complet) o document equivalent, o certificat del registre civil on quedi constància del grau de parentiu, si escau.
 • Document acreditatiu emès pel Ministeri de l’Interior o sentència judicial ferma conforme es té la condició de funcionari i de víctima del terrorisme o que acrediti patir situacions d’amenaces o coaccions directes i reiterades procedents d’organitzacions terroristes.
 • Declaració jurada o promesa de la persona sol·licitant conforme no desenvoluparà cap activitat pública ni privada, remunerada o no.
 • Quadre horari resultant de la reducció, signat per la direcció del centre.
 • Qualsevol altra documentació que l’òrgan competent consideri convenient.

Sol·licituds

Durada: el temps necessari. No hi ha període de temps màxim específic per al gaudiment d'aquesta reducció de jornada.

Reducció: Pot ser d'1/3 o de 1/2 jornada.

Observacions:
Aquesta reducció es concedeix per fer efectiva la protecció o assistència social íntegra als funcionaris que hagin sofert danys físics o psíquics com a conseqüència de l'activitat terrorista, el seu cònjuge o persona amb anàloga relació d'afectivitat, i els fills dels ferits i morts així com els funcionaris que acreditin patir situacions d'amenaces o coaccions directes i reiterades procedents d'organitzacions terroristes.

Es aplicable a personal funcionari i interí sempre que ho demani i que ocupi un lloc de treball a jornada sencera.

Durant el mateix curs escolar no es pot modificar el percentatge de reducció llevat de situacions excepcionals valorades per la direcció del servei territorial corresponent o pel gerent del Consorci d’Educació de Barcelona.

Mentre s’està gaudint de la reducció de jornada, si s’obté un nou nomenament, ja sigui durant el mateix curs o en el curs següent, en el mateix centre, i sempre que no hi hagi renúncia de la persona interessada a la reducció de jornada, la renovació de la reducció de jornada autoritzada és automàtica i no cal tornar a sol·licitar-la.
Únicament s’ha de tramitar una nova sol·licitud per al gaudiment de la reducció de jornada si s’obté destinació en un altre centre i, en tot cas, es gaudirà de manera ininterrompuda​, malgrat s’hagi obtingut un nomenament en un centre diferent.​

Estant en reducció de jornada no es pot autoritzar la compatibilitat. I si se'n té una d'autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d'ofici.

Retribucions: disminució proporcional a la reducció.
Afectació en la pensió de jubilació: Si el temps durant el qual es gaudeix de la reducció de jornada és igual o superior a un any, l'haver regulador a efectes de pensió de jubilació es veurà reduït proporcionalment a la reducció de les retribucions.

Legislació: Art. 49.f del Reial decret legislatiu 5/2015(EBEP); Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, punt 1; Resolució ENS/559/2016, de 1r. de març, de modificació de la Res. ENS/1031/2014, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.


Sol·licitud: Es tramita a ATRI > Gestió del temps, no més tard del 5 de setembre del curs per al qual se sol·licita. La resol la direcció del centre.

Requisits:
- L'edat mínima de 55 anys per a acollir-se a aquestes reduccions de jornada s'ha d'haver complert abans del 1r. de setembre de l'any en què es demana la reducció.
- Cal tenir més de 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l'ensenyament públic no universitari.
S'hi pot acollir personal docent funcionari de carrera i interí.

Reducció: 2 hores setmanals d'activitats complementàries d'horari fix de presència al centre.

Malgrat que l'Acord de Mesa sectorial de 17 de novembre de 2005 consistia en la reducció de 2 h. lectives setmanals posteriors Acords de Govern, els darrers de periodicitat anual, han suposat l'eliminació de la reducció prevista i la reassignació de la reducció a hores de permanència al centre.
L'aplicació de la reducció a les hores lectives, tal i com es va pactar el 2005, és una reivindicació de fa anys i també un dels punts de reivindicació de les vagues i mobilitzacions iniciades el març de 2022.

Les activitats setmanals assignades en substitució de les 2 hores de reducció d'activitats complementàries s'incorporen a l'horari setmanal que no s'ha de fer necessàriament al centre, que passa a ser de 9 hores i 30 minuts. Activitats:

 • Recollida i elaboració de material didàctic relacionat amb l'especialitat.
 • Col·laboració en la preparació de les activitats de tallers, laboratoris i aules especialitzades (aules d'informàtica i d'idiomes) sempre que estiguin incloses en l'àmbit de l'especialitat docent del professor/a.
 • Col·laboració en activitats de biblioteca del centre.
 • Activitats relacionades amb els programes de formació que impliquen fer tutories bé a alumnes de pràctiques (estudiants de formació inicial), bé a professorat que inicia la funció docent.
 • Propostes d'innovació didàctica i col·laboració en projectes d'innovació.
 • Altres activitats necessàries per assolir els objectius de centre acordades amb el professorat.
 • I donar resposta a altres necessitats del centre.

Observacions:
- La reducció d'aquestes dues hores complementàries setmanals és incompatible amb qualsevol altre tipus reducció de jornada.
- Aquesta distribució de l'horari docent no es pot assignar als que tinguin en l'horari setmanal hores dedicades a les funcions directives i de coordinació.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació:
Acord GOV/176/2023, de 29 d'agost, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d'Educació; RESOLUCIÓ de 31 d'agost de 2023; Acord de Mesa sectorial de 17 de novembre de 2005


Sol·licitud: Tramitació per ATRI > Gestió del temps, abans del 31 de maig anterior a l'inici del curs pel qual es demana. La resol el Servei Territorial/Consorci d'Ed. Bcn.

Durada: Per un any sencer: de 1r. de setembre a 31 d'agost de l'any següent, coincidint amb el curs escolar.
No es pot sol·licitar la reducció de jornada per interès particular fora del termini establert, ni renunciar-hi abans del 31 d'agost. Només en cas de força major, l'Administració podrà autoritzar la reducció o acceptar la renúncia de la persona interessada durant el curs escolar.
Aquesta reducció és prorrogable, però s'haurà de renovar cada curs.

Reducció: Ha de ser del 50% de la jornada.

Observacions:
Aquesta reducció de jornada és aplicable a personal funcionari sempre que ocupi un lloc de treball a jornada sencera. Es pot demanar només una reducció de mitja jornada de treball. A petició de la persona interessada, la seva dedicació en el centre es podrà concentrar en 3, 4 o 5 dies. A aquest efecte es concedirà al funcionari la part de la jornada que convingui als seus interessos, sempre que ho permeti l'organització horària del centre. Si l'organització del centre no permet la concentració sol·licitada, la persona interessada podrà renunciar a la reducció de jornada abans de començar a gaudir-la.

Aquesta reducció, incompatible amb qualsevol altre reducció de jornada, està subordinada a les necessitats del servei i requereix del vistiplau de la direcció del centre, llevat que es tingui cura directa d’un fill o filla de 12 a 14 anys d’edat.

És subjecta al règim d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

No la poden sol·licitar les persones que pertanyin als equips directius. El fet de ser designat membre de l'equip directiu amb posterioritat a l'autorització d'aquesta reducció comportarà l'extinció de l'autorització.

Quan en un mateix centre hi hagi un nombre de sol·licitants superior al que permet una òptima organització de les activitats, es tindrà en compte la major antiguitat al centre o, en cas d'empat, al cos i s'actuarà amb criteris rotatoris. Un cop concedida la reducció de jornada si s'obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d'adjudicacions d'estiu o concurs de trasllats, s'ha d’aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació.

Per tal de cobrir la part de jornada reduïda, s'efectuaran nomenaments de substitució a mitja jornada.

El professorat interí o substitut no pot gaudir d'aquesta reducció.

Retribucions: es cobrarà el 50% de les retribucions bàsiques i complementàries.
Si el temps durant el qual es gaudeix de la reducció de jornada és igual o superior a un any, l'haver regulador a efectes de pensió de jubilació es veurà reduït proporcionalment a la reducció de les retribucions.

Legislació: Llei 21/1987, de 26 de novembre; Decret 223/2002, de 23 de juliol, pel qual es regula la reducció de jornada per interès particular del personal docent d'ensenyament públic no universitari de la Generalitat de Catalunya. ; Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, punt 2; Resolució ENS/559/2016, de 1r. de març, de modificació de la Res. ENS/1031/2014.


 • Darrera modificació: 04/09/2023 11:34