Reduccions de jornada

 • Les reduccions de jornada d'1 any o més afecten els càlculs de la pensió de jubilació
 • Les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent que vulguin gaudir de qualsevol reducció de jornada només podran ocupar llocs de treball de jornada sencera i, a més, la data d’inici de la reducció de jornada no pot coincidir amb la data d’inici del nomenament.

Reduccions de jornada per tenir cura d'un fill o filla

Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona. Cal adjuntar fotocòpia compulsada del llibre de família o document equivalent. S'ha de demanar amb 15 dies d'antelació a la data d'inici de la reducció.

Observacions:
- Es pot gaudir de forma compactada, d'acord amb les necessitats del servei, després del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l'adopció o l'acolliment o després del permís de paternitat, amb el 80% o 60% de les retribucions, segons la reducció que es gaudeixi.
- Un cop iniciada la compactació no s'hi pot renunciar; la persona sol·licitant en gaudeix per a tot el període sense interrupcions.
- El període de compactació no és ampliable en el cas de part, adopció o acolliment múltiple ni per cap altre supòsit.
- Quan el període de gaudi de la compactació coincideixi totalment o parcialment amb el període de vacances durant el mes d'agost, el còmput del període de compactació quedarà interromput fins al finiment del període de vacances.

- Interins-substituts: a més de treballar a jornada sencera, és requisit imprescindible, per poder gaudir de la compactació (que no de la reducció), tenir contracte en vacant fins a 31 d'agost.

- El fet de compactar el primer any de la reducció suposarà una regularització proporcional al temps compactat, que podrà implicar o bé una regularització econòmica o bé la prestació de serveis en jornada completa percebent el 80% o el 60% de les retribucions. La compactació d'1/3 de jornada serà en 122 jornades senceres consecutives i la de mitja jornada serà en 182 jornades senceres consecutives.

Retribucions: amb 1/3 de reducció, el 80%; amb 1/2 jornada, el 60% del sou.

- En el cas que el beneficiari gaudeixi de tot o part del primer any de reducció de jornada de manera compactada, li seran regularitzades econòmicament les retribucions durant els mesos posteriors a partir de la seva incorporació al lloc de treball, amb independència que continuï o no gaudint de la reducció de jornada. Això implica el següent:

 • Si el treballador ha compactat una reducció de jornada d'1/3 amb el 80% de les retribucions, durant els primers quatre mesos no presta serveis però percep el 80% de les retribucions i això es compensa durant els 8 mesos següents en què treballarà el 100% de la jornada i cobrarà el 80% de les retribucions, o bé, si continua gaudint de la reducció de jornada, treballarà 2/3 parts de la jornada i percebrà un 47% de les retribucions.
 • Si el treballador ha compactat una reducció de jornada d'1/2 amb el 60% de les retribucions, durant els primers sis mesos no presta serveis però percep el 60% de les retribucions i això es compensa durant els 6 mesos següents en què treballarà el 100% de la jornada i cobrarà el 60% de les retribucions, o bé, si continua gaudint de la reducció de jornada, treballarà la meitat de la jornada i percebrà un 10% de les retribucions.
 • Després de la compactació de la reducció d’1/3, si el professor es reincorpora a jornada sencera cobra el 80% durant 8 mesos, però si continua amb la reducció només cobra, durant aquests 8 mesos, el 47% (al llarg d'aquests mesos torna a l’Administració el 20% de la compactació feta, més el 33% de la reducció que ara fa, és a dir, el 53%, per la qual cosa només rep el 47% del salari que li correspon).
 • Si la reducció compactada ha estat de mitja jornada i en reincorporar-se ho fa a jornada sencera, cobra el 60% durant 6 mesos, però si continua amb la reducció, només rep el 10% del salari en aquests 6 mesos (ha de tornar el 40% més el 50% per la continuació de la reducció).

- En el cas que el beneficiari hagi gaudit de la reducció de jornada de manera compactada i posteriorment no es reincorpori al lloc de treball haurà de reintegrar la quantitat corresponent que se li hagi avançat pel fet de gaudir de la compactació de jornada. Aquest reintegrament podrà ser en el moment de la reincorporació posterior (segons els percentatges i terminis del requadre precedent) o bé mitjançant una carta de pagament.
La no reincorporació immediatament posterior a la compactació es pot donar en els següents supòsits:

 • Permís o llicència sense retribucions.
 • Excedència, llevat que se segueixin prestant serveis en el mateix Departament.
 • Canvi de lloc de treball o situació administrativa amb canvi de Departament.
 • Finalització de la prestació de serveis amb caràcter definitiu.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 24 i 26; Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, punt 1; Llei 5/2012, de 20 de març, art. 97; Instrucció 4/2012, de 15 d'octubre, sobre compactació de la reducció de jornada per cura d'un fill o filla menor de sis anys.

Reducció de jornada per tenir cura d'un fill o filla menor de 6 anys

Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, amb 15 dies d'antelació a la data d'inici de la reducció, adjuntant la fotocòpia compulsada del llibre de família o document equivalent.

Reducció: 1/3 o 1/2, a elecció de l'interessat.

Durada: fins que la criatura compleixi 6 anys.

Observacions:
- La pot demanar el pare, la mare o el tutor legal del menor.
- La dedicació al centre es podrà concentrar en 3, 4 o 5 dies, sempre que ho permeti l'organització horària del centre. Si l'organització del centre no ho permet, la persona interessada podrà renunciar a la reducció de jornada abans de començar a gaudir-la.
- Els fills successius donen dret a un nou període de reducció de jornada, que posa fi al període de què s'estigui gaudint.
- No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l'exerceixin d’una manera alternativa i sense que el termini global superi el termini establert com a màxim. En cas de part múltiple, ambdós progenitors poden gaudir d’una excedència o d’una reducció de jornada pels diferents subjectes causants.
- Aquesta reducció és compatible amb el permís de lactància, és a dir, es poden gaudir tots dos a la vegada.
- Un cop concedida la reducció de jornada, si s'obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d'adjudicacions d'estiu, s'ha d’informar al Servei Territorial/Consorci d'Educació de Barcelona, mitjançant sol·licitud presentada per registre, de la continuïtat de la reducció de jornada per al curs següent i s'ha d’aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació.
- Estant en reducció de jornada no es pot autoritzar la compatibilitat, i si se'n té una d'autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d'ofici.
- No es podrà autoritzar el canvi de la reducció de la jornada d’un terç a la reducció de la jornada de la meitat, o a l'inrevés.
- La renúncia a la reducció de jornada ha de coincidir sempre amb el dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins el dia 31 d'agost. Si s'hi renuncia, es pot tornar a demanar pel mateix fill/a al curs següent.

Retribucions: si la reducció és d'1/3, es cobra el 80%; si és d'1/2, el 60%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 26. Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, punt 1.

Reducció de jornada per tenir cura d'un fill o filla menor de 12 anys

Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona. Cal adjuntar:

 • Fotocòpia completa i compulsada del llibre de família o document equivalent, o certificat del Registre Civil
 • Declaració jurada o promesa segons la qual la persona sol·licitant no desenvoluparà cap activitat pública o privada, remunerada o no
 • Declaració jurada o promesa segons la qual la parella no gaudeix d'aquesta reducció pel mateix fill o filla

Reducció: La reducció pot ser d'1/3 o 1/2 jornada.

Durada: fins als 12 anys del fill/a.

Observacions:
- S'ha de demanar amb 15 dies d'antelació a la data d'inici de la reducció.
- En poden gaudir el personal funcionari i interí que ho demani, sempre que tingui la guarda legal del fill/a i que ocupi un lloc de treball a jornada sencera.
- La dedicació al centre es podrà concentrar en 3, 4 o 5 dies, sempre que ho permeti l'organització horària del centre. Si l'organització del centre no ho permet, la persona interessada podrà renunciar a la reducció de jornada abans de començar a gaudir-la.
- En reducció de jornada no es pot autoritzar la compatibilitat, i si se'n té una d'autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d'ofici.
- Un cop concedida la reducció de jornada, si s'obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d'adjudicacions d'estiu, s'ha d’informar al Servei Territorial/Consorci d'Educació de Barcelona, mitjançant sol·licitud presentada per registre, de la continuïtat de la reducció de jornada pel curs següent i s'ha d’aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació.
- No es podrà autoritzar el canvi de la reducció de la jornada d’un terç a la reducció de la jornada de la meitat, o a l'inrevés.
- La renúncia a la reducció de jornada ha de coincidir sempre amb el dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins el dia 31 d'agost.

Retribucions: Reducció proporcional de les retribucions, segons la reducció sol·licitada (es percep el 66,66% o el 50% de les retribucions).

Legislació: Llei 5/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família (DOGC núm. 5686, de 5 d'agost de 2010); art. 24 i 26.a) de la Llei 8/2006, de 5 de juliol (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006); títol II, article 97 de la Llei 5/2012, de 5 de març de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics (DOGC núm. 6094, de 23 de març de 2012); disposició addicional onzena de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març (BOE núm. 71, de 23 de març de 2007); Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, punt 1.


Per cura de fill menor de 23 anys afectat per malaltia greu

Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona. Cal adjuntar fotocòpia compulsada del llibre de família o document equivalent o certificat del Registre Civil i certificat mèdic on consti la durada prevista de l'ingrés hospitalari i la necessitat de cura directa, contínua i permanent del menor.

Durada: El temps necessari per tenir cura d'un fill menor de 23 anys durant l'hospitalització i el tractament directe i continuat del menor afectat de càncer o per qualsevol altra malaltia greu de llarga durada que impliqui la necessitat de tenir-ne cura de manera directa, contínua i permanent.
La reducció de jornada s'autoritzarà fins a final de curs i caldrà acreditar la necessitat de continuar en aquesta situació en un període inicial d'un mes i prorrogable per períodes de dos mesos presentant al Registre dels Serveis Territorials o Consorci d'Educació declaració del facultatiu corresponent del Servei Públic de Salut o òrgan administratiu sanitari de la Comunitat Autònoma corresponent. S'haurà de sol·licitar la reducció de jornada per cada curs escolar. En qualsevol cas, la reducció de jornada finalitzarà quan acabi el fet causant que ha originat l'esmentada reducció.

Observacions: La reducció ha de ser com a mínim de mitja jornada. Correspon a la persona interessada d'acord amb les seves necessitats i previ acord amb el director del centre determinar el percentatge de la reducció de jornada a què vol acollir-se, tot i això, es considera que la reducció de jornada serà d'un màxim del 90%. És condició necessària que ambdós progenitors, adoptants, o acollidors amb caràcter permanent treballin.

Retribucions: Es percep el 100%.

Legislació: Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), article 49e. Estatut dels Treballadors (ET), article 37, apartat 5. Ley General de la Seguridad Social, es modifica l'art. 38, apartat 1.c). Ley General de la Seguridad Social, s'afegeix al títol II, el capítol IV.


Reducció de 2 hores setmanals per al professorat entre 55 i 64 anys

Sol·licitud: a la direcció del centre, no més tard del 14 de setembre del curs per al qual se sol·licita.
Model de sol·licitud oficial

Reducció: 2 hores complementàries setmanals de presència al centre.

Segons la pròpia normativa de la Generalitat, a finals del curs 2017-2018 finalitzava la mesura excepcional que va convertir les dues hores de reducció lectives en complementàries per als docents majors de 55 anys.
El punt 2 de l'Acord GOV/70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d'Ensenyament especifica:
«Modificar temporalment, durant els cursos escolars 2016-2017 i 2017-2018, l'aplicació del punt 1.3 de l'Acord de la Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, sobre les condicions específiques de l'horari setmanal per al professorat entre 55 i 64 anys. […] Durant el període esmentat, aquest professorat, prèvia sol·licitud i autorització, pot tenir una reducció de 2 hores d'activitats complementàries corresponents a l'horari fix de permanència al centre i no sotmès necessàriament a l'horari fix setmanal.»
Malgrat la normativa és clara, el Departament manté les dues hores de reducció com a complementàries.


Observacions: el personal funcionari docent (inclosos interins) que tingui entre 55 i 64 anys pot sol·licitar una reducció de 2 hores d'activitats complementàries setmanals de presència al centre.

Les activitats que s'han de fer durant aquestes dues hores són les que s'especifiquen a continuació:

 • Recollida i elaboració de material didàctic relacionat amb l'especialitat.
 • Col·laboració en la preparació de les activitats de tallers, laboratoris i aules especialitzades (aules d'informàtica i d'idiomes) sempre que estiguin incloses dintre de l'àmbit de la seva especialitat docent.
 • Col·laboració en activitats de biblioteca del centre.
 • Activitats relacionades amb els programes de formació que impliquin tutoria a alumnes de pràctiques (estudiants de formació inicial) o per a professors que inicien la funció docent.
 • Propostes d'innovació didàctica i col·laboració en projectes d'innovació.
 • Altres activitats necessàries per assolir els objectius de centre acordades amb els professors.

- Les activitats setmanals assignades en substitució de les dues hores complementàries s'incorporen a l'horari setmanal que no s'ha de fer necessàriament al centre.

A la reunió virtual de 2 de juliol de 2020, el Departament va acceptar que en contrapartida a l'incompliment de la reducció de 2 hores lectives, la reducció de 2 complementàries presencials al centre no comporti tasques afegides: “La part sindical de manera unànime considera que és una nova retallada i demana que si més no es modifiqui el redactat i siguin realment dues hores complementàries de l'horari fix i sense feina afegida. El Departament accepta el canvi” (el professorat més gran de 55 anys acollit a la reducció, hauria de fer 22 hores de permanència al centre), però no modifica el redactat que figura a la Intranet del DdE.

- Cal tenir més de 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l'ensenyament públic no universitari.
- L'edat mínima per al gaudiment d'aquesta reducció s'ha d'haver complert amb anterioritat a l'1 de setembre del curs per al qual es demana.
- La reducció d'aquestes dues hores complementàries setmanals és incompatible amb qualsevol altre tipus reducció de jornada.
- Aquesta distribució de l'horari docent no es pot assignar als que tinguin en l'horari setmanal hores dedicades a les funcions directives i de coordinació.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació:
RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2016; ACORD GOV/50/2018, de 17 de juliol, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d'Ensenyament.


Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, amb 15 dies d'antelació. Cal adjuntar la fotocòpia compulsada del llibre de família o certificat del Registre Civil o certificat d'empadronament on quedi constància de la guarda legal, certificat mèdic oficial que indiqui el grau de disminució i document acreditatiu que la persona causant no desenvolupa cap activitat retribuïda.

Reducció: Es pot sol·licitar gaudir d'una reducció d'un terç o de la meitat de la jornada de treball.

Durada: El temps necessari.

Observacions: La reducció de jornada es pot demanar sempre que es tingui la guarda legal de la persona discapacitada. La persona no ha de desenvolupar cap activitat retribuïda. Cada familiar amb disminució dóna dret a una única reducció de jornada, la suspensió de la qual s'entendrà, per norma general, com a renúncia a reprendre-la en un futur pel mateix familiar.
La reducció de jornada s'autoritzarà per cursos escolars (fins a 31 d'agost). Durant el curs, no es podrà canviar de la reducció de la jornada d'un terç a la reducció de la jornada de la meitat, o a l'inrevés. Estant en reducció de jornada no es pot autoritzar la compatibilitat, i si se'n té una d'autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d'ofici. Un cop concedida la reducció de jornada, si s'obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d'adjudicacions d'estiu, s'ha d'informar al Servei Territorial/Consorci d'Educació de Barcelona, mitjançant sol·licitud presentada per registre, de la continuïtat de la reducció de jornada pel curs següent i s'ha d'aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació.
La dedicació al centre es podrà concentrar en 3, 4 o 5 dies, sempre que ho permeti la seva organització horària. La finalització de la reducció de jornada ha de coincidir sempre amb el dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins el dia 31 d'agost. S'ha de comunicar a l'òrgan que ha autoritzat el permís, en el moment que s'acabi el fet causant que l'ha originat, per tal de donar per finalitzat el permís de reducció.

Retribucions: Si la reducció és d'1/3, es cobra el 80%; si és d'1/2, el 60%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 26; Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, punt 1.


Per cura d'un familiar fins al segon grau amb discapacitat reconeguda del 65% o superior, o que requereix una dedicació especial

Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, amb 15 dies d'antelació. Cal aportar: fotocòpia compulsada del llibre de família o certificat del Registre Civil o certificat d'empadronament de l'ajuntament. Certificat mèdic oficial que indiqui el grau de disminució. Declaració segons la qual el familiar té un grau de dependència que li impedeix tenir autonomia, o que requereix dedicació o atenció especial.

Reducció: es pot sol·licitar gaudir d'una reducció d'un terç o de la meitat de la jornada de treball.

Durada: el temps necessari.

Observacions: La reducció es concedeix per incapacitat física d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, i ha de tenir una incapacitat o disminució igual o superior al 65%, o amb un grau de dependència que li impedeixi de ser autònom, o que requereixi atenció especial. Cada familiar amb disminució dóna dret a una única reducció de jornada, la suspensió de la qual s'entendrà, per norma general, com a renúncia a reprendre-la en un futur pel mateix familiar.
La reducció de jornada s'autoritzarà per cursos escolars (fins a 31 d'agost). Durant el curs no es podrà canviar el % de la reducció. Estant en reducció de jornada no es pot autoritzar la compatibilitat, i si se'n té una d'autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d'ofici. Un cop concedida la reducció de jornada, si s'obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d'adjudicacions d'estiu, s'ha d’informar al Servei Territorial/Consorci d'Educació de Barcelona, mitjançant sol·licitud presentada per registre, de la continuïtat de la reducció de jornada pel curs següent i s'ha d’aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació.
La dedicació al centre es podrà concentrar en 3, 4 o 5 dies, sempre que ho permeti la seva organització horària. La finalització de la reducció de jornada ha de coincidir sempre amb el dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins el dia 31 d'agost. S'ha de comunicar a l'òrgan que ha autoritzat el permís, en el moment que s'acabi el fet causant que l'ha originat, per tal de donar per finalitzat el permís de reducció.

Retribucions: si la reducció és d'1/3, es cobra el 80%; si és d'1/2, el 60%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 26; Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, punt 1.


Per atendre un familiar de primer grau per raons de malaltia molt greu

Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona amb 15 dies d'antelació. Cal adjuntar la següent documentació:

 • Fotocòpia compulsada del llibre de família (complet) o document equivalent, o certificat del Registre Civil on quedi constància del grau de parentiu.
 • Certificat mèdic on consti que la malaltia del familiar és molt greu.
 • Declaració jurada o promesa del sol·licitant de si la reducció pel mateix familiar la gaudeix únicament o la comparteix amb d'altres persones.

Durada: Màxim 1 mes. Si hi ha més d'un titular d'aquest dret pel mateix fet causant, el temps de gaudi d'aquesta reducció es pot prorratejar entre ells, respectant en tot cas el termini màxim d'un mes.

Reducció: Fins al 50% de la jornada laboral.

Observacions: La pot demanar el personal funcionari de carrera i els interins. Només es concedeix quan el sol·licitant té un nomenament a jornada sencera. S'ha de comunicar a l'òrgan que ha autoritzat el permís, en el moment que s'acabi el fet causant que l'ha originat, per tal de donar per finalitzat el permís de reducció.

Retribucions: 100% de les retribucions.

Legislació: Estatut Bàsic de l'Empleat Públic [EBEP], art. 48i.


Per discapacitat legalment reconeguda

Sol·licitud: La sol·licitud (model genèric) s'haurà de lliurar al director del centre de destinació en el termini de 15 dies abans de l'inici del permís i aquell lliurar-la als Serveis Territorials/Consorci d'Educació en el termini màxim de 10 dies. Cal adjuntar:

 • Certificació emesa per l’Equip de Valoració de la Direcció General de Protecció Social de reconeixement del grau de disminució física, psíquica o sensorial del docent.
 • Informe del servei mèdic corresponent que justifiqui la necessitat del tractament, la periodicitat o durada aproximada, la franja horària i dies en què es pot dur a terme i que és impossible que es pugui realitzar en un horari no coincident amb el de feina del pacient.
 • Declaració jurada del sol·licitant de no realitzar cap activitat pública o privada, remunerada o no.
 • Horari que realitza el docent sol·licitant.

Reducció: Equivalent al temps que s'ha de dedicar al tractament.

Durada: El temps necessari.

Observacions: Només poden gaudir d'aquesta reducció les persones amb una discapacitat legalment reconeguda que hagin de rebre tractament per aquest motiu. Cal justificar, mitjançant informe mèdic, la necessitat del tractament, la periodicitat o la durada aproximada, i la necessitat que es dugui a terme en horari lectiu.

Retribucions: Es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 25


Per a les dones víctimes de la violència de gènere

Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Durada: el temps necessari.

Observacions: a la sol·licitud cal adjuntar la documentació que acrediti ser víctima de violència de gènere. En cas de renúncia a la reducció de jornada, aquesta ha de coincidir sempre amb l'últim dia de les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d'agost al tercer trimestre.

Retribucions: el 80% amb una reducció d'1/3; el 60% amb una reducció d'1/2 jornada.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 26. Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, punt 1. Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitat entre dones i homes al treball i l'ocupació, art. 3.


Per danys soferts per l'activitat terrorista

Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Durada: el temps necessari.

Observacions: Aquesta reducció es concedeix per fer efectiva la protecció o assistència social íntegra als funcionaris que hagin sofert danys físics o psíquics com a conseqüència de l'activitat terrorista, el seu cònjuge o persona amb anàloga relació d'afectivitat, i els fills dels ferits i morts així com els funcionaris que acreditin patir situacions d'amenaces o coaccions directes i reiterades procedents d'organitzacions terroristes.
A la sol·licitud cal adjuntar la documentació que acrediti ser víctima d’aquesta activitat terrorista. En cas de renúncia a la reducció de jornada, aquesta ha de coincidir sempre amb l'últim dia de les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d'agost al tercer trimestre.

Retribucions: disminució proporcional de la retribució.

Legislació: Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), article 49f. RESOLUCIÓ ENS/559/2016, d'1 de març, de modificació de la Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.


Interès particular

Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona abans del 31 de maig anterior a l'inici del curs pel qual es demana.

Durada: la reducció de la jornada ha de ser de la meitat i per un any sencer coincidint amb el curs escolar, és a dir, des de l'1 de setembre fins al 31 d'agost de l'any següent, amb la reducció proporcional de les retribucions. Només en cas de força major, l'Administració podrà autoritzar la reducció o acceptar la renúncia de la persona interessada durant el curs escolar. Aquesta reducció és prorrogable, però s'haurà de renovar cada curs.

Observacions: a la sol·licitud s'ha de fer constar el nombre de dies en què es vol concentrar la dedicació al centre (3, 4 o 5 dies). A aquest efecte es concedirà al funcionari la part de la jornada que convingui als seus interessos, sempre que ho permeti l'organització horària del centre. Si l'organització del centre no permet la concentració sol·licitada, la persona interessada podrà renunciar a la reducció de jornada abans de començar a gaudir-la.
Aquesta reducció, incompatible amb qualsevol altre reducció de jornada, està subordinada a les necessitats del servei i subjecta al règim d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.
No la poden sol·licitar les persones que pertanyin als equips directius. El fet de ser designat membre de l'equip directiu amb posterioritat a l'autorització d'aquesta reducció comportarà l'extinció de l'autorització.
Quan en un mateix centre hi hagi un nombre de sol·licitants superior al que permet una òptima organització de les activitats, es tindrà en compte la major antiguitat al centre o, en cas d'empat, al cos i s'actuarà amb criteris rotatoris. Un cop concedida la reducció de jornada si s'obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d'adjudicacions d'estiu o concurs de trasllats, s'ha d’aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació.
Per tal de cobrir la part de jornada reduïda, s'efectuaran nomenaments de substitució a mitja jornada.
El professorat interí o substitut no pot gaudir d'aquesta reducció.

Retribucions: es cobrarà el 50% de les retribucions.

Legislació: Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, punt 2. DECRET 223/2002, de 23 de juliol, pel qual es regula la reducció de jornada per interès particular del personal docent d'ensenyament públic no universitari de la Generalitat de Catalunya.


En processos de recuperació de malaltia (no vigent)

Sol·licitud: a la Delegació Territorial.

Durada: fins a final de curs. Es pot prorrogar cada curs escolar.

Observacions: s'ha d'adjuntar un certificat mèdic a la sol·licitud. La concessió està subordinada a les necessitats del servei. Es pot començar en qualsevol moment de l'any i s'ha de demanar amb 15 dies d'antelació. La dedicació al centre es podrà concentrar en 3, 4 o 5 dies. Si el temps durant el qual es gaudeix de la reducció és igual o superior a 1 any, l'haver regulador a efectes de la pensió de jubilació es veurà reduït proporcionalment a la reducció de les retribucions percebudes en actiu. En cas de renúncia a la reducció de jornada, aquesta ha de coincidir sempre amb el dia anterior a l'inici del següent trimestre i, així, successivament fins arribar al tercer trimestre escolar que es perllongarà fins al 31 d'agost.

Retribucions: si la reducció és d'1/3 de jornada, es cobra el 80%; si és d'1/2, el 60%.

Legislació: Resolució EDU/1457/2007, de 15 de maig, punt 1.

Prèvia a la jubilació (no vigent)

Sol·licitud: a la Delegació Territorial.

Durada: comença l'1 de setembre i finalitza el 31 d'agost de cada any. Se'n pot sol·licitar la renovació cada curs.

Observacions: durant el curs en què es compleixen els 60 anys pot iniciar-se la reducció (en la data de compliment de l'edat). Poden demanar-la les persones a qui els resti menys de 5 anys per complir l'edat de jubilació forçosa. La concessió està subordinada a les necessitats del servei. Si el temps durant el qual es gaudeix de la reducció és igual o superior a 1 any, l'haver regulador a efectes de la pensió de jubilació es veurà reduït proporcionalment a la reducció de les retribucions percebudes.

Retribucions: si la reducció és d'1/3 de jornada, es cobra el 80%; si és d'1/2, el 60%.

Legislació: Resolució EDU/1457/2007, de 15 de maig, punt 1.


Referències

Sol·licituds

 • Darrera modificació: 27/01/2022 11:55