Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Both sides previous revision Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:permisos:reduccions:inici [18/05/2018 12:22]
jorge@secundaria.info [Interès particular]
professorat:permisos:reduccions:inici [06/07/2018 18:14] (actual)
luis.sobrino@secundaria.info [Reduccions de jornada]
Línia 3: Línia 3:
   * Les reduccions de jornada d'1 any o més afecten els càlculs de la pensió de jubilació   * Les reduccions de jornada d'1 any o més afecten els càlculs de la pensió de jubilació
  
-  * Només es pot reduir ​la jornada ​laboral si es treballa a jornada sencera+  * Les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent que vulguin gaudir de qualsevol reducció de jornada ​només podran ocupar llocs de treball de jornada sencera ​i, a més, la data d’inici de la reducció de jornada no pot coincidir amb la data d’inici del nomenament. ​
  
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
Línia 69: Línia 69:
  
 ---- ----
-===== Per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu =====+===== Per cura de fill menor afectat per malaltia greu =====
  
-Sol·licitud: ​als Serveis Territorials. Cal adjuntar fotocòpia compulsada del llibre de família o document equivalent o certificat del Registre Civil i certificat mèdic on consti la durada prevista de l'​ingrés hospitalari i la necessitat de cura directa, contínua i permanent del menor.+Sol·licitud: ​Als Serveis Territorials. Cal adjuntar fotocòpia compulsada del llibre de família o document equivalent o certificat del Registre Civil i certificat mèdic on consti la durada prevista de l'​ingrés hospitalari i la necessitat de cura directa, contínua i permanent del menor.
  
-Durada: ​fins que s'​extingeixi la causa o fins que el fill faci 18 anys.+Durada: ​Fins que s'​extingeixi la causa o fins que el fill faci 18 anys. La reducció de jornada s'​autoritzarà fins a final de curs i caldrà acreditar la necessitat de continuar en aquesta situació en un període inicial d'un mes i prorrogable per períodes de dos mesos presentant al Registre dels Serveis Territorials/​Consorci d'​Educació declaració del facultatiu corresponent del Servei Públic de Salut o òrgan administratiu sanitari de la Comunitat Autònoma corresponent. S'​haurà de sol·licitar la reducció de jornada per cada curs escolar.
  
-Observacions: ​ +Observacions:​ La reducció ha de ser com a mínim de mitja jornada. ​Correspon a la persona interessada d'​acord amb les seves necessitats ​previ acord amb el director del centre determinar el percentatge de la reducció de jornada ​a què vol acollir-setot i això, es considera que la reducció de jornada serà d'un màxim del 90%És condició necessària ​que ambdós ​progenitors,​ adoptantso acollidors ​amb caràcter permanent treballin.
-  * La reducció ha de ser com a mínim de mitja jornada. ​Es podran establir ​les condicions ​supòsits en què aquesta ​reducció de jornada ​es pugui acumular en jornades completes.  +
-  * Quan els dos progenitors,​ adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent, puguin tenir-hi dretnomés hi podrà accedir un d'ells +
-  * Cal que els dos progenitors,​ adoptants o acollidors ​de caràcter ​preadoptiu o permanent treballin. ​+
  
 <​note>​Segons la //​Instrucció 4/2013, de 30 de desembre//, en aquest permís, per als casos de malaltia greu diferent al càncer, es considerarà "​ingrés hospitalari de llarga durada"​ la continuació del tractament o cura del menor posterior a l'alta hospitalària.</​note>​ <​note>​Segons la //​Instrucció 4/2013, de 30 de desembre//, en aquest permís, per als casos de malaltia greu diferent al càncer, es considerarà "​ingrés hospitalari de llarga durada"​ la continuació del tractament o cura del menor posterior a l'alta hospitalària.</​note>​
  
-Retribucions: ​encara que l'ET parla d'una reducció proporcional de les retribucions,​ l'EBEP assenyala que el funcionari no tindrà cap reducció de les seves retribucions.+Retribucions: ​Es percep ​el 100%.
  
 Legislació:​ [[http://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2007-7788|Estatuto Básico del Empleado Público]] (EBEP), article 49, s'​introdueix la lletra e) amb efectes d'1 de gener de 2011; [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-1995-7730|Estatut dels Treballadors]] (ET), article 37, s'​afegeix l'​apartat 5 amb efectes d'1 de gener de 2011; [[http://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-1994-14960|Ley General de la Seguridad Social]], es modifica l'art. 38, apartat 1.c); [[http://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-1994-14960|Ley General de la Seguridad Social]], s'​afegeix al títol II, el capítol IV. Legislació:​ [[http://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2007-7788|Estatuto Básico del Empleado Público]] (EBEP), article 49, s'​introdueix la lletra e) amb efectes d'1 de gener de 2011; [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-1995-7730|Estatut dels Treballadors]] (ET), article 37, s'​afegeix l'​apartat 5 amb efectes d'1 de gener de 2011; [[http://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-1994-14960|Ley General de la Seguridad Social]], es modifica l'art. 38, apartat 1.c); [[http://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-1994-14960|Ley General de la Seguridad Social]], s'​afegeix al títol II, el capítol IV.
Línia 88: Línia 85:
 ---- ----
  
-===== Reducció de 2 hores setmanals ​(tornen a ser complementàries el 2016) per al professorat entre 55 i 64 anys =====+===== Reducció de 2 hores setmanals per al professorat entre 55 i 64 anys =====
  
 Sol·licitud:​ a la direcció del centre, no més tard del 30 de juny anterior a l’inici del curs per al qual se sol·licita. Sol·licitud:​ a la direcció del centre, no més tard del 30 de juny anterior a l’inici del curs per al qual se sol·licita.
  
 Reducció: 2 hores complementàries setmanals de presència al centre. Reducció: 2 hores complementàries setmanals de presència al centre.
 +
 +<note important>​Segons la pròpia normativa de la Generalitat,​ a finals del curs 2017-2018 finalitza la mesura excepcional que va convertir les dues hores de reducció ​ lectives en complementàries per als docents majors de 55 anys.\\
 +El punt 2 de l'​Acord GOV/​70/​2016,​ de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d'​Ensenyament especifica:​\\
 +//​«Modificar temporalment,​ durant els cursos escolars 2016-2017 i 2017-2018, l'​aplicació del punt 1.3 de l'​Acord de la Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, sobre les condicions específiques de l'​horari setmanal per al professorat entre 55 i 64 anys. [...]
 +Durant el període esmentat, aquest professorat,​ prèvia sol·licitud i autorització,​ pot tenir una reducció de 2 hores d'​activitats complementàries corresponents a l'​horari fix de permanència al centre i no sotmès necessàriament a l'​horari fix setmanal.»//​\\
 +Malgrat la normativa és clara, el Departament manté les dues hores de reducció com a complementàries per al curs 2018-2019. Davant d'​aquesta incoherència,​ el Sindicat Professors de Secundària promou la [[http://​secundaria.info/​portal/​article.php?​sid=20180606062851#&​panel1-1|reclamació de les dues hores lectives]].</​note>​\\
  
 Observacions:​ el personal funcionari docent (inclosos interins) que tingui entre 55 i 64 anys pot sol·licitar una reducció de 2 hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre. ​ Observacions:​ el personal funcionari docent (inclosos interins) que tingui entre 55 i 64 anys pot sol·licitar una reducció de 2 hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre. ​
Línia 114: Línia 117:
 Legislació:​ {{:​professorat:​permisos:​reduccions:​resolucio_reduccio_majors55_curs16_17.pdf|RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2016}} Legislació:​ {{:​professorat:​permisos:​reduccions:​resolucio_reduccio_majors55_curs16_17.pdf|RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2016}}
  
-[[http://​educacio.gencat.cat/​documents/​FormularisModels/​PersonalDocent/​A266.pdf|Model de sol·licitud]]+[[http://​educacio.gencat.cat/​documents/​FormularisModels/​PersonalDocent/​A266.pdf|Model de sol·licitud ​oficial]]
  
 ---- ----
Línia 120: Línia 123:
 ===== Per guarda legal d'una persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial i que no desenvolupa cap activitat retribuïda ===== ===== Per guarda legal d'una persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial i que no desenvolupa cap activitat retribuïda =====
  
-Sol·licitud: ​als Serveis Territorials,​ amb 15 dies d'​antelació. Cal adjuntar la fotocòpia compulsada del llibre de família o certificat del Registre Civil o certificat d'​empadronament on quedi constància de la guarda legal, certificat mèdic oficial que indiqui el grau de disminució i document acreditatiu que la persona causant no desenvolupa cap activitat retribuïda.+Sol·licitud: ​Als Serveis Territorials,​ amb 15 dies d'​antelació. Cal adjuntar la fotocòpia compulsada del llibre de família o certificat del Registre Civil o certificat d'​empadronament on quedi constància de la guarda legal, certificat mèdic oficial que indiqui el grau de disminució i document acreditatiu que la persona causant no desenvolupa cap activitat retribuïda.
  
-Durada: ​el temps necessari.+Durada: ​El temps necessari.
  
 Observacions:​ Es pot sol·licitar gaudir d'una reducció d'un terç o de la meitat de la jornada de treball. Cada persona disminuïda dóna dret a una única reducció. La persona no ha de desenvolupar cap activitat retribuïda.\\ ​ Observacions:​ Es pot sol·licitar gaudir d'una reducció d'un terç o de la meitat de la jornada de treball. Cada persona disminuïda dóna dret a una única reducció. La persona no ha de desenvolupar cap activitat retribuïda.\\ ​
 La dedicació al centre es podrà concentrar en 3, 4 o 5 dies, sempre que ho permeti la seva organització horària. En cas de renúncia a la reducció de jornada, aquesta ha de coincidir sempre amb el dia anterior a l'​inici del següent trimestre, i així successivament fins arribar al tercer trimestre escolar que es perllongarà fins al 31 d'​agost. La dedicació al centre es podrà concentrar en 3, 4 o 5 dies, sempre que ho permeti la seva organització horària. En cas de renúncia a la reducció de jornada, aquesta ha de coincidir sempre amb el dia anterior a l'​inici del següent trimestre, i així successivament fins arribar al tercer trimestre escolar que es perllongarà fins al 31 d'​agost.
  
-Retribucions: ​si la reducció és d'1/3, es cobra el 80%; si és d'1/2, el 60%.+Retribucions: ​Si la reducció és d'1/3, es cobra el 80%; si és d'1/2, el 60%.
  
 Legislació:​ [[http://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​documentId=405345|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art. 26; [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​portaldogc/​menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?​vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​appInstanceName=default&​action=fitxa&​documentId=662133&​language=ca_ES|Resolució ENS/​1031/​2014,​ de 8 de maig]], punt 1. Legislació:​ [[http://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​documentId=405345|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art. 26; [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​portaldogc/​menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?​vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​appInstanceName=default&​action=fitxa&​documentId=662133&​language=ca_ES|Resolució ENS/​1031/​2014,​ de 8 de maig]], punt 1.
Línia 151: Línia 154:
 ===== Per atendre un familiar de primer grau per raons de malaltia molt greu ===== ===== Per atendre un familiar de primer grau per raons de malaltia molt greu =====
  
-Sol·licitud: ​als Serveis Territorials. Cal adjuntar la següent documentació:​\\ ​+Sol·licitud: ​Als Serveis Territorials. Cal adjuntar la següent documentació:​\\ ​
 Fotocòpia compulsada del llibre de família (complet) o document equivalent, o certificat del Registre Civil on quedi constància del grau de parentiu.\\ Fotocòpia compulsada del llibre de família (complet) o document equivalent, o certificat del Registre Civil on quedi constància del grau de parentiu.\\
 Certificat mèdic on consti que la malaltia del familiar és molt greu.\\ ​ Certificat mèdic on consti que la malaltia del familiar és molt greu.\\ ​
Línia 157: Línia 160:
 La sol·licitud s'ha de lliurar al director/a del centre de destinació el qual la lliurarà als Serveis Territorials o al Consorci d'​Educació de Barcelona. La sol·licitud s'ha de lliurar al director/a del centre de destinació el qual la lliurarà als Serveis Territorials o al Consorci d'​Educació de Barcelona.
  
-Durada: ​màxim ​1 mes. Si hi ha més d'un titular d'​aquest dret pel mateix fet causant, el temps de gaudi d'​aquesta reducció es pot prorratejar entre ells, respectant en tot cas el termini màxim d'un mes.+Durada: ​Màxim ​1 mes. Si hi ha més d'un titular d'​aquest dret pel mateix fet causant, el temps de gaudi d'​aquesta reducció es pot prorratejar entre ells, respectant en tot cas el termini màxim d'un mes.
  
-Reducció: ​fins al 50% de la jornada laboral.+Reducció: ​Fins al 50% de la jornada laboral.
  
-Observacions: ​la pot demanar el personal funcionari de carrera, els interins i el personal laboral.+Observacions: ​La pot demanar el personal funcionari de carrera, els interins i el personal laboral.
 Només es concedeix quan el sol·licitant té un nomenament a jornada sencera. Només es concedeix quan el sol·licitant té un nomenament a jornada sencera.
 S'ha de comunicar a l'​òrgan que ha autoritzat el permís, en el moment que s'​acabi el fet causant que l'ha originat, per tal de donar per finalitzat el permís de reducció. S'ha de comunicar a l'​òrgan que ha autoritzat el permís, en el moment que s'​acabi el fet causant que l'ha originat, per tal de donar per finalitzat el permís de reducció.
Línia 168: Línia 171:
  
 Legislació:​ [[http://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2007-7788|Llei 7/2007, de 12 d'​abril (Estatuto Básico del Empleado Público, -EBEP-)]]. art. 48. i), modificat pel [[http://​www.google.es/​url?​sa=t&​rct=j&​q=&​esrc=s&​source=web&​cd=2&​ved=0CCcQFjABahUKEwjHuoT7_InGAhWDWBQKHaE0AAo&​url=http%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe_catalan%2Fdias%2F2012%2F07%2F14%2Fpdfs%2FBOE-A-2012-9364-C.pdf&​ei=WLh6VceuEYOxUaHpgFA&​usg=AFQjCNGyut1FVt2IJdB05OUzEjIxnSWBiw&​bvm=bv.95515949,​d.ZGU|Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol]], art. 8. Legislació:​ [[http://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2007-7788|Llei 7/2007, de 12 d'​abril (Estatuto Básico del Empleado Público, -EBEP-)]]. art. 48. i), modificat pel [[http://​www.google.es/​url?​sa=t&​rct=j&​q=&​esrc=s&​source=web&​cd=2&​ved=0CCcQFjABahUKEwjHuoT7_InGAhWDWBQKHaE0AAo&​url=http%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe_catalan%2Fdias%2F2012%2F07%2F14%2Fpdfs%2FBOE-A-2012-9364-C.pdf&​ei=WLh6VceuEYOxUaHpgFA&​usg=AFQjCNGyut1FVt2IJdB05OUzEjIxnSWBiw&​bvm=bv.95515949,​d.ZGU|Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol]], art. 8.
 +
 +----
 +
 +===== Per discapacitat legalment reconeguda =====
 +
 +Sol·licitud:​ La sol·licitud ([[http://​educacio.gencat.cat/​documents/​FormularisModels/​PersonalDocent/​G409_006.pdf|model genèric]]) s'​haurà de lliurar al director del centre de destinació en el termini de 15 dies abans de l'​inici del permís i aquell lliurar-la als Serveis Territorials/​Consorci d'​Educació en el termini màxim de 10 dies. Cal adjuntar:
 +  * Certificació emesa per l’Equip de Valoració de la Direcció General de Protecció Social de reconeixement del grau de disminució física, psíquica o sensorial del docent.
 +  * Informe del servei mèdic corresponent que justifiqui la necessitat del tractament, la periodicitat o durada aproximada, la franja horària i dies en què es pot dur a terme i que és impossible que es pugui realitzar en un horari no coincident amb el de feina del pacient.
 +  * Declaració jurada del sol·licitant de no realitzar cap activitat pública o privada, remunerada o no.
 +  * Horari que realitza el docent sol·licitant.
 +
 +Reducció: Equivalent al temps que s'ha de dedicar al tractament.
 +
 +Durada: El temps necessari.
 +
 +Observacions:​ Només poden gaudir d'​aquesta reducció les persones amb una discapacitat legalment reconeguda que hagin de rebre tractament per aquest motiu. Cal justificar, mitjançant informe mèdic, la necessitat del tractament, la periodicitat o la durada aproximada, i la necessitat que es dugui a terme en horari lectiu.
 +
 +Retribucions:​ Es cobra el 100%.
 +
 +Legislació:​ [[http://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​documentId=405345|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art. 25
  
 ---- ----
Línia 232: Línia 255:
 Legislació:​ [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​portaldogc/​menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?​vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​appInstanceName=default&​action=fitxa&​documentId=443194|Resolució EDU/​1457/​2007,​ de 15 de maig]], punt 1. Legislació:​ [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​portaldogc/​menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?​vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​appInstanceName=default&​action=fitxa&​documentId=443194|Resolució EDU/​1457/​2007,​ de 15 de maig]], punt 1.
  
- 
-===== Per discapacitat legalment reconeguda (no vigent) ===== 
- 
-<​del>​Sol·licitud:​ a la Delegació Territorial. Cal adjuntar informe mèdic.</​del>​ 
- 
-Reducció: equivalent al temps que s'ha de dedicar al tractament. 
- 
-Durada: el temps necessari. 
- 
-Observacions:​ cal justificar, mitjançant informe mèdic, la necessitat del tractament, la periodicitat o la durada aproximada, i la necessitat que es dugui a terme en horari lectiu. 
-Poden gaudir d'​aquesta reducció les persones amb una discapacitat legalment reconeguda que hagin de rebre tractament per aquest motiu. 
- 
-Retribucions:​ es cobra el 100%. 
- 
-Legislació:​ [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​portaljuridic/​template.PAGE/​menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?​javax.portlet.tpst=ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0&​javax.portlet.prp_ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0=versionState=02&​action=fitxa&​documentId=405345&​mode=single&​versionId=1237608&​language=ca_ES&​javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&​javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art. 25 
  
 ===== Prèvia a la jubilació (no vigent) ===== ===== Prèvia a la jubilació (no vigent) =====
Línia 294: Línia 302:
 {{:​professorat:​permisos:​reduccions:​sollicitud_reduccio_cura_fill15.pdf|Sol·licitud de reducció per cura de fill}} {{:​professorat:​permisos:​reduccions:​sollicitud_reduccio_cura_fill15.pdf|Sol·licitud de reducció per cura de fill}}
  
-{{:​professorat:​permisos:​reduccions:​sollicitud_reducio_majors55_2016.pdf|Sol·licitud de reducció per a majors de 55 anys}}+{{:​professorat:​permisos:​reduccions:​sollicitud_reducio_majors55_2016.pdf|Sol·licitud de reducció per a majors de 55 anys}}, [[http://​secundaria.info/​portal/​recurs/​sol552018.pdf|model del sindicat per al curs 18-19]]
  
 {{:​professorat:​permisos:​permisos:​declaracio_jurada14permisos.pdf|Declaració jurada o promesa}} {{:​professorat:​permisos:​permisos:​declaracio_jurada14permisos.pdf|Declaració jurada o promesa}}