Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:permisos:reduccions:inici [10/01/2019 11:24]
luis.sobrino@secundaria.info [Per guarda legal d'un infant menor d'un any, reducció d'un terç o de mitja jornada (amb possibilitat de compactació)]
professorat:permisos:reduccions:inici [14/06/2019 14:21] (actual)
luis.sobrino@secundaria.info [Reducció de jornada per tenir cura d'un fill o filla menor de 12 anys]
Línia 9: Línia 9:
 ===== Reduccions de jornada per tenir cura d'un fill o filla ===== ===== Reduccions de jornada per tenir cura d'un fill o filla =====
  
-==== Per guarda legal d'un infant menor d'un any, reducció d'un terç o de mitja jornada ​(amb possibilitat de compactació====+==== Per guarda legal d'un infant menor d'un any, reducció d'un terç o de mitja jornada amb possibilitat de compactació ====
  
 Sol·licitud:​ als Serveis Territorials. Cal adjuntar fotocòpia compulsada del llibre de família o document equivalent. S'ha de demanar amb 15 dies d'​antelació a la data d'​inici de la reducció. Sol·licitud:​ als Serveis Territorials. Cal adjuntar fotocòpia compulsada del llibre de família o document equivalent. S'ha de demanar amb 15 dies d'​antelació a la data d'​inici de la reducció.
  
-Observacions: ​es pot gaudir de forma compactada, d'​acord amb les necessitats del servei, ​a partir del finiment ​del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, adopció o acolliment, amb el 80% o 60% de les retribucions,​ segons la reducció que es gaudeixi.\\  +Observacions:​\\ 
-**Interins-substituts**: ​més de treballar a jornada sencera, ​és requisit imprescindible, per poder gaudir ​de la compactació ​(que no de la reducció), tenir contracte en vacant fins a 31 d'​agost.+- Es pot gaudir de forma **compactada**, d'​acord amb les necessitats del servei, ​després ​del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l'adopció o l'acolliment ​o després del permís de paternitat, amb el 80% o 60% de les retribucions,​ segons la reducció que es gaudeixi.\\ 
 +Un cop iniciada la compactació no s'hi pot renunciar; la persona sol·licitant en gaudeix per tot el període sense interrupcions.\\  
 +- El període ​de compactació no és ampliable en el cas de partadopció o acolliment múltiple ni per cap altre supòsit.\\ 
 +- Quan el període de gaudi de la compactació ​coincideixi totalment o parcialment amb el període ​de vacances durant el mes d'​agost, el còmput del període de compactació quedarà interromput fins al finiment del període de vacances.\\
  
-El fet de compactar el primer any de la reducció suposarà una regularització proporcional al temps compactat, que podrà implicar o bé una regularització econòmica o bé la prestació de serveis en jornada completa percebent el 80% o el 60% de les retribucions.+- **Interins-substituts**:​ a més de treballar a jornada sencera, és requisit imprescindible,​ per poder gaudir de la compactació (que no de la reducció), tenir contracte en vacant fins a 31 d'​agost.\\ 
 + 
 +El fet de compactar el primer any de la reducció suposarà una regularització proporcional al temps compactat, que podrà implicar o bé una regularització econòmica o bé la prestació de serveis en jornada completa percebent el 80% o el 60% de les retribucions.
 La compactació d'1/3 de jornada serà en 122 jornades senceres consecutives i la de mitja jornada serà en 182 jornades senceres consecutives. La compactació d'1/3 de jornada serà en 122 jornades senceres consecutives i la de mitja jornada serà en 182 jornades senceres consecutives.
  
 Retribucions:​ amb 1/3 de reducció, el 80%; amb 1/2 jornada, el 60% del sou. Retribucions:​ amb 1/3 de reducció, el 80%; amb 1/2 jornada, el 60% del sou.
  
-  ​- En el cas que el beneficiari gaudeixi de tot o part del primer any de reducció de jornada de manera compactada, li seran regularitzades econòmicament les retribucions durant els mesos posteriors a partir de la seva incorporació al lloc de treball, amb independència que continuï o no gaudint de la reducció de jornada. Això implica el següent: +- En el cas que el beneficiari gaudeixi de tot o part del primer any de reducció de jornada de manera compactada, li seran regularitzades econòmicament les retribucions durant els mesos posteriors a partir de la seva incorporació al lloc de treball, amb independència que continuï o no gaudint de la reducció de jornada. Això implica el següent: 
-    * Si el treballador ha compactat una reducció de jornada d'1/3 amb el 80% de les retribucions,​ durant els primers quatre mesos no presta serveis però percep el 80% de les retribucions i això es compensa durant els 8 mesos següents en què treballarà el 100% de la jornada i cobrarà el 80% de les retribucions,​ o bé, si continua gaudint de la reducció de jornada, treballarà 2/3 parts de la jornada i percebrà un 47% de les retribucions. +  * Si el treballador ha compactat una reducció de jornada d'1/3 amb el 80% de les retribucions,​ durant els primers quatre mesos no presta serveis però percep el 80% de les retribucions i això es compensa durant els 8 mesos següents en què treballarà el 100% de la jornada i cobrarà el 80% de les retribucions,​ o bé, si continua gaudint de la reducció de jornada, treballarà 2/3 parts de la jornada i percebrà un 47% de les retribucions. 
-    * Si el treballador ha compactat una reducció de jornada d'1/2 amb el 60% de les retribucions,​ durant els primers sis mesos no presta serveis però percep el 60% de les retribucions i això es compensa durant els 6 mesos següents en què treballarà el 100% de la jornada i cobrarà el 60% de les retribucions,​ o bé, si continua gaudint de la reducció de jornada, treballarà la meitat de la jornada i percebrà un 10% de les retribucions. +  * Si el treballador ha compactat una reducció de jornada d'1/2 amb el 60% de les retribucions,​ durant els primers sis mesos no presta serveis però percep el 60% de les retribucions i això es compensa durant els 6 mesos següents en què treballarà el 100% de la jornada i cobrarà el 60% de les retribucions,​ o bé, si continua gaudint de la reducció de jornada, treballarà la meitat de la jornada i percebrà un 10% de les retribucions. 
-  - En el cas que el beneficiari gaudeixi de tot o de part del primer any de reducció de jornada de manera compactada i posteriorment no es reincorpori al lloc de treball el treballador haurà de reintegrar la quantitat total corresponent que se li hagi avançat pel fet de gaudir de la compactació de jornada. Aquesta situació es donarà en els següents supòsits:+ 
 +<​note>​ 
 +  ​* Després de la compactació de la reducció d’1/3, si el professor es reincorpora a jornada sencera cobra el 80% durant 8 mesos, però si continua amb la reducció només cobra, durant aquests 8 mesos, el **47%** (al llarg d'​aquests mesos torna a l’Administració el 20% de la compactació feta, més el 33% de la reducció que ara fa, és a dir, el 53%, per la qual cosa només rep el 47% del salari que li correspon). 
 +  * Si la reducció compactada ha estat de mitja jornada i en reincorporar-se ho fa a jornada sencera, cobra el 60% durant 6 mesos, però si continua amb la reducció, només rep el** 10%** del salari en aquests 6 mesos (ha de tornar el 40% més el 50% per la continuació de la reducció).  
 +</​note>​ 
 + 
 + 
 +- En el cas que el beneficiari gaudeixi de tot o de part del primer any de reducció de jornada de manera compactada i posteriorment no es reincorpori al lloc de treball el treballador haurà de reintegrar la quantitat total corresponent que se li hagi avançat pel fet de gaudir de la compactació de jornada. Aquesta situació es donarà en els següents supòsits:
      * Permís o llicència sense retribucions.      * Permís o llicència sense retribucions.
      * Excedència,​ llevat que se segueixin prestant serveis en el mateix Departament.      * Excedència,​ llevat que se segueixin prestant serveis en el mateix Departament.
Línia 30: Línia 42:
      * Finalització de la prestació de serveis amb caràcter definitiu.      * Finalització de la prestació de serveis amb caràcter definitiu.
  
- 
-<​note>​NOVETATS INCORPORADES EL 2015: 
-  * Després de la compactació de la reducció d’1/3, si el professor es reincorpora a jornada sencera cobra el 80% durant 8 mesos, però si continua amb la reducció només cobra, durant aquests 8 mesos, el **47%** (al llarg d'​aquests mesos torna a l’Administració el 20% de la compactació feta, més el 33% de la reducció que ara fa, és a dir, el 53%, per la qual cosa només rep el 47% del salari que li correspon). 
-  * Si la reducció compactada ha estat de mitja jornada i en reincorporar-se ho fa a jornada sencera, cobra el 60% durant 6 mesos, però si continua amb la reducció, només rep el** 10%** del salari en aquests 6 mesos (ha de tornar el 40% més el 50% per la continuació de la reducció). 
-  * A canvi, desapareix la limitació temporal que, pel fet d’haver compactat, imposava l’anterior interpretació de la normativa, segons la qual la reducció per cura de fill menor de 6 anys quedava reduïda a 5 anys i 4 mesos, amb la reducció d’1/3, o 5 anys i 6 mesos, amb la reducció de mitja jornada. Ara s’allarga la possibilitat de reducció fins que el fill tingui els 6 anys.  
-</​note>​ 
  
 Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​mode=single&​documentId=405345&​language=ca_ES|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art. 24 i 26; [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​portaldogc/​menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?​vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​appInstanceName=default&​action=fitxa&​documentId=662133&​language=ca_ES|Resolució ENS/​1031/​2014,​ de 8 de maig]], punt 1; [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​portaljuridic/​menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?​vgnextoid=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​vgnextchannel=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​vgnextfmt=default&​documentId=603168&​action=fitxa|Llei 5/2012, de 20 de març]], art. 97; {{:​professorat:​permisos:​reduccions:​instruccio4_2012_compact_reducc.pdf|Instrucció 4/2012, de 15 d'​octubre}},​ sobre compactació de la reducció de jornada per cura d'un fill o filla menor de sis anys. Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​mode=single&​documentId=405345&​language=ca_ES|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art. 24 i 26; [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​portaldogc/​menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?​vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​appInstanceName=default&​action=fitxa&​documentId=662133&​language=ca_ES|Resolució ENS/​1031/​2014,​ de 8 de maig]], punt 1; [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​portaljuridic/​menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?​vgnextoid=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​vgnextchannel=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​vgnextfmt=default&​documentId=603168&​action=fitxa|Llei 5/2012, de 20 de març]], art. 97; {{:​professorat:​permisos:​reduccions:​instruccio4_2012_compact_reducc.pdf|Instrucció 4/2012, de 15 d'​octubre}},​ sobre compactació de la reducció de jornada per cura d'un fill o filla menor de sis anys.
Línia 47: Línia 53:
 Durada: fins que la criatura compleixi 6 anys.  Durada: fins que la criatura compleixi 6 anys. 
  
-Observacions: ​la pot demanar el pare, la mare o el tutor legal del menor. La dedicació al centre es podrà concentrar en 3, 4 o 5 dies, sempre que ho permeti lorganització horària del centre. Aquesta reducció és compatible amb el permís de lactància, és a dir, es poden gaudir tots dos a la vegada.  +Observacions:​\\ 
-En cas de renúncia a la reducció de jornada, aquesta ha de coincidir sempre amb el dia anterior a l'​inici del següent trimestrei així successivament ​fins arribar al tercer trimestre escolar que es perllongarà fins al 31 d'​agost. Si es renuncia, es pot tornar a demanar pel mateix fill/a el curs següent. ​+- La pot demanar el pare, la mare o el tutor legal del menor.\\ 
 +La dedicació al centre es podrà concentrar en 3, 4 o 5 dies, sempre que ho permeti l'organització horària del centre.\\ 
 +- Els fills successius donen dret a un nou període de reducció de jornada, que posa fi al període de què s'​estigui gaudint.\\ 
 +- No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l'​exerceixin d’una manera alternativa i sense que el termini global superi el termini establert com a màxim. En cas de part múltiple, ambdós progenitors poden gaudir d’una excedència o d’una reducció de jornada pels diferents subjectes causants.\\ 
 +Aquesta reducció és compatible amb el permís de lactància, és a dir, es poden gaudir tots dos a la vegada.\\ 
 +- Un cop concedida la reducció de jornada, si s'​obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d'​adjudicacions d'​estiu,​ s'ha d’informar al Servei Territorial/​Consorci d'​Educació de Barcelona, mitjançant sol·licitud presentada per registre, de la continuïtat ​de la reducció de jornada ​per al curs següent i s'ha d’aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació.\\ 
 +- Estant en reducció de jornada no es pot autoritzar la compatibilitat,​ i si se'n té una d'​autoritzada prèviament, aquesta ​resta suspesa d'​ofici.\\  
 +- No es podrà autoritzar el canvi de la reducció de la jornada d’un terç a la reducció de la jornada de la meitat, o a l'​inrevés.\\ 
 +- La renúncia a la reducció de jornada ​ha de coincidir sempre amb el dia en què finalitzin les vacances escolars de NadalSetmana Santa o fins el dia 31 d'​agost. Si es renuncia, es pot tornar a demanar pel mateix fill/a el curs següent. ​
  
 Retribucions:​ si la reducció és d'1/3, es cobra el 80%; si és d'1/2, el 60%.  Retribucions:​ si la reducció és d'1/3, es cobra el 80%; si és d'1/2, el 60%. 
Línia 62: Línia 76:
   * Declaració jurada o promesa segons la qual la parella no gaudeix d'​aquesta reducció pel mateix fill o filla   * Declaració jurada o promesa segons la qual la parella no gaudeix d'​aquesta reducció pel mateix fill o filla
  
-Observacionsla reducció pot ser d'1/3 o 1/2 jornada. S'ha de demanar amb 15 dies d'​antelació a la data d'​inici de la reducció.+ReduccióLa reducció pot ser d'1/3 o 1/2 jornada. ​
  
-Retribucions: reducció proporcional de les retribucions,​ segons la reducció sol·licitada.+Duradafins als 12 anys del fill/a. 
 + 
 +Observacions:​\\ 
 +- S'ha de demanar amb 15 dies d'​antelació a la data d'​inici de la reducció.\\ 
 +- En poden gaudir el personal funcionari i interí que ho demani, sempre que tingui la guarda legal del fill/a i que ocupi un lloc de treball a jornada sencera.\\ 
 +- Estant en reducció de jornada no es pot autoritzar la compatibilitat,​ i si se'n té una d'​autoritzada prèviament,​ aquesta resta suspesa d'​ofici.\\ 
 +- Un cop concedida la reducció de jornada, si s'​obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d'​adjudicacions d'​estiu,​ s'ha d’informar al Servei Territorial/​Consorci d'​Educació de Barcelona, mitjançant sol·licitud presentada per registre, de la continuïtat de la reducció de jornada pel curs següent i s'ha d’aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació.\\ 
 +- No es podrà autoritzar el canvi de la reducció de la jornada d’un terç a la reducció de la jornada de la meitat, o a l'​inrevés.\\ 
 +- La renúncia a la reducció de jornada ha de coincidir sempre amb el dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins el dia 31 d'​agost.\\ 
 + 
 +Retribucions:​ Reducció ​proporcional de les retribucions,​ segons la reducció sol·licitada ​(es percep el 66,​66% ​ o el 50% de les retribucions).
  
 Legislació:​ [[http://​www.gencat.cat/​eadop/​imatges/​5686/​10209061.pdf|Llei 5/2010, de 29 de juliol]], del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família (DOGC núm. 5686, de 5 d'​agost de 2010); art. 24 i 26.a) de la [[http://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​documentId=405345|Llei 8/2006, de 5 de juliol]] (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006); títol II, article 97 de la [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=603168&​action=fitxa|Llei 5/2012, de 5 de març]] de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'​impost sobre les estades en establiments turístics (DOGC núm. 6094, de 23 de març de 2012); disposició addicional onzena de la [[http://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2007-6115|Llei orgànica 3/2007, de 22 de març]] (BOE núm. 71, de 23 de març de 2007); [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​portaldogc/​menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?​vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​appInstanceName=default&​action=fitxa&​documentId=662133&​language=ca_ES|Resolució ENS/​1031/​2014,​ de 8 de maig]], punt 1. Legislació:​ [[http://​www.gencat.cat/​eadop/​imatges/​5686/​10209061.pdf|Llei 5/2010, de 29 de juliol]], del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família (DOGC núm. 5686, de 5 d'​agost de 2010); art. 24 i 26.a) de la [[http://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​documentId=405345|Llei 8/2006, de 5 de juliol]] (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006); títol II, article 97 de la [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=603168&​action=fitxa|Llei 5/2012, de 5 de març]] de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'​impost sobre les estades en establiments turístics (DOGC núm. 6094, de 23 de març de 2012); disposició addicional onzena de la [[http://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2007-6115|Llei orgànica 3/2007, de 22 de març]] (BOE núm. 71, de 23 de març de 2007); [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​portaldogc/​menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?​vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​appInstanceName=default&​action=fitxa&​documentId=662133&​language=ca_ES|Resolució ENS/​1031/​2014,​ de 8 de maig]], punt 1.
Línia 87: Línia 111:
 ===== Reducció de 2 hores setmanals per al professorat entre 55 i 64 anys ===== ===== Reducció de 2 hores setmanals per al professorat entre 55 i 64 anys =====
  
-Sol·licitud:​ a la direcció del centre, no més tard del 30 de juny anterior a linici del curs per al qual se sol·licita.+Sol·licitud:​ a la direcció del centre, no més tard del 30 de juny anterior a l'inici del curs per al qual se sol·licita. ​ 
 +<note important>​Termini ampliat pel propi Departament al [[http://​educacio.gencat.cat/​portal/​page/​portal/​EducacioIntranet/​Inici/​ServeisPersonal/​TramitsPersonalDocent/​ReduccionsJornadaDocents|portal d'​Intranet]] (accés amb identificació ATRI): «//No més tard del **7 de setembre** del curs per al qual se sol·licita//​»</​note>​
  
 Reducció: 2 hores complementàries setmanals de presència al centre. Reducció: 2 hores complementàries setmanals de presència al centre.
  
-<note important>​Segons la pròpia normativa de la Generalitat,​ a finals del curs 2017-2018 ​finalitza ​la mesura excepcional que va convertir les dues hores de reducció ​ lectives en complementàries per als docents majors de 55 anys.\\+<note important>​Segons la pròpia normativa de la Generalitat,​ a finals del curs 2017-2018 ​finalitzava ​la mesura excepcional que va convertir les dues hores de reducció ​ lectives en complementàries per als docents majors de 55 anys.\\
 El punt 2 de l'​Acord GOV/​70/​2016,​ de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d'​Ensenyament especifica:​\\ El punt 2 de l'​Acord GOV/​70/​2016,​ de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d'​Ensenyament especifica:​\\
 //​«Modificar temporalment,​ durant els cursos escolars 2016-2017 i 2017-2018, l'​aplicació del punt 1.3 de l'​Acord de la Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, sobre les condicions específiques de l'​horari setmanal per al professorat entre 55 i 64 anys. [...] //​«Modificar temporalment,​ durant els cursos escolars 2016-2017 i 2017-2018, l'​aplicació del punt 1.3 de l'​Acord de la Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, sobre les condicions específiques de l'​horari setmanal per al professorat entre 55 i 64 anys. [...]
 Durant el període esmentat, aquest professorat,​ prèvia sol·licitud i autorització,​ pot tenir una reducció de 2 hores d'​activitats complementàries corresponents a l'​horari fix de permanència al centre i no sotmès necessàriament a l'​horari fix setmanal.»//​\\ Durant el període esmentat, aquest professorat,​ prèvia sol·licitud i autorització,​ pot tenir una reducció de 2 hores d'​activitats complementàries corresponents a l'​horari fix de permanència al centre i no sotmès necessàriament a l'​horari fix setmanal.»//​\\
-Malgrat la normativa és clara, el Departament manté les dues hores de reducció com a complementàries per al curs 2018-2019. Davant d'​aquesta incoherència,​ el Sindicat Professors de Secundària promou la [[http://​secundaria.info/​portal/​article.php?​sid=20180606062851#&​panel1-1|reclamació de les dues hores lectives]].</​note>​\\+Malgrat la normativa és clara, el Departament manté les dues hores de reducció com a complementàries per al curs 2019-2020.</​note>​\\
  
-Observacions:​ el personal funcionari docent (inclosos interins) que tingui entre 55 i 64 anys pot sol·licitar una reducció de 2 hores dactivitats complementàries setmanals de presència al centre. ​+Observacions:​ el personal funcionari docent (inclosos interins) que tingui entre 55 i 64 anys pot sol·licitar una reducció de 2 hores d'activitats complementàries setmanals de presència al centre. ​
  
-Les activitats que shan de fer durant aquestes dues hores són les que sespecifiquen a continuació:​ +Les activitats que s'han de fer durant aquestes dues hores són les que s'especifiquen a continuació:​ 
-  * Recollida i elaboració de material didàctic relacionat amb lespecialitat.  +  * Recollida i elaboració de material didàctic relacionat amb l'especialitat.  
-  * Col·laboració en la preparació de les activitats de tallers, laboratoris i aules especialitzades (aules dinformàtica i didiomes) sempre que estiguin incloses dintre de làmbit de la seva especialitat docent. ​+  * Col·laboració en la preparació de les activitats de tallers, laboratoris i aules especialitzades (aules d'informàtica i d'idiomes) sempre que estiguin incloses dintre de l'àmbit de la seva especialitat docent. ​
   * Col·laboració en activitats de biblioteca del centre. ​   * Col·laboració en activitats de biblioteca del centre. ​
   * Activitats relacionades amb els programes de formació que impliquin tutoria a alumnes de pràctiques (estudiants de formació inicial) o per a professors que inicien la funció docent. ​   * Activitats relacionades amb els programes de formació que impliquin tutoria a alumnes de pràctiques (estudiants de formació inicial) o per a professors que inicien la funció docent. ​
-  * Propostes dinnovació didàctica i col·laboració en projectes dinnovació. ​+  * Propostes d'innovació didàctica i col·laboració en projectes d'innovació. ​
   * Altres activitats necessàries per assolir els objectius de centre acordades amb els professors. ​   * Altres activitats necessàries per assolir els objectius de centre acordades amb els professors. ​
  
-- Les activitats setmanals assignades en substitució de les dues hores complementàries sincorporen a lhorari setmanal que no sha de fer necessàriament al centre.\\+- Les activitats setmanals assignades en substitució de les dues hores complementàries s'incorporen a l'horari setmanal que no s'ha de fer necessàriament al centre.\\
 - Cal tenir més de 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l'​ensenyament públic no universitari.\\ - Cal tenir més de 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l'​ensenyament públic no universitari.\\
 - L'edat mínima per al gaudiment d'​aquesta reducció s'ha d'​haver complert amb anterioritat a l'1 de setembre del curs per al qual es demana.\\ - L'edat mínima per al gaudiment d'​aquesta reducció s'ha d'​haver complert amb anterioritat a l'1 de setembre del curs per al qual es demana.\\
Línia 115: Línia 140:
 Retribucions:​ es cobra el 100%. Retribucions:​ es cobra el 100%.
  
-Legislació:​ {{:​professorat:​permisos:​reduccions:​resolucio_reduccio_majors55_curs16_17.pdf|RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2016}} +Legislació:​ {{:​professorat:​permisos:​reduccions:​resolucio_reduccio_majors55_curs16_17.pdf|RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2016}}; [[https://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​mode=single&​documentId=823391&​language=ca_ES|ACORD GOV/​50/​2018,​ de 17 de juliol]], de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d'​Ensenyament.\\
 [[http://​educacio.gencat.cat/​documents/​FormularisModels/​PersonalDocent/​A266.pdf|Model de sol·licitud oficial]] [[http://​educacio.gencat.cat/​documents/​FormularisModels/​PersonalDocent/​A266.pdf|Model de sol·licitud oficial]]
  
Línia 202: Línia 226:
 Observacions:​ a la sol·licitud cal adjuntar la documentació que acrediti ser víctima de violència de gènere. En cas de renúncia a la reducció de jornada, aquesta ha de coincidir sempre amb l'​últim dia de les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d'​agost al tercer trimestre. Observacions:​ a la sol·licitud cal adjuntar la documentació que acrediti ser víctima de violència de gènere. En cas de renúncia a la reducció de jornada, aquesta ha de coincidir sempre amb l'​últim dia de les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d'​agost al tercer trimestre.
  
-Retribucions: ​si la reducció ​és d'1/3, es cobra el 80%; si és de 1/2, el 60%.+Retribucions: ​Disminució proporcional de les retribucions,​ a excepció que la reducció ​sigui d'​1/​3 ​o menysque en aquest cas es mantenen les retribucions íntegres.
  
-Legislació:​ [[http://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​documentId=405345|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art. 26. [[http://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​documentId=662133&​language=ca_ES&​action=fitxa|Resolució ENS/​1031/​2014,​ de 8 de maig]], punt 1.+Legislació:​ [[http://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​documentId=405345|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art. 26. [[http://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​documentId=662133&​language=ca_ES&​action=fitxa|Resolució ENS/​1031/​2014,​ de 8 de maig]], punt 1. [[https://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2019-3244|Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'​oportunitat entre dones i homes al treball i l'​ocupació]],​ art. 3.
  
 ---- ----
Línia 304: Línia 328:
 {{:​professorat:​permisos:​reduccions:​sollicitud_reducio_majors55_2016.pdf|Sol·licitud de reducció per a majors de 55 anys}}, [[http://​secundaria.info/​portal/​recurs/​sol552018.pdf|model del sindicat per al curs 18-19]] {{:​professorat:​permisos:​reduccions:​sollicitud_reducio_majors55_2016.pdf|Sol·licitud de reducció per a majors de 55 anys}}, [[http://​secundaria.info/​portal/​recurs/​sol552018.pdf|model del sindicat per al curs 18-19]]
  
-{{:​professorat:​permisos:​permisos:declaracio_jurada14permisos.pdf|Declaració jurada o promesa}}+{{ :​professorat:​permisos:​llicencies:declaracio_jurada_permisos_llicenc_exced.pdf |Declaració jurada o promesa}} 
  
  
  
  
  • Darrera modificació: 10/01/2019 11:24