Mesures de reincorporació progressiva al lloc de treball per motiu de malalties oncològiques o d'especial gravetat


Instrucció 6/2019, de 8 de novembre, sobre les mesures de reincorporació progressiva al lloc de treball per motiu de malalties oncològiques o d’especial gravetat i sobre el procediment per adoptar aquestes mesures.
Aquesta Instrucció s'aplica al personal inclòs en l'àmbit de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, essent d'aplicació supletòria per al personal docent no universitari.

Malalties oncològiques. Les mesures es poden aplicar durant o després d’un tractament oncològic.

Malalties d’especial gravetat. És el servei de prevenció de riscos laborals qui les qualifica com a tals en relació amb les funcions del lloc de treball. A l'efecte de determinar la gravetat de la malaltia, no és un marc de referència exclusiu ni vinculant la llista de malalties greus de l'annex del Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol (annex modificat per l'Ordre TMS 103/2019, de 6 de febrer).

Les mesures són aplicables des del 10 de setembre de 2019.

- Adaptació progressiva de la jornada de treball

Consisteix en una reducció de jornada, amb el 100% del les retribucions, durant un període de tres mesos, amb el percentatges següents:

  • Reducció del 50% de la jornada diària durant el primer mes
  • Reducció del 25% de la jornada diària durant el segon mes
  • Reducció del 10% de la jornada diària durant el tercer mes

El còmput s'inicia des de l'alta mèdica. En el cas que ja es gaudeixi d'una reducció de jornada, la reducció per adaptació progressiva s'aplica sobre la jornada reduïda.

- Flexibilitat horària diària

La flexibilitat horària per motius de salut és, com a màxim, d'una hora diària a l'inici de la jornada.
La mesura té una durada d'una any a partir de l'alta mèdica o des de la finalització del període d'adaptació progressiva de la jornada de treball, a elecció de la persona afectada.

- Compliment de la jornada setmanal en còmput quinzenal

Consisteix en el còmput quinzenal de la jornada setmanal que tingui assignat l'empleat o empleada per tal que pugui recuperar el temps de servei deixat de prestar corresponent a la jornada setmanal, respectant el límit de jornada diària i les pauses obligatòries que estableixi la normativa aplicable.

- Gaudiment, a temps parcial, de les vacances de l'any en curs

Consisteix en el gaudiment, a temps parcial, del 50%, com a màxim, de les vacances de l'any en curs. Aquest percentatge és un límit màxim: no hi ha l'obligació de gaudir del total del 50% de les vacances en hores. Aquests dies de vacances es transformaran en hores i es computaran cada dia a raó de 7 hores i 30 minuts, o les que corresponguin en atenció a la jornada de treball de l'empleat o empleada.
El gaudiment de les hores de vacances ha de ser d’un mínim de 3 hores diàries, sense necessitat que sigui en dies consecutius.
La mesura té una durada d’un any i el còmput s'inicia des de l'alta mèdica.

La sol·licitud s'ha de presentar per mitjà del portal de l'empleat públic ATRI (Expedient > Sol·licituds a recursos humans > Les meves sol·licituds > Alta sol·licitud > seleccionar el tipus de sol·licitud > Reincorporació progressiva per motiu de malaltia) i adjuntar-hi l'annex de la sol·licitud (s'ha de descarregar i grabar al nostre PC).
Si la data de l'alta mèdica fos previsible, la sol·licitud s'haurà de presentar quinze dies abans de rebre-la. En el cas que no sigui possible, s'ha de presentar al més aviat possible o immediatament després de la reincorporació.

Un cop que la unitat de recursos humans ha rebut la sol·licitud, l'ha d'enviar immediatament al servei de prevenció de riscos laborals, el qual citarà a l'empleat/da, que haurà d'aportar la documentació mèdica acreditativa de la seva situació. La unitat bàsica de salut laboral del servei de prevenció de riscos laborals n'ha de fer la valoració i elaborar un informe proposta en un termini màxim de tres dies des de la visita mèdica. Rebut l'informe proposta, la unitat de recursos humans l'ha de tramitar amb la màxima celeritat per tal que es resolgui al més aviat possible. La resolució s'ha de dictar en el termini màxim de 15 dies hàbils. L'òrgan competent per resoldre el procediment podrà acordar, si escau, que provisionalment s'avancin algunes de les mesures sol·licitades.

  • Darrera modificació: 27/06/2022 13:54