Conceptes retributius bàsics. La meva nòmina

Podeu consultar les quantitats associades a cada concepte a l'apartat Taules de retribució

Determinen la pertinença d'un funcionari a un grup de titulació, un cos o una escala, i l'antiguitat 1). (D'acord amb l'Estatut bàsic de l'empleat públic, les retribucions bàsiques depenen del subgrup de classificació o del grup en cas que no existeixi subgrup.) Les quanties de les retribucions bàsiques han de ser iguals a totes les administracions públiques per a cada grup. Aquestes retribucions són:

Tots els funcionaris i interins que pertanyin al mateix subgrup de classificació o al mateix grup en cas que no existeixi subgrup, perceben el mateix sou.

En el cas del personal funcionari, el primer trienni es reconeix d'ofici per l'Administració tres anys després de la presa de possessió del càrrec. En canvi, el personal interí sempre ha de sol•licitar el reconeixement dels serveis prestats per tal que se li reconegui el primer trienni. A partir del primer trienni reconegut, la resta s'assoleixen automàticament cada 3 anys de serveis prestats; no cal tornar a sol·licitar-los

Els triennis són una quantitat igual per a cada subgrup de classificació o per a cada grup en cas que no existeixi subgrup, per cada tres anys de serveis. En el supòsit que els tres anys de serveis siguin en grups diferents, es computa per a tots tres anys l'import corresponent al subgrup del cos o de l'escala en què estigui en actiu el funcionari en el moment d'assolir el trienni.

Els efectes econòmics dels triennis són vigents a partir del primer dia del mes següent al de la data de venciment. En cas que la data del venciment coincideixi amb el dia 1 del mes, els efectes econòmics seran els mateixos que la data de venciment.

Els triennis sempre es perceben d'acord amb el subgrup en què han estat reconeguts.

Reconeixement de serveis previs

El temps de serveis prestats dins l'àmbit de l'Administració pot ser reconegut a l'efecte dels triennis. Per tal que sigui reconegut, la persona interessada ha de presentar la sol•licitud de reconeixement de serveis previs degudament registrada. Les peticions les ha de resoldre, en el termini de tres mesos, l'òrgan del departament competent en matèria de personal. Si transcorre aquest termini i no s'ha dictat una resolució expressa, la petició s'ha d'entendre desestimada.

Si s'han prestat serveis a altres Administracions, cal presentar

*Annex II

Sol·licitud reconeixement triennis

*Annex I : L’ha de lliurar l’organisme on s’hagin prestat els serveis

- Ha de constar el cos, vinculació i nivell de proporcionalitat

- Signatura, nom i cognoms del funcionari que signa

Es reconeixen tots els serveis prestats en qualsevol administració pública:

 • Administració local
 • Administració estatal
 • Administracions autonòmiques
 • Administració pública dels països de la Unió Europea

I amb qualsevol de les vinculacions següents:

 • com a funcionari de carrera
 • com a personal eventual
 • com a personal interí
 • com a contractat laboral
 • com a contractat administratiu

Les pagues extraordinàries són dues l'any i es perceben els mesos de juny i desembre. Cal tenir en compte que l'import de cadascuna serà el d'una mensualitat de sou, amb els triennis i el complement de destinació corresponents d'acord amb la situació del funcionari el dia 1 del mes d'abonament de la paga extraordinària.

Podeu consultar l'apartat Paga extraordinària per veure informació més detallada
Actualment, l'import en concepte de sou i triennis que s'abona en la paga extraordinària és inferior a l'import corresponent a la retribució mensual

Van lligades a l'exercici concret d'un lloc de treball i les seves característiques, a la carrera professional, a l'interès i al desenvolupament de les tasques assignades. Aquestes retribucions són:

El complement de destinació correspon al nivell del lloc de treball que s'ocupa; és a dir, tots els funcionaris/interins que ocupen llocs de treball que tenen el mateix nivell, perceben el mateix complement de destinació. El nivell del lloc ha de figurar en la relació de llocs de treball.

 • Complement de diferència de nivell: els funcionaris de carrera tenen dret a percebre almenys l'import del complement de destinació corresponent al seu grau personal consolidat. D'acord amb aquest dret, els funcionaris que tinguin un grau consolidat superior al nivell del lloc de treball que ocupen, percebran el complement de diferència de nivell per l'import corresponent a la diferència econòmica existent entre el complement de destinació corresponent al nivell del lloc de treball ocupat i el complement de destinació corresponent al grau consolidat.

El complement específic es destina a retribuir les condicions particulars dels llocs de treball pel que fa a:

 • l'especial dificultat tècnica.
 • el grau de dedicació.
 • la responsabilitat.
 • la incompatibilitat.
 • la perillositat i la penositat.

L'import del complement específic assignat a cada lloc de treball ha de figurar en la relació de llocs de treball. Només es pot atribuir un complement específic a cada lloc de treball.

El complement específic singular es destina a retribuir les condicions particulars dels llocs de treball pel que fa a :

 • tutoria
 • càrrec de coordinació
 • càrrec directiu
 • altres
(podeu consultar les quantitats a l'apartat Taules de retribució)
Quantitat Acumulat
Primer 102,97 102,97
Segon 108,29 211,26
Tercer 122,78 334,04
Quart 132,96 467
Cinquè 116,38 583,38
Podeu ampliar aquesta informació a l'apartat Estadis de promoció docent

Són les sigles de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Aquest impost suposa una cotització mensual amb un percentatge de retenció variable respecte dels nostres ingressos. Aquest percentatge depèn de les circumstàncies econòmiques, personals i familiars de cada treballador. Regularment, el Departament l'ajusta al llarg de l'any, però podem sol·licitar un tipus de percentatge voluntari. Aquí teniu el model de sol·licitud:

Sol·licitud IRPF voluntari

Aquesta sol·licitud es pot fer també mitjançant l'ATRI. S'ha de seguir aquesta ruta d'accés

Retribucions>IRPF>Dades personals actuals>Canvi de percentatge

Muface és l'organisme públic de l'Administració de l'Estat espanyol que gestiona les prestacions socials dels funcionaris:

Prestacions sanitàries:

 • assistència sanitària concertada al territori nacional
 • assistència sanitària a l'estranger
 • prestacions farmacèutiques
 • prestacions sanitàries complementàries
 • reintegrament de despeses d'assistència sanitària

Prestacions socials:

 • incapacitat
 • subsidi per risc durant l'embaràs i risc durant l'alletament
 • familiars
 • dependència i atenció social a majors
 • ajudes de protecció sociosanitària
 • altres ajudes socials

http://www.muface.es/

Sol·licitud de nous talonaris de receptes

La gestió de pensions correspon a la Direcció General de Costes de Personal i Pensions Públiques que depèn del Ministeri d'Economia i Hisenda. Ofereix la cobertura als seus cotitzants per jubilació, viudetat, orfandat i en favor de familiars.

Cal recordar que, mitjançant el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, els nous funcionaris a partir de l'any 2011 s'integren dintre del Règim General de la Seguretat Social; així, aquest col·lectiu cotitzarà i es veurà protegit a la seva jubilació per la Seguretat Social, no per Drets Passius

Quadres comparatius amb les deduccions per als funcionaris del Grup A1 abans i després de l'entrada en vigor d'aquesta normativa:

Abans de l'any 2011

codi nòmina Concepte Percentatge
001 IRPF variable
002 Drets Passius 109,31 (any 2014)
080 MUFACE 47,86 (any 2014)

Després de l'any 2011

codi nòmina Concepte Percentatge
001 IRPF variable
003 Seguretat Social 4,65%
080 MUFACE 47,86 (any 2014)
La cotització es determina aplicant un tipus fixat anualment a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat a la base de cotització, que es igual a l'haver regulador que en cada moment estigui establert a efectes de cotització de Drets Passius. La quota mensual s'obté multiplicant la base de cotització anual pel tipus i dividint el resultat entre 14. S'abonarà una quota doble als mesos de juny i desembre

1)
Font: -Rosario Alonso, Mariona Capdevila, Neus Colell, Marta Clar Curs virtual sobre conceptes bàsics de Funció PúblicaEscola d'Administració Pública de Catalunya. -Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
 • Darrera modificació: 15/10/2021 11:12