Exemples de diferents tipus de nòmines segons cos i vinculació amb l’Administració

Quan observem aquests exemples, cal tenir en compte el següent:

* Tots els exemples són vàlids per a l'any 2014; per als anys posteriors, cal tenir en compte que tant els diferents conceptes retributius com les quotes de MUFACE i DRETS PASSIUS es revisen anualment. Ho podeu trobar tot actualitzat seguint aquest enllaç .

* Els conceptes que apareixen amb color vermell o amb la grafia XXX són variables i, per tant, no es poden especificar a la nòmina d'exemple.

* Els conceptes que apareixen amb color verd només es poden trobar en aquest tipus de nòmina.

* Les nòmines reflecteixen una mensualitat completa i, si no s'especifica el contrari, una jornada completa. Si el temps treballat és inferior (en dies o en percentatge de jornada), les retribucions s'adequaran de manera proporcional. Aquesta minoració s'aplica a tots els conceptes.

* S'ha de fer click sobre la imatge per tal d'ampliar-la.

  • Darrera modificació: 22/12/2020 12:30