Novetats

Increment salarial 2020 i i retorn del 60% de la paga extra de 2013

L'11 de febrer de 2020 el Govern de la Generalitat va aprovar el DECRET LLEI 3/2020 sobre l'increment retributiu per a l'any 2020 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

“Article 2

Recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària de l'any 2013.

1. El personal del sector públic, inclosos els alts càrrecs i directius, que van deixar de percebre de forma efectiva durant l'exercici 2013 la quantia equivalent a l'import d'una paga extraordinària, paga addicional del complement específic o equivalent, percebrà el 60% de l'import que es va deixar de percebre en aplicació d'aquesta mesura de reducció retributiva.

2. Aquest abonament es realitzarà en una sola vegada, durant l'any 2020 i en concepte de recuperació dels imports deixats de percebre de manera efectiva en aplicació de l'Acord GOV/19/2013, de 26 de febrer, pel qual s'adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l'exercici pressupostari 2013 i l'Acord GOV/20/2013, de 26 de febrer, pel qual s'adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses del personal al servei de l'Administració de justícia, per a l'exercici pressupostari 2013.

3. Les quantitats resultants seran objecte d'adequació, si escau, en els casos en què s'hagin percebut quantitats equivalents per aquest concepte en execució d'una sentència o d'altres resolucions judicials, o per altres circumstàncies.

El 7 d'abril de 2020 el Govern de la Generalitat va aprovar el DECRET LLEI 11/2020 sobre l'increment retributiu per a l'any 2020 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Aquest Decret estableix:

 • Un increment del 2% en cadascun dels conceptes retributius, amb efectes de l'1 de gener de 2020, respecte dels imports vigents a 31 de desembre de 2019.
 • L'aplicació d’un fons addicional del 0,3% de la massa salarial, pendent de negociar.

Increment salarial juliol de 2019

En data 17 de juliol, s'ha publicat a l'ATRI la següent nota informativa

A partir d'aquesta nòmina del mes de juliol, el nostre salari s'incrementarà en un 0,25%

Aquest any, encara s'ha de negociar un increment addicional d'un 0,25%, prevista a l'Acord estatal de 9 de març de 2018

Increment salarial 2019 i retorn del 10% de la paga extra de 2013

En data 24 de gener, s'ha publicat al DOGC el DECRET LLEI 3/2019, de 22 de gener, que formalitza l'imcrementudel nostre salari, fixat pel Govern de l'Estat a finals de desembre de 2018.

A més, aquest Decret, contempla que se'ns abonarà el 10% de la paga extra de 2013 (que el Govern de la Generalitat ens va robar) aquest primer trimestre de 2019. Cal recordar que aquest 10% s'havia d'haver cobrat l'any passat, però el propi Govern de la Generalitat va incomplir allò a què s'havia compromés.

Problemes visualització ATRI

Si utilitzes un Iphone o un Ipad, per tal de poder veure correctament el teu expedient/nòmina a l'ATRI, és recomanable utilitzar, per exemple, el navegador Puffin

Increment salarial 2019

Aquest passat dijous s'ha publicat al BOE el Reial Decret Llei que ens apuja el nostre salari un mínim del 2,25% l'any 2019.

Aquest augment salarial del 2,25% és fixe, però pot apujar encara més, fins a un màxim del 2,75%, d'acord amb les variables següents

 • 0,25% addicional (s'ha de negociar amb cada Administració Autonòmica)
 • altre 0.25% d'acord amb l'evolució de l'economia espanyola (amb efectes d'1 de juliol de 2019)

Ja podeu consultar les taules retributives actualitzades.

Increment salarial 2018

Aquest increment del nostre salari (inclòs el 0,2% addicional), emana d'un acord que es va signar a Madrid el passat9 de març. Cal dir també que la seva aplicació efectiva és possible gràcies a l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat, el passat mes de juliol.

Després de diverses reunions de la Mesa de Funció Pública, es va arribar a l'acord d'un increment de l'1,95% dels nostres salaris.

Hem de recordar que aquest increment té tres trams, i cada tram genera el dret a cobrar endarreriments:

 • augment fix de l'1,5%, des de l'1 de gener de 2018
 • augment variable del 0,25%, des de l'1 de juliol de 2018
 • augment addicional aplicat a Catalunya del 0,2%

Aquest increment es farà efectiu de manera gradual, a les nòmines d'octubre, novembre i desembre. Us detallem les novetats que us trobareu a cada nòmina:

 • octubre: es fa efectiu l'increment de l'1,75% del nostre salari i cobrarem els endarreriments generats des de l'1 de juliol
 • novembre: cobrarem els endarreriments generats des de l'1 de gener fins el 30 de juny
 • desembre: es fa efectiu l'increment acordat de l'1,95% del nostre salari. Cobrarem els endarreriments d'aquest 0,2% generats des de l'1 de gener (pagament únic de 70,56 euros)

Ho podeu veure descrit de manera gràfica

Ja podeu consultar les noves taules de retribució actualitzades.

Quan serà efectiu l'increment del nostre salari?

Abonament del darrer tram paga extra 2012

L’abonament i l’acreditació del darrer import de la paga extra de 2012 (un 20,77%) s’efectua en el mes actual (abril) de la següent manera:

1. D’ofici per part de l’Administració:

- Per a tot el personal en situació de servei actiu, també aquell que va percebre la quantia equivalent a un 34,42% pel mateix concepte el mes d'abril de 2017. Com a novetat, el Departament ens ha assegurat que han abonat d'ofici aquesta part de la paga extra de 2012 a tots aquells que s'han jubilat fa poc temps o han marxat a altres comunitats autònomes mitjançant el darrer Concurs de Trasllats.

2. A sol·licitud de les persones interessades:

- Si hi ha hagut un canvi de compte bancari (posterior al canvi de destinació, a la jubilació o al cobrament de la tercera fracció de la paga extra de 2012 (abril de 2017).

- En cas de defunció de la persona beneficiària, la sol·licitud correspon als hereus.

Si no heu cobrat, podeu emprar aquest model de sol·licitud

model_sol_cobrament_extra12.pdf

Encara que ens han assegurat que no hi ha un termini màxim per presentar la sol·licitud, es recomana lliurar-la abans del 9 de juny.

NOTA INFORMATIVA DE LA SECRETARIA D'ADMINISTRACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA SOBRE EL PAGAMENT, AQUEST MES D'ABRIL, DEL DARRER TRAM DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT A L'ANY 2012 (05.04.18)

La Secretaria d’Administració i Funció Pública informa que s’estan portant a terme totes les actuacions necessàries per fer efectiva en la nòmina del mes d’abril la part corresponent al darrer tram de la Paga extra de desembre de 2012, previst en el Decret llei 2/2018 de 9 de març. L’ajornament de la convalidació del Decret Llei en el Ple del Parlament d’avui per una qüestió interpretativa de caràcter formal no afecta al calendari previst.

Resolución de 20 de julio de 2017, por la que se dictan instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público Estatal de los atrasos correspondientes al incremento del 1 por ciento previsto en la Ley 3/2017, de Presupuestos Generales del estado para 2017.
JA ÉS OFICIAL: el dia 11 de juliol a la tarda, es va publicar una nota informativa segons la qual “La Generalitat abonarà als empleats públics aquest juliol l’increment de l’1% de les seves retribucions. També rebran en la nòmina del mes els endarreriments des de l’1 de gener.”

El dia 28 de juny, es va publicar al BOE la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. Aquests Pressupostos, al seu article 18, punt 2, recullen l'augment de l'1% de les nostres retribucions en aquest any 2017.

Recordem que mitjançant la Disposició addicional 23, els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 també contemplen aquesta apujada: “Els increments de les retribucions del personal del sector públic que, si escau, pugui establir l'Estat, s'han d'aplicar, respectant-ne el percentatge màxim, a les retribucions incloses en aquesta llei i també als mòduls de despeses de personal dels centres educatius concertats.”

Així, a partir de la propera nòmina del mes de juliol, tots els conceptes retributius que hi apareixen, han de recollir aquest increment. D'altra banda, la Generalitat ens abonarà els endarreriments generats des de l'1 de gener de 2017 quan així ho determini. Us mantindrem informats.
Ja podeu consultar les noves taules de retribució

COBRAMENT PAGA EXTRA 2012

Segons l'Acord de Govern de 4 d'abril, ens retornaran un 34,42% de la paga extra de 2012 en aquesta nòmina del mes d'abril. Al personal en actiu, se'ns abonarà d'ofici; d'altra banda, a tots aquells que ja van fer la sol·licitud/van cobrar el passat mes de novembre, se'ls pagarà també d'ofici. Tots els qui no van fer aquella sol·licitud/no van cobrar aquell pagament i aquells que hagin canviat de número de compte bancari, hauran de presentar la sol·licitud.

S'ha publicat la següent nota a l'ATRI on s'informa de que

L’abonament i l’acreditació d’aquest import s’efectuarà de la següent manera:

1. D’ofici per part de l’Administració:

- Per a tot el personal, estigui o no en situació de servei actiu, que va percebre la quantia equivalent a un 20,77% pel mateix concepte el mes de novembre de 2016.

- Per a tot el personal en servei actiu o en situació assimilada en el mes d’abril de 2017, sempre que el mes de desembre de 2012 prestessin serveis en la mateixa Administració, ens, organismes o entitat.

2. A sol·licitud de les persones interessades:

- Les persones que no estiguin prestant serveis el mes d’abril de 2017, així com les persones que hagin canviat de destinació entre els diferents àmbits, llevat que ja haguessin percebut la segona fracció corresponent a la quantia equivalent a un 20,77% pel mateix concepte el mes de novembre de 2016.

- Les unitats de personal comunicaran a aquestes persones el seu dret a sol·licitar l’abonament. En cas de defunció de la persona beneficiària, la sol·licitud correspon als hereus.

- El model de sol·licitud estarà disponible en el portal ATRI i a la web del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (a l’apartat “Administració i Funció Pública”).

El model de sol·licitud es pot trobar tant a ATRI com al web del Departament de Governació

AVÍS publicat a l'ATRI per al personal docent amb comptes bancaris domiciliats a qualsevol entitat fusionada

A causa de la fusió bancària de les entitats Catalunya Caixa (codi banc 2013) i BBVA (codi banc 0182), el mes de gener passat es va fer la integració informàtica.

Aquesta situació pot comportar canvis en el número de compte corrent de les persones que percebien la nòmina per Catalunya Caixa, per la qual cosa, cal que verifiquin si el seu número de compte ha estat modificat (Codi IBAN) i, si és així, és convenient que n'informin mitjançant el portal ATRI, concretament des de l'apartat Retribucions > Nòmina > Canvi de dades bancàries.

També es va produir la fusió de l’entitat Barclays (codi 0065) que s’ha integrat en CaixaBank codi 2100 (La Caixa), i la fusió/absorció de l’entitat Banco Español de Credito codi 0030, que s’ha integrat en el Banc de Santander (codi 0049), i per tant, cal que verifiqueu els codis (codi IBAN) en les noves entitats que s’hagin integrat, atès que sembla que també ha comportat canvis en els números de compte corrent.

Així mateix, aquesta indicació s'adreça a tots els empleats que tinguin un compte obert en qualsevol entitat que hagi estat fusionada.

AVÍS per al personal docent amb comptes bancaris domiciliats a Catalunya Caixa

S’ha iniciat la integració operativa de Catalunya Caixa en BBVA i per aquest motiu s’han modificat els codis IBAN de tots els comptes bancaris dels clients provinents de l’entitat extinta. Fins el mes passat, BBVA ha fet un traspàs intern als nous IBAN de les nòmines domiciliades en comptes bancaris obsolets dels seus clients afectats, acció que ha produït retards en la percepció efectiva de la nòmina del mes de gener.

Si teniu la vostra nòmina amb el Departament d’Ensenyament domiciliada en un compte bancari obsolet o inexistent (codi 2013 Catalunya Caixa), a la major brevetat, i en tot cas abans del pròxim 15 de febrer, heu de comunicar les dades actualitzades del nou compte bancari de l’entitat BBVA.

Es pot fer aquesta comunicació:

· Preferentment mitjançant el portal d’Internet de l’empleat de la Generalitat de Catalunya: https://atri.gencat.cat Retribucions /Nòmina /Canvi de dades bancàries

· Si teniu cap incidència que no us permeti fer-ho de manera telemàtica, podeu també fer ús de l’imprès que disposeu a la pàgina web de centres. En aquest cas, caldrà que el signeu, es faci la diligència de l’entitat bancària a qualsevol oficina de BBVA i finalment el presenteu al registre d’aquest Servei Territorial, sempre abans del pròxim 15 de febrer.

S'ha de tindre en compte que, disposar de les dades correctament actualitzades al nostre expedient personal, així com la seva modificació si escau, és la nostra responsabilitat.

Heu de seguir la ruta

Inici > Retribucions > IRPF > Certificat de retencions i ingressos

Segons el Decret 331/2016, de 20 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2017, les nostres retribucions queden, de moment, congelades.

Ara bé, no és descartable una apujada al voltant d'un 1% de les nostres retribucions (tal i com va passar l'any 2016). Aquesta apujada depèn de com queden finalment el Pressupost de la Generalitat de Catalunya i els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2017.

A Catalunya, al projecte dels pressupostos per al 2017, encara que també està prevista la congelació, es reserva una part del fons de contingència per si el Govern central aprova finalment un augment salarial de l'1% per al personal públic.

D'altra banda, pel que fa al Govern central, la possible apujada s'inclouria als Pressupostos del proper any, que podrien aprovar-se cap a meitat del 2017. Segons les declaracions del Secretari d'Estat de Pressupostos i Despeses, Alberto Nadal, aquest possible increment salarial s'aplicaria amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2017.

Us mantindrem informats de qualsevol novetat al respecte.

Taules retributives actualitzades a 2016

A més de la mensualitat ordinària, ens han abonat el següent:

1. Fruit de l'acord signat amb l'administració, se'ns ha retornat un 20,77% de la paga extra de l'any 2012 (article 1, punt 1.1). Podeu veure la normativa seguint aquest enllaç

La paga extra apareix reflectida a la nòmina en dos conceptes diferents:

003S Recuperació Paga extra 12/2012

085S Recuperació Complement addicional específic 12/2012

Recordeu que aquesta paga no la recuperarem del tot fins a l'any 2018. Així, l'administració ens la va retornant poc a poc:

 • el pròxim mes de març del 2017 cobrarem un 34,42%
 • finalment, al març del 2018 cobrarem un 20,77%

Hem de puntualitzar també que encara se'ns deu l'equivalent a dues pagues més, la dels anys 2013 i 2014. Actualment s'està negociant la seva devolució.

2. Fruit del mateix acord (article 1, punt 1.3), també hem cobrat allò que se'ns va retallar l'any passat. Ho podeu trobar a la nòmina sota el concepte

390R Aplicació Acord Govern 78/2012

Recordem com va procedir el nostre Govern:

el març del 2015, el Govern es va veure obligat a pagar-nos els primers 44 dies de la paga extra del 2012, però va “ressuscitar” una normativa d'aquell any que ens retallava el 5% de les nostres retribucions anuals. Així, a la mateixa nòmina ens pagava part de la paga extra però ens tornava a retallar. Sorprenentment, després d'executar malament els càlculs, al juliol del 2015 ens van haver de tornar la quantitat retallada de més.

En resum, en aquesta nòmina actual hem cobrat la diferència entre el que ens van retallar al març i el que ens van tornar al juliol de l'any passat. Per entendre'ns, si al març del 2015 ens van retallar 10 € i al juliol ens tornaren 8 €, en aquesta nòmina actual ens han retornat els 2 € que ens faltaven.

El Departament va informar a la mesa sectorial de 5 d'octubre que ens abonarà el 20,77% de la paga extra de 2012 a la nòmina del proper mes de novembre. Recordeu que també ens pagaran el que ens van retindre al juliol de l'any passat (retallada del 5% de les retribucions de 2012; aquesta quantitat apareixia descrita com a “Import afectat 5% sobre devolució 24,04%”).

Nota ATRI amb les instruccions pel segon cobrament de la paga extra de 2012

Ahir 20 de juliol es va publicar a ATRI una nota amb les instruccions i el model de sol·licitud per a què tot el professorat que ja no depèn del Departament d'Ensenyament (professorat que hi té dret a cobrar i que no estava en actiu o situació assimilada el dia 23 de juny de 2016, p.ex. professors jubilats, professors que han marxat a altres Comunitats Autònomes, professorat que ha finalitzat el seu nomenament, etc.) pugui sol·licitar el pagament del 20.77% de la paga extra de 2012. Cal recordar que a la resta de treballadors ens ho abonaran d'ofici sense fer cap tràmit a la nòmina d'octubre-novembre d'aquest any. Podeu llegir la nota aquí.

El termini de presentació de la sol·licitud és de tres mesos a comptar des de la data de publicació en el DOGC del Decret llei 4/2016, de 21 de juny, és a dir, a partir del dia 23 de juny de 2016

 • Darrera modificació: 22/12/2020 12:21