Paga extraordinària

Una paga «extra» es compon de la paga extraordinària i el complement addicional específic.

Per conèixer l'estat de les pagues sostretes el 2013 i 2014 consultar les novetats.

La paga extraordinària es calcula sumant els següents conceptes: (exemple d'un professor/a amb 9 anys d'antiguitat i tutor d'ESO)

001 Sou 726,35€
004 Complement de destinació 618,67€
002 Triennis 27,95€ (cada un)
003 Paga extraordinària1.428,87€
005 Complement específic general 611,58€
006 Complement específic complement singular (tutoria…) 79,35€
008 Complement específic per estadis 109,3€
085 Complement addicional específic 800,23€
Total (003+ 085) 2.229,1€

Les pagues extraordinàries són proporcionals a la jornada realitzada i al temps treballat. El període corresponent a cadascuna de les pagues extraordinàries comprèn els sis mesos immediatament anteriors, és a dir:

  • Paga extraordinària de juny: Període de l'1 de desembre de l'any anterior al 31 de maig de l'any en curs.
  • Paga extraordinària de desembre: Període de l'1 de juny al 30 de novembre de l'any en curs.
La paga extraordinària únicament es va percebre al 100% els mesos de desembre de 2009 i de juny de 2010. Al 2010 es va rebaixar dràsticament la seva quantitat, al 2012 se'n va eliminar una i al 2013 i 2014 ens vam tornar a quedar sense les retribucions equivalents a una paga extraordinària…

Les pagues extraordinàries s'abonen proporcionalment en els casos següents:

  • Quan el temps de serveis prestats és inferior a la totalitat del període corresponent a una paga extraordinària, aquesta paga s'ha d'abonar proporcionalment al temps de serveis prestats efectivament.
  • Quan la jornada de treball, durant els sis mesos immediatament anteriors als mesos de juny o desembre, és en jornada reduïda, l'import de la paga extraordinària ha d'experimentar la reducció proporcional corresponent.
  • Per als funcionaris en servei actiu amb llicència sense dret a retribució, la paga extraordinària es cobra els mesos de juny i desembre, però s'ha d'abonar en la quantia proporcional al temps de serveis prestats en el període corresponent de cadascuna de les pagues.
  • En cas de cessament en el servei actiu, la paga extraordinària es cobra el dia del cessament amb referència a la situació i els drets del funcionari en aquella data, però s'ha d'abonar proporcionalment al temps de serveis prestats efectivament.
  • Darrera modificació: 28/07/2021 18:12