Estadis de promoció docent

L'ORDRE ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoció docent per estadis estableix les condicions i els criteris per al reconeixement dels estadis docents.

El reconeixement del quart i cinquè estadi de promoció docent del professorat funcionari en pràctiques, interí i del professorat de religió es fa amb efectes d'1 de gener de 2016, sempre que els estadis corresponents es poguessin acreditar en aquella data i que la sol·licitud es presenti en el termini de tres mesos des de la publicació d'aquesta Ordre (a comptar des del 03/08/2016)
  • Els elements definidors del sistema de promoció docent són els següents:

a) La permanència en servei actiu o serveis especials en cossos docents, o amb contracte laboral com a professor de religió.

b) La implicació en el millorament dels resultats del centre. El termini de presentació de les sol·licituds d'avaluació per a ambdues opcions (avaluació del centre i avaluació voluntària de l'exercici docent) és el comprès entre el dia 15 de febrer al dia 1 de març de cada curs escolar. Cal tenir en compte que cap d'aquestes dues opcions d'avaluació és obligatòria.

Aplicació al professorat dels resultats de l’avaluació del centre

Aquesta opció és disponible només si el centre on es va impartir docència el curs anterior ha obtingut una valoració de nivell 3 o nivell 4, per part de la Inspecció d’Educació, sobre l’assoliment dels objectius establerts pel centre i de la millora dels seus resultats. Els professors que sol·licitin aquesta modalitat han de referir-se a la destinació que tenien el curs anterior.

Avaluació voluntària de l’exercici de l’activitat docent

Aquesta avaluació té per objecte la valoració de les capacitats pedagògiques, el domini de les tècniques de treball docent i la participació en el funcionament del centre o servei educatiu. Els professors que sol·licitin aquesta modalitat seran avaluats per la Inspecció d’Educació en el centre o servei educatiu on tingui la seva destinació actual.

Es pot sol·licitar l’avaluació per una de les modalitats, o bé per les dues. En aquest cas, caldrà assenyalar en la sol·licitud l’opció preferent amb un “1” i l’altre amb un “2”, en el benentès que no es poden realitzar simultàniament en un mateix curs escolar les dues modalitats a un mateix professor.

El professorat que exerceix en centres d’educació especial, de formació d’adults, d’ensenyaments de règim especial o en els serveis educatius només pot optar per l’opció segona (Avaluació voluntària de l’exercici de l’activitat docent)

La sol·licitud d'avaluació la podeu trobar seguint aquest enllaç

Sol·licitud avaluació

c) El desenvolupament de funcions d’especial responsabilitat o representativitat.

d) La formació permanent i acadèmica.

e) La participació en activitats complementàries, colònies (com a coordinador d'aquesta mena d'activitats, no per participar-hi) i plans d’entorn i la creació de materials educatius digitals.

Per assolir un estadi de promoció es necessiten 10 crèdits distribuïts entre els elements definidors del sistema de promoció docent de la manera següent:

  • 9 o 6 crèdits corresponen a serveis prestats, serveis especials en cossos docents o amb contracte laboral de professor de religió.
  • Els crèdits restants fins a 10 corresponen a: la implicació en el millorament dels resultats del centre; el desenvolupament de funcions d’especial responsabilitat o representativitat durant el període corresponent a l’estadi que s’ha completat; la formació permanent i acadèmica durant el període corresponent a l’estadi que s’ha completat; la participació en activitats complementàries, colònies i plans d’entorn i la creació de materials educatius digitals, i han d’estar repartits equilibradament durant el període temporal.

Consulta totes les retribucions a les taules de retribució.

Cal recordar que, segons la nova normativa, es comença a cobrar l'estadi quan se sol·licita, no quan s'assoleix, és a dir, que si s'oblida presentar la sol·licitud i passen tres mesos, ja no es cobraran

Les sol·licituds es poden presentar a partir dels tres mesos anteriors a la data prevista per assolir l’estadi, sempre que els interessats puguin acreditar el compliment dels crèdits exigits. Es demanen a través de l'Atri: Expedient > Sol·licituds a Recursos Humans > Alta sol·licitud.

Sol·licitud de reconeixement d'un nou estadi de promoció docent

CAS 1

Tinc els crèdits necessaris però se m'ha oblidat presentar la sol·licitud, posem per exemple 1 any.

Aquest any NO el cobraré, però SÍ em comptarà com a temps de servei docent prestat per al següent estadi.

CAS 2

Tinc els anys de servei docent prestat però em falten crèdits.

La data d'assoliment de l'estadi es retarda fins que els hagi completat; en aquest moment, el comptador es posa a 0 i necessitaré 6 anys més de serveis docents prestats (a més dels altres 4 crèdits) per tal que em reconeguin el següent estadi.

Per aquest motiu, és molt important tenir en compte, a més dels anys que d'exercici com a professors/es, els altres crèdits necessaris per tal d'assolir l'estadi.

Sempre és aconsellable, abans de presentar la sol·licitud, tenir un nombre de crèdits superiors als exigits; per exemple, si un curset dels que es presenten com a mèrit no està homologat i falten crèdits, no s'assolirà l'estadi fins que no es completin els 10 crèdits i es perdrà el temps de serveis docents prestats fins aquesta data.

CAS 3

Aquest curs faré un estadi però em falten 3 crèdits. Puc fer diversos cursets i obtindre així aquests crèdits ràpidament?

S'ha de tenir en compte que, segons la normativa, aquests crèdits han d'estar repartits equilibradament durant el període temporal; si no és així, correm el perill que no ens reconeguin l'estadi. Aleshores, sempre hem de planificar l'obtenció d'aquests crèdits de manera equilibrada al llarg de l'estadi. Recordem que es poden obtenir mitjançant

  • la implicació en el millorament dels resultats del centre
  • el desenvolupament de funcions d’especial responsabilitat o representativitat
  • la formació permanent i acadèmica
  • la participació en activitats complementàries, colònies i plans d’entorn (exercint el càrrec de coordinació corresponent) i la creació de materials educatius digitals.
  • Darrera modificació: 19/09/2023 19:00