Accidents de treball

Passos a seguir:

1 La direcció del centre ha de complimentar un volant d’assistència mèdica i lliurar-lo a l’accidentat per anar a la mútua ASEPEYO o centre concertat més proper. Si l'accident és urgent es pot anar a un centre assistencial però, posteriorment, amb el volant, continuar a la mútua.

2. El director ha de complimentar el full de notificació d'accident o incident laboral que consta a les instruccions d'inici de curs i l'ha de trametre als Serveis Territorials corresponents, tant si comporta o no baixa laboral, guardant còpia de la tramesa a l'arxiu del centre de treball.

3. Els serveis mèdics de la mútua estan facultats per a donar els volants de la baixa, la qual s'ha de trametre als Serveis territorials corresponents el més aviat possible.

4. Cal guardar totes les factures de les despeses i documents que generi l’accident per a eventuals reclamacions, ja que és la mútua concertada per als accidents de treball (ASEPEYO) la que ho ha de cobrir tot.

5. Els documents que s’han de presentar a la Seguretat Social són:

 • el volant d’assistència mèdica que tenen tots els centres de treball;
 • impresos oficials de notificació d’accident laboral que ompliran els Serveis Territorials per a enviar-los a la mútua en un termini de 5 dies des de l’accident, sempre i quan hi hagi baixa mèdica;
 • si no hi ha baixa mèdica, cal enviar a la mútua d’una relació dels fets;
 • imprès de baixa mèdica que omplirà la mútua per a l’accidentat.

Finalitzada la baixa, la mútua lliurarà l’imprès d’alta mèdica a l’interessat/da

Consideracions importants per als interins i substituts

 • Quan una persona estigui en situació de baixa per malaltia o accident abans de l'inici del curs escolar, se li assignarà una vacant, si correspon, d'entre les sol·licitades, atenent el número d'ordre que té assignat a la borsa de treball.
 • Mentre el personal interí nomenat romangui en la situació esmentada, el lloc de treball serà cobert per una persona substituta. A partir de la data d'inici del nomenament, la persona interina gaudirà del permís corresponent. Quan finalitzi el període legal previst per al permís, la persona interina s'incorporarà al mateix lloc de treball que li va ser assignat inicialment, en el cas que aquest estigui ocupat per una persona substituta. En el cas que el lloc de treball estigui ocupat per la persona funcionària titular, se li adjudicarà la destinació que li correspongui, atenent el número d'ordre que té assignat en la borsa de treball docent.
 • En el cas de baixa per accident laboral d'una persona substituta amb nomenament vigent que no ultrapassi el 30 de juny de 2013, es computarà com a serveis prestats, exclusivament a l'efecte d'obtenció del número d'ordre de la borsa, el temps que duri la baixa per accident laboral, amb independència de la data de finalització del nomenament, però sense que en cap cas es puguin computar serveis en una data posterior al 30 de juny de 2013.
 • Aquesta situació també es prendrà en consideració en el cas d'una persona candidata a substitucions sense nomenament a la qual s'ofereixi un nomenament mentre estigui de baixa per accident laboral, de manera que es computaran com a serveis prestats, exclusivament a l'efecte d'obtenció de número d'ordre a la borsa, el temps que resta des del moment de l'oferiment fins a la finalització del període corresponent a la baixa per accident laboral però sense que en cap cas es puguin computar serveis en una data posterior al 30 de juny de 2013.

1. El director ha de complimentar el full de notificació d'accident o incident laboral i l'ha d'enviar a MUFACE, que és qui dictamina si té consideració d'accident laboral o de malaltia professional. A tal efecte s'obre un expedient d'esbrinament de causes.

2. El metge que haurà prestat els seus serveis a l'accidentat ha de fer constar, en el paper de baixa, que ha estat un accident laboral.

Quan als Serveis Territorials es rep una notificació d'accident laboral o malaltia professional, es procedeix a fer una anàlisi tècnica i preventiva des del Departament de Prevenció.

Accidents «in itinere»

Els accidents “in itinere” són considerats accidents de treball sempre i quan es donin les següents circumstàncies:

 • el desplaçament ha d'estar motivat única i exclusivament pel treball;
 • l'accident ha de tenir lloc en un temps proper a l'entrada o sortida del lloc de treball;
 • l'accident ha de tenir lloc en el camí d'anada o tornada del lloc de treball;
 • el mitjà de transport utilitzat ha de ser l'habitual, i no ha de comportar cap mena de perill.

Normativa: RD 1/1994 de 20 de junio. Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, artícle 115.2.a

 • Darrera modificació: 30/01/2022 13:25