Canvis del lloc de treball per motius de salut

Article 25 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals

Amb la derogació de la DAP, actualment només existeix la possibilitat d'adaptació del lloc de treball per l’article 25 de la Llei de prevenció de Riscos Laborals, sempre i quan el professor/a pateixi alguna malaltia directament produïda o derivada del treball o pugui estar sotmès a factors de risc per a la seva salut. Aquest tipus d'adaptació no té limitació de temps i només està lligada a les condicions de salut del treballador/a.

- La persona interessada ha d'adreçar una instància als Serveis Territorials corresponents o al Consorci de Barcelona sol·licitant una adaptació o canvi de lloc de treball per motius de salut.

- El Servei de Prevenció de Riscos Laborals citarà la persona interessada, que haurà d’aportar la màxima documentació mèdica relacionada amb la seva afectació i, de manera confidencial, l’especialista de medicina del treball farà un informe amb la valoració de l’estat de salut del professor/a, incloent-hi una proposta de planificació de l'activitat preventiva.

- El resultat de l'esmentat informe i la corresponent proposta de les mesures correctores es comunicarà al professorat interessat en un termini màxim de dos mesos. L'interessat/a podrà fer les al·legacions que consideri oportunes i, fins i tot, aportar nova documentació, en el termini de 10 dies.

La direcció dels Serveis Territorials comunicarà tant al director/a de l’institut corresponent com a l’interessat/a la resolució de l'expedient d'adaptació del lloc de treball.

Termini
No hi ha cap termini específic per a demanar aquesta adaptació de lloc de treball.

  • Darrera modificació: 25/05/2021 11:20