Responsabilitat patrimonial i/o civil per danys

Expedients de responsabilitat patrimonial i/o civil per danys patits per particulars (alumnes, professors i tercers). Danys patits per particulars (alumnes, professors i tercers)

Per tramitar el corresponent expedient caldrà comptar amb la següent documentació.

(aquest tràmit no es pot fer per internet)

Per part del centre:

- informe de la direcció i del professor o personal de l'Administració encarregat de la vigilància dels alumnes en el moment de l'accident on es concretin les circumstàncies de l'incident.

Per part del reclamant:

escrit de reclamació del perjudicat on constin les dades identificatives del reclamant (nom i cognoms, NIF, adreça, telèfon de contacte), fet pel qual es reclama (data accident, nom persona afectada, lloc dels fets, circumstàncies de l'accident) i valoració econòmica del dany

- factures originals o pressupost original justificatius de la despesa derivada del dany

- en cas d'un menor fotocòpia del llibre de família (el full dels pares i el full del menor)

En el supòsit de desperfectes de vehicles caldrà aportar a més:

- fotocòpia del certificat garantia del vehicle (certificat que expedeix la companyia asseguradora del vehicle sinistrat on concreta la cobertura que disposa aquest vehicle)

- fotocòpia del permís de circulació del vehicle

- fotocòpia del carnet de conduir del conductor del vehicle

Us recordem que menys en els casos en què diem «fotocòpia» la resta de documentació ha de ser l'original.

Cal trametre aquesta documentació a la Delegació Territorial si prèviament s'ha presentat reclamació per part de la persona afectada o representant legal. Només en els casos més greus o feixucs (ingrés en centre mèdic o similar) la direcció del centre trametrà el comunicat de sinistre i els informes a la Delegació territorial, en espera de la possible reclamació. Aquestes instruccions corresponen a la tramesa als centres en data 3.12.2001.

Per qualsevol altra informació us podreu adreçar a la Secció d'Administració d'aquesta delegació territorial.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A TRAMITAR RECLAMACIÓ DANYS

DANYS ALUMNES

 Escrit de reclamació dels pares o representants de l'alumne, concretant la petició econòmica.
 Factura original de la despesa derivada de l'accident
 Comunicat de sinistre
 Informe de la direcció del centre en relació als fets
 Informe del professor que atenia els alumnes en el moment de l'accident
 Fotocòpia dels fulls del llibre de família corresponents als pares i a l'alumne

DANYS PROFESSOR

 Escrit de reclamació del mestre perjudicat, concretant la petició econòmica
 Factura original de la despesa derivada de l'accident
 Comunicat de sinistre
 Informe de la direcció del centre en relació als fets
 Informe del professor que atenia els alumnes en el moment de l'accident

DANYS VEHICLES

 Escrit de reclamació de la persona perjudicada, concretant la petició econòmica.
 Factura original de la despesa derivada de l'accident
 Comunicat de sinistre
 Informe de la direcció del centre en relació als fets
 Informe del professor que atenia els alumnes en el moment de l'accident
 Fotocòpia del certificat de garantia del vehicle on es concreta al cobertura que disposa el vehicle
 Fotocòpia del permís de circulació del vehicle
 Fotocòpia del carnet de conduir del conductor del vehicle
 Fotocòpia del DNI del conductor

Models de documents (Model de tramesa de documentació, Escrit de comunicació de sinistre degudament complimentat pel centre, Model de reclamació)

 • Darrera modificació: 22/12/2020 12:40