RESOLUCIÓ ENS/2239/2012, de 26 d'octubre,

per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes, a les escoles d'art i superiors de disseny i als centres de formació de persones adultes. TEXT PUBLICAT

La disposició addicional sisena, punt 1, de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4.5.2006), estableix que una de les bases del règim estatutari dels funcionaris públics docents és la provisió de llocs mitjançant concurs de trasllats d’àmbit estatal.

La disposició addicional dotzena de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009) estableix, pel que fa als concursos de trasllats d’àmbit estatal, l’objectiu de fer efectius els principis d’igualtat i d’intercomunicabilitat entre els respectius sistemes educatius en el marc comú bàsic de la funció pública docent, definit per la legislació educativa.

El Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre (BOE núm. 263, de 30 d’octubre), pel qual es regula el concurs de trasllats d’àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents, indica, a l’article 7, que els concursos de trasllats d’àmbit estatal es convocaran amb caràcter biennal, i com sigui que el darrer concurs d’àmbit estatal va convocar-se durant el curs 2010-2011, escau convocar-lo novament enguany.

En conseqüència, s’anuncia la convocatòria de concurs de trasllats per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d’idiomes, a les escoles d’art i superiors de disseny i als centres de formació de persones adultes, a la qual són aplicables la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig; la Llei 12/2009, de 10 de juliol; el Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre; el Decret 67/1996, de 20 de febrer, modificat pel Decret 214/2001, de 24 de juliol; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre; l’Ordre ECD/2107/2012, de 27 de setembre, per la qual s’estableixen normes procedimentals aplicables als concursos de trasllats d’àmbit estatal, que han de convocar-se durant el curs 2012-2013, per a personal funcionari dels cossos docents previstos a la Llei Orgànica 2/2006, d’educació; i l’Ordre EDU/528/2008, de 28 de novembre, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació del personal docent en les convocatòries de concursos de trasllats per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació i als centres docents públics.

A proposta de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics,

Resolc:

—1 Anunciar la convocatòria per tal que, segons correspongui, els funcionaris i les funcionàries del cos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i del d’inspectors d’educació, i els funcionaris i les funcionàries dels cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari, del cos de professors tècnics de formació professional, dels cossos de catedràtics i de professors d’escoles oficials d’idiomes, dels cossos de catedràtics i de professors d’arts plàstiques i disseny i del cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, puguin participar en el concurs de trasllats per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, als centres públics d’ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d’idiomes, a les escoles d’art i superiors de disseny, i als centres de formació de persones adultes, en l’àmbit de Catalunya.

D’acord amb el que indica l’apartat 5 de la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, els funcionaris i les funcionàries dels corresponents cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, d’escoles oficials d’idiomes i d’arts plàstiques i disseny participaran en aquest concurs conjuntament amb els funcionaris i les funcionàries dels cossos de professors dels nivells corresponents, a les mateixes vacants, sens perjudici dels mèrits específics que els siguin aplicables per la seva pertinença als esmentats cossos de catedràtics.

—2 El concurs s’estructura en les fases següents:

2.1 Fase de dret preferent a centre, a localitat o a zona.

2.2 Fase de concurs de trasllats.

—3 Aquest concurs es regeix per les bases que s’inclouen a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

—4 Delegar la competència per resoldre aquesta convocatòria en la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant de la consellera d’Ensenyament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 26 d’octubre de 2012

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

Índex

Annex 1. Bases
Participants 1
Especialitats 2-3
Requisits de participació 4-6
Prioritat 7-8
Vacants 9-10
Fase de dret preferent a centre 11-13
Fase de dret preferent a localitat o a zona 14-16
Fase general de concurs de trasllats 17-21
Comissions avaluadores 22
Al·legació de mèrits 23
Formalització de la sol·licitud 24
Publicació de vacants, llista de participació i adjudicació 25
Disposicions finals 26-28
Annex 2. Codis del Consorci d’Educació de Barcelona i dels serveis territorials
Annex 3. Codis d’instituts, instituts escola i seccions d’ensenyament secundari
Annex 4. Codis de comarques
Annex 5. Codis d’escoles oficials d’idiomes
Annex 6. Codis d’escoles d’art i superiors de disseny
Annex 7. Codis de centres i aules de formació de persones adultes
Annex 8. Barem dels cossos de la Inspecció
Antiguitat 1
Permanència última destinació definitiva 1.1
Destinació provisional 1.2
Cossos de la Inspecció 1.3.1
Altres cossos docents 1.3.2
Mèrits acadèmics 2
Formació i perfeccionament 3
Altres mèrits 4
Annex 9. Barem dels cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial
Antiguitat 1
Permanència última destinació definitiva 1.1.1
Destinació provisional 1.1.2
Centre especial dificultat 1.1.3
Cos de la vacant 1.2.1
Altres cossos docents 1.2.2 i 1.2.3
Pertinença a cossos de catedràtics 2
Mèrits acadèmics 3
Càrrecs exercits i altres funcions 4
Formació i perfeccionament 5
Altres mèrits 6
Annex 10. Codis d’especialitats

Disposicions generals

—1 Participants

Als efectes d’aquesta Resolució, s’entendrà per:

Funcionaris/àries dependents del Departament d’Ensenyament: el personal funcionari que tingui destinació en un lloc de treball de Catalunya i estigui subjecte al règim funcionarial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, dins l’àmbit d’aplicació del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre. En el cas de funcionaris en situació administrativa d’excedència voluntària, serveis especials, els adscrits a la inspecció educativa i els adscrits a places a l’exterior o en circumstàncies anàlogues, el compliment d’aquest requisit s’entendrà referit al centre on van tenir l’última destinació.

No reuneixen aquest requisit de participació els funcionaris i les funcionàries dependents d’altres administracions educatives que prestin serveis temporalment, en règim de comissió de serveis, en centres dependents del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Especialitat titular: l’especialitat obtinguda mitjançant el procediment selectiu d’ingrés al cos, així com el procediment d’adquisició de noves especialitats, previst als reials decrets 850/1993, de 4 de juny, 334/2004, de 27 de febrer, i 276/2007, de 23 de febrer.

—2 Especialitats

Les especialitats per accedir als llocs de treball dels centres públics d’ensenyament secundari, escoles oficials d’idiomes, escoles d’art i superiors de disseny i centres de formació de persones adultes, agrupades pels cossos de funcionaris als quals està adreçat aquest concurs, són les que es detallen a l’annex 10.

—3 Requisits d’especialitat

3.1 És requisit indispensable per poder accedir als llocs de treball dels centres públics d’ensenyament secundari, d’escoles oficials d’idiomes, d’escoles d’art i superiors de disseny i de formació de persones adultes, mitjançant la participació en qualsevol de les fases en què s’estructura el concurs de trasllats, ser titular de l’especialitat del cos des del qual es participa.

3.1.1 D’acord amb el que preveu la disposició addicional 10 del Reial decret 1635/1995, de 6 d’octubre (BOE núm. 242, de 10.10.1995), als llocs de treball de cultura clàssica hi podran accedir indistintament els catedràtics i professors d’ensenyament secundari titulars de les especialitats de grec o de llatí. El professorat que hi accedeixi restarà obligat a impartir, si escau, tant les matèries atribuïdes a l’especialitat de grec com a la de llatí.

3.1.2 De conformitat amb el que estableix l’Ordre de 15 de febrer de 1988 (DOGC núm. 956, de 23.2.1988), els funcionaris i les funcionàries docents dels cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari que siguin titulars de les especialitats de llengua i literatura valenciana i de llengua i literatura catalana (illes Balears) podran accedir a llocs de treball de l’especialitat de llengua catalana i literatura.

3.1.3 Per accedir a llocs de treball d’ensenyaments secundaris als centres de formació de persones adultes, el professorat haurà de ser titular d’alguna de les especialitats corresponents a l’àmbit de la plaça sol·licitada:

3.1.3.1 Àmbit de la comunicació: ser professor titular de l’especialitat de llengua catalana i literatura o de llengua castellana i literatura o d’anglès.

El professorat que participi per accedir a llocs de treball d’aquest àmbit de la comunicació ha d’acreditar, excepte el que sigui titular de l’especialitat de llengua catalana i literatura, coneixements superiors de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de nivell superior de català (D), o d’una titulació equivalent.

Així mateix, el professorat que participi per accedir a llocs de treball d’aquest àmbit de la comunicació ha d’acreditar, excepte el que sigui titular de l’especialitat d’anglès, coneixements suficients de llengua anglesa mitjançant la possessió d’alguna de les titulacions següents:

Certificat de nivell avançat d’anglès de l’escola oficial d’idiomes, o titulació equivalent, sempre que estigui reconeguda oficialment.

Títol de mestre o equivalent, especialitat anglès, o ser funcionari/ària del cos de mestres amb l’especialitat o habilitació corresponent a anglès.

3.1.3.2 Àmbit de les ciències socials i de la participació: ser professor titular de l’especialitat de geografia i història.

3.1.3.3 Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia: ser professor titular de l’especialitat de matemàtiques o de física i química o de biologia i geologia o de tecnologia.

El professorat que accedeixi a llocs de treball de centres de formació de persones adultes haurà d’impartir tots els mòduls de cada una de les àrees que componen l’àmbit corresponent al lloc de treball assignat, d’acord amb l’article 25.2 del Decret 213/2002, d’1 d’agost (DOGC núm. 3694, de 7.8.2002).

3.2 Per accedir als llocs de treball vacants de la Inspecció d’Educació no s’exigirà un requisit específic d’especialitat.

—4 Requisits de participació: situació administrativa i termini de permanència

Podran participar en aquest concurs els funcionaris i les funcionàries de carrera i en pràctiques dels cossos als quals s’adreça aquesta Resolució que estiguin en qualsevol situació administrativa, excepte suspensió de funcions. D’acord amb el que estableix la disposició addicional primera del Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre, els funcionaris i les funcionàries en situació administrativa de servei actiu amb una destinació definitiva a Catalunya podran participar en aquest concurs si a l’acabament del curs 2012-2013 ha transcorregut un any des de la presa de possessió de la darrera destinació definitiva, si sol·liciten llocs de l’àmbit de la comunitat autònoma de Catalunya. Per poder sol·licitar places o llocs d’àmbit de gestió d’altres Administracions educatives, hauran de complir el que estableix amb caràcter general l’article 2.1 de l’esmentat Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre, quant a la permanència mínima que s’hi indica.

Els funcionaris i les funcionàries que estiguin en qualsevol situació administrativa diferent de la de servei actiu només podran participar en el concurs de trasllats regulat per aquesta Resolució si l’1 de setembre de 2013 compleixen el requisit per reingressar al servei actiu.

—5 Requisits de participació: coneixements lingüístics

Els funcionaris i les funcionàries que participin en aquest concurs hauran d’acreditar el requisit exigit del coneixement de la llengua catalana equivalent o superior al nivell de suficiència (C), llevat dels que van superar els procediments selectius convocats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a partir de l’any 1991, i dels que han superat la prova de català dels concursos oposició d’accés al cos de mestres.

Tanmateix, tal com s’ha indicat a la base 3, el professorat que participi per accedir a llocs de treball de l’àmbit de la comunicació als centres de formació de persones adultes ha d’acreditar, excepte el que sigui titular de l’especialitat de llengua catalana i literatura, coneixements superiors de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de nivell superior de català (D), o d’una titulació equivalent. Així mateix, el professorat que participi per accedir a llocs de treball d’aquest àmbit de la comunicació ha d’acreditar, excepte el que sigui titular de l’especialitat d’anglès, coneixements suficients de llengua anglesa mitjançant la possessió d’alguna de les titulacions que s’esmenten a la mateixa base 3 anterior.

Igualment, els participants que sol·licitin ser destinats a algun centre d’Era Val d’Aran hauran d’acreditar el coneixement suficient, oral i escrit, de la llengua aranesa.

—6 Requisits de participació: data de compliment

Totes les condicions exigides en aquest concurs i els mèrits que s’al·leguin han d’estar complerts o reconeguts en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat del requisit relatiu a la permanència en la darrera destinació definitiva obtinguda i del transcurs del temps requerit per reingressar al servei actiu, en el cas dels qui participin des de les situacions administratives d’excedència i suspensió de funcions, que s’entendrà complert el 31 d’agost de 2013.

—7 Prioritat: ordre entre les fases de participació

L’ordre en què estan relacionades les fases del procediment de concurs de trasllats a les bases 11 a 21 indica la priorització en l’obtenció de la destinació, sens perjudici d’allò que s’especifica a l’apartat de prioritat de cada fase en relació amb els diversos col·lectius de participació. No es podrà prioritzar, en cas de participar per més d’una de les fases del concurs de trasllats, l’obtenció de destinació per una o per l’altra. Per tant, el fet d’obtenir destinació en una de les fases comportarà, necessàriament, l’anul·lació de les peticions en la posterior, segons l’ordre en què s’han detallat al punt 2 d’aquesta Resolució de convocatòria.

—8 Prioritat: ordre dins de cada fase de participació

Dintre de cada fase i, si s’escau, de cada col·lectiu de participació, en concórrer més d’un participant a un mateix lloc de treball, la prioritat serà donada per la puntuació total més elevada assignada d’acord amb el barem de mèrits corresponent. En cas que es produeixin empats en el total de la puntuació es resoldran tenint en compte, successivament, la puntuació més alta obtinguda en cadascun dels apartats del barem, d’acord amb l’ordre en què s’hi detallen. Si persisteix l’empat, es tindrà en compte la puntuació més alta obtinguda en cada subapartat, també en l’ordre en què s’hi detallen. Si cal, s’utilitzarà com a últim criteri de desempat l’any de convocatòria del procés selectiu d’ingrés al cos i, dintre d’aquest, la major puntuació obtinguda. Tot això, sens perjudici de l’ordre de prioritat específic dins del dret preferent a centre, que es regula a la base 12.

La prioritat entre els aspirants seleccionats en els processos selectius que tenen ajornada o no superada la fase de pràctiques serà determinada per l’any de l’oposició i per l’ordre en què apareguin a la Resolució per la qual es van fer públiques les llistes d’aspirants que van superar les proves per a la provisió de places docents, llevat dels que participaren al procediment selectiu per la reserva d’aspirants amb disminució, els quals, dins el torn lliure, gaudiran de dret preferent d’acord amb el que preveu l’article 27.d) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre.

—9 Vacants

El concurs es resoldrà en les fases de dret preferent a centre, localitat o zona i de concurs de trasllats tenint en compte les vacants inicials publicades, les que es produeixin fins al 31 de desembre de 2012, les que es produeixin com a conseqüència de les jubilacions constatades en la data de la resolució del concurs, així com les que resultin de la seva resolució. Totes les vacants i resultes a què es fa referència, d’acord amb l’article 9.4 del Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre, hauran de correspondre a llocs de treball el funcionament dels quals figurin en la planificació educativa prevista pel Departament d’Ensenyament i en funció dels criteris d’estabilitat del professorat en un mateix centre.

—10 Publicació de les vacants

Abans de la resolució provisional, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics farà públiques en el DOGC les vacants provisionals i, amb anterioritat a la resolució definitiva, les vacants definitives.

S’eliminaran les vacants anunciades quan s’hi produeixi un error de definició o es tracti d’un lloc el funcionament del qual no figuri en la planificació educativa prevista pel Departament d’Ensenyament, i en funció dels criteris d’estabilitat del professorat en un mateix centre.

Fases del procediment de concurs de trasllats

I. Fase de dret preferent a centre, a localitat o a zona

I.1. Dret preferent a centre

—11 Participants

Podrà participar voluntàriament en aquesta fase:

a) El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball, exclusivament per al centre on va tenir la darrera destinació definitiva.

b) El professorat dels cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari i del cos de professors tècnics de formació professional amb destinació definitiva al centre, que hagi superat el procediment selectiu d’adquisició de noves especialitats. Un cop obtingut el nou lloc, només podrà exercir aquest dret en ocasió de l’adquisició d’una altra nova especialitat.

—12 Prioritats

12.1 L’ordre de prioritat per a l’obtenció de destinació en l’exercici del dret preferent a centre serà donat pel mateix ordre en què els dos col·lectius de participants estan relacionats a la base 11.

12.2 En el supòsit de concórrer a un mateix lloc de treball diversos participants inclosos en el mateix col·lectiu, la prioritat entre ells serà determinada per la puntuació total més elevada assignada d’acord amb el barem de mèrits corresponent. En el supòsit que es produeixin empats en les puntuacions, s’utilitzarà com a primer criteri de desempat el temps més gran de serveis efectius com a funcionari de carrera en el centre i, si cal, la resta de criteris previstos als annexos de barems de mèrits d’aquesta Resolució, en l’ordre en què hi apareixen.

Aquest dret preferent a centre implica una prelació per obtenir destinació davant dels qui exercitin el dret preferent a localitat o a zona.

—13 Sol·licituds

Els participants en aquesta fase de dret preferent a centre formalitzaran la sol·licitud d’acord amb allò que es preveu a la base 24.

El professorat que participi en aquesta fase haurà d’indicar, a la sol·licitud de participació, la casella corresponent a la fase de dret preferent a centre.

El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva haurà d’indicar, en l’ordre desitjat, les especialitats per les quals vulgui participar en aquesta fase, de les quals sigui titular i que corresponguin al cos des del qual participa.

Pel que fa al professorat que participa en aquesta fase pel fet d’haver superat el procediment selectiu d’adquisició de noves especialitats, només podrà fer constar l’especialitat o especialitats superades en aquell procediment per a les quals vulgui obtenir destinació en aquesta fase.

En qualsevol cas, el nombre màxim d’especialitats que es podran prioritzar a l’apartat corresponent de la sol·licitud serà de sis.

I.2 Dret preferent a localitat o a zona

—14 Participació

14.1 Participants.

Tindran dret preferent per obtenir destinació en un lloc de treball de la localitat, o, si és procedent, d’una zona determinada, per una sola vegada, els funcionaris i les funcionàries dels cossos docents que estiguin en algun dels supòsits següents:

a) El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball.

b) El professorat que, amb pèrdua de la plaça docent que tenia amb caràcter definitiu, va passar a exercir en un altre lloc a l’Administració, mantenint la seva situació de servei actiu en el cos docent, i sempre que hagi cessat en aquest altre lloc.

c) El professorat destinat en centres públics espanyols a l’estranger que hagi de reincorporar-se a una nova destinació a l’inici del curs 2013-2014 o que, tot i que s’hagi reincorporat en cursos anteriors, encara no hagi assolit el dret preferent a la localitat, i al qual el Reial decret 1138/2002, de 31 d’octubre (BOE núm. 262, d’1.11.2002), reconeix el dret a ocupar quan retorni a Espanya un lloc de treball a la localitat on va tenir la seva destinació definitiva.

d) El professorat que tingui reconegut aquest dret preferent per execució de sentència o resolució de recurs administratiu.

e) El professorat que, després d’haver estat declarat jubilat per incapacitat permanent, hagi estat rehabilitat per al servei actiu.

14.2 Condicions.

Tots aquests col·lectius tenen dret preferent a la localitat, excepte els professors que estiguin en el supòsit de la lletra a) —professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball—, els quals podran optar per exercitar aquest dret a la zona o a la localitat corresponent al centre del qual hagin estat desplaçats.

En el cas del professorat afectat per supressió de la seva destinació definitiva en un servei educatiu, es consideraran localitat i zona de desplaçament les que corresponguin a la localitat on s’ubica la seu del servei educatiu.

D’acord amb l’article 12.c), del Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre, tots els funcionaris i les funcionàries que vulguin fer ús del dret preferent, i fins que l’assoleixin, hauran de participar, de la forma que indiquen les bases 15 i 16 següents, en totes les convocatòries que realitzi a aquest efecte el Departament d’Ensenyament; en cas contrari es considerarà que han decaigut en aquest dret. Aquesta participació és independent del fet que hagin obtingut una destinació definitiva per la seva participació en la convocatòria del concurs de trasllats i del temps que portin ocupant aquest lloc amb caràcter definitiu.

—15 Sol·licituds

15.1 Els qui vulguin fer ús del dret preferent a localitat o zona formalitzaran la sol·licitud d’acord amb el que preveu la base 24, i hauran d’indicar-hi la casella corresponent a la fase de dret preferent a localitat o zona. El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva indicarà si vol fer ús del dret preferent a la localitat o bé a la zona. En el cas de no fer constar l’àmbit que es vulgui, es considerarà que sol·liciten l’àmbit de la zona.

15.2 En els apartats corresponents hauran de consignar, per ordre de preferència, les especialitats de les quals siguin titulars per les quals vulguin participar en aquesta fase, en l’ordre que desitgin, i amb un límit de sis.

—16 Peticions i prioritats

16.1 Per a formular les peticions, podran optar per una de les dues formes següents:

a) Especificar a la relació de peticions, segons les seves preferències, els codis de tots els centres de la localitat o, si s’escau, de la zona.

En cas que l’àmbit del dret preferent sigui el municipi, especificar a la relació de peticions els codis de tots els centres del municipi, ordenats segons les seves preferències. Si únicament s’especifica el codi de municipi, sense els codis de centres, s’entendrà que l’ordre de les peticions de centre concret serà l’ordre de publicació als annexos, tal com es regula a la base 24.2.

En cas que l’àmbit del dret preferent sigui la zona, les peticions de centres hauran d’estar agrupades per blocs homogenis de municipis, és a dir, els codis de centres d’un mateix municipi han d’estar agrupats, en la seva totalitat i consecutivament, en un mateix bloc de peticions, en l’ordre que es vulgui per als municipis i, dintre de l’agrupació de centres d’un mateix municipi, en l’ordre que es vulgui per als centres. Si únicament s’especifiquen els codis de municipis de la zona, s’entendrà que l’ordre de les peticions de centre concret serà l’ordre de publicació als annexos, tal com es regula a la base 24.2, abans esmentada.

S’exceptuen d’aquesta obligatorietat de demanar tots els centres de l’àmbit de dret preferent els centres qualificats d’atenció educativa preferent i els centres de formació de persones adultes. Si es vol exercir el dret preferent efectiu en algun d’aquests centres no obligatoris s’hauran de relacionar els codis de tots els centres d’aquestes característiques de la localitat o zona. Si no és així, es considerarà que el participant opta pel supòsit b) d’aquesta mateixa base.

En cas que algun dels codis indicats quedi invalidat perquè és incomplet o perquè és erroni, es considerarà que no s’han demanat tots els codis dels centres que consten al municipi o zona i, per tant, la participació serà pel supòsit b) d’aquesta base.

Per cada especialitat, es tindran en compte totes les peticions demanades, abans de passar a la següent petició.

L’ordre de prioritat, en aquesta opció, per aconseguir el dret preferent a localitat o zona corresponents, serà donat pel mateix ordre en què els diferents col·lectius figuren detallats a la base 14 d’aquest annex.

En cas de concórrer més d’un participant dintre d’un mateix col·lectiu amb dret preferent a la mateixa localitat o, si s’escau, zona, la prioritat serà determinada pel que preveu la base 8.

Una vegada aconseguit el dret preferent en alguna de les especialitats de participació en aquesta fase, la destinació a centre concret s’adjudicarà en concurrència amb els participants en la fase de concurs de trasllats. A aquests efectes, la prioritat entre tots ells la determinarà el que preveu la base 8.

b) Especificar a la relació de peticions, segons les seves preferències, únicament els codis dels centres de la localitat o, si s’escau, de la zona, que vulguin sol·licitar, sense complir l’obligatorietat de demanar-los tots, indicada a l’opció a) anterior.

En aquesta opció, a efectes del procediment d’adjudicació en aquesta convocatòria, les seves peticions passaran a ser considerades com les primeres de la fase de concurs de trasllats, regulada a les bases 17 a 21 següents, fase per la qual participarà i, si s’escau, obtindrà adjudicació.

L’ordre de prioritat, en aquesta opció, serà el que s’indica amb caràcter general, per a la fase de concurs de trasllats, a la base 20.

Si no obté adjudicació en cap de les peticions sol·licitades per l’apartat de dret preferent, mantindrà aquest dret preferent per a properes convocatòries.

16.2 En qualsevol de les dues opcions esmentades, els codis de centre o localitat hauran de coincidir amb els codis detallats als annexos d’aquesta Resolució de convocatòria.

II. Fase de concurs de trasllats

—17 Participació forçosa

Participants

17.1 Estan obligats a participar en el concurs els funcionaris i les funcionàries docents dels cossos als quals es refereix aquesta convocatòria, dependents del Departament d’Ensenyament, en situació administrativa de servei actiu, que no tinguin destinació definitiva per les causes que es detallen:

a) Reingrés al servei actiu amb destinació provisional.

b) Compliment de sentència o resolució de recurs.

c) Pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball.

d) Excedència forçosa.

e) Suspensió de funcions, una vegada complerta la sanció.

f) Procedir de llocs de treball docent a l’estranger o d’altres llocs de l’Administració, o per causes anàlogues que hagin implicat la pèrdua del lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu.

g) Així mateix, estan obligats a participar en el concurs els funcionaris i les funcionàries docents dels cossos als quals es refereix aquesta convocatòria en situació administrativa de servei actiu i amb destinació provisional.

h) També estan obligats a concursar-hi els aspirants seleccionats en els processos selectius anteriors que tenen ajornada o pendent de superar la fase de pràctiques.

Condicions

17.2 Els participants compresos en la lletra h) anterior, que hagin estat seleccionats per més d’una especialitat, participaran amb caràcter forçós únicament per l’especialitat en la qual estiguin realitzant la fase de pràctiques. No obstant això, podran concursar voluntàriament per la resta d’especialitats per les quals hagin estat seleccionats. En qualsevol cas, la destinació que pugui correspondre a aquests participants estarà condicionada a la superació, si s’escau, de la fase de pràctiques i al seu nomenament com a funcionari de carrera.

17.3 Els funcionaris i les funcionàries en els quals concorrin les causes de les lletres a) b) c) f) g) i h) anteriors, si no participen en el concurs mitjançant la presentació per part de l’interessat de la sol·licitud dins del termini corresponent, hi participaran d’ofici.

17.4 Els funcionaris i les funcionàries que participin en el concurs i no obtinguin destinació en cap dels centres i/o localitat sol·licitades quedaran sense adjudicació.

17.5 Els funcionaris i les funcionàries en situació administrativa d’excedència forçosa, en el cas que no presentin sol·licitud de participació en el concurs, seran declarats en la situació administrativa d’excedència voluntària regulada a l’article 86.2.a) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic de la Llei de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

17.6 Els funcionaris i les funcionàries en el quals hi hagi la causa de la lletra e) seran declarats en la situació administrativa d’excedència voluntària per interès particular si no presenten sol·licitud de participació en el concurs.

En el cas que hi participin i no obtinguin cap destinació de les sol·licitades se’ls aplicarà el que preveu la base 17.4.

—18 Participació voluntària

18.1 Podran participar en aquest concurs, per a llocs de treball del respectiu cos, els funcionaris i les funcionàries no esmentats a l’apartat de participació forçosa i que estiguin en qualsevol situació administrativa, sempre que reuneixin els requisits exigits.

Els funcionaris i les funcionàries dependents d’altres administracions educatives poden sol·licitar destinació a centres de Catalunya, si en reuneixen els requisits establerts en aquesta convocatòria. No obstant això, d’acord amb l’article 12.a) del Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre, els qui no hagin obtingut encara la seva primera destinació definitiva només podran optar a llocs dependents de l’Administració educativa a través de la qual van accedir o ingressar als cossos docents.

18.2 Dret de concurrència.

El dret de concurrència que estableix l’article 18 del Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre, només el podran exercir professors amb destinació definitiva que reuneixin els requisits que exigeix aquesta convocatòria i que només participin per la fase del concurs de trasllats.

S’entén per dret de concurrència la possibilitat que diferents professors funcionaris de carrera d’un mateix cos docent, amb destinació definitiva, condicionin la seva participació voluntària en el concurs a l’obtenció de destinació en un o diferents centres d’una província determinada.

Aquest dret tindrà les particularitats següents:

a) Els professors hauran d’incloure en les seves peticions centres i/o municipis d’una única província, la mateixa per a cada grup de concurrents.

b) El nombre màxim de professors que poden participar sol·licitant aquest dret en cada grup com a concurrents és de quatre. Cada participant haurà de presentar una sol·licitud.

c) L’adjudicació de destinació a aquests professors serà determinada per l’aplicació del barem de mèrits corresponent.

d) Aquesta modalitat de participació té com a finalitat que totes les persones participants d’un mateix grup obtinguin a la vegada destinació en un o diversos centres d’una mateixa província. En el cas que algun d’ells no pugui obtenir un lloc, es consideraran desestimades per aquesta via totes les sol·licituds del grup.

—19 Exempció de participar al concurs de trasllats

a) Resten exempts de participar en el concurs de trasllats els funcionaris i les funcionàries del cos de mestres que hagin obtingut l’adscripció amb caràcter definitiu a llocs de treball vacants en centres públics d’ensenyament secundari corresponents als dos primers cursos de l’ESO i que accedeixin o hagin accedit al cos de professors d’ensenyament secundari.

Aquests professors, de conformitat amb la disposició transitòria primera del Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre i amb l’article 9 del Decret 67/1996, de 20 de febrer (DOGC núm. 2172, de 23.2.1996), pel qual es regula, entre altres, l’adscripció dels mestres als dos primers cursos de l’ESO, podran fer l’opció de romandre en el mateix lloc de treball en propietat definitiva, sempre que la plaça assignada correspongui a la mateixa àrea de l’especialitat per la qual s’hagi accedit al cos de secundària.

b) Els funcionaris i les funcionàries de carrera del cos de mestres amb destinació definitiva a un equip d’asessorament psicopedagògic (EAP) dependent del Departament d’Ensenyament que hagin accedit al cos de professors d’ensenyament secundari per l’especialitat d’orientació educativa i hagin optat per romandre a la destinació de l’EAP.

Aquesta exempció també és aplicable als funcionaris de carrera adscrits amb destinació definitiva a la resta de serveis educatius dependents del Departament d’Ensenyament, regulats al Decret 155/1994, de 28 de juny, modificat pel Decret 180/2005, de 30 d’agost, i que hagin accedit al cos de professors d’ensenyament secundari i hagin optat per romandre a la destinació del servei educatiu.

c) Els funcionaris i les funcionàries del cos de professors tècnics de formació professional que estiguin adscrits amb caràcter definitiu a un lloc de treball d’alguna especialitat corresponent al cos de professors d’ensenyament secundari i que hagin accedit a aquest cos per la mateixa especialitat i hagin optat per romandre al lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu, d’acord amb el que preveu la disposició transitòria segona del Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre.

d) Els funcionaris i les funcionàries del cos de professors d’instituts tècnics d’ensenyaments mitjans (ITEM) que estiguin adscrits amb caràcter definitiu a un lloc de treball d’educació física i que hagin accedit al cos de professors d’ensenyament secundari per la mateixa especialitat i hagin optat per romandre al lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu.

El professorat a qui es fa referència en aquesta base, de conformitat amb el que disposa l’article 60.1 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, serà confirmat a la destinació que estigui ocupant, un cop s’aprovi l’expedient del corresponent procediment selectiu i sigui nomenat funcionari de carrera del cos de professors d’ensenyament secundari, sempre que hagi fet les opcions esmentades.

Totes aquestes opcions hauran de ser manifestades amb caràcter obligatori mitjançant escrit adreçat a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, dins del termini de presentació de sol·licituds que assenyala la base 24 d’aquest annex.

—20 Prioritats

L’ordre de prioritat en l’adjudicació en aquesta fase de concurs de trasllats serà determinat pel que preveu la base 8.

—21 Sol·licituds

21.1 Els participants en aquesta fase de concurs de trasllats formalitzaran la sol·licitud d’acord amb el que preveu la base 24.

21.2 Els participants de la fase de concurs de trasllats sol·licitaran els llocs de treball per ordre de preferència, i hauran d’indicar, exclusivament en el cas de cossos d’inspectors, els codis del Consorci d’Educació de Barcelona o dels serveis territorials, o els codis de centres o localitats, per a la resta de cossos, d’acord amb els annexos d’aquesta Resolució de convocatòria.

21.3 Per demanar les especialitats dels llocs de treball s’han d’utilitzar els codis de l’annex 10, i s’han d’indicar per ordre de preferència, amb un màxim de sis, a les caselles corresponents a l’apartat d’especialitats de la fase de concurs de trasllats. A continuació, a l’apartat de peticions de centres docents i/o localitats, es pot optar, per cadascuna de les peticions per una de les opcions següents:

a) Deixar en blanc la casella reservada a l’especialitat al costat de la petició. Fent-ho d’aquesta manera, s’entendrà que la destinació en aquell centre o localitat es demana per cadascuna de les especialitats indicades en l’apartat d’especialitats del concurs de trasllats, segons l’ordre de prioritat que s’hi ha indicat.

b) Consignar a la casella reservada a l’especialitat al costat de la petició una de les especialitats d’entre les indicades anteriorment a l’apartat d’especialitats del concurs de trasllats. Fent-ho d’aquesta manera, s’entendrà que la destinació en aquella petició de centre o localitat es demana únicament per a aquella especialitat.

21.4 Els participants a què es fa referència a la base 17.1, llevat dels esmentats a la lletra h), podran consignar les especialitats per a les quals reuneixin els requisits de la base 3 i per a les quals vulguin participar en aquest concurs.

21.5 Caselles de Vernacle, Bilingüe i Itinerància.

21.5.1 Vernacle. Hi haurà de constar un “2”, per a centres de Era Val d’Aran, i un “1” per a la resta de centres de Catalunya, amb l’excepció de les peticions de l’àmbit de la comunicació dels centres de formació de persones adultes, en els quals haurà de constar un “4” en les peticions de l’àmbit de la comunicació de Era Val d’Aran i un “3” en les peticions de l’àmbit de la comunicació de la resta de centres de Catalunya.

21.5.2 Bilingüe. Únicament en les peticions de l’àmbit de la comunicació dels centres de formació de persones adultes s’haurà de fer constar un “2”.

21.5.3 Itinerància. Hi haurà de constar el codi que s’indiqui, si és procedent, als annexos de centres d’aquesta mateixa resolució de convocatòria.

21.5.4 Els participants dependents del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya no caldrà que indiquin aquestes caselles en la seva sol·licitud en les peticions de l’àmbit de Catalunya.

Pel que fa a peticions d’altres àmbits territorials, per emplenar aquestes caselles caldrà atenir-se al que prevegi la convocatòria de l’Administració educativa corresponent.

Disposicions comunes a totes les fases

—22 Comissions avaluadores

22.1 Cossos d’inspecció.

Per a la valoració dels mèrits que al·leguin els concursants als quals fan referència els apartats 3.1, 3.2 i 4.1 del barem de puntuacions de l’annex 8, corresponent als cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’educació, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, un cop exhaurit el termini de presentació de sol·licituds, nomenarà una comissió avaluadora titular i una de suplent compostes pels següents membres:

Un/a president/a: el/la subdirector/a general de la Inspecció d’Educació, el/la qual podrà delegar en un/a inspector/a amb destinació a la subdirecció esmentada.

Quatre vocals designats d’entre els funcionaris i les funcionàries de carrera del cos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i del cos d’inspectors d’educació, en servei actiu a Catalunya.

22.2 Cossos d’ensenyaments secundaris.

La valoració del mèrits que al·leguin els concursants en relació amb els apartats 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 i 6.3 del barem de puntuacions de l’annex 9, la realitzaran les comissions avaluadores corresponents a cadascun dels cossos de funcionaris docents als quals es refereix aquest concurs, nomenades per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics nomenarà, segons el nombre de participants que al·leguin mèrits, les comissions avaluadores necessàries, compostes pels següents membres:

Un/a president/a designat/ada per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, a proposta dels serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona, entre els funcionaris i les funcionàries del cos d’inspectors d’educació o entre els funcionaris i les funcionàries de carrera del cos corresponent, en servei actiu a Catalunya.

Quatre vocals designats d’entre els funcionaris i les funcionàries de carrera del cos corresponent, en servei actiu i amb destinació en centres docents o serveis educatius de l’àmbit territorial on hagin d’actuar. En el cas que no sigui possible la designació entre els funcionaris i les funcionàries amb destinació a un determinat àmbit territorial, es podran designar entre tots els que, a més de reunir les condicions esmentades, tinguin la seva destinació a Catalunya.

El nombre de vocals que s’haurà de nomenar per cada comissió podrà incrementar-se per raó del volum de participants que per cada especialitat o grup d’especialitats al·leguin mèrits que hagin de ser valorats per les comissions esmentades.

Pel mateix procediment i per a cada comissió avaluadora es designarà una comissió suplent.

La composició de cadascuna de les comissions previstes es farà pública als taulers d’anuncis de la seu del Departament d’Ensenyament, dels seus serveis territorials i del Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

22.3 Cada comissió avaluadora designarà secretari/ària el/la vocal amb menys antiguitat en el cos, llevat que la comissió decideixi determinar-ho d’una altra manera. Els membres de la comissió estaran subjectes a les causes d’abstenció i de recusació que estableixen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Fora d’aquestes causes, no s’admetran renúncies a la designació com a membre d’una comissió avaluadora.

22.4 L’assignació de la puntuació que correspon als concursants per a la resta d’apartats i subapartats del barem de mèrits, la duran a terme, per delegació de les comissions avaluadores, les unitats de gestió de personal dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament i del Consorci d’Educació de Barcelona.

Els serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona podran designar un/a funcionari/ària, d’entre els que exerceixen les seves funcions a les seves unitats, perquè presti la seva assistència a les comissions avaluadores.

—23 Al·legació i autobaremació de mèrits

Els mèrits que s’han de valorar corresponents als indicats als annexos 8 i 9 s’hauran d’al·legar en l’apartat corresponent a l’al·legació i autobaremació de mèrits de la sol·licitud de participació. A aquests efectes, la data final del còmput d’aquests serveis haurà de ser la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Els participants no hauran d’acreditar documentalment les condicions exigides i els mèrits al·legats dels quals hi hagi constància en el Registre informàtic de personal del Departament d’Ensenyament; podran consultar aquests mèrits mitjançant l’aplicació ATRI de la Generalitat de Catalunya. La resta de mèrits que les persones interessades vulguin que els siguin valorats hauran de ser al·legats, expressament, en l’apartat corresponent a l’al·legació i autobaremació de mèrits. No es tindran en compte els mèrits que no s’al·leguin durant el termini de presentació de sol·licituds.

Tampoc no es podran tenir en compte els mèrits que no es justifiquin de la manera indicada als annexos 8 i 9 durant el termini de presentació de sol·licituds, sens perjudici del que preveu aquesta base, quant als mèrits que ja consten en el Registre informàtic de personal del Departament d’Ensenyament, i la base 25, pel que fa al termini de reclamacions i desistiments.

En qualsevol cas, l’Administració podrà requerir els participants en qualsevol moment per tal que justifiquin els mèrits sobre els quals es plantegin dubtes o reclamacions. Els participants del col·lectiu de professors en pràctiques no caldrà que aportin cap document de presentació i al·legació de mèrits, ja que seran destinats d’acord amb el que preveu la base 8.

—24 Formalització de la sol·licitud

24.1 Per participar en aquest concurs, el personal funcionari dependent del Departament d’Ensenyament haurà d’emplenar la sol·licitud per al cos de funcionaris des del qual participi.

a) Sol·licitud de participació:

El professorat que participi en els procediments que regula aquesta Resolució haurà de formalitzar i gravar la seva sol·licitud a través d’Internet, mitjançant el procediment habilitat a aquest efecte, a través de la pàgina del Departament d’Ensenyament: www.gencat.cat/ensenyament.

Un cop hagin accedit al programa, hi trobaran els horaris de connexió i les instruccions per emplenar els diferents camps de la sol·licitud.

La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant d’Administració en el moment en què sigui tramesa per via telemàtica, després de clicar el botó d’enviar. L’interessat podrà disposar d’una còpia impresa de la sol·licitud definitiva, la qual contindrà un número de control a efectes de registre, i on constaran les dades relatives a la seva sol·licitud de participació en el concurs. Així mateix, disposarà d’una còpia dels barems de mèrits i de les seves al·legacions, si n’ha fet.

En cas que les persones interessades vulguin eliminar la sol·licitud tramesa telemàticament, ho podran fer, sempre dins del termini de presentació de sol·licituds establert, fent un clic en el botó d’anul·lar. Un cop anul·lada, podran presentar una altra sol·licitud per via telemàtica. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no serà possible introduir cap nova sol·licitud. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no es podrà modificar o anul·lar cap petició ni es podrà variar l’ordre de prelació de les destinacions sol·licitades.

El professorat que tingui dubtes en relació amb la gravació de la sol·licitud a través d’Internet caldrà que s’adreci al servei d’atenció a l’usuari, per a incidències relacionades amb la connexió informàtica. Quan el professorat tingui dubtes relacionats amb les dades referides al seu expedient personal, caldrà que s’adreci als serveis territorials del Departament d’Ensenyament o Consorci d’Educació de Barcelona, segons correspongui.

b) Documentació complementària:

La sol·licitud telemàtica genera tres documents en format PDF: un de sol·licitud de participació en les convocatòries del concurs de trasllats dels cossos docents, un document de presentació de mèrits i d’al·legació als mèrits dels apartats a valorar per l’Administració, i un tercer document de presentació de mèrits i d’al·legació als mèrits dels apartats a valorar per la comissió avaluadora.

Amb la presentació a través d’Internet, la sol·licitud es considera formalitzada a tots els efectes, i per tant no s’ha de presentar la impressió de la instància ni cap altra sol·licitud als registres de les unitats administratives, excepte en el cas que s’hagi fet qualsevol al·legació que comporti la presentació de documentació que el participant consideri complementària a les dades personals o administratives del seu expedient. En aquests casos, el participant haurà de presentar les còpies impreses que haurà generat l’aplicació informàtica dels apartats de mèrits i al·legacions, juntament amb la documentació que les acompanyi, als serveis territorials del Departament d’Ensenyament o Consorci d’Educació de Barcelona, segons depengui el centre on presten serveis durant el curs 2012-2013.

c) Els funcionaris i les funcionàries dependents del Departament d’Ensenyament que presten servei en centres d’altres administracions i els que concursin des de les situacions administratives de suspensió i d’excedència formalitzaran la sol·licitud d’acord amb el que indica l’apartat a) d’aquesta mateixa base i, si s’escau, adreçaran la justificació documental de les al·legacions, juntament amb còpia del document dels barems i al·legacions, als serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona, segons correspongui al centre de la seva destinació definitiva i, si no en tenen, als que corresponguin al darrer centre de Catalunya al qual hagin exercit.

Els participants dependents d’altres administracions que vulguin sol·licitar llocs de treball corresponents a l’àmbit de gestió del Departament d’Ensenyament hauran de formalitzar el model de sol·licitud de participació en el concurs de trasllats que correspongui a l’Administració educativa de la qual depenguin.

d) El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs serà de 15 dies hàbils a comptar des del 6 de novembre de 2012, inclusivament.

En tot cas, els documents de presentació i d’al·legació de mèrits es podran presentar al registre del Departament d’Ensenyament, als seus serveis territorials, al Consorci d’Educació de Barcelona i a qualsevol de les dependències a què es refereix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com a les representacions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

En el cas que s’opti per presentar la documentació en una oficina de correus, es farà en sobre obert per tal que sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans que sigui certificada.

24.2 En l’annex 3 s’indiquen el centres qualificats d’atenció educativa preferent, els llocs de treball dels quals, de la mateixa manera que els centres de formació de persones adultes, detallats a l’annex 7, només s’adjudicaran si les persones interessades els sol·liciten expressament amb el codi de centre. No s’adjudicaran tampoc aquests centres en peticions genèriques de codi de localitat, malgrat sigui l’únic centre d’aquell municipi.

En cas de petició de localitat, tant per a la fase del dret preferent a centre, localitat o zona, com per a la de concurs de trasllats, s’adjudicarà el primer centre de la localitat amb vacant o resulta en el mateix ordre en què apareixen detallats als annexos 2, 3, 5 i 6, segons correspongui, sens perjudici del que s’ha assenyalat en el paràgraf anterior pel que fa a l’adjudicació de centres d’atenció educativa preferent i centres de formació de persones adultes.

24.3 Qualsevol error en el número del codi sol·licitat determinarà que s’anul·li la petició si no es correspon amb cap de les localitats o centres existents, o bé que s’obtingui destinació en un centre que no es vol.

Cap dada que consigni erròniament l’interessat podrà ser invocada per aquest a efectes de possibles reclamacions, ni es considerarà per aquest motiu que els seus drets i interessos han estat perjudicats, fins i tot en el cas d’error en el codi, atès que el codi és el determinant de l’adjudicació.

Per tal d’ajudar a formalitzar la sol·licitud de participació, d’acord amb el procediment descrit a la base 24.1, l’aplicació informàtica incorporarà dades i càlculs en diferents apartats d’antiguitat, titulacions, mèrits i treballs desenvolupats. Aquesta baremació recollirà, quan això sigui tècnicament possible, les dades que constin en el registre informàtic de personal docent del Departament d’Ensenyament i els còmputs corresponents atenent als barems dels annexos que es publiquen amb aquesta resolució. Aquestes dades són una eina de suport administratiu i seran modificades d’ofici per l’Administració, en qualsevol moment del procediment, quan es constati que són inexactes o incorrectes en aplicació de les bases i barems d’aquesta Resolució de convocatòria. En cas que no hi constin dades, o el participant hi estigui disconforme, caldrà que formuli les al·legacions que consideri en el corresponent apartat, també mitjançant l’aplicació telemàtica.

—25 Publicació de vacants, llista de participants i adjudicació de les destinacions

25.1 Un cop finalitzada l’actuació de les comissions avaluadores i dels òrgans corresponents del Departament d’Ensenyament, es farà pública la llista de participants en aquest concurs, amb la puntuació total assignada, per apartats i subapartats, especialitat o especialitats per les quals es concursa, i si n’hi ha, les incidències derivades de la participació. Els participants podran consultar aquestes dades a través de l’adreça d’Internet esmentada en la base 24. L’endemà de la publicació de les llistes s’obrirà un termini de cinc dies hàbils per presentar reclamacions, així com per aportar la documentació acreditativa dels mèrits i requisits que, tot i que han estat al·legats durant el termini de presentació de sol·licituds de participació, no han estat degudament justificats..

25.2 Ateses les reclamacions que correspongui i publicada la resolució d’aprovació de les vacants provisionals, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics procedirà a fer l’adjudicació provisional de les destinacions, d’acord amb les peticions i els mèrits dels concursants, així com el que disposa aquesta Resolució. La resolució provisional es farà pública al web del Departament d’Ensenyament indicat a la base 24.

Els concursants podran presentar desistiments a la participació en alguna de les fases del concurs de trasllats dins el termini de cinc dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució provisional, sempre que la seva participació en la fase del desistiment sigui voluntària.

En el mateix termini, els participants podran presentar reclamacions contra la resolució provisional, així com aportar la documentació acreditativa dels mèrits i requisits que, tot i que han estat al·legats durant el termini de presentació de sol·licituds de participació, no han estat degudament justificats.

25.3 Una vegada resoltes les reclamacions i exclosos els concursants voluntaris que desisteixin de la participació i publicada la resolució d’aprovació de les vacants definitives, s’emetrà resolució definitiva que es publicarà al web del Departament d’Ensenyament indicat a la base 24. Igualment, es publicarà posteriorment la resolució definitiva al DOGC, contra la qual es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la seva publicació.

S’entendrà notificada als concursants l’estimació o desestimació dels desistiments i/o de les reclamacions amb la publicació de la resolució definitiva d’adjudicació dels llocs de treball al DOGC.

Amb aquesta publicació es considerarà efectuada la notificació als interessats a tots els efectes.

—26 Presa de possessió

26.1 El professorat que concursi des de la situació administrativa d’excedència i que obtingui destinació estarà obligat a presentar, als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, segons d’on depengui el centre del lloc de treball adjudicat, abans de prendre’n possessió, declaració expressa de no estar processat ni separat mitjançant expedient disciplinari de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.

El professorat que no justifiqui els requisits que s’exigeixen per reingressar no podrà prendre possessió de la destinació obtinguda en el concurs; així mateix, els funcionaris i les funcionàries en pràctiques que obtinguin destinació i no superin la fase de pràctiques no podran prendre possessió de la plaça. En ambdós supòsits, el lloc de treball restarà vacant.

26.2 Les destinacions adjudicades en la resolució definitiva d’aquestes convocatòries seran irrenunciables. En cas d’obtenció simultània de més d’una destinació per participació en aquest concurs per diferents cossos docents, l’interessat haurà de fer l’opció per una d’elles en el termini i efectes que indica l’article vuitè de l’Ordre ECD/2107/2012, de 27 de setembre, de normes procedimentals (BOE de 5.10.2012). Així mateix, en cas que abans de la presa de possessió s’obtingui una altra destinació definitiva mitjançant convocatòria pública, l’interessat haurà d’optar per escrit a incorporar-se a una d’aquestes.

26.3 L’Administració deixarà sense efecte les destinacions obtingudes per qualsevol concursant que no s’ajustin a les normes d’aquesta convocatòria.

26.4 Els professors que participin en aquest concurs i als quals se’ls declari en situació administrativa d’excedència durant la seva tramitació o cessin en el servei actiu per qualsevol altra causa es consideraran excedents del lloc de treball que els hagi pogut correspondre, el qual quedarà vacant a tots els efectes.

26.5 Els funcionaris i les funcionàries que, mitjançant la participació en aquest concurs obtinguin destinació definitiva a Catalunya, procedent d’un altre àmbit de gestió, percebran les retribucions d’acord amb les normes retributives corresponents a la comunitat autònoma de Catalunya. Els funcionaris i les funcionàries docents que obtinguin destinació a llocs de treball de la Inspecció d’Educació exerciran les funcions d’inspecció de conformitat amb les normes d’organització i funcionament establertes per aquesta comunitat autònoma.

26.6 La presa de possessió en la nova destinació tindrà lloc l’1 de setembre de 2013 i se cessarà en la de procedència el 31 d’agost de 2013.

—27 Els serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona vetllaran per la gravació dels mèrits documentats i baremats que, si s’escau, hagin de constar a l’expedient personal informatitzat. Una vegada transcorreguts els terminis per interposar els recursos que escaiguin contra la resolució definitiva, s’obrirà un termini d’un mes perquè els participants puguin retirar la seva documentació. A aquests efectes podran fer-ho personalment o delegar en una altra persona, degudament autoritzada, sempre que el mateix interessat no hagi interposat recurs o, si se’n té constància en el moment de la retirada de la documentació, hagi estat interposat per tercers que puguin afectar-lo. En qualsevol dels casos, el participant que retira la documentació adquireix el compromís de tornar-la a lliurar a l’Administració, en cas que sigui requerit. Si no es retirés la documentació en el termini esmentat, s’entendrà que el participant renuncia a la seva recuperació i, per tant, decau en el seu dret a fer-ho.

—28 Per a qualsevol aclariment en relació amb aquest concurs caldrà que les persones interessades s’adrecin a les unitats de personal dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o del Consorci d’Educació de Barcelona.

Municipi: 080190000 Barcelona

Centres:

08900036C Consorci d’Educació de Barcelona

08900037C Serveis Territorials a Barcelona Comarques

Municipi: 082110000 Sant Feliu de Llobregat

Centres:

08900100C Serveis Territorials al Baix Llobregat

Municipi: 081870000 Sabadell

Centres:

08900444C Serveis Territorials al Vallès Occidental

Municipi: 081210000 Mataró

Centres:

08901273C Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

Municipi: 081130000 Manresa

Centres:

08977133C Serveis Territorials a la Catalunya Central

Municipi 170790000 Girona

Centres:

17900007C Serveis Territorials a Girona

Municipi 251200000 Lleida

Centres:

25900007C Serveis Territorials a Lleida

Municipi: 431480000 Tarragona

Centres:

43900008C Serveis Territorials a Tarragona

Municipi: 431550000 Tortosa

Centres:

43900243C Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre

(CAEP)=centre d’atenció educativa preferent.

(1)=centre sense barreres arquitectòniques (amb rampes i ascensor o planta baixa).

(2)=centre que només disposa de rampes.

(3)=centre que només disposa d’ascensor.

NV=codi de nivell vernacle (1: centres excepte Era Val d’Aran; 2: centres d’Era Val d’Aran).

CI=codi d’itinerància.

Consorci d’Educació de Barcelona
Zona de desplaçament: 080197 Barcelona
Municipi: 080190000 Barcelona
Codi de centre NV CI Nom del centre
08013172C 1 Institut Ausiàs March (3)
08035167C 1 Institut Barcelona-Congrés (3)
08013470C 1 A Institut Barri Besòs (CAEP) (1)
08013184C 1 Institut Bernat Metge (1)
08052839C 1 Institut Consell de Cent (1)
08071226C 1 Institut Escola Costa i Llobera (1)
08047698C 1 B Sec. d’Institut Cristòfol Colom (CAEP)
08044922C 1 Institut Dr. Puigvert (3)
08013147C 1 Institut Emperador Carles (1)
08043462C 1 Institut Ernest Lluch (1)
08013275C 1 Institut Escola del Treball (1)
08044934C 1 Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona (1)
08045513C 1 Institut Flos i Calcat (3)
08040849C 1 Institut Fort Pius (1)
08052724C 1 Institut Francisco de Goya (3)
08058775C 1 Institut Front Marítim (1)
08044065C 1 Institut Galileo Galilei (1)
08040141C 1 Institut Icària (2)
08013159C 1 Institut Infanta Isabel d’Aragó (1)
08013111C 1 Institut Jaume Balmes (1)
08013123C 1 Institut Joan Boscà (3)
08057540C 1 Institut Joan Brossa (1)
08033882C 1 Institut Joan Coromines (1)
08013101C 1 Institut Joan d’Àustria (1)
08054228C 1 Institut Joan Fuster (1)
08034576C 1 Institut Joan Salvat i Papasseit (1)
08052761C 1 Sec. d’Institut Josep Comas i Solà (1)
08044958C 1 Institut Josep Pla (3)
08034205C 1 Institut La Guineueta (1)
08040138C 1 Institut La Sedeta (1)
08039057C 1 Institut L’Alzina (3)
08034564C 1 Institut Les Corts (3)
08052827C 1 Institut Lluís Domènech i Montaner (1)
08046581C 1 Institut Lluís Vives (1)
08045525C 1 Institut Manuel Carrasco i Formiguera (1)
08014401C 1 Institut Mare de Déu de la Mercè (1)
08013226C 1 Institut Menéndez y Pelayo (1)
08013196C 1 Institut Milà i Fontanals (1)
08052581C 1 C Institut Miquel Tarradell (CAEP) (1)
08013135C 1 Institut Moisès Broggi (3)
08013093C 1 Institut Montjuïc (1)
08013202C 1 Institut Montserrat (1)
08013214C 1 Institut Narcís Monturiol (1)
08053571C 1 Institut Escola Artístic Oriol Martorell (1)
08035209C 1 D Institut Pablo R. Picasso (CAEP) (1)
08052608C 1 Institut Pau Claris (1)
08052712C 1 Institut Pere Bosch i Gimpera
08064155C 1 Institut Pere IV (3)
08034138C 1 Institut Poblenou (3)
08013160C 1 Institut Poeta Maragall (1)
08033894C 1 Institut Príncep de Girona (3)
08046608C 1 Institut Príncep de Viana (1)
08013469C 1 E Institut Rambla Prim (CAEP) (1)
08052748C 1 Institut Roger de Flor (1)
08072292C 1 Institut Escola Roquetes (2)
08052797C 1 Institut Salvador Espriu (3)
08044053C 1 Institut Salvador Seguí (1)
08013366C 1 Institut Sant Andreu (3)
08047421C 1 Institut Secretari Coloma (1)
08052700C 1 Institut Vall d’Hebron
08031812C 1 Institut Valldemossa (1)
08013238C 1 Institut Verdaguer
08045483C 1 Institut Vila de Gràcia (3)
08047431C 1 Institut XXV Olimpíada (1)
Serveis Territorials a Barcelona Comarques
Zona de desplaçament: 080157 Badalona
Municipi: 080150000 Badalona
Codi de centre NV CI Nom del centre
08042019C 1 Institut Badalona VII (1)
08044995C 1 Institut Barres i Ones (1)
08057746C 1 Sec. d’Institut de Badalona
08045604C 1 Institut Enric Borràs (1)
08001443C 1 Institut Eugeni d’Ors (2)
08001431C 1 Institut Isaac Albéniz (1)
08052888C 1 Institut Júlia Minguell (1)
08040527C 1 Institut La Llauna (2)
08001421C 1 Institut La Pineda (1)
08033869C 1 Institut Pau Casals (1)
08045471C 1 Institut Pompeu Fabra (1)
08046751C 1 Institut Ventura Gassol (2)
Municipi: 081940000 Sant Adrià de Besòs
Codi de centre NV CI Nom del centre
08040151C 1 A Institut Fòrum 2004 (CAEP) (1)
08042101C 1 Institut Manuel Vázquez Montalbán (1)
Municipi: 082450000 Santa Coloma de Gramenet
Codi de centre NV CI Nom del centre
08059329C 1 Institut Can Peixauet (1)
08037176C 1 Institut La Bastida (2)
08034643C 1 Institut Les Vinyes (1)
08053078C 1 Institut Numància (2)
08028047C 1 Institut Puig Castellar (1)
08056985C 1 Institut Ramon Berenguer IV (2)
08034001C 1 Institut Terra Roja (2)
08035325C 1 Institut Torrent de les Bruixes (2)
Zona de desplaçament: 081017 l’Hospitalet de Llobregat
Municipi: 081010000 l’Hospitalet de Llobregat
Codi de centre NV CI Nom del centre
08035258C 1 Institut Apel·les Mestres (1)
08019411C 1 Institut Bellvitge (1)
08052918C 1 Institut Bisbe Berenguer (1)
08056109C 1 Institut Can Vilumara
08051264C 1 Institut Eduard Fontserè (1)
08052921C 1 Institut Eugeni d’Ors (1)
08045070C 1 Institut Joan Miró (1)
08019371C 1 Institut Llobregat (2)
08039069C 1 Institut Margarida Xirgu (2)
08033912C 1 Institut Mercè Rodoreda (1)
08019319C 1 Institut Pedraforca (1)
08019401C 1 Institut Provençana (2)
08055944C 1 Institut Rubió i Ors (1)
08019307C 1 Institut Santa Eulàlia (1)
08019320C 1 Institut Torras i Bages (1)
Zona de desplaçament: 083077 Vilanova i la Geltrú
Municipi: 080740000 Cubelles
Codi de centre NV CI Nom del centre
08057230C 1 Institut Cubelles (1)
08067648C 1 Institut Les Vinyes (1)
Municipi: 082270000 Sant Martí Sarroca
Codi de centre NV CI Nom del centre
08065329C 1 Sec. d’Institut de l’Alt Foix (1)
Municipi: 082310000 Sant Pere de Ribes
Codi de centre NV CI Nom del centre
08047467C 1 Institut Alexandre Galí (1)
08042056C 1 Institut Can Puig (1)
08063904C 1 Institut Montgròs (1)
08065342C 1 Sec. d’Institut Roquetes II
Municipi: 082400000 Sant Sadurní d’Anoia
Codi de centre NV CI Nom del centre
08071238C 1 Institut Escola Jacint Verdaguer (1)
Municipi: 082510000 Santa Margarida i els Monjos
Codi de centre NV CI Nom del centre
08053091C 1 Institut El Foix (1)
Municipi: 082700000 Sitges
Codi de centre NV CI Nom del centre
08043981C 1 Institut Joan Ramon Benaprès (1)
08061014C 1 Institut Vinyet (1)
Municipi: 083050000 Vilafranca del Penedès
Codi de centre NV CI Nom del centre
08035362C 1 Institut Alt Penedès (1)
08031459C 1 Institut Eugeni d’Ors (1)
08046736C 1 Institut Milà i Fontanals (1)
Municipi: 083070000 Vilanova i la Geltrú
Codi de centre NV CI Nom del centre
08065354C 1 Institut Baix a mar (1)
08045653C 1 Institut Dolors Mallafrè i Ros (1)
08031681C 1 Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas (1)
08043693C 1 Institut Joaquim Mir (1)
08031711C 1 Institut Manuel de Cabanyes (1)
Serveis Territorials al Baix Llobregat
Zona de desplaçament: 080737 Cornellà de Llobregat
Municipi: 080730000 Cornellà de Llobregat
Codi de centre NV CI Nom del centre
08016781C 1 Institut Esteve Terradas i Illa (1)
08016793C 1 Institut Francesc Macià (1)
08033900C 1 Institut Joan Miró (1)
08059688C 1 Institut Maria Aurèlia Capmany (1)
08035143C 1 Institut Miquel Martí i Pol (1)
Municipi: 080770000 Esplugues de Llobregat
Codi de centre NV CI Nom del centre
08017153C 1 Institut Joanot Martorell (1)
08046657C 1 Institut Joaquim Blume (1)
08041374C 1 Institut La Mallola (1)
08017131C 1 Institut Severo Ochoa (1)
Municipi: 082000000 Sant Boi de Llobregat
Codi de centre NV CI Nom del centre
08025605C 1 Institut Camps Blancs (1)
08047509C 1 Institut Ítaca (1)
08025654C 1 Institut Joaquim Rubió i Ors (1)
08043681C 1 Institut Marianao (1)
08033961C 1 Institut Rafael Casanova (1)
Municipi: 082110000 Sant Feliu de Llobregat
Codi de centre NV CI Nom del centre
08041519C 1 Institut Martí Dot (1)
08026397C 1 Institut Olorda (1)
Municipi: 082170000 Sant Joan Despí
Codi de centre NV CI Nom del centre
08026683C 1 Institut Francesc Ferrer i Guàrdia (1)
08033973C 1 Institut Jaume Salvador i Pedrol (1)
Municipi: 082210000 Sant Just Desvern
Codi de centre NV CI Nom del centre
08033985C 1 Institut de Sant Just Desvern (1)
Municipi: 082440000 Santa Coloma de Cervelló
Codi de centre NV CI Nom del centre
08063229C 1 Sec. d’Institut Santa Coloma de Cervelló (1)
Zona de desplaçament: 081147 Martorell
Municipi: 080010000 Abrera
Codi de centre NV CI Nom del centre
08045689C 1 Institut Voltrera (1)
Municipi: 080690000 Collbató
Codi de centre NV CI Nom del centre
08063801C 1 Sec. d’Institut de Collbató (1)
Municipi: 080760000 Esparreguera
Codi de centre NV CI Nom del centre
08040540C 1 Institut El Cairat (1)
08053285C 1 Institut El Castell (1)
Municipi: 080910000 Gelida
Codi de centre NV CI Nom del centre
08035246C 1 Institut Gelida (1)
Municipi: 081140000 Martorell
Codi de centre NV CI Nom del centre
08073077C 1 Sec. d’Institut de Martorell
08037152C 1 Institut Joan Oró (1)
08020620C 1 Institut Pompeu Fabra (1)
Municipi: 081190000 Masquefa
Codi de centre NV CI Nom del centre
08060514C 1 Sec. d’Institut de Masquefa (1)
Municipi: 081470000 Olesa de Montserrat
Codi de centre NV CI Nom del centre
08063813C 1 Institut Creu de Saba (1)
08043978C 1 Institut Daniel Blanxart i Pedrals (1)
Municipi: 081610000 Piera
Codi de centre NV CI Nom del centre
08047820C 1 Institut Guinovarda (1)
08063746C 1 Sec. d’Institut Salvador Claramunt (2)
Municipi: 081960000 Sant Andreu de la Barca
Codi de centre NV CI Nom del centre
08043671C 1 Institut El Palau (1)
08053315C 1 Institut Montserrat Roig (1)
Municipi: 082080000 Sant Esteve Sesrovires
Codi de centre NV CI Nom del centre
08061129C 1 Institut Montserrat Colomer (1)
Zona de desplaçament: 082637 Sant Vicenç dels Horts
Municipi: 080680000 Cervelló
Codi de centre NV CI Nom del centre
08067144C 1 Sec. d’Institut de Cervelló (2)
Municipi: 080720000 Corbera de Llobregat
Codi de centre NV CI Nom del centre
08064003C 1 Institut Can Margarit (1)
08045859C 1 Institut de Corbera de Llobregat (2)
Municipi: 081230000 Molins de Rei
Codi de centre NV CI Nom del centre
08034217C 1 Institut Bernat el Ferrer (1)
08021430C 1 Institut Lluís de Requesens (1)
Municipi: 081570000 Pallejà
Codi de centre NV CI Nom del centre
08053297C 1 Institut de Pallejà (1)
Municipi: 082630000 Sant Vicenç dels Horts
Codi de centre NV CI Nom del centre
08034011C 1 Institut Frederic Mompou (1)
08053340C 1 Institut Gabriela Mistral (1)
Municipi: 082890000 Torrelles de Llobregat
Codi de centre NV CI Nom del centre
08061361C 1 Sec. d’Institut Torrelles de Llobregat (3)
Municipi: 082950000 Vallirana
Codi de centre NV CI Nom del centre
08044570C 1 Institut Vall d’Arús (1)
Zona de desplaçament: 083017 Viladecans
Municipi: 080200000 Begues
Codi de centre NV CI Nom del centre
08064908C 1 Sec. d’Institut Begues (1)
Municipi: 080560000 Castelldefels
Codi de centre NV CI Nom del centre
08064911C 1 Institut de Castelldefels
08045537C 1 Institut Josep Lluís Sert (1)
08040539C 1 Institut Les Marines (1)
08047480C 1 Institut Mediterrània (1)
Municipi: 080890000 Gavà
Codi de centre NV CI Nom del centre
08017530C 1 Institut de Bruguers (1)
08041866C 1 Institut El Calamot (1)
Municipi: 081690000 el Prat de Llobregat
Codi de centre NV CI Nom del centre
08023131C 1 Institut Baldiri Guilera (1)
08071691C 1 A Institut Escola del Prat (CAEP)
08054198C 1 Institut Estany de la Ricarda (1)
08031836C 1 Institut Illa dels Banyols (1)
08047492C 1 Institut Ribera Baixa (1)
08043589C 1 Institut Salvador Dalí (1)
Municipi: 083010000 Viladecans
Codi de centre NV CI Nom del centre
08034621C 1 Institut de Sales (1)
08068495C 1 Institut de Viladecans
08053364C 1 Institut Josep Mestres i Busquets (1)
08045860C 1 Institut Miramar (1)
08031228C 1 Institut Torre Roja (1)
Serveis Territorials al Vallès Occidental
Zona de desplaçament: 082667 Cerdanyola del Vallès
Municipi: 089040000 Badia del Vallès
Codi de centre NV CI Nom del centre
08042342C 1 Institut de Badia del Vallès (1)
08034035C 1 Institut Federica Montseny (3)
Municipi: 082520000 Barberà del Vallès
Codi de centre NV CI Nom del centre
08045562C 1 Institut Can Planas (2)
08035349C 1 Institut La Romànica (1)
Municipi: 082660000 Cerdanyola del Vallès
Codi de centre NV CI Nom del centre
08045549C 1 Institut Banús (1)
08031757C 1 Institut Forat del Vent (1)
08053157C 1 Institut Gorgs (1)
08044715C 1 Institut Jaume Mimó (1)
08043504C 1 Institut Pere Calders (3)
Municipi: 081250000 Montcada i Reixac
Codi de centre NV CI Nom del centre
08044533C 1 Institut La Ferreria (1)
08054174C 1 Institut La Ribera (1)
08021788C 1 Institut Montserrat Miró i Vila
Municipi: 081800000 Ripollet
Codi de centre NV CI Nom del centre
08054186C 1 Institut Can Mas (1)
08037206C 1 Institut Lluís Companys (1)
08035295C 1 Institut Palau Ausit (1)
Municipi: 082600000 Santa Perpètua de Mogoda
Codi de centre NV CI Nom del centre
08045021C 1 Institut Estela Ibèrica (1)
08053236C 1 Institut Rovira-Forns (1)
Zona de desplaçament: 081847 Rubí
Municipi: 080540000 Castellbisbal
Codi de centre NV CI Nom del centre
08053145C 1 Institut Castellbisbal (1)
08067594C 1 Institut Escola Les Vinyes (1)
Municipi: 081840000 Rubí
Codi de centre NV CI Nom del centre
08035301C 1 Institut Duc de Montblanc (1)
08036330C 1 Institut J.V. Foix (3)
08053182C 1 Institut La Serreta (1)
08043668C 1 Institut L’Estatut (1)
08072401C 1 Institut Torrent dels Alous (1)
Municipi: 082050000 Sant Cugat del Vallès
Codi de centre NV CI Nom del centre
08046670C 1 Institut Angeleta Ferrer i Sensat (1)
08031873C 1 Institut Arnau Cadell (1)
08046694C 1 Institut Centre d’Alt Rendiment Esportiu (1)
08054873C 1 Institut Joaquima Pla i Farreras (1)
08031861C 1 Institut Leonardo da Vinci
Municipi: 082380000 Sant Quirze del Vallès
Codi de centre NV CI Nom del centre
08047583C 1 Institut Sant Quirze del Vallès (1)
Zona de desplaçament: 081877 Sabadell
Municipi: 080510000 Castellar del Vallès
Codi de centre NV CI Nom del centre
08046682C 1 Institut de Castellar (3)
08058520C 1 Institut Puig de la Creu (1)
Municipi: 081560000 Palau-solità i Plegamans
Codi de centre NV CI Nom del centre
08045306C 1 Institut Ramon Casas i Carbó (1)
Municipi: 081670000 Polinyà
Codi de centre NV CI Nom del centre
08053170C 1 Institut Polinyà (1)
Municipi: 081870000 Sabadell
Codi de centre NV CI Nom del centre
08039203C 1 Institut Agustí Serra i Fontanet (1)
08024765C 1 Institut Arraona (1)
08024893C 1 Institut Castellarnau (1)
08044624C 1 Institut de Sabadell (1)
08024741C 1 Institut Escola Industrial (1)
08024881C 1 Institut Ferran Casablancas (1)
08034591C 1 Institut Joan Oliver (1)
08053212C 1 A Institut Jonqueres (CAEP) (1)
08053224C 1 Institut Les Termes (1)
08053200C 1 B Institut Miquel Crusafont i Pairó (CAEP) (1)
08024871C 1 Institut Pau Vila (3)
08046669C 1 Institut Ribot i Serra (1)
08042020C 1 Institut Vallès (1)
Municipi: 082670000 Sentmenat
Codi de centre NV CI Nom del centre
08053248C 1 Institut de Sentmenat (1)
Zona de desplaçament: 082797 Terrassa
Municipi: 081200000 Matadepera
Codi de centre NV CI Nom del centre
08053169C 1 Institut Matadepera (1)
Municipi: 082790000 Terrassa
Codi de centre NV CI Nom del centre
08031770C 1 Institut Can Jofresa (1)
08071196C 1 Institut Can Roca
08053251C 1 Institut Cavall Bernat (1)
08030339C 1 Institut de Terrassa (1)
08024777C 1 Institut Egara (1)
08030340C 1 Institut Investigador Blanxart (1)
08068537C 1 Institut Les Aymerigues
08066437C 1 Institut Mont Perdut (1)
08046724C 1 Institut Montserrat Roig (1)
08034059C 1 Institut Nicolau Copèrnic (1)
08043516C 1 Institut Santa Eulàlia (1)
08045011C 1 Institut Torre del Palau (1)
Municipi: 082910000 Vacarisses
Codi de centre NV CI Nom del centre
08061208C 1 Institut Vacarisses (1)
Municipi: 083000000 Viladecavalls
Codi de centre NV CI Nom del centre
08053261C 1 Institut de Viladecavalls (1)
Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental
Zona de desplaçament: 080967 Granollers
Municipi: 080050000 l’Ametlla del Vallès
Codi de centre NV CI Nom del centre
08054241C 1 Institut Eugeni Xammar (1)
Municipi: 080230000 Bigues i Riells
Codi de centre NV CI Nom del centre
08060915C 1 Institut Maria de Bell-lloc (1)
Municipi: 080330000 Caldes de Montbui
Codi de centre NV CI Nom del centre
08043486C 1 Institut Manolo Hugué (1)
Municipi: 080410000 Canovelles
Codi de centre NV CI Nom del centre
08046864C 1 Institut Bellulla (1)
08072383C 1 Sec. d’Institut de Canovelles
Municipi: 080860000 les Franqueses del Vallès
Codi de centre NV CI Nom del centre
08065391C 1 Institut El Til·ler (3)
08052906C 1 Institut Lauro (1)
Municipi: 080880000 la Garriga
Codi de centre NV CI Nom del centre
08035222C 1 Institut Manuel Blancafort (2)
08035234C 1 Institut Vil·la Romana (1)
Municipi: 080960000 Granollers
Codi de centre NV CI Nom del centre
08017931C 1 Institut Antoni Cumella (1)
08043644C 1 Institut Carles Vallbona (1)
08045628C 1 Institut Celestí Bellera (1)
Municipi: 081070000 Lliçà d’Amunt
Codi de centre NV CI Nom del centre
08052955C 1 A Institut de Lliçà (CAEP) (1)
08065408C 1 Institut de Lliçà d’Amunt II
Municipi: 081080000 Lliçà de Vall
Codi de centre NV CI Nom del centre
08058969C 1 Sec. d’Institut El Vern (1)
Municipi: 081810000 la Roca del Vallès
Codi de centre NV CI Nom del centre
08053030C 1 Institut de la Roca del Vallès (2)
Municipi: 082100000 Sant Feliu de Codines
Codi de centre NV CI Nom del centre
08060009C 1 Sec. d’Institut Manuel Carrasco i Formiguera (1)
Municipi: 089020000 Vilanova del Vallès
Codi de centre NV CI Nom del centre
08061038C 1 Institut de Vilanova del Vallès (1)
Zona de desplaçament: 081217 Mataró
Municipi: 080030000 Alella
Codi de centre NV CI Nom del centre
08046785C 1 Institut d’Alella (1)
Municipi: 080090000 Argentona
Codi de centre NV CI Nom del centre
08052876C 1 Institut d’Argentona (1)
Municipi: 080300000 Cabrils
Codi de centre NV CI Nom del centre
08062717C 1 Institut Cabrils (2)
Municipi: 080750000 Dosrius
Codi de centre NV CI Nom del centre
08062730C 1 Sec. d’Institut de Dosrius (2)
Municipi: 081180000 el Masnou
Codi de centre NV CI Nom del centre
08020826C 1 Institut Maremar (1)
08020838C 1 Institut Mediterrània (1)
Municipi: 081210000 Mataró
Codi de centre NV CI Nom del centre
08021260C 1 Institut Alexandre Satorras (1)
08021302C 1 Institut Damià Campeny (1)
08052979C 1 Institut Josep Puig i Cadafalch (1)
08046797C 1 Institut Pla d’en Boet (1)
08046748C 1 Institut Thos i Codina (2)
Municipi: 081260000 Montgat
Codi de centre NV CI Nom del centre
08045677C 1 Institut Thalassa (1)
Municipi: 082300000 Premià de Dalt
Codi de centre NV CI Nom del centre
08053017C 1 Institut Valerià Pujol i Bosch (1)
Municipi: 081720000 Premià de Mar
Codi de centre NV CI Nom del centre
08072255C 1 Institut Premià de Mar (1)
Municipi: 081970000 Sant Andreu de Llavaneres
Codi de centre NV CI Nom del centre
08046852C 1 Institut Llavaneres (1)
Municipi: 082640000 Sant Vicenç de Montalt
Codi de centre NV CI Nom del centre
08062808C 1 Institut de Sant Vicenç de Montalt (2)
Municipi: 082810000 Teià
Codi de centre NV CI Nom del centre
08061117C 1 Sec. d’Institut Turó d’en Baldiri (1)
Municipi: 082820000 Tiana
Codi de centre NV CI Nom del centre
08062857C 1 Sec. d’Institut Tiana
Municipi: 082140000 Vilassar de Dalt
Codi de centre NV CI Nom del centre
08040564C 1 Institut Jaume Almera (1)
Municipi: 082190000 Vilassar de Mar
Codi de centre NV CI Nom del centre
08057254C 1 Institut Pere Ribot (1)
08046803C 1 Institut Vilatzara (1)
Zona de desplaçament: 081247 Mollet del Vallès
Municipi: 081050000 la Llagosta
Codi de centre NV CI Nom del centre
08043656C 1 Institut Marina (1)
Municipi: 081240000 Mollet del Vallès
Codi de centre NV CI Nom del centre
08021594C 1 Institut de Mollet del Vallès (2)
08054034C 1 Institut Gallecs (1)
08065411C 1 Institut Mollet del Vallès IV (3)
08021600C 1 Institut Vicenç Plantada (1)
Municipi: 081350000 Montmeló
Codi de centre NV CI Nom del centre
08052980C 1 Institut Montmeló (1)
Municipi: 081360000 Montornès del Vallès
Codi de centre NV CI Nom del centre
08065421C 1 Institut Marta Mata (1)
08042093C 1 Institut Vinyes Velles (1)
Municipi: 081590000 Parets del Vallès
Codi de centre NV CI Nom del centre
08065433C 1 Sec. d’Institut de Parets del Vallès II (2)
08044612C 1 Institut Torre de Malla (1)
Municipi: 082090000 Sant Fost de Campsentelles
Codi de centre NV CI Nom del centre
08047479C 1 Institut Alba del Vallès (1)
Zona de desplaçament: 081637 Pineda de Mar
Municipi: 080060000 Arenys de Mar
Codi de centre NV CI Nom del centre
08035155C 1 Institut Els Tres Turons (1)
Municipi: 080070000 Arenys de Munt
Codi de centre NV CI Nom del centre
08034187C 1 Institut Domènec Perramon (1)
Municipi: 080350000 Calella
Codi de centre NV CI Nom del centre
08015171C 1 Institut Bisbe Sivilla (1)
Municipi: 080400000 Canet de Mar
Codi de centre NV CI Nom del centre
08045641C 1 Institut Lluís Domènech i Montaner (1)
Municipi: 081100000 Malgrat de Mar
Codi de centre NV CI Nom del centre
08045665C 1 Institut Ramon Turró i Darder (1)
Municipi: 081550000 Palafolls
Codi de centre NV CI Nom del centre
08061099C 1 Institut Font del Ferro (1)
Municipi: 081630000 Pineda de Mar
Codi de centre NV CI Nom del centre
08065366C 1 Institut de Pineda de Mar (2)
08052992C 1 Institut Euclides (1)
08047832C 1 Institut Joan Coromines (1)
Municipi: 082840000 Tordera
Codi de centre NV CI Nom del centre
08044983C 1 Institut Lluís Companys (2)
Zona de desplaçament: 082027 Sant Celoni
Municipi: 080460000 Cardedeu
Codi de centre NV CI Nom del centre
08036391C 1 Institut Arquitecte Manuel Raspall (1)
08054401C 1 Institut El Sui (1)
08062729C 1 Sec. d’Institut Pla Marcell (1)
Municipi: 081060000 Llinars del Vallès
Codi de centre NV CI Nom del centre
08044594C 1 Institut Giola (1)
Municipi: 082020000 Sant Celoni
Codi de centre NV CI Nom del centre
08034606C 1 Institut Baix Montseny (1)
Municipi: 082070000 Sant Esteve de Palautordera
Codi de centre NV CI Nom del centre
08065469C 1 Sec. d’Institut Can Record (1)
Municipi: 082340000 Sant Pere de Vilamajor
Codi de centre NV CI Nom del centre
08062791C 1 Institut de Vilamajor (2)
Municipi: 082590000 Santa Maria de Palautordera
Codi de centre NV CI Nom del centre
08070908C 1 Institut Escola La Tordera (2)
08053108C 1 Institut Reguissol (1)
Serveis Territorials a la Catalunya Central
Zona de desplaçament: 080227 Berga
Municipi: 080160000 Bagà
Codi de centre NV CI Nom del centre
08052891C 1 Institut L’Alt Berguedà (1)
Municipi: 080220000 Berga
Codi de centre NV CI Nom del centre
08014693C 1 Institut Guillem de Berguedà (1)
08064830C 1 Sec. d’Institut Serra de Noet (1)
Municipi: 080920000 Gironella
Codi de centre NV CI Nom del centre
08044971C 1 Institut Pere Fontdevila (1)
Municipi: 081750000 Puig-reig
Codi de centre NV CI Nom del centre
08052207C 1 Institut de Puig-reig (1)
Zona de desplaçament: 081027 Igualada
Municipi: 080310000 Calaf
Codi de centre NV CI Nom del centre
08043395C 1 Institut Alexandre de Riquer (1)
Municipi: 080440000 Capellades
Codi de centre NV CI Nom del centre
08046645C 1 Institut Molí de la Vila (1)
Municipi: 081020000 Igualada
Codi de centre NV CI Nom del centre
08047364C 1 Institut Joan Mercader (1)
08019654C 1 Institut Milà i Fontanals (1)
08019630C 1 Institut Pere Vives i Vich (1)
Municipi: 082500000 Santa Margarida de Montbui
Codi de centre NV CI Nom del centre
08053352C 1 A Institut Montbui (CAEP) (1)
Municipi: 082920000 Vallbona d’Anoia
Codi de centre NV CI Nom del centre
08065019C 1 Sec. d’Institut de Vallbona d’Anoia (1)
Municipi: 083020000 Vilanova del Camí
Codi de centre NV CI Nom del centre
08044168C 1 Institut Pla de les Moreres (1)
Zona de desplaçament: 081137 Manresa
Municipi: 080100000 Artés
Codi de centre NV CI Nom del centre
08046876C 1 Institut Miquel Bosch i Jover (1)
Municipi: 080470000 Cardona
Codi de centre NV CI Nom del centre
08042330C 1 Institut Sant Ramon
Municipi: 080530000 Castellbell i el Vilar
Codi de centre NV CI Nom del centre
08068616C 1 Sec. d’Institut Bages Sud (1)
Municipi: 081130000 Manresa
Codi de centre NV CI Nom del centre
08065330C 1 Institut Cal Gravat (1)
08046761C 1 Institut Guillem Catà (1)
08020462C 1 Institut Lacetània (1)
08020474C 1 Institut Lluís de Peguera (1)
08033924C 1 Institut Pius Font i Quer (1)
Municipi: 081380000 Moià
Codi de centre NV CI Nom del centre
08044600C 1 Institut Moianès (1)
Municipi: 081400000 Navarcles
Codi de centre NV CI Nom del centre
08059524C 1 Sec. d’Institut de Navarcles (1)
Municipi: 081410000 Navàs
Codi de centre NV CI Nom del centre
08072188C 1 Institut Escola Sant Jordi
Municipi: 081910000 Sallent
Codi de centre NV CI Nom del centre
08047376C 1 Institut Llobregat (1)
Municipi: 082130000 Sant Fruitós de Bages
Codi de centre NV CI Nom del centre
08053054C 1 Institut Gerbert d’Aurillac (1)
Municipi: 082180000 Sant Joan de Vilatorrada
Codi de centre NV CI Nom del centre
08066322C 1 Sec. d’Institut de Sant Joan de Vilatorrada
08035313C 1 Institut Quercus (1)
Municipi: 082620000 Sant Vicenç de Castellet
Codi de centre NV CI Nom del centre
08046840C 1 Institut Castellet (1)
Municipi: 081920000 Santpedor
Codi de centre NV CI Nom del centre
08053111C 1 Institut d’Auro (1)
Municipi: 082740000 Súria
Codi de centre NV CI Nom del centre
08042044C 1 Institut Mig-Món (1)
Zona de desplaçament: 252077 Solsona
Municipi: 251490000 Oliana
Codi de centre NV CI Nom del centre
25006471C 1 Institut Aubenç (1)
Municipi: 251930000 Sant Llorenç de Morunys
Codi de centre NV CI Nom del centre
25008248C 1 Sec. d’Institut de Sant Llorenç de Morunys
Municipi: 252070000 Solsona
Codi de centre NV CI Nom del centre
25005454C 1 Institut Francesc Ribalta (2)
Zona de desplaçament: 082987 Vic
Municipi: 080370000 Calldetenes
Codi de centre NV CI Nom del centre
08063837C 1 Sec. d’Institut de Calldetenes (2)
Municipi: 080640000 Castellterçol
Codi de centre NV CI Nom del centre
08071214C 1 Institut Escola Castellterçol (1)
Municipi: 080670000 Centelles
Codi de centre NV CI Nom del centre
08044569C 1 Institut Pere Barnils (1)
Municipi: 081000000 Gurb
Codi de centre NV CI Nom del centre
08068380C 1 Sec. d’Institut Gurb (1)
Municipi: 081120000 Manlleu
Codi de centre NV CI Nom del centre
08040552C 1 Institut Antoni Pous i Argila (1)
08072176C 1 Sec. d’Institut de Manlleu
Municipi: 081170000 les Masies de Voltregà
Codi de centre NV CI Nom del centre
08060976C 1 Institut del Voltreganès (1)
Municipi: 081710000 Prats de Lluçanès
Codi de centre NV CI Nom del centre
08053005C 1 Institut Castell del Quer (1)
Municipi: 081830000 Roda de Ter
Codi de centre NV CI Nom del centre
08053042C 1 Institut Miquel Martí i Pol (1)
Municipi: 082370000 Sant Quirze de Besora
Codi de centre NV CI Nom del centre
08058428C 1 Sec. d’Institut Bisaura (2)
Municipi: 082780000 Taradell
Codi de centre NV CI Nom del centre
08053121C 1 Institut Taradell (1)
Municipi: 082830000 Tona
Codi de centre NV CI Nom del centre
08054277C 1 Institut de Tona (1)
Municipi: 082850000 Torelló
Codi de centre NV CI Nom del centre
08058404C 1 Institut Cirviànum de Torelló (1)
Municipi: 082980000 Vic
Codi de centre NV CI Nom del centre
08031022C 1 Institut de Vic (1)
08031034C 1 Institut Jaume Callís (1)
08062870C 1 Institut La Plana (1)
Serveis Territorials a Girona
Zona de desplaçament: 170237 Blanes
Municipi: 170230000 Blanes
Codi de centre NV CI Nom del centre
17000551C 1 Institut Sa Palomera
17005731C 1 Institut S’Agulla (2)
17005662C 1 Institut Serrallarga (1)
Municipi: 170950000 Lloret de Mar
Codi de centre NV CI Nom del centre
17009898C 1 Institut Escola Lloret de Mar (1)
17005911C 1 Institut Ramon Coll i Rodés (1)
17006770C 1 Institut Rocagrossa (1)
Municipi: 171030000 Maçanet de la Selva
Codi de centre NV CI Nom del centre
17008951C 1 Sec. d’Institut Maçanet de la Selva (2)
Municipi: 172020000 Tossa de Mar
Codi de centre NV CI Nom del centre
17006812C 1 Institut de Tossa de Mar (1)
Municipi: 172130000 Vidreres
Codi de centre NV CI Nom del centre
17006824C 1 Institut Vidreres (2)
Zona de desplaçament: 170667 Figueres
Municipi: 170320000 Cadaqués
Codi de centre NV CI Nom del centre
17006678C 1 Sec. d’Institut Cap de Creus (1)
Municipi: 170470000 Castelló d’Empúries
Codi de centre NV CI Nom del centre
17006083C 1 Institut Castelló d’Empúries (1)
17008729C 1 Sec. d’Institut Castelló d’Empúries (2)
Municipi: 170660000 Figueres
Codi de centre NV CI Nom del centre
17004438C 1 Institut Alexandre Deulofeu (1)
17005649C 1 Institut Cendrassos (1)
17001221C 1 Institut Narcís Monturiol (1)
17007609C 1 Institut Olivar Gran (1)
17001218C 1 Institut Ramon Muntaner (1)
Municipi: 170860000 la Jonquera
Codi de centre NV CI Nom del centre
17006745C 1 Institut de La Jonquera (1)
Municipi: 170920000 Llançà
Codi de centre NV CI Nom del centre
17006769C 1 Institut de Llançà (1)
Municipi: 171520000 Roses
Codi de centre NV CI Nom del centre
17005364C 1 A Institut Cap Norfeu (CAEP) (1)
17006851C 1 Institut Illa de Rodes (1)
Municipi: 172210000 Vilafant
Codi de centre NV CI Nom del centre
17008390C 1 Institut de Vilafant (2)
Zona de desplaçament: 170797 Girona
Municipi: 170070000 Amer
Codi de centre NV CI Nom del centre
17004578C 1 Institut Castell d’Estela (1)
Municipi: 170080000 Anglès
Codi de centre NV CI Nom del centre
17004487C 1 Institut Rafael Campalans (1)
Municipi: 170150000 Banyoles
Codi de centre NV CI Nom del centre
17000330C 1 Institut Josep Brugulat (1)
17000305C 1 Institut Pere Alsius i Torrent (1)
17006666C 1 Institut Pla de l’Estany (1)
Municipi: 170190000 Besalú
Codi de centre NV CI Nom del centre
17009801C 1 Institut Escola Salvador Vilarrasa (2)
Municipi: 170200000 Bescanó
Codi de centre NV CI Nom del centre
17009783C 1 Sec. d’Institut La Miquela (2)
Municipi: 170440000 Cassà de la Selva
Codi de centre NV CI Nom del centre
17005650C 1 Institut de Cassà de la Selva (2)
Municipi: 170490000 Celrà
Codi de centre NV CI Nom del centre
17006708C 1 Institut de Celrà (1)
Municipi: 170790000 Girona
Codi de centre NV CI Nom del centre
17005042C 1 Institut Carles Rahola i Llorens (1)
17001759C 1 Institut Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona (3)
17001723C 1 Institut Jaume Vicens Vives (1)
17001735C 1 Institut Montilivi (3)
17004499C 1 Institut Narcís Xifra i Masmitjà (1)
17006939C 1 Institut Santa Eugènia (1)
17004530C 1 Institut Santiago Sobrequés i Vidal (1)
Municipi: 171550000 Salt
Codi de centre NV CI Nom del centre
17003203C 1 Institut Salvador Espriu (3)
17008407C 1 Sec. d’Institut Salvador Sunyer i Aimeric (2)
17005388C 1 Institut Vallvera (1)
Municipi: 172150000 Vilablareix
Codi de centre NV CI Nom del centre
17009205C 1 Institut de Vilablareix (2)
Zona de desplaçament: 171147 Olot
Municipi: 170390000 Camprodon
Codi de centre NV CI Nom del centre
17006681C 1 Sec. d’Institut Germans Vila-Riera (2)
Municipi: 171140000 Olot
Codi de centre NV CI Nom del centre
17005893C 1 Institut Bosc de la Coma (2)
17002399C 1 Institut La Garrotxa (1)
17002387C 1 Institut Montsacopa (1)
Municipi: 171450000 Ribes de Freser
Codi de centre NV CI Nom del centre
17006794C 1 Sec. d’Institut Joan Triadú (1)
Municipi: 171470000 Ripoll
Codi de centre NV CI Nom del centre
17005704C 1 Institut Abat Oliba (3)
Municipi: 171670000 Sant Joan de les Abadesses
Codi de centre NV CI Nom del centre
17009813C 1 Institut Escola Sant Joan de les Abadesses (2)
Zona de desplaçament: 171177 Palafrugell
Municipi: 170220000 la Bisbal d’Empordà
Codi de centre NV CI Nom del centre
17007300C 1 Institut La Bisbal (1)
Municipi: 170620000 l’Escala
Codi de centre NV CI Nom del centre
17005251C 1 Institut El Pedró (1)
Municipi: 171170000 Palafrugell
Codi de centre NV CI Nom del centre
17002557C 1 Institut Baix Empordà (1)
17002545C 1 Institut Frederic Martí i Carreras (1)
Municipi: 171990000 Torroella de Montgrí
Codi de centre NV CI Nom del centre
17005923C 1 Institut Montgrí (1)
Municipi: 172110000 Verges
Codi de centre NV CI Nom del centre
17009795C 1 Institut Escola Francesc Cambó i Batlle (2)
Zona de desplaçament: 171607 Sant Feliu de Guíxols
Municipi: 170340000 Calonge
Codi de centre NV CI Nom del centre
17000706C 1 Institut Puig Cargol (1)
Municipi: 170480000 Castell-Platja d’Aro
Codi de centre NV CI Nom del centre
17006691C 1 Institut Ridaura (2)
Municipi: 170890000 Llagostera
Codi de centre NV CI Nom del centre
17006757C 1 Institut de Llagostera (3)
Municipi: 171180000 Palamós
Codi de centre NV CI Nom del centre
17005352C 1 Institut de Palamós (1)
Municipi: 171600000 Sant Feliu de Guíxols
Codi de centre NV CI Nom del centre
17003318C 1 Institut de Sant Feliu de Guíxols (1)
17003306C 1 Institut Sant Elm (1)
Zona de desplaçament: 170087 Santa Coloma de Farners
Municipi: 170090000 Arbúcies
Codi de centre NV CI Nom del centre
17006605C 1 Institut Montsoriu (1)
Municipi: 170330000 Caldes de Malavella
Codi de centre NV CI Nom del centre
17008651C 1 Sec. d’Institut de Caldes de Malavella (2)
Municipi: 170830000 Hostalric
Codi de centre NV CI Nom del centre
17006733C 1 Institut Vescomtat de Cabrera (1)
Municipi: 171460000 Riells i Viabrea
Codi de centre NV CI Nom del centre
17010037C 1 Sec. d’Institut El Bruc (2)
Municipi: 171640000 Sant Hilari Sacalm
Codi de centre NV CI Nom del centre
17004517C 1 Institut Anton Busquets i Punset (1)
Municipi: 171800000 Santa Coloma de Farners
Codi de centre NV CI Nom del centre
17005376C 1 Institut de Santa Coloma de Farners (1)
Municipi: 171930000 Sils
Codi de centre NV CI Nom del centre
17009308C 1 Sec. d’Institut de Sils (2)
Serveis Territorials a Lleida
Zona de desplaçament: 250347 Artesa de Segre
Municipi: 250340000 Artesa de Segre
Codi de centre NV CI Nom del centre
25005429C 1 Institut Els Planells (1)
Municipi: 251720000 Ponts
Codi de centre NV CI Nom del centre
25006574C 1 Institut de Ponts (1)
Zona de desplaçament: 250407 Balaguer
Municipi: 250400000 Balaguer
Codi de centre NV CI Nom del centre
25005727C 1 Institut Almatà
25000833C 1 Institut Ciutat de Balaguer (1)
Municipi: 250470000 Bellcaire d’Urgell
Codi de centre NV CI Nom del centre
25007700C 1 Institut Ermengol IV (1)
Zona de desplaçament: 251207 Lleida
Municipi: 250110000 Alcarràs
Codi de centre NV CI Nom del centre
25007153C 1 Institut d’Alcarràs (3)
Municipi: 250190000 Almacelles
Codi de centre NV CI Nom del centre
25006483C 1 Institut Canigó (1)
Municipi: 250210000 Almenar
Codi de centre NV CI Nom del centre
25006227C 1 Institut d’Almenar (1)
Municipi: 251200000 Lleida
Codi de centre NV CI Nom del centre
25002799C 1 Institut Caparrella (1)
25010127C 1 Institut Castell dels Templers
25006720C 1 Institut d’Hoteleria i Turisme (2)
25005442C 1 Institut Escola del Treball (1)
25002726C 1 Institut Guindàvols (1)
25002787C 1 Institut Joan Oró (1)
25006495C 1 Institut Josep Lladonosa (1)
25009836C 1 Institut La Mitjana (2)
25006513C 1 Institut Manuel de Montsuar (1)
25007189C 1 Institut Maria Rúbies (3)
25002696C 1 Institut Marius Torres
25006771C 1 Institut Ronda (1)
25002684C 1 Institut Samuel Gili i Gaya (1)
25006732C 1 Institut Torrevicens (1)
Municipi: 252280000 Torrefarrera
Codi de centre NV CI Nom del centre
25009733C 1 Institut Joan Solà (2)
Zona de desplaçament: 251377 Mollerussa
Municipi: 250580000 les Borges Blanques
Codi de centre NV CI Nom del centre
25006525C 1 Institut Josep Vallverdú
Municipi: 251370000 Mollerussa
Codi de centre NV CI Nom del centre
25007517C 1 Institut La Serra (1)
25003202C 1 Institut Mollerussa
25005582C 1 Institut Terres de Ponent
Zona de desplaçament: 251737 el Pont de Suert
Municipi: 251730000 el Pont de Suert
Codi de centre NV CI Nom del centre
25006240C 1 Institut El Pont de Suert (1)
Zona de desplaçament: 252047 Seròs
Municipi: 251010000 la Granadella
Codi de centre NV CI Nom del centre
25007499C 1 Institut l’Olivera (2)
Municipi: 252040000 Seròs
Codi de centre NV CI Nom del centre
25007529C 1 Institut Seròs (3)
Zona de desplaçament: 252037 la Seu d’Urgell
Municipi: 171410000 Puigcerdà
Codi de centre NV CI Nom del centre
17005741C 1 Institut Pere Borrell (1)
Municipi: 252030000 la Seu d’Urgell
Codi de centre NV CI Nom del centre
25004188C 1 Institut Joan Brudieu (1)
Zona de desplaçament: 252097 Sort
Municipi: 250860000 Esterri d’Àneu
Codi de centre NV CI Nom del centre
25007025C 1 Sec. d’Institut Morelló (1)
Municipi: 252090000 Sort
Codi de centre NV CI Nom del centre
25006291C 1 Institut Hug Roger III (1)
Zona de desplaçament: 252177 Tàrrega
Municipi: 250030000 Agramunt
Codi de centre NV CI Nom del centre
25005260C 1 Institut Ribera del Sió (1)
Municipi: 250500000 Bellpuig
Codi de centre NV CI Nom del centre
25006598C 1 Institut Lo Pla d’Urgell (1)
Municipi: 250720000 Cervera
Codi de centre NV CI Nom del centre
25001311C 1 Institut Antoni Torroja
25005685C 1 Institut La Segarra
Municipi: 251100000 Guissona
Codi de centre NV CI Nom del centre
25007505C 1 Institut de Guissona (1)
Municipi: 252170000 Tàrrega
Codi de centre NV CI Nom del centre
25006781C 1 Institut Alfons Costafreda
25004498C 1 Institut Manuel de Pedrolo (1)
Zona de desplaçament: 252347 Tremp
Municipi: 251710000 la Pobla de Segur
Codi de centre NV CI Nom del centre
25008352C 1 Institut de La Pobla de Segur (3)
Municipi: 252340000 Tremp
Codi de centre NV CI Nom del centre
25006288C 1 Institut de Tremp (1)
Zona de desplaçament: 252437 Vielha e Mijaran
Municipi: 251210000 Les
Codi de centre NV CI Nom del centre
25006148C 2 Institut d’Ostalaria de Les-Val d’Aran (2)
Municipi: 252430000 Vielha e Mijaran
Codi de centre NV CI Nom del centre
25006239C 2 Institut d’Aran (1)
Serveis Territorials a Tarragona
Zona de desplaçament: 430387 Cambrils
Municipi: 430380000 Cambrils
Codi de centre NV CI Nom del centre
43006654C 1 Institut Cambrils (1)
43007038C 1 Institut Escola d’Hoteleria i Turisme (1)
43010335C 1 Institut La Mar de la Frau (1)
43000779C 1 Institut Ramon Berenguer IV (1)
Municipi: 439050000 Salou
Codi de centre NV CI Nom del centre
43007543C 1 Institut Jaume I (1)
43010347C 1 Institut Marta Mata (1)
Municipi: 431620000 Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
Codi de centre NV CI Nom del centre
43007208C 1 Institut Berenguer d’Entença (1)
Municipi: 431710000 Vila-seca
Codi de centre NV CI Nom del centre
43005972C 1 Institut Ramon Barbat i Miracle (1)
43008523C 1 Institut Vila-seca (1)
Zona de desplaçament: 431237 Reus
Municipi: 430310000 les Borges del Camp
Codi de centre NV CI Nom del centre
43010578C 1 Institut Fontanelles (1)
Municipi: 430490000 Cornudella de Montsant
Codi de centre NV CI Nom del centre
43008699C 1 Sec. d’Institut Montsant (1)
Municipi: 430920000 Mont-roig del Camp
Codi de centre NV CI Nom del centre
43008638C 1 Institut Antoni Ballester (1)
43012095C 1 Institut Escola Joan Miró
Municipi: 431230000 Reus
Codi de centre NV CI Nom del centre
43002594C 1 Institut Baix Camp (1)
43007385C 1 Institut d’Horticultura i Jardineria (1)
43006678C 1 Institut Gabriel Ferrater i Soler (1)
43002570C 1 Institut Gaudí (1)
43008444C 1 Institut Josep Tapiró (1)
43007166C 1 Institut Lluís Domènech i Montaner (1)
43012083C 1 Institut Escola Pi del Burgar (1)
43010852C 1 Institut Roseta Mauri (1)
43002582C 1 Institut Salvador Vilaseca (1)
Municipi: 431290000 Riudoms
Codi de centre NV CI Nom del centre
43007658C 1 Institut Joan Guinjoan i Gispert (1)
Municipi: 431450000 la Selva del Camp
Codi de centre NV CI Nom del centre
43008511C 1 Institut Joan Puig i Ferreter (1)
Zona de desplaçament: 431487 Tarragona
Municipi: 439070000 la Canonja
Codi de centre NV CI Nom del centre
43008481C 1 Institut Collblanc (1)
Municipi: 430470000 Constantí
Codi de centre NV CI Nom del centre
43007646C 1 A Institut de Constantí (CAEP) (1)
Municipi: 430950000 el Morell
Codi de centre NV CI Nom del centre
43008407C 1 Institut El Morell (1)
Municipi: 431000000 els Pallaresos
Codi de centre NV CI Nom del centre
43010748C 1 Institut Els Pallaresos (1)
Municipi: 431480000 Tarragona
Codi de centre NV CI Nom del centre
43003641C 1 Institut Antoni de Martí i Franquès (1)
43009722C 1 Institut Cal·lípolis (1)
43006125C 1 Institut Campclar (1)
43003653C 1 Institut Comte de Rius (1)
43005704C 1 Institut Francesc Vidal i Barraquer (1)
43006630C 1 Institut Pere Martell (2)
43003732C 1 Institut Pons d’Icart (1)
43008501C 1 Sec. d’Institut Pont del Diable (1)
43008432C 1 Institut Sant Pere i Sant Pau (1)
43011479C 1 Institut Tarragona
43008390C 1 Institut Torreforta (1)
Zona de desplaçament: 431617 Valls
Municipi: 430050000 Alcover
Codi de centre NV CI Nom del centre
43009497C 1 Institut Fonts del Glorieta (1)
Municipi: 430540000 L’Espluga de Francolí
Codi de centre NV CI Nom del centre
43006617C 1 Institut Joan Amigó i Callau (1)
Municipi: 430860000 Montblanc
Codi de centre NV CI Nom del centre
43009187C 1 Institut Martí l’Humà (1)
Municipi: 431390000 Santa Coloma de Queralt
Codi de centre NV CI Nom del centre
43006708C 1 Institut Joan Segura i Valls (1)
Municipi: 431610000 Valls
Codi de centre NV CI Nom del centre
43004611C 1 Institut Jaume Huguet (1)
43004608C 1 Institut Narcís Oller (1)
43010608C 1 Institut Serra de Miramar
Zona de desplaçament: 431637 el Vendrell
Municipi: 430120000 Altafulla
Codi de centre NV CI Nom del centre
43009977C 1 Institut d’Altafulla (1)
Municipi: 430160000 l’Arboç
Codi de centre NV CI Nom del centre
43007580C 1 Institut de L’Arboç (1)
Municipi: 430280000 la Bisbal del Penedès
Codi de centre NV CI Nom del centre
43010414C 1 Institut Coster de la Torre (1)
Municipi: 430370000 Calafell
Codi de centre NV CI Nom del centre
43007257C 1 Institut Camí de Mar (1)
43010372C 1 Institut La Talaia
Municipi: 430510000 Cunit
Codi de centre NV CI Nom del centre
43009850C 1 Institut Ernest Lluch i Martí (1)
Municipi: 431310000 Roda de Barà
Codi de centre NV CI Nom del centre
43011418C 1 Institut Roda de Barà
Municipi: 431530000 Torredembarra
Codi de centre NV CI Nom del centre
43007661C 1 Institut Ramon de la Torre (1)
43006952C 1 Institut Torredembarra (1)
Municipi: 431630000 el Vendrell
Codi de centre NV CI Nom del centre
43004803C 1 Institut Andreu Nin (1)
43004797C 1 Institut Baix Penedès (1)
43010189C 1 Institut Mediterrània (1)
Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre
Zona de desplaçament: 430047 Alcanar
Municipi: 430040000 Alcanar
Codi de centre NV CI Nom del centre
43007087C 1 Institut Sòl de Riu (1)
Municipi: 430440000 la Sénia
Codi de centre NV CI Nom del centre
43006681C 1 Institut de La Sénia (1)
Municipi: 431560000 Ulldecona
Codi de centre NV CI Nom del centre
43006496C 1 Institut Manuel Sales i Ferré (1)
Zona de desplaçament: 430147 Amposta
Municipi: 430140000 Amposta
Codi de centre NV CI Nom del centre
43010888C 1 Institut de Tecnificació
43006101C 1 Institut Montsià (1)
43000329C 1 Institut Ramon Berenguer IV (1)
Municipi: 431360000 Sant Carles de la Ràpita
Codi de centre NV CI Nom del centre
43007221C 1 Institut Els Alfacs (1)
Municipi: 431380000 Santa Bàrbara
Codi de centre NV CI Nom del centre
43008456C 1 Institut Les Planes (1)
Zona de desplaçament: 430937 Móra d’Ebre
Municipi: 430220000 Batea
Codi de centre NV CI Nom del centre
43012113C 1 Institut Escola Mare de Déu del Portal (1)
Municipi: 430550000 Falset
Codi de centre NV CI Nom del centre
43006691C 1 Institut Priorat (1)
Municipi: 430600000 Flix
Codi de centre NV CI Nom del centre
43007233C 1 Institut de Flix (1)
Municipi: 430640000 Gandesa
Codi de centre NV CI Nom del centre
43006642C 1 Institut Terra Alta (1)
Municipi: 430930000 Móra d’Ebre
Codi de centre NV CI Nom del centre
43007129C 1 Institut Julio Antonio (1)
Municipi: 430940000 Móra la Nova
Codi de centre NV CI Nom del centre
43012289C 1 Institut Escola 3 d’Abril
Zona de desplaçament: 431557 Tortosa
Municipi: 430130000 l’Ametlla de Mar
Codi de centre NV CI Nom del centre
43006976C 1 Institut Mare de Déu de la Candelera (1)
Municipi: 439030000 Camarles
Codi de centre NV CI Nom del centre
43008419C 1 Institut Camarles (1)
Municipi: 439010000 Deltebre
Codi de centre NV CI Nom del centre
43006964C 1 Institut de Deltebre (1)
Municipi: 431040000 el Perelló
Codi de centre NV CI Nom del centre
43007211C 1 Institut Blanca d’Anjou (1)
Municipi: 431330000 Roquetes
Codi de centre NV CI Nom del centre
43008420C 1 Institut Roquetes (1)
Municipi: 431550000 Tortosa
Codi de centre NV CI Nom del centre
43011170C 1 Institut Cristòfol Despuig (1)
43012307C 1 Institut Escola Daniel Mangrané
43004441C 1 Institut de l’Ebre (1)
43004438C 1 Institut Joaquin Bau (1)

01 Alt Camp

02 Alt Empordà

03 Alt Penedès

04 Alt Urgell

05 Alta Ribagorça

06 Anoia

07 Bages

08 Baix Camp

09 Baix Ebre

10 Baix Empordà

11 Baix Llobregat

12 Baix Penedès

13 Barcelonès

14 Berguedà

15 Cerdanya

16 Conca de Barberà

17 Garraf

18 Garrigues

19 Garrotxa

20 Gironès

21 Maresme

22 Montsià

23 Noguera

24 Osona

25 Pallars Jussà

26 Pallars Sobirà

27 Pla d’Urgell

28 Pla de l’Estany

29 Priorat

30 Ribera d’Ebre

31 Ripollès

32 Segarra

33 Segrià

34 Selva

35 Solsonès

36 Tarragonès

37 Terra Alta

38 Urgell

39 Val d’Aran

40 Vallès Occidental

41 Vallès Oriental

(1)=centre sense barreres arquitectòniques (amb rampes i ascensor o planta baixa).

(2)=centre que només disposa de rampes.

(3)=centre que només disposa d’ascensor.

NV=codi de nivell vernacle.

Consorci d’Educació de Barcelona
Zona de desplaçament: 080197 Barcelona
Municipi: 080190000 Barcelona
Codi de centre NV Nom del centre
08061725C 1 EOI Barcelona III (3)
08062195C 1 EOI Barcelona IV (3)
08062201C 1 EOI Barcelona V (1)
08044511C 1 EOI Barcelona-Vall d’Hebron (1)
08038570C 1 EOI de Barcelona (1)
08072589C 1 EOI Guinardó (1)
Serveis Territorials a Barcelona Comarques
Zona de desplaçament: 080157 Badalona
Municipi: 080150000 Badalona
Codi de centre NV Nom del centre
08053029C 1 EOI Badalona (1)
Municipi: 082450000 Santa Coloma de Gramenet
Codi de centre NV Nom del centre
08053443C 1 EOI Santa Coloma (2)
Zona de desplaçament: 081017 l’Hospitalet de Llobregat
Municipi: 081010000 l’Hospitalet de Llobregat
Codi de centre NV Nom del centre
08044582C 1 EOI de l’Hospitalet de Llobregat (1)
Zona de desplaçament: 083077 Vilanova i la Geltrú
Municipi: 083050000 Vilafranca del Penedès
Codi de centre NV Nom del centre
08065652C 1 EOI de l’Alt Penedès (1)
Municipi: 083070000 Vilanova i la Geltrú
Codi de centre NV Nom del centre
08062225C 1 EOI Garraf (1)
Serveis Territorials al Baix Llobregat
Zona de desplaçament: 080737 Cornellà de Llobregat
Municipi: 080730000 Cornellà de Llobregat
Codi de centre NV Nom del centre
08072607C 1 EOI de Cornellà de Llobregat (1)
Municipi: 080770000 Esplugues de Llobregat
Codi de centre NV Nom del centre
08054344C 1 EOI Esplugues (3)
Zona de desplaçament: 081147 Martorell
Municipi: 081140000 Martorell
Codi de centre NV Nom del centre
08062158C 1 EOI de Martorell (1)
Zona de desplaçament: 083017 Viladecans
Municipi: 081690000 el Prat de Llobregat
Codi de centre NV Nom del centre
08060538C 1 EOI del Prat de Llobregat (1)
Municipi: 083010000 Viladecans
Codi de centre NV Nom del centre
08066887C 1 EOI de Viladecans (2)
Serveis Territorials al Vallès Occidental
Zona de desplaçament: 081847 Rubí
Municipi: 081840000 Rubí
Codi de centre NV Nom del centre
08072590C 1 EOI de Rubí (1)
Municipi: 082050000 Sant Cugat del Vallès
Codi de centre NV Nom del centre
08062161C 1 EOI de Sant Cugat del Vallès
Zona de desplaçament: 081877 Sabadell
Municipi: 081870000 Sabadell
Codi de centre NV Nom del centre
08044636C 1 EOI de Sabadell (1)
Zona de desplaçament: 082797 Terrassa
Municipi: 082790000 Terrassa
Codi de centre NV Nom del centre
08053194C 1 EOI de Terrassa (1)
Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental
Zona de desplaçament: 080967 Granollers
Municipi: 080960000 Granollers
Codi de centre NV Nom del centre
08062213C 1 EOI Vallès Oriental (2)
Zona de desplaçament: 081217 Mataró
Municipi: 081210000 Mataró
Codi de centre NV Nom del centre
08052931C 1 EOI del Maresme (1)
Zona de desplaçament: 081247 Mollet del Vallès
Municipi: 081240000 Mollet del Vallès
Codi de centre NV Nom del centre
08066851C 1 EOI de Mollet del Vallès (3)
Serveis Territorials a la Catalunya Central
Zona de desplaçament: 080227 Berga
Municipi: 080220000 Berga
Codi de centre NV Nom del centre
08065664C 1 EOI del Berguedà (1)
Zona de desplaçament: 081027 Igualada
Municipi: 081020000 Igualada
Codi de centre NV Nom del centre
08062171C 1 EOI d’Igualada (1)
Zona de desplaçament: 081137 Manresa
Municipi: 081130000 Manresa
Codi de centre NV Nom del centre
08059551C 1 EOI de Manresa (1)
Zona de desplaçament: 082987 Vic
Municipi: 082980000 Vic
Codi de centre NV Nom del centre
08062183C 1 EOI Osona (1)
Serveis Territorials a Girona
Zona de desplaçament: 170237 Blanes
Municipi: 170230000 Blanes
Codi de centre NV Nom del centre
17008122C 1 EOI de Blanes
Zona de desplaçament: 170667 Figueres
Municipi: 170660000 Figueres
Codi de centre NV Nom del centre
17008134C 1 EOI de Figueres
Zona de desplaçament: 170797 Girona
Municipi: 170150000 Banyoles
Codi de centre NV Nom del centre
17008821C 1 EOI de Banyoles
Municipi: 170790000 Girona
Codi de centre NV Nom del centre
17004852C 1 EOI de Girona (1)
Zona de desplaçament: 171147 Olot
Municipi: 171140000 Olot
Codi de centre NV Nom del centre
17007981C 1 EOI d’Olot
Municipi: 171470000 Ripoll
Codi de centre NV Nom del centre
17008833C 1 EOI de Ripoll
Zona de desplaçament: 171607 Sant Feliu de Guíxols
Municipi: 171600000 Sant Feliu de Guíxols
Codi de centre NV Nom del centre
17008110C 1 EOI de Sant Feliu de Guíxols
Serveis Territorials a Lleida
Zona de desplaçament: 252037 La Seu d’Urgell
Municipi: 252030000 la Seu d’Urgell
Codi de centre NV Nom del centre
25008558C 1 EOI de la Seu d’Urgell (1)
Zona de desplaçament: 251207 Lleida
Municipi: 251200000 Lleida
Codi de centre NV Nom del centre
25006252C 1 EOI de Lleida (1)
Zona de desplaçament: 252177 Tàrrega
Municipi: 252170000 Tàrrega
Codi de centre NV Nom del centre
25008546C 1 EOI de Tàrrega (2)
Serveis Territorials a Tarragona
Zona de desplaçament: 430387 Cambrils
Municipi: 439050000 Salou
Codi de centre NV Nom del centre
43011200C 1 EOI de Salou
Zona de desplaçament: 431637 El Vendrell
Municipi: 431630000 El Vendrell
Codi de centre NV Nom del centre
43010037C 1 EOI del Vendrell (1)
Zona de desplaçament: 431237 Reus
Municipi: 431230000 Reus
Codi de centre NV Nom del centre
43009710C 1 EOI de Reus
Zona de desplaçament: 431487 Tarragona
Municipi: 431480000 Tarragona
Codi de centre NV Nom del centre
43006940C 1 EOI de Tarragona (3)
Zona de desplaçament: 431617 Valls
Municipi: 431610000 Valls
Codi de centre NV Nom del centre
43010670C 1 EOI de Valls
Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre
Zona de desplaçament: 430147 Amposta
Municipi: 430140000 Amposta
Codi de centre NV Nom del centre
43010669C 1 EOI d’Amposta (1)
Zona de desplaçament: 430937 Móra d’Ebre
Municipi: 430930000 Móra d’Ebre
Codi de centre NV Nom del centre
43010980C 1 EOI Ribera d’Ebre (1)
Zona de desplaçament: 431557 Tortosa
Municipi: 431550000 Tortosa
Codi de centre NV Nom del centre
43009862C 1 EOI de Tortosa (1)

(1)=centre sense barreres arquitectòniques (amb rampes i ascensor o planta baixa).

(2)=centre que només disposa de rampes.

(3)=centre que només disposa d’ascensor.

NV=codi de nivell vernacle.

Consorci d’Educació de Barcelona
Zona de desplaçament: 080197 Barcelona
Municipi: 080190000 Barcelona
Codi de centre NV Nom del centre
08044156C 1 EASD Deià (1)
08013329C 1 EASD Llotja (2)
Serveis Territorials a Barcelona Comarques
Zona de desplaçament: 080157 Badalona
Municipi: 080150000 Badalona
Codi de centre NV Nom del centre
08001480C 1 EASD Pau Gargallo (1)
Zona de desplaçament: 081017 l’Hospitalet de Llobregat
Municipi: 081010000 l’Hospitalet de Llobregat
Codi de centre NV Nom del centre
08044077C 1 EASD Josep Serra i Abella (1)
Serveis Territorials a la Catalunya Central
Zona de desplaçament: 082987 Vic
Municipi: 082980000 Vic
Codi de centre NV Nom del centre
08035003C 1 EASD de Vic (1)
Serveis Territorials a Girona
Zona de desplaçament: 171147 Olot
Municipi: 171140000 Olot
Codi de centre NV Nom del centre
17005340C 1 EASD d’Olot
Serveis Territorials a Lleida
Zona de desplaçament: 252177 Tàrrega
Municipi: 252170000 Tàrrega
Codi de centre NV Nom del centre
25004528C 1 EASD Ondara (1)

(CFACP)=centre de formació de persones adultes ubicat en centres penitenciaris.

(1)=centre sense barreres arquitectòniques (amb rampes i ascensor o planta baixa).

(2)=centre que només disposa de rampes.

(3)=centre que només disposa d’ascensor.

NV=codi de nivell vernacle (1: centres excepte Val d’Aran, especialitat diferent de l’àmbit de la comunicació; 3: centres excepte Val d’Aran, especialitat àmbit de la comunicació; 2: centres d’Era Val d’Aran, especialitat diferent de l’àmbit de la comunicació; 4: centres d’Era Val d’Aran, especialitat àmbit de la comunicació).

BL=codi bilingüe (0: àmbit socials o matemàtiques; 4: àmbit comunicació).

CI=codi d’itinerància.

Consorci d’Educació de Barcelona
Zona de desplaçament: Barcelona
Municipi: Barcelona
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08061907C 1/3 0/2 9 AFA Barceloneta (1)
08055002C 1/3 0/2 9 CFA Barri Gòtic (1)
08061932C 1/3 0/2 9 AFA Bon Pastor (2)
08055063C 1/3 0/2 9 CFA Canyelles
08062109C 1/3 0/2 9 AFA Ciutat Meridiana (2)
08064623C 1/3 0/2 0 CFA Concepció Arenal (CFACP)
08062249C 1/3 0/2 9 CFA El Carmel (1)
08060228C 1/3 0/2 9 AFA El Clot (1)
08044120C 1/3 0/2 9 CFA Freire
08064611C 1/3 0/2 0 CFA Jacint Verdaguer (CFACP)
08062146C 1/3 0/2 9 CFA La Verneda (2)
08061968C 1/3 0/2 9 AFA Les Corts (1)
08061944C 1/3 0/2 9 AFA Madrid
08055683C 1/3 0/2 9 CFA Manuel Sacristán (1)
08061701C 1/3 0/2 9 CFA Maria Rubies (1)
08062262C 1/3 0/2 9 AFA Martinet de Nit (3)
08061683C 1/3 0/2 9 CFA Palau de Mar (1)
08060231C 1/3 0/2 9 CFA Pegaso (1)
08062331C 1/3 0/2 9 AFA Pere Calders
08061956C 1/3 0/2 9 AFA Prosperitat (3)
08061919C 1/3 0/2 9 CFA Rius i Taulet (3)
08060411C 1/3 0/2 9 CFA Sants-Sant Raimon de Penyafort (3)
08062250C 1/3 0/2 9 CFA Torrent d’en Melis (1)
08057667C 1/3 0/2 9 CFA Trinitat Vella (3)
Serveis Territorials a Barcelona Comarques
Zona de desplaçament: Badalona
Municipi: Badalona
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08060204C 1/3 0/2 9 CFA Gran Sol
08061580C 1/3 0/2 9 AFA Lloreda-la Pau
08060216C 1/3 0/2 9 AFA Morera Pomar
08055403C 1/3 0/2 9 CFA Sant Roc
Municipi: Sant Adrià de Besòs
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08060125C 1/3 0/2 9 CFA Manuel Fernández
08062134C 1/3 0/2 9 AFA Pla de Besòs
Municipi: Santa Coloma de Gramenet
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08060289C 1/3 0/2 9 CFA Fondo
08060290C 1/3 0/2 9 CFA Singuerlín
Zona de desplaçament: l’Hospitalet de Llobregat
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08057953C 1/3 0/2 9 CFA Bellvitge
08057965C 1/3 0/2 9 CFA Can Serra
08057874C 1/3 0/2 9 CFA Catalònia
08057679C 1/3 0/2 9 CFA El Gornal
08062110C 1/3 0/2 9 AFA Sanfeliu
08062481C 1/3 0/2 9 CFA Sant Josep
08062493C 1/3 0/2 9 CFA Sant Ramon
Zona de desplaçament: Vilanova i la Geltrú
Municipi: Sant Sadurní d’Anoia
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08062067C 1/3 0/2 9 AFA Sant Sadurní d’Anoia
Municipi: Vilafranca del Penedès
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08062092C 1/3 0/2 9 CFA Vilafranca del Penedès
Municipi: Vilanova i la Geltrú
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08057163C 1/3 0/2 9 CFA Teresa Mañé
Serveis Territorials al Baix Llobregat
Zona de desplaçament: Cornellà de Llobregat
Municipi: Cornellà de Llobregat
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08042846C 1/3 0/2 9 CFA Cornellà de Llobregat (1)
Municipi: Esplugues de Llobregat
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08061993C 1/3 0/2 9 CFA Eugeni d’Ors (1)
Municipi: Sant Boi de Llobregat
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08058209C 1/3 0/2 9 CFA Lluís Castells (2)
Municipi: Sant Feliu de Llobregat
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08055439C 1/3 0/2 9 CFA Mestre Esteve (1)
Municipi: Sant Joan Despí
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08059731C 1/3 0/2 9 CFA Arquitecte Jujol (3)
Municipi: Sant Just Desvern
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08062055C 1/3 0/2 9 AFA Can Ginestar (1)
Zona de desplaçament: Martorell
Municipi: Esparreguera
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08063618C 1/3 0/2 9 AFA Esparreguera (1)
Municipi: Martorell
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08062122C 1/3 0/2 9 CFA Martorell (2)
Municipi: Olesa de Montserrat
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08062031C 1/3 0/2 9 CFA Mare de Déu de Montserrat (2)
Municipi: Sant Esteve Sesrovires
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08064647C 1/3 0/2 0 CFA Artur Martorell (CFACP) (1)
08068136C 1/3 0/2 0 CFA Víctor Català (CFACP) (1)
Zona de desplaçament: Sant Vicenç dels Horts
Municipi: Molins de Rei
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08055695C 1/3 0/2 9 CFA Rafael Farré (1)
Municipi: Sant Vicenç dels Horts
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08055440C 1/3 0/2 9 CFA Garrosa (3)
Zona de desplaçament: Viladecans
Municipi: Castelldefels
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08055051C 1/3 0/2 9 CFA Jacint Verdaguer (2)
Municipi: Gavà
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08062471C 1/3 0/2 9 AFA Eramprunyà (3)
Municipi: el Prat de Llobregat
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08056572C 1/3 0/2 9 CFA Terra Baixa (1)
Municipi: Viladecans
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08060137C 1/3 0/2 9 CFA Edèlia Hernández (1)
Serveis Territorials al Vallès Occidental
Zona de desplaçament: Cerdanyola del Vallès
Municipi: Badia del Vallès
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08058210C 1/3 0/2 9 AFA Badia del Vallès
Municipi: Barberà del Vallès
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08056560C 1/3 0/2 9 CFA Barberà
Municipi: Cerdanyola del Vallès
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08056584C 1/3 0/2 9 CFA L’Alzina de Cerdanyola
Municipi: Montcada i Reixac
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08062021C 1/3 0/2 9 CFA Montcada i Reixac
Municipi: Ripollet
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08055397C 1/3 0/2 9 CFA Jaume Tuset
Municipi: Santa Perpètua de Mogoda
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08061555C 1/3 0/2 9 AFA Can Folguera (3)
Zona de desplaçament: Rubí
Municipi: Rubí
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08060277C 1/3 0/2 9 CFA Pau Casals (1)
Municipi: Sant Cugat del Vallès
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08055713C 1/3 0/2 9 CFA Sant Cugat del Vallès
Zona de desplaçament: Sabadell
Municipi: Sabadell
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08057011C 1/3 0/2 9 CFA Can Rull
08056997C 1/3 0/2 9 CFA La Concòrdia
08057001C 1/3 0/2 9 CFA La Creu de Barberà (2)
08055075C 1/3 0/2 9 CFA Torre Romeu
Zona de desplaçament: Terrassa
Municipi: Terrassa
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08059691C 1/3 0/2 9 CFA Anna Murià
08062080C 1/3 0/2 9 CFA Ègara
08062079C 1/3 0/2 9 CFA Ramon Llull
08059706C 1/3 0/2 9 CFA Salvador Espriu
Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental
Zona de desplaçament: Granollers
Municipi: Canovelles
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08055041C 1/3 0/2 9 CFA Canovelles
Municipi: les Franqueses del Vallès
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08062468C 1/3 0/2 9 CFA Bellavista
Municipi: Granollers
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08061221C 1/3 0/2 9 CFA Vallès
Municipi: la Roca del Vallès
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08064659C 1/3 0/2 0 CFA Salvador Dalí (CFACP)
08064635C 1/3 0/2 0 CFA Santiago Rusiñol (CFACP)
Zona de desplaçament: Mataró
Municipi: Mataró
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08062511C 1/3 0/2 9 AFA Alarona
08060253C 1/3 0/2 9 CFA Can Marfà
08042858C 1/3 0/2 9 CFA Els Tarongers (2)
Municipi: Premià de Mar
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08060265C 1/3 0/2 9 AFA Premià de Mar
Zona de desplaçament: Mollet del Vallès
Municipi: la Llagosta
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08059044C 1/3 0/2 9 CFA La Llagosta
Municipi: Mollet del Vallès
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08055385C 1/3 0/2 9 CFA Mollet del Vallès
Municipi: Montornès del Vallès
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08062523C 1/3 0/2 9 AFA Marinada
Municipi: Parets del Vallès
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08062043C 1/3 0/2 9 AFA Parets del Vallès
Serveis Territorials a la Catalunya Central
Zona de desplaçament: Berga
Municipi: Berga
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08061971C 1/3 0/2 9 AFA Berga
Zona de desplaçament: Igualada
Municipi: Igualada
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08062018C 1/3 0/2 9 AFA Verge de Montserrat (2)
Zona de desplaçament: Manresa
Municipi: Manresa
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08060113C 1/3 0/2 9 CFA Jacint Carrió i Vilaseca
Municipi: Sant Joan de Vilatorrada
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08069581C 1/3 0/2 0 CFA Carme Karr (CFACP) (1)
Zona de desplaçament: Solsona
Municipi: Solsona
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
25008753C 1/3 0/2 9 CFA Solsonès
Zona de desplaçament: Vic
Municipi: Manlleu
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08063621C 1/3 0/2 9 AFA Martí i Pol
Municipi: Torelló
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08063643C 1/3 0/2 9 AFA La Cooperativa (1)
Municipi: Vic
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
08060095C 1/3 0/2 9 CFA Miquel Martí i Pol
Serveis Territorials a Girona
Zona de desplaçament: Blanes
Municipi: Blanes
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
17007129C 1/3 0/2 9 CFA Es Piteus
Municipi: Lloret de Mar
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
17007014C 1/3 0/2 9 CFA Lloret de Mar
Zona de desplaçament: Figueres
Municipi: Figueres
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
17008626C 1/3 0/2 0 CFA Josep Pla (CFACP)
17007178C 1/3 0/2 9 CFA Maria Verdaguer
Zona de desplaçament: Girona
Municipi: Banyoles
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
17008365C 1/3 0/2 9 AFA Pla de l’Estany
Municipi: Girona
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
17007181C 1/3 0/2 9 CFA Girona
17008614C 1/3 0/2 0 CFA Pompeu Fabra (CFACP)
Municipi: Salt
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
17005339C 1/3 0/2 9 CFA Les Bernardes
Zona de desplaçament: Olot
Municipi: Olot
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
17007671C 1/3 0/2 9 CFA La Garrotxa
Municipi: Ripoll
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
17008377C 1/3 0/2 9 AFA Ripollès
Zona de desplaçament: Palafrugell
Municipi: Palafrugell
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
17008146C 1/3 0/2 9 CFA Palafrugell
Zona de desplaçament: Sant Feliu de Guíxols
Municipi: Sant Feliu de Guíxols
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
17007658C 1/3 0/2 9 CFA Sant Feliu de Guíxols
Zona de desplaçament: Santa Coloma de Farners
Municipi: Santa Coloma de Farners
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
17008389C 1/3 0/2 9 AFA La Selva
Serveis Territorials a Lleida
Zona de desplaçament: Balaguer
Municipi: Balaguer
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
25008561C 1/3 0/2 9 CFA Balaguer (2)
Zona de desplaçament: la Seu d’Urgell
Municipi: la Seu d’Urgell
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
25008583C 1/3 0/2 9 AFA La Seu d’Urgell
Zona de desplaçament: Lleida
Municipi: Lleida
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
25008923C 1/3 0/2 0 CFA Enric Granados (CFACP)
25007611C 1/3 0/2 9 CFA Joan Carles I
25006410C 1/3 0/2 9 CFA Segrià
Zona de desplaçament: Mollerussa
Municipi: Mollerussa
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
25008625C 1/3 0/2 9 CFA Mollerussa
Zona de desplaçament: Tàrrega
Municipi: Cervera
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
25008571C 1/3 0/2 9 CFA Joan Comorera (2)
Municipi: Tàrrega
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
25008595C 1/3 0/2 9 CFA Tàrrega
Zona de desplaçament: Tremp
Municipi: Tremp
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
25008984C 1/3 0/2 9 CFA Tremp
Zona de desplaçament: Vielha e Mijaran
Municipi: Vielha e Mijaran
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
25008741C 2/4 0/2 9 CFA Val d’Aran (2)
Serveis Territorials a Tarragona
Zona de desplaçament: Cambrils
Municipi: Vila-seca
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
43010086C 1/3 0/2 9 AFA Vilaseca (3)
Zona de desplaçament: El Vendrell
Municipi: El Vendrell
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
43010062C 1/3 0/2 9 AFA El Vendrell (3)
Zona de desplaçament: Reus
Municipi: Reus
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
43008857C 1/3 0/2 9 CFA Mas Pellicer (3)
Zona de desplaçament: Tarragona
Municipi: Tarragona
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
43007051C 1/3 0/2 9 CFA Josepa Massanés i Dalmau (2)
43010499C 1/3 0/2 0 CFA Pau Casals (CFACP)
43008729C 1/3 0/2 9 CFA Tarragona
Zona de desplaçament: Valls
Municipi: Montblanc
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
43010323C 1/3 0/2 9 CFA Montblanc
Municipi: Valls
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
43010074C 1/3 0/2 9 CFA Valls (1)
Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre
Zona de desplaçament: Amposta
Municipi: Amposta
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
43008754C 1/3 0/2 9 CFA Sebastià Juan Arbó (2)
Zona de desplaçament: Móra d’Ebre
Municipi: Móra d’Ebre
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
43010311C 1/3 0/2 9 AFA Ribera d’Ebre
Zona de desplaçament: Tortosa
Municipi: Tortosa
Codi de centre NV BL CI Nom del centre
43009771C 1/3 0/2 9 AFA Tortosa (1)

Els mèrits al·legats per les persones participants han de tenir-se complerts o reconeguts en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Únicament es valoraran, per tant, els mèrits que es posseeixin fins a la finalització del termini.

—1 Antiguitat

Notes generals:

a) Els anys de serveis al·legats corresponents al subapartat 1.3.2 (antiguitat a altres cossos) no es tindran en compte si han estat simultanis amb els serveis als cossos de la inspecció computables pels apartats 1.1 o 1.2.

b) Als efectes dels apartats 1.1 (permanència a la destinació definitiva), 1.2 (temps en situació de provisionalitat) i 1.3 (antiguitat al cos), podran ser computats els serveis que s’hagin prestat en situació de serveis especials obtinguda a l’empara dels supòsits que preveu l’article 87 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. També podran ser computats per aquests subapartats els serveis prestats en les situacions equivalents als serveis especials establertes per disposicions anteriors a la citada Llei. Igualment, podran ser computats per aquests subapartats el temps d’excedència per cura de familiars declarada segons l’article 89.4 de l’esmentada Llei 7/2007.

1.1 Per cada any de permanència ininterrompuda com a funcionari de carrera amb destinació definitiva als mateixos serveis territorials, a la mateixa plantilla provincial o, si s’escau, a les unitats territorials en què estigui organitzada la inspecció d’educació.

Puntuació: Primer i segon anys: 2,00 punts per cadascun.

La fracció d’any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

Tercer any: 4,00 punts.

La fracció d’any es computarà a raó de 0,3333 punts per cada mes complet.

Quart any i següents: 6,00 punts per cadascun.

La fracció d’any es computarà a raó de 0,50 punts per cada mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió o, si s’escau, dels documents corresponents d’inscripció en els registres de personal.

Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d’aquests documents.

Als funcionaris que han de participar amb caràcter forçós perquè han perdut la seva destinació definitiva en compliment de sentència o resolució de recurs o perquè procedeixen de la situació de l’excedència forçosa o per supressió expressa del lloc de treball amb caràcter definitiu, se’ls considerarà lloc des del qual participen l’últim en el qual hagin prestat serveis amb caràcter definitiu, al qual s’acumularan, si s’escau, els serveis prestats posteriorment amb destinació provisional.

Aquests criteris també s’aplicaran als funcionaris que participin des de la destinació adjudicada en compliment de sanció disciplinària de trasllat forçós amb canvi de localitat.

1.2 Per cada any com a funcionari de carrera en situació de provisionalitat, sempre que es participi des d’aquesta situació.

Puntuació: 2 punts per any.

La fracció d’any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s’escau, dels documents corresponents d’inscripció en els registres de personal. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d’aquests documents.

Quant als funcionaris de carrera que participin amb caràcter voluntari des de la seva primera destinació definitiva obtinguda per concurs, a la puntuació corresponent al subapartat 1.1 se li sumarà l’obtinguda per aquest subapartat. Un cop obtinguda una nova destinació no podrà acumular-se aquesta puntuació.

1.3 Antiguitat en el cos.

1.3.1 Per cada any de serveis efectius prestats en situació de servei actiu com a funcionari de carrera en el cos d’inspectors al servei de l’Administració educativa o en el cos d’inspectors d’educació.

Puntuació: 2,00 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,1666 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament com a funcionari de carrera, del cos des del qual es concursa i, si s’escau, amb els serveis prestats en la funció inspectora d’acord amb la disposició addicional 15 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost.

Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d’aquests documents.

Als efectes de determinar l’antiguitat en el cos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i en el cos d’inspectors d’educació, es reconeixeran els serveis efectius prestats com a funcionaris de carrera en el cos d’inspectors de procedència i els prestats des de la data d’accés com a docents a la funció inspectora, d’acord amb la disposició addicional 15 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública.

1.3.2 Per cada any de serveis efectius prestats en situació de servei actiu com a funcionari de carrera en altres cossos docents, a què es refereix la LOE.

Puntuació: 1,00 punt.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,0833 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament, com a funcionari de carrera, del cos des del qual es concursa i, si s’escau, amb els serveis prestats en la funció inspectora d’acord amb la disposició addicional 15 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost.

Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d’aquests documents.

—2 Mèrits acadèmics (màxim, 10 punts)

En tot aquest apartat, únicament podran valorar-se les titulacions amb validesa oficial a l’Estat espanyol. No es baremaran els títols universitaris no oficials que, d’acord a la disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, siguin expedits per les universitats en ús de la seva autonomia. Quan els títols hagin estat obtinguts a l’estranger o hagin estat expedits per institucions docents d’altres països, haurà d’adjuntar-s’hi la corresponent homologació.

2.1 Doctorat, postgraus i premis extraordinaris.

2.1.1 Per posseir el títol de doctor:

Puntuació: 5,00 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol de doctor o, si s’escau, de la certificació d’abonament dels drets d’expedició d’aquest, d’acord amb les ordres de 8 de juliol de 1988 i de 13 d’agost de 2007 i el Reial decret 1002/2010.

2.1.2 Pel títol universitari oficial de màster, diferent del requerit per a l’ingrés a la funció pública docent, per a l’obtenció del qual s’hagin exigit, com a mínim, 60 crèdits.

Puntuació: 3,00 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol de màster o, si s’escau, de la certificació d’abonament dels drets d’expedició d’aquest, d’acord amb el que disposen les ordres de 8 de juliol de 1988 i de 13 d’agost de 2007 i el Reial decret 1002/2010.

2.1.3 Pel reconeixement de suficiència investigadora o el certificat diploma acreditatiu d’estudis avançats.

Puntuació: 2,00 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del certificat diploma.

Aquest mèrit només es valorarà quan no s’hagi al·legat la possessió del títol de doctor.

2.1.4 Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat, en la llicenciatura o grau.

Puntuació: 1,00 punt.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada de la documentació justificativa.

2.2 Altres titulacions universitàries.

Notes generals:

a) Per poder obtenir puntuació per altres titulacions universitàries de caràcter oficial, haurà de presentar-se fotocòpia compulsada de tots els títols que es posseeixin, inclòs l’al·legat per ingressar al cos. Queden exempts d’aquesta presentació els participants de Catalunya als quals els constin aquestes titulacions al·legades al concurs al seu registre informàtic de personal, tot i que hauran de presentar, si és procedent, la certificació que s’indiqui a cada subapartat.

b) Les titulacions universitàries de caràcter oficial, en el cas de no haver estat les exigides amb caràcter oficial com a requisit per a l’ingrés al cos des del qual es participa, o per a l’accés, en el seu dia, als llocs d’inspecció educativa, es valoraran com s’indica a continuació:

2.2.1 Titulacions de grau.

Pel títol universitari oficial de grau.

Puntuació: 5,00 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol de grau o, si s’escau, de la certificació d’abonament dels drets d’expedició d’aquest, d’acord amb el que disposen les ordres de 8 de juliol de 1988 i de 13 d’agost de 2007 i el Reial decret 1002/2010.

2.2.2 Titulacions universitàries de primer cicle.

Per la segona i restants diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectures tècniques o altres títols declarats a tots els efectes legalment equivalents, i pels estudis corresponents al primer cicle d’una llicenciatura, arquitectura o enginyeria.

Puntuació: 3,00 punts.

Documents justificatius:

Certificació acadèmica del títol o primer cicle que s’al·legui com a mèrit. En aquesta certificació acadèmica, hi ha de constar de forma expressa que s’han cursat i superat totes les assignatures corresponents a la titulació de primer cicle al·legada.

Notes:

a) No es valorarà en cap cas, per aquest apartat, el títol o estudis de primer cicle que hagi estat necessari superar per a l’obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que es presenti.

b) No es considera titulació de primer cicle la superació d’algun dels cursos d’adaptació.

c) No es valoraran els primers cicles que hagin permès l’obtenció d’altres titulacions acadèmiques de cicle llarg que s’al·leguin com a mèrits a l’apartat següent.

2.2.3 Pels estudis corresponents al segon cicle d’una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats legalment equivalents.

Puntuació: 3,00 punts.

Documents justificatius:

Certificació acadèmica del títol o segon cicle que s’al·legui com a mèrit.

Notes:

a) Per aquest apartat, no es valoraran, en cap cas, els estudis d’aquest tipus que hagi estat necessari superar (primer cicle, segon cicle o, si escau, ensenyaments complementaris), per a l’obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que es presenti.

b) La presentació d’aquesta documentació justificativa donarà lloc exclusivament a la puntuació corresponent al segon cicle, sense que en cap cas no es consideri que acrediti implícitament haver cursat el primer cicle correlatiu. En conseqüència, perquè també es valori el primer cicle caldrà justificar-lo per separat, mitjançant la presentació de la documentació justificativa que s’esmenta a l’apartat corresponent.

c) En el cas de titulacions de només segon cicle i els títols declarats equivalents a tots els efectes al títol universitari de llicenciat, únicament es valoraran com a segon cicle.

2.3 Titulacions d’ensenyaments de règim especial i de la formació professional.

Es valoraran les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d’idiomes, conservatoris professionals i superiors de música i dansa i escoles d’art, així com les de la formació professional, en el cas de no haver estat les exigides com a requisit per a l’ingrés en la funció pública docent o, si escau, que no hagin estat necessàries per a l’obtenció del títol al·legat.

a) Per cada certificació de nivell C2 del Consell d’Europa: 4 punts.

b) Per cada certificació de nivell C1 del Consell d’Europa: 3 punts.

c) Per cada certificació de nivell B2 del Consell d’Europa: 2 punts.

d) Per cada certificació de nivell B1 del Consell d’Europa: 1 punt.

Quan escaigui valorar les certificacions assenyalades en els apartats anteriors, només es considerarà la de nivell superior que presenti el participant.

La valoració en aquest apartat de les certificacions d’EOI de llengua catalana corresponents al nivell D és incompatible amb la puntuació per l’apartat 4.4.

e) Per cada títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, de tècnic esportiu superior o de formació professional o equivalent: 2 punts.

f) Per cada títol professional de música o dansa dels conservatoris professionals i superiors de música i dansa: 1,50 punts.

Documents justificatius:

Per valorar els certificats d’EOI i títols professionals de música o dansa: fotocòpia compulsada del certificat/títol al·legat com a mèrit o certificació acreditativa de l’expedició del títol o d’haver-ne superat els estudis conduents a la seva obtenció.

Per valorar les titulacions de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, de tècnic esportiu superior o de formació professional o equivalent: certificació acadèmica en què consti de forma expressa que s’han superat totes les assignatures o crèdits conduents a l’obtenció d’aquests títols.

—3 Formació i perfeccionament (màxim de 10 punts)

3.1 Per activitats superades que tinguin per objecte el perfeccionament en la funció inspectora o amb aspectes relacionats amb l’organització escolar o amb l’ensenyament, organitzats pel Ministeri d’Educació, per les administracions educatives de les comunitats autònomes o per universitats, així com els organitzats per institucions no lucratives, sempre que hagin estat homologades o reconegudes per les esmentades administracions educatives.

Puntuació: s’assignaran 0,10 punts per cada 10 hores d’activitat de formació acreditada (màxim de 6,00 punts). A aquests efectes, se sumaran les hores de totes les activitats i no podrà assignar-se cap puntuació pel nombre d’hores restant inferior a 10 hores. Quan els cursos, en lloc d’hores, estiguin expressats en crèdits, s’entendrà que cada crèdit equival a 10 hores.

3.2 Per la impartició, direcció o coordinació de les activitats de formació indicades en el subapartat 3.1 anterior.

Puntuació: per cada 3 hores d’activitats de formació acreditades s’assignaran 0,10 punts (màxim de 4 punts). A aquests efectes, se sumaran les hores de totes les activitats, i no podrà assignar-se cap puntuació pel nombre d’hores restant inferior a 3. Quan les activitats en lloc d’hores, estiguin expressats en crèdits, s’entendrà que cada crèdit equival a 10 hores.

Documents justificatius:

Certificació acreditativa expedida per l’organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada (no s’acceptarà cap certificació que no les indiqui). En el cas de les activitats organitzades per institucions no lucratives, a l’esmentada certificació s’hi farà constar el reconeixement de l’homologació corresponent de l’activitat que s’al·lega. En cas que les activitats a al·legar constin en el registre informàtic de professorat no caldrà aportar cap justificació documental.

—4 Altres mèrits (màxim de 20 punts)

4.1 Publicacions.

Per publicacions de caràcter didàctic i científic directament relacionades amb l’ensenyament.

Puntuació (fins a 5 punts):

a) Llibres en diferents formats (paper o electrònic):

Autor: fins a 1,00 punt.

Coautor: fins a 0,50 punts.

3 autors: fins a 0,40 punts.

4 autors: fins a 0,30 punts.

5 autors: fins a 0,20 punts.

Més de 5 autors: fins a 0,10 punts.

b) Revistes en diferents formats (paper o electrònic):

Autor: fins a 0,20 punts.

Coautor: fins a 0,10 punts.

3 o més autors: fins a 0,05 punts.

Documents justificatius:

En el cas de llibres, els exemplars corresponents, així com certificat de l’editorial on consti el títol del llibre, autor/s, ISBN, dipòsit legal i data de la primera edició, nombre d’exemplars i que la seva difusió ha estat en llibreries comercials.

En el cas de les revistes, els exemplars corresponents, així com la certificació en què consti el nombre d’exemplars, llocs de distribució i venda, o associació científica o didàctica, legalment constituïda, a què pertany la revista, títol de la publicació, autor/s, ISSN o ISMN, dipòsit legal i data d’edició.

En el cas que l’editor de la publicació (llibre o revista) sigui una administració pública o una universitat, i no s’hagi difós en llibreries o establiments comercials, la documentació justificativa serà una certificació expedida per l’òrgan competent que indiqui el títol del llibre o revista, l’autor o els autors, data de la primera edició, nombre d’exemplars i la difusió que se n’ha realitzat (centres educatius, de professors, institucions culturals, etc.).

En el cas que l’editorial o associació hagin desaparegut, aquesta situació haurà de justificar-se per qualsevol mitjà de prova admissible en dret.

No seran valorades les publicacions al·legades per aquest apartat on no figuri l’ISBN i que tinguin l’obligatorietat de consignar-lo en virtut del que disposa el Decret 2984/1972, de 2 de novembre, modificat pel Reial decret 2063/2008, de 12 de desembre, o, si escau, ISSN o ISMN, així com aquelles en què l’autor en sigui l’editor.

En el cas de publicacions en format electrònic, es presentarà un informe en el qual l’organisme emissor certificarà que la publicació apareix en la corresponent base de dades bibliogràfica. En aquest document s’indicarà, a més de la base de dades, el títol de la publicació, els autors, la data de publicació i la URL. A més, se’n presentarà un exemplar imprès.

4.2 Valoració del treball desenvolupat (màxim, 10 punts).

Notes:

a) En cas d’haver exercit amb simultaneïtat els càrrecs indicats als subapartats 4.2.1 a 4.2.5, no podrà acumular-se la puntuació corresponent, i s’ha de valorar el que pugui resultar més avantatjós per al participant.

b) Només se’n valorarà l’exercici com a funcionari de carrera.

4.2.1 Per cada any de serveis com a subdirector general de la Inspecció d’Educació, inspector general o inspector en cap de la inspecció central d’educació bàsica, de batxillerat o ensenyament mitjà de l’estat o coordinador general de formació professional, o llocs equivalents dependents d’altres administracions educatives.

Puntuació: 1,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,125 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s’escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

4.2.2 Per cada any de serveis com a cap de servei de la inspecció d’educació, inspector central, inspector central d’educació bàsica, batxillerat o ensenyament mitjà de l’estat, o coordinador central de formació professional, secretari o administrador de la inspecció central o inspector de la subdirecció general de la Inspecció d’Educació, o llocs equivalents dependents d’altres administracions educatives.

Puntuació: 1,00 punt.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,083 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s’escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

4.2.3 Per cada any de servei com a inspector en cap, inspector en cap provincial d’educació bàsica o inspector en cap de districte de batxillerat o ensenyament mitjà de l’Estat o coordinador en cap provincial de formació professional, o cap de servei provincial d’inspecció tècnica d’educació o cap de divisió, o llocs equivalents dependents d’altres administracions educatives.

Puntuació: 0,75 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,062 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s’escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

4.2.4 Per cada any com a inspector en cap adjunt, coordinador d’àrea, coordinador de sector, inspector cap de districte, cap adjunt o coordinador d’equips sectorials, coordinador de demarcació, o llocs equivalents dependents d’altres administracions educatives.

Puntuació: 0,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,041 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s’escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

4.2.5 Per cada any de serveis en llocs de l’Administració educativa de nivell de complement de destinació igual o superior a l’assignat al cos pel qual es participa, sempre que aquests siguin diferents dels enumerats als subapartats del 4.2.1 al 4.2.4 anteriors d’aquest annex.

Puntuació: 0,75 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,062 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s’escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

4.3 Per ser funcionari de carrera dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, d’escoles oficials d’idiomes o d’arts plàstiques i disseny.

Puntuació: 3,00 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial o fotocòpia del butlletí o diari oficial on consti la pertinença al cos de catedràtics. Quedaran exempts de la presentació d’aquest document els participants amb destinació a Catalunya.

4.4 Certificats de coneixement de llengua catalana, de nivell superior al requerit de participació amb caràcter general.

Es valora per aquest apartat, per a les peticions de llocs de Catalunya, l’acreditació d’algun dels certificats de coneixement de llengua catalana superiors al nivell C, que, d’acord amb la base 4, és el requerit amb caràcter general per a la participació en aquest concurs de trasllats.

La puntuació en aquest apartat és incompatible amb l’obtenció de puntuació per valoració de certificats d’EOI de llengua catalana a l’apartat 2.3.

Es poden valorar en aquest apartat únicament els certificats que consten com a equivalents a la normativa vigent de l’òrgan competent en política lingüística de la Generalitat de Catalunya (Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, DOGC núm. 5511, de 23.11.2009, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril, DOGC núm. 5610, de 19.4.2010).

Puntuació: 4 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol al·legat com a mèrit o certificació acreditativa de l’expedició del títol o d’haver-ne superat els estudis conduents a la seva obtenció.

D’altra banda, les convocatòries específiques corresponents a llocs ubicats a altres comunitats podran assignar fins a un màxim de 5 punts als mèrits que s’hi determinin en funció de les peculiaritats lingüístiques.

Documents justificatius: els que es determinin a les convocatòries respectives d’aquestes comunitats autònomes.

Els mèrits al·legats per les persones participants han de tenir-se complerts o reconeguts en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Únicament es valoraran, per tant, els mèrits que es posseeixin fins a la finalització del termini.

—1 Antiguitat

Notes generals:

a) Als funcionaris i les funcionàries de carrera dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i de catedràtics d’arts plàstiques i disseny, a efectes d’antiguitat tant en el cos com en el lloc, se’ls valoraran els serveis prestats com a funcionaris de carrera dels corresponents cossos de professors, així com els prestats com a funcionaris dels antics cossos de catedràtics de batxillerat, catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i professors de terme d’escoles d’arts aplicades i oficis artístics.

b) Als efectes dels subapartats 1.1.1 (permanència a la destinació definitiva), 1.1.2 (temps en situació de provisionalitat) i 1.2.1, 1.2.2 i 1.2.3 (antiguitat a cossos docents), podran ser computats els serveis que s’hagin prestat en situació de serveis especials obtinguda a l’empara dels supòsits que preveu l’article 87 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. També podran ser computats per aquests subapartats els serveis prestats en les situacions equivalents als serveis especials establertes per disposicions anteriors a la citada Llei. Igualment, podran ser computats per aquests subapartats el temps d’excedència per cura de familiars declarada segons l’article 89.4 de l’esmentada Llei 7/2007.

c) En els subapartats 1.2.2 i 1.2.3 (serveis en altres cossos docents) no es tindran en consideració els anys en què els serveis s’hagin prestat simultàniament, ni tampoc els anys en què aquests serveis siguin simultanis amb els serveis al cos pel qual es concursa computables pels subapartats 1.1.1 o 1.1.2.

1.1 Antiguitat al centre.

1.1.1. Per cada any consecutiu de permanència ininterrompuda com a funcionari de carrera amb destinació definitiva en el centre des del qual es concursa, o al qual està adscrit temporalment a l’estranger, o en situació d’adscripció a la funció de la inspecció d’educació o a altres llocs, serveis de recerca o de suport a la docència dependents de l’Administració educativa, sempre que aquestes situacions d’adscripció hagin tingut com a conseqüència la pèrdua de la destinació docent.

Puntuació:

Primer i segon anys: 2,00 punts per cadascun.

La fracció d’any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

Tercer any: 4,00 punts.

La fracció d’any es computarà a raó de 0,3333 punts per cada mes complet.

Quart any i següents, 6,00 punts per cadascun.

La fracció d’any es computarà a raó de 0,50 punts per cada mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s’escau, dels documents corresponents d’inscripció en els registres de personal. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d’aquests documents.

Notes:

a) Als efectes d’aquest subapartat 1.1.1, es considera centre des del qual se sol·licita participar en aquest concurs de trasllats el centre a la plantilla del qual pertany el funcionari amb destinació definitiva o al qual està adscrit, sempre que la situació d’adscripció hagi implicat la pèrdua de la destinació docent.

b) Els professors que tenen la destinació definitiva en un centre, per integració o desglossament, o trasllat total o parcial d’un altre, comptaran, als efectes d’aquest subapartat, la permanència ininterrompuda referida al seu centre d’origen.

c) Únicament seran computables per aquest subapartat 1.1.1 els serveis prestats com a funcionari de carrera en el cos pel qual es concursa.

d) Professorat amb pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc o altres causes i professorat que participa des de la primera destinació definitiva després d’una supressió.

d.1) Pel que fa a la determinació dels serveis a què es refereix aquest subapartat 1.1.1, respecte dels funcionaris i les funcionàries que han de participar en aquest concurs de trasllats perquè han perdut la seva destinació definitiva en compliment de sentència, resolució de recurs, perquè procedeixen de la situació d’excedència forçosa, o perquè se’ls ha suprimit expressament el lloc que ocupaven amb caràcter definitiu, es considerarà centre des del qual participen l’últim al qual hagin prestat serveis amb caràcter definitiu, al qual s’acumularan, si és procedent, els serveis prestats provisionalment, amb posterioritat, en qualsevol centre.

Aquests funcionaris afectats per la pèrdua definitiva del lloc podran, així mateix, acumular al lloc de procedència els serveis prestats amb caràcter definitiu en el centre immediatament anterior al de la supressió. Per al professorat afectat per desplaçaments consecutius del lloc de treball, l’acumulació de serveis comprendrà els prestats amb destinació definitiva als llocs de treball dels quals, successivament, va ser desplaçat. En cas que els funcionaris i les funcionàries afectats no hagin ocupat cap altra destinació definitiva immediatament anterior diferent de la suprimida, podran acumular al centre de procedència els serveis prestats amb caràcter provisional abans de l’obtenció d’aquesta; la puntuació d’aquests serveis amb caràcter provisional s’ajustarà al que disposa el subapartat 1.1.2.

També s’aplicaran aquests criteris als funcionaris i les funcionàries que participin des de la destinació adjudicada en compliment de sanció disciplinària de trasllat forçós amb canvi de localitat de destinació.

d.2) Els funcionaris i les funcionàries que prestin serveis en la primera destinació definitiva obtinguda després d’haver-los estat suprimida amb caràcter definitiu la plaça de la qual eren titulars tindran dret a que se’ls considerin prestats al centre des del qual concursen els serveis que acreditin al centre en què se’ls va suprimir la plaça i, si s’escau, els prestats amb caràcter provisional amb posterioritat a la supressió. Aquest mateix criteri s’aplicarà als qui presten serveis en la primera destinació definitiva obtinguda després d’haver perdut la seva destinació per compliment de sentència o resolució de recurs o per provenir de la situació d’excedència forçosa.

e) Professorat amb pèrdua de la destinació definitiva per adscripció a llocs a l’estranger o a l’Administració.

En els supòsits d’adscripció temporal en centres públics espanyols a l’estranger o a llocs o altres serveis de recerca i suport a la docència de l’Administració educativa, sempre que el nomenament hagi suposat la pèrdua de la seva destinació docent, la puntuació d’aquest subapartat serà donada pel temps de permanència ininterrompuda en aquesta adscripció. Quan se cessi en l’adscripció i s’incorpori com a provisional a la seva Administració educativa d’origen, s’entendrà per centre des del que es participa la destinació servida en adscripció, al qual s’acumularan, si escau, els serveis prestats provisionalment amb posterioritat en qualsevol centre. Aquest temps com a provisional que transcorre des de la finalització en l’adscripció fins la participació en aquest concurs serà valorat d’acord amb el que disposa el subapartat 1.1.2.

1.1.2 Per cada any com a funcionari de carrera en situació de provisionalitat, sempre que es participi des d’aquesta situació.

Puntuació: 2 punts per any.

La fracció d’any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s’escau, dels documents corresponents d’inscripció en els registres de personal. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d’aquests documents.

Als funcionaris de carrera que participin amb caràcter voluntari des de la seva primera destinació definitiva obtinguda per concurs, a la puntuació corresponent al subapartat 1.1.1 se li sumarà l’obtinguda per aquest subapartat. Un cop obtinguda una nova destinació no podrà acumular-se aquesta puntuació.

1.1.3 Per cada any com a funcionari de carrera en una plaça que tingui la qualificació d’especial dificultat, per estar ubicada en un centre d’atenció educativa preferent.

Puntuació: 2 punts per any.

La fracció d’any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

Aquesta puntuació s’afegirà a la puntuació obtinguda pels subapartats 1.1.1 o 1.1.2.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s’escau, dels documents corresponents d’inscripció en els registres de personal. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d’aquests documents.

Notes:

Escaurà assignar puntuació per aquest subapartat als participants que estiguin en les situacions següents:

Els que participin conforme al subapartat 1.1.1 amb destinació definitiva en una plaça que tingui la qualificació d’especial dificultat.

Els que participin conforme al subapartat 1.1.2 i durant el temps de provisionalitat hagin estat en una plaça que tingui la qualificació d’especial dificultat.

Els que participin pels subapartats 1.1.1 i 1.1.2 que tinguin concedida una comissió de serveis en una altra plaça que tingui la qualificació d’especial dificultat.

a) La puntuació que s’assigni per aquest subapartat sempre es computarà a partir del curs acadèmic en què el centre hagi estat expressament qualificat de centre d’atenció educativa preferent i mentre el centre no n’hagi deixat de ser.

b) No es computarà, als efectes d’aquest subapartat, el temps que el professor hagi romàs fora del centre en situació de serveis especials, en comissió de serveis, amb llicència d’estudis o en supòsits anàlegs.

1.2 Antiguitat al cos.

1.2.1 Per cada any de serveis efectius prestats en situació de servei actiu com a funcionari de carrera en el cos a què correspon la vacant.

Puntuació: 2 punts per any.

La fracció d’any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

1.2.2 Per cada any de serveis efectius com a funcionari de carrera en d’altres cossos docents a què es refereix la LOE, del mateix subgrup o superior.

Puntuació: 1,50 punts per any.

La fracció d’any es computarà a raó de 0,125 punts per cada mes complet.

1.2.3 Per cada any de serveis efectius com a funcionari de carrera en d’altres cossos docents a què es refereix la LOE, d’un subgrup inferior.

Puntuació: 0,75 punts per any.

La fracció d’any es computarà a raó de 0,0625 punts per cada mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s’escau, dels documents corresponents d’inscripció en els registres de personal. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d’aquests documents.

—2 Cossos de catedràtics

Per ser funcionari de carrera dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, d’escoles oficials d’idiomes o d’arts plàstiques i disseny.

Puntuació: 5 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial, o fotocòpia del butlletí o diari oficial on consti o se li reconegui la pertinença al cos de catedràtics. Quedaran exempts de la presentació d’aquest document els participants amb destinació a Catalunya.

—3 Mèrits acadèmics (màxim de 10 punts)

Notes generals:

a) En tot aquest apartat, únicament podran valorar-se les titulacions amb validesa oficial a l’Estat espanyol. No es baremaran els títols universitaris no oficials que, d’acord a la disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, siguin expedits per les universitats en ús de la seva autonomia. Quan els títols hagin estat obtinguts a l’estranger o hagin estat expedits per institucions docents d’altres països, haurà d’adjuntar-s’hi la corresponent homologació.

b) Les especificacions que es fan en aquest apartat en la titulació al·legada per a l’ingrés en el cos des del qual es concursa, a efectes de la participació dels funcionaris i les funcionàries dels cossos de catedràtics, s’entendran referides a la titulació al·legada per a l’ingrés al corresponent cos de professors des del qual s’han integrat o, si s’escau, l’al·legada per a l’ingrés en el cos de catedràtics numeraris de batxillerat, catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i professors de terme d’escoles d’arts aplicades i oficis artístics.

3.1 Doctorat, postgraus i premis extraordinaris.

3.1.1 Per posseir el títol de doctor.

Puntuació: 5,00 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol de doctor o, si s’escau, de la certificació d’abonament dels drets d’expedició d’aquest, d’acord amb el que disposen les ordres de 8 de juliol de 1988 i de 13 d’agost de 2007 o el Reial decret 1002/2010.

3.1.2 Pel títol universitari oficial de màster, diferent del requerit per a l’ingrés a la funció pública docent, per a l’obtenció del qual s’hagin exigit, com a mínim, 60 crèdits.

Puntuació: 3,00 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol de màster o, si s’escau, de la certificació d’abonament dels drets d’expedició d’aquest, d’acord amb el que disposen les ordres de 8 de juliol de 1988 i de 13 d’agost de 2007 o el Reial decret 1002/2010.

3.1.3 Pel reconeixement de suficiència investigadora o el certificat diploma acreditatiu d’estudis avançats.

Puntuació: 2,00 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del certificat diploma.

Aquest mèrit només es valorarà quan no s’hagi al·legat la possessió del títol de doctor.

3.1.4 Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat, en la llicenciatura o grau o, en el cas de les titulacions atorgades pels conservatoris superiors de música, per la menció honorífica en el grau superior.

Puntuació: 1,00 punt.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada de la documentació justificativa.

3.2 Altres titulacions universitàries.

Notes generals:

a) Per poder obtenir puntuació per altres titulacions universitàries de caràcter oficial, haurà de presentar-se fotocòpia compulsada de tots els títols que es posseeixin, inclòs l’al·legat per ingressar al cos. Queden exempts d’aquesta presentació els participants de Catalunya als quals els constin aquestes titulacions al·legades al concurs al seu registre informàtic de personal, tot i que hauran de presentar, si és procedent, la certificació que s’indiqui a cada subapartat.

b) Es valoraran únicament titulacions universitàries de caràcter oficial, i en el cas que no hagin estat les exigides amb caràcter general com a requisit per a l’ingrés en el cos des del qual es participa.

3.2.1 Titulacions de grau.

Pel títol universitari oficial de grau.

Puntuació: 5,00 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol de grau o, si s’escau, de la certificació d’abonament dels drets d’expedició d’aquest, d’acord amb el que disposen les ordres de 8 de juliol de 1988 i de 13 d’agost de 2007 o el Reial decret 1002/2010.

3.2.2 Titulacions universitàries de primer cicle.

Per la segona i restants diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectures tècniques o altres títols declarats a tots els efectes legalment equivalents, i pels estudis corresponents al primer cicle d’una llicenciatura, arquitectura o enginyeria.

Puntuació: 3,00 punts.

Documents justificatius:

Certificació acadèmica del títol o primer cicle que s’al·legui com a mèrit. En aquesta certificació acadèmica, hi ha de constar de forma expressa que s’han cursat i superat totes les assignatures corresponents a la titulació de primer cicle al·legada.

Notes:

a) En el cas de personal funcionari docent del subgrup A2, no es valorarà per aquest apartat, en cap cas, el primer títol o estudis de primer cicle que es presenti.

En el cas de personal funcionari docent del subgrup A1, no es valorarà per aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis de primer cicle que hagi estat necessari superar per a l’obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que es presenti.

b) No es considera titulació de primer cicle la superació d’algun dels cursos d’adaptació.

c) No es valoraran els primers cicles que hagin permès l’obtenció d’altres titulacions acadèmiques de cicle llarg que s’al·leguin com a mèrits en el subapartat següent.

3.2.3 Titulacions universitàries de segon cicle.

Pels estudis corresponents al segon cicle d’una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats legalment equivalents.

Puntuació: 3,00 punts.

Documents justificatius:

Certificació acadèmica del títol o segon cicle que s’al·legui com a mèrit.

Notes:

a) En el cas de funcionaris de cossos docents del subgrup A1, no es valoraran, per aquest apartat, en cap cas, els estudis d’aquest tipus que hagi estat necessari superar (primer cicle, segon cicle o, si escau, ensenyaments complementaris), per a l’obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que es presenti.

b) La presentació d’aquesta documentació justificativa donarà lloc exclusivament a la puntuació corresponent al segon cicle, sense que en cap cas no es consideri que acrediti implícitament haver cursat el primer cicle correlatiu. En conseqüència, perquè també es valori el primer cicle caldrà justificar-lo per separat, mitjançant la presentació de la documentació justificativa que s’esmenta a l’apartat corresponent.

c) En el cas de titulacions de només segon cicle i els títols declarats equivalents a tots els efectes al títol universitari de llicenciat, únicament es valoraran com a segon cicle.

3.3 Titulacions d’ensenyaments de règim especial i de la formació professional.

Es valoraran les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d’idiomes, conservatoris professionals i superiors de música i dansa i escoles d’art, així com les de la formació professional, en el cas de no haver estat les exigides com a requisit per a l’ingrés en la funció pública docent o, si escau, que no hagin estat necessàries per a l’obtenció del títol al·legat.

a) Per cada certificació de nivell C2 del Consell d’Europa: 4 punts.

b) Per cada certificació de nivell C1 del Consell d’Europa: 3 punts.

c) Per cada certificació de nivell B2 del Consell d’Europa: 2 punts.

d) Per cada certificació de nivell B1 del Consell d’Europa: 1 punt.

Quan escaigui valorar les certificacions assenyalades en els apartats anteriors, només es considerarà la de nivell superior que presenti el participant.

La valoració en aquest apartat de les certificacions d’EOI de llengua catalana corresponents al nivell D és incompatible amb la puntuació per l’apartat 6.7.

e) Per cada títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, de tècnic esportiu superior o de formació professional o equivalent: 2 punts.

f) Per cada títol professional de música o dansa dels conservatoris professionals i superiors de música i dansa: 1,50 punts.

Documents justificatius:

Per valorar els certificats d’EOI i títols professionals de música o dansa: fotocòpia compulsada del certificat/títol al·legat com a mèrit o certificació acreditativa de l’expedició del títol o d’haver-ne superat els estudis conduents a la seva obtenció.

Per valorar les titulacions de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, de tècnic esportiu superior o de formació professional o equivalent: certificació acadèmica en què consti de forma expressa que s’han superat totes les assignatures o crèdits conduents a l’obtenció d’aquests títols.

—4 Exercici de càrrecs directius i altres funcions (màxim de 20 punts)

Notes:

a) En cas d’haver exercit amb simultaneïtat els càrrecs i funcions indicats als subapartats 4.1, 4.2, 4.3, 6.4 i 6.6, no podrà acumular-se la puntuació corresponent, i s’haurà de valorar el que pugui resultar més avantatjós per al participant.

b) Únicament es computarà el seu exercici com a funcionari de carrera.

c) En el cas de funcionaris de carrera dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i de catedràtics d’arts plàstiques i disseny, es tindran en compte els serveis prestats en aquests càrrecs com a funcionaris de carrera dels corresponents cossos de professors, amb anterioritat a la integració, inclosos els prestats com a funcionaris dels antics cossos de catedràtics de batxillerat, catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i professors de terme d’escoles d’arts aplicades i oficis artístics.

d) Es consideraran centres públics assimilats als centres públics d’ensenyament secundari els següents:

Instituts de batxillerat.

Instituts de formació professional.

Centres d’educació de persones adultes, sempre que imparteixin els mateixos ensenyaments que als centres a què es refereixen aquests apartats.

Centres d’ensenyaments integrats.

4.1 Per cada any com a director/a en centres públics docents o en serveis educatius previstos al Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament d’Ensenyament, o com a coordinador/a d’aula de formació de persones adultes, així com a director/a d’agrupacions de llengua i cultura espanyoles.

Puntuació: 4,00 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,3333 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s’escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d’aquests documents.

4.2 Per cada any com a vicedirector, subdirector, secretari, cap d’estudis o càrrecs equivalents en centres públics docents.

Puntuació: 2,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,2083 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s’escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d’aquests documents.

Nota:

Es consideraran càrrecs directius equivalents almenys els següents:

Els càrrecs assenyalats en aquest subapartat ocupats en seccions de formació professional.

Subsecretari.

Secretari adjunt.

Cap d’estudis adjunt.

Cap d’estudis nocturn

Cap d’estudis d’FP.

Cap de residència.

Delegat del cap d’estudis en instituts de batxillerat o càrrec equivalent en altres comunitats autònomes.

Director d’estudis en cap de secció delegada.

Director de secció filial.

Director de centre oficial de patronat d’ensenyament mitjà.

Director en funcions d’extensió d’institut de batxillerat.

Adjunt al director de CREDA.

Coordinador pedagògic als instituts d’ensenyaments secundaris.

Càrrec addicional als instituts d’ensenyaments secundaris.

Administrador de centres de formació professional.

Professor delegat en seccions de formació professional.

4.3 Altres funcions docents.

Per cada any com a coordinador de cicle, cap de seminari, de departament o de divisió en centres públics, assessor de formació permanent, o funcions docents anàlogues, així com la funció tutorial exercida a partir de l’entrada en vigor de la LOE.

Puntuació (màxim de 5,00 punts):

1,00 punt per any complet.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,0833 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del document acreditatiu del nomenament, on hi consti la durada real de la funció. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d’aquests documents.

Nota:

Es consideraran altres funcions docents anàlogues les següents:

Cap de departament adjunt.

Càrrec annex d’escola d’art i superior de disseny.

Cap d’àrea d’escola d’art i superior de disseny.

Coordinador de qualitat (ISO).

Coordinador d’activitats i serveis.

Coordinador d’educació secundària, de batxillerat o de formació professional.

Coordinador d’informàtica.

Coordinador de prevenció de riscos laborals.

Coordinador lingüístic.

Coordinador amb responsabilitats administratives.

Coordinador d’ensenyaments inicials (formació d’adults).

Coordinador d’ensenyaments bàsics (formació d’adults).

Coordinador de competències per a la societat de la informació (formació d’adults).

Coordinador de proves d’accés (formació d’adults).

Coordinador de centre formador.

Coordinador de pla de transició al treball (PTT).

Coordinador de l’Institut Obert de Catalunya (IOC).

Tutor d’aprenentatge.

Tutor d’educació infantil, d’educació primària, d’ESO, de batxillerat, d’FP, de cicles formatius d’arts, d’educació especial, d’ensenyament de disseny, d’ensenyament d’esports, d’ensenyaments artístics, de formació instrumental, de GES, de pla de transició al treball, de proves o de curs d’accés a cicles formatius, de proves d’accés a la universitat, d’unitat de suport d’educació especial, d’acollida i d’aula oberta.

Professors adscrits en comissió de servei als serveis de l’Administració educativa o als instituts de ciències de l’educació, no inclosos a l’apartat 6.4 d’aquest mateix barem.

—5 Formació i perfeccionament (màxim de 10 punts)

5.1 Activitats de formació superades.

Per activitats superades que tinguin per objecte el perfeccionament sobre els aspectes científics i didàctics de les especialitats del cos a què pertany el participant, a les places a les quals opti, o relacionades amb l’organització escolar o amb les tecnologies aplicades a l’educació, organitzades pel Ministeri d’Educació, per les administracions educatives de les comunitats autònomes, així com les organitzades per universitats o per institucions no lucratives, sempre que les activitats hagin estat homologades o reconegudes per les administracions educatives.

Puntuació:

Per cada 10 hores d’activitats de formació acreditades s’assignaran 0,10 punts (màxim, 6 punts). A aquests efectes, se sumaran les hores de totes les activitats, i no podrà assignar-se cap puntuació pel nombre d’hores restant inferior a 10.

Quan les activitats, en lloc d’hores, estiguin expressades en crèdits, s’entendrà que cada crèdit equival a 10 hores.

Documents justificatius:

Certificació acreditativa expedida per l’organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada; no s’acceptarà cap certificació que no les indiqui. En el cas de les activitats organitzades per institucions no lucratives, a l’esmentada certificació s’hi farà constar el reconeixement de l’homologació corresponent del curs que s’al·lega. En cas que les activitats a al·legar constin en el registre informàtic de professorat no caldrà aportar cap justificació documental.

5.2 Per la impartició de les activitats de formació i perfeccionament indicades en el subapartat 5.1 anterior.

Puntuació:

Per cada 3 hores d’activitats de formació acreditades s’assignaran 0,10 punts (màxim, 3 punts). A aquests efectes, se sumaran les hores de totes les activitats, i no podrà assignar-se cap puntuació pel nombre d’hores restant inferior a 3.

Quan les activitats, en lloc d’hores, estiguin expressades en crèdits, s’entendrà que cada crèdit equival a 10 hores.

Documents justificatius:

Certificació acreditativa expedida per l’organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada; no s’acceptarà cap certificació que no les indiqui. En el cas de les activitats organitzades per institucions no lucratives, a l’esmentada certificació s’hi farà constar el reconeixement de l’homologació corresponent de l’activitat que s’al·lega. En cas que les activitats a al·legar constin en el registre informàtic de professorat no caldrà aportar cap justificació documental.

5.3 Per cada especialitat de la qual sigui titular corresponent al cos pel qual es concursa, i diferent de la d’ingrés, adquirida pel procediment d’adquisició de noves especialitats, regulat en els reials decrets 850/1993, de 4 de juny, 334/2004, de 27 de febrer, i 276/2007, de 23 de febrer, o obtinguda mitjançant la superació d’un concurs oposició convocat amb anterioritat al 1994.

Puntuació: 1,00 punt.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada de la credencial d’adquisició de la nova especialitat.

Quedaran exempts de la presentació d’aquest document els participants amb destinació a Catalunya.

En el cas dels cossos de catedràtics, es valoraran les especialitats adquirides en el corresponent cos de professors.

—6 Altres mèrits (màxim de 15 punts)

6.1 Publicacions.

Per publicacions de caràcter didàctic i científic sobre disciplines objecte del concurs o directament relacionades amb aspectes generals del currículum educatiu o amb l’organització escolar.

Puntuació: (fins a 8 punts).

a) Llibres en diferents formats (paper o electrònic):

Autor: fins a 1,00 punt.

Coautor: fins a 0,50 punts.

3 autors: fins a 0,40 punts.

4 autors: fins a 0,30 punts.

5 autors: fins a 0,20 punts.

Més de 5 autors: fins a 0,10 punts.

b) Revistes en diferents formats (paper o electrònic):

Autor: fins a 0,20 punts.

Coautor: fins a 0,10 punts.

3 o més autors: fins a 0,05 punts.

Documents justificatius:

En el cas de llibres, els exemplars corresponents, així com el certificat de l’editorial on constin el títol del llibre, autor/s, ISBN, dipòsit legal i data de la primera edició, nombre d’exemplars i que la seva difusió ha estat en llibreries comercials.

En el cas de les revistes, els exemplars corresponents, així com certificació en què constin el nombre d’exemplars, llocs de distribució i venda, o associació científica o didàctica, legalment constituïda, a què pertany la revista, títol de la publicació, autor/s, ISSN o ISMN, dipòsit legal i data d’edició.

En el cas que l’editor de la publicació (llibre o revista) sigui una administració pública o una universitat, i no s’hagi difós en llibreries o establiments comercials, la documentació justificativa serà una certificació expedida per l’òrgan competent que indiqui el títol del llibre o revista, l’autor o els autors, data de la primera edició, nombre d’exemplars i la difusió que se n’ha realitzat (centres educatius, de professors, institucions culturals, etc.).

En el cas que l’editorial o associació hagin desaparegut, aquesta situació haurà de justificar-se per qualsevol mitjà de prova admissible en dret.

No seran valorades les publicacions al·legades per aquest apartat en què no figuri l’ISBN i tinguin l’obligatorietat de consignar-lo en virtut del que disposa el Decret 2984/1972, de 2 de novembre, modificat pel Reial decret 2063/2008, de 12 de desembre, o, si escau, ISSN o ISMN, així com aquelles en què l’autor en sigui l’editor.

En el cas de publicacions en format electrònic, es presentarà un informe en el qual l’organisme emissor certificarà que la publicació apareix en la corresponent base de dades bibliogràfica. En aquest document se n’indicarà, a més de la base de dades, el títol de la publicació, els autors, la data de publicació i la URL. A més, se’n presentarà un exemplar imprès.

6.2 Per premis d’àmbit autonòmic, estatal o internacional, convocats per una Administració educativa.

Per la participació en projectes de recerca o innovació en l’àmbit de l’educació.

Puntuació: fins a 2,50 punts.

Documents justificatius:

L’acreditació dels premis obtinguts o de la participació en els projectes, expedida per l’organisme corresponent. En cas que aquesta participació consti al registre informàtic del professorat, no caldrà aportar cap justificació documental.

6.3 Mèrits artístics i literaris.

Per premis en exposicions o en concursos o en certàmens d’àmbit autonòmic, estatal o internacional; per composicions o coreografies estrenades com a autor o per enregistraments amb dipòsit legal; per concerts com a director, solista, ballarí, solista en l’orquestra o en agrupacions de cambra; per exposicions individuals o col·lectives.

Puntuació: fins a 2,50 punts.

Documents justificatius:

Els programes, crítiques, els exemplars corresponents, la certificació de l’autoria i del dipòsit legal i, si s’escau, l’acreditació dels premis obtinguts (entitat, àmbit, categoria).

6.4 Per cada any de serveis en un lloc de treball de l’Administració educativa del mateix nivell o superior de complement de destinació a l’assignat al cos pel qual participa, així com comissió de serveis a la Inspecció d’Educació, assessor tècnic docent i responsable tècnic docent.

Puntuació: 1,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,12 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del nomenament o encàrrec de funcions en un lloc que figuri a la relació de llocs de treball de l’organisme corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o certificació corresponent i si s’escau, certificació acreditativa de la continuïtat en el lloc a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, i/o resolució de comissió de serveis.

Únicament es computarà el seu exercici com a funcionari de carrera.

6.5 Per cada convocatòria en què hagi actuat efectivament com a membre dels tribunals dels procediments selectius d’ingrés o accés als cossos docents als quals es refereix la LOE.

Puntuació: 0,25 punts

Documents justificatius:

Quan no s’hagi pogut al·legar mitjançant el programa telemàtic de sol·licituds, certificat expedit per l’òrgan de l’Administració educativa convocant que tingui la custòdia de les actes dels tribunals d’aquests procediments.

Només es valorarà haver format part dels tribunals a partir de l’entrada en vigor del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer (BOE de 2.3.2007).

6.6 Per cada curs de tutorització de les pràctiques del títol universitari oficial de màster per acreditar la formació pedagògica i didàctica exigida per exercir la docència en determinats ensenyaments del sistema educatiu, així com per la tutorització de les pràctiques per a l’obtenció dels títols universitaris de grau que ho requereixin.

Puntuació: 0,10 punts.

Documents justificatius:

Certificació expedida per l’Administració educativa competent o, si s’escau, pel director del centre públic docent en què s’hagi realitzat la tutorització o coordinació del pràcticum de grau, amb indicació del curs acadèmic i la durada de les pràctiques.

Únicament es computarà el seu exercici com a funcionari de carrera.

6.7 Certificats de coneixement de llengua catalana, de nivell superior al requerit per participar amb caràcter general

Es valora per aquest apartat, per a les peticions de llocs de Catalunya, l’acreditació d’algun dels certificats de coneixement de llengua catalana superiors al nivell C, que, d’acord amb la base 4, és el requerit amb caràcter general per a la participació en aquest concurs de trasllats.

La puntuació en aquest apartat és incompatible amb l’obtenció de puntuació per valoració de certificats d’EOI de llengua catalana a l’apartat 3.3.

Es poden valorar en aquest apartat únicament els certificats que consten com a equivalents a la normativa vigent de l’òrgan competent en política lingüística de la Generalitat de Catalunya (Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, DOGC núm. 5511, de 23.11.2009, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril, DOGC núm. 5610, de 19.4.2010).

Puntuació: 4 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol al·legat com a mèrit o certificació acreditativa de l’expedició del títol o d’haver superat els estudis conduents a la seva obtenció.

D’altra banda, les convocatòries específiques corresponents a llocs ubicats a altres comunitats podran assignar fins a un màxim de 5 punts als mèrits que s’hi determinin en funció de les peculiaritats lingüístiques.

Documents justificatius: els que es determinin a les convocatòries respectives d’aquestes comunitats autònomes.

Cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari

012 Alemany

011 Anglès

062 Aranès

008 Biologia i geologia

803 Cultura clàssica

009 Dibuix

061 Economia

017 Educació física

001 Filosofia

007 Física i química

010 Francès

005 Geografia i història

002 Grec

013 Italià

003 Llatí

004 Llengua castellana i literatura

051 Llengua catalana i literatura

006 Matemàtiques

016 Música

018 Orientació educativa

019 Tecnologia

101 Administració d’empreses

102 Anàlisi i química industrial

103 Assessoria i processos d’imatge personal

104 Construccions civils i edificació

105 Formació i orientació laboral

106 Hoteleria i turisme

107 Informàtica

108 Intervenció sociocomunitària

109 Navegació i instal·lacions marines

110 Organització i gestió comercial

111 Organització i processos de manteniment de vehicles

112 Organització i projectes de fabricació mecànica

113 Organització i projectes de sistemes energètics

114 Processos de cultiu aqüícola

115 Processos de producció agrària

117 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

116 Processos en la indústria alimentària

119 Processos i mitjans de comunicació

122 Processos i productes d’arts gràfiques

123 Processos i productes de fusta i mobles

120 Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

118 Processos sanitaris

124 Sistemes electrònics

125 Sistemes electrotècnics i automàtics

816 Formació de persones adultes: àmbit de la comunicació

814 Formació de persones adultes: àmbit de les ciències socials i de la participació

815 Formació de persones adultes: àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia

Cos de professors tècnics de formació professional

201 Cuina i pastisseria

202 Equips electrònics

203 Estètica

204 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles

205 Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i de fluids

206 Instal·lacions electrotècniques

207 Instal·lacions i equips de criança i de cultiu

208 Laboratori

209 Manteniment de vehicles

210 Màquines, serveis i producció

211 Mecanització i manteniment de màquines

212 Oficina de projectes de construcció

213 Oficina de projectes de fabricació mecànica

214 Operacions i equips d’elaboració de productes alimentaris

215 Operacions de processos

216 Operacions i equips de producció agrària

217 Patronatge i confecció

218 Perruqueria

219 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics

220 Procediments sanitaris i assistencials

221 Processos comercials

222 Processos de gestió administrativa

223 Producció en arts gràfiques

224 Producció tèxtil i tractaments fisicoquímics

225 Serveis a la comunitat

226 Serveis de restauració

227 Sistemes i aplicacions informàtiques

228 Soldadures

229 Tècniques i procediments d’imatge i so

Cossos de catedràtics i de professors d’escoles oficials d’idiomes

001 Alemany

011 Anglès

002 Àrab

003 Català

006 Espanyol

007 Èuscar

008 Francès

010 Grec modern

012 Italià

013 Japonès

014 Neerlandès

015 Portuguès

017 Rus

004 Xinès

Cossos de catedràtics i de professors d’arts plàstiques i disseny

501 Ceràmica

507 Dibuix artístic i color

508 Dibuix tècnic

509 Disseny d’interiors

510 Disseny de moda

511 Disseny de producte

512 Disseny gràfic

514 Edició d’art

515 Fotografia

516 Història de l’art

517 Joieria i orfebreria

520 Materials i tecnologia: disseny

521 Mitjans audiovisuals

522 Mitjans informàtics

523 Organització industrial i legislació

525 Volum

Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

602 Brodats i puntes

604 Daurat i policromia

605 Ebenisteria artística

606 Enquadernació artística

607 Esmalts

608 Fotografia i processos de reproducció

609 Modelisme i maquetisme

610 Motlles i reproduccions

611 Musivària

612 Talla de pedra i fusta

613 Tècniques ceràmiques

616 Tècniques d’orfebreria i plateria

614 Tècniques de gravat i estampació

615 Tècniques de joieria i bijuteria

617 Tècniques de patronatge i confecció

618 Tècniques del metall

619 Tècniques murals

620 Tècniques tèxtils

621 Tècniques vidrieres

(12.292.084)

  • Darrera modificació: 31/01/2013 13:03