FAQ sobre concursos de trasllats

Pot participar el funcionariat de carrera i en pràctiques dependent del Departament d'Ensenyament en qualsevol situació administrativa excepte suspensió de funcions.

El funcionariat que reingressa participa des de la seva última destinació a Catalunya. (es tracta dels casos en situació d'excedència voluntària, serveis especials, adscrits a la inspecció educativa, a places a l'exterior o en circumstàncies anàlogues).

Els concursants voluntaris poden desistir a la participació: es pot renunciar si s'ha participat de manera voluntària.

Els qui concursen obligats no poden renunciar a la destinació provisional, a canvi no se'ls pot adjudicar cap vacant que no hagin demanat, no se'ls adjudica d'ofici.

Els participants en el concurs que no obtinguin destinació en cap dels centres i/o localitats sol·licitats, quedaran sense adjudicació i, per tant, hauran de demanar una adjudicació de plaça provisional quan s'obri la convocatòria corresponent.

 • Estan obligats a participar en el concurs el funcionariat que no tingui destinació definitiva per:

a) Reingrés al servei actiu amb destinació provisional. b) Compliment de sentència o resolució de recurs. c) Pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball. d) Excedència forçosa. e) Suspensió de funcions, una vegada s'ha completat la sanció. f) Procedir de llocs de treball docent a l'estranger o d'altres llocs de l'Administració, o per causes anàlogues que hagin implicat la pèrdua del lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu. g) Funcionaris docents en situació administrativa de servei actiu i amb destinació provisional. h) Aspirants seleccionats en els processos selectius anteriors que tenen ajornada o pendent de superar la fase de pràctiques.

 • Els participants en fase pràctiques (lletra h): participen amb caràcter forçós únicament per l'especialitat en la qual estiguin realitzant la fase de pràctiques i poden concursar voluntàriament per la resta d'especialitats per les quals hagin estat seleccionats.

La destinació està condicionada a la superació de la fase de pràctiques i al seu nomenament com a funcionari de carrera.

 • situacions a), b), c), f), g) i h), si no concursen (no presenten la sol·licitud dins del termini corresponent), participen en el concurs d'ofici.

El funcionariat en situació administrativa d'excedència forçosa (lletra d) que no presenti sol·licitud de participació passen a la situació administrativa d'excedència voluntària.

El funcionariat en suspensió de funcions, una vegada ha completat la sanció (lletra e), si no presenta sol·licitud, passa a la situació d'excedència voluntària per interès particular.

Am una situació administrativa diferent de la de servei actiu només es podrà participar si en la data fixada es compleix el requisit per reingressar al servei actiu.

El funcionariat en expectativa que no ha obtingut la primera destinació definitiva només pot optar a llocs dependents de l'administració educativa a través de la qual va ingressar als cossos docents (és a dir, només es pot obtenir la primera destinació en la comunitat autònoma on es van aprovar les oposicions).

 • El professorat amb destinació definitiva i el funcionariat dependent d'altres administracions educatives poden sol·licitar destinació a centres de Catalunya, si en reuneixen els requisits establerts.
 • Amb quina especialitat es pot concursar? Amb l'obtinguda mitjançant el procediment selectiu d'ingrés al cos (oposicions) i el procediment d'adquisició de noves especialitats.
 • Requisit lingüístic (nivell C1): Cal acreditar el requisit exigit del coneixement de la llengua catalana equivalent o superior al nivell C1 (abans, suficiència), llevat que s'hagi superat algun dels procediments selectius convocats pel Departament d'Ensenyament a partir de l'any 1991 o que s'hagi superat la prova de català dels concursos-oposició d'accés al cos de mestres. Igualment, qui sol·liciti destí a la Val d'Aran haurà d'acreditar coneixements suficients d'aranès.
 • Quan s'han de complir els requisits de participació? Totes les condicions i els mèrits han d'estar assolits o reconeguts en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Quan de temps cal haver estat en la darrera destinació definitiva? Segons el requisit de permanència en la darrera destinació definitiva i el determinat per reingressar al servei actiu en el cas dels qui participin des de les situacions d'excedència i suspensió de funcions. Si es sol·licita trasllat a Catalunya, es pot participar si a l'acabament del curs ha transcorregut un any des de la presa de possessió de la darrera destinació definitiva. En altres administracions educatives, cal complir la permanència mínima de 2 anys que estableix l'article 2.1 del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre (depèn de l'administració a la qual es vol demanar trasllat).
 1. Major puntuació total
 2. Puntuació més alta obtinguda en cada apartat del barem, per ordre
 3. Puntuació més alta obtinguda en cada subapartat, per ordre
 4. Any de convocatòria del procés selectiu d'ingrés al cos
 5. Major puntuació obtinguda en l'ingrés
 6. Aspirants amb fase de pràctiques ajornada o no superada: 1r Any de l'oposició. 2n Ordre en què apareguin a la resolució.

(Excepció: els participants pel torn de reserva d'aspirants amb disminució van pel torn lliure, amb dret preferent.

Segons la normativa aplicable, la vacant que deixa algú que obté destinació, la «resulta», també s'hauria d'adjudicar:

«El concurs es resoldrà en les fases de dret preferent a centre, localitat o zona i de concurs de trasllats tenint en compte les vacants inicials publicades, les que es produeixin fins al 31 de desembre de 2014, les que es produeixin com a conseqüència de les jubilacions constatades en la data de la resolució del concurs, així com les que resultin de la seva resolució. Totes les vacants i resultes a què es fa referència, d’acord amb l’article 9.4 del Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre, hauran de correspondre a llocs de treball el funcionament dels quals figurin en la planificació educativa prevista pel Departament d’Ensenyament i en funció dels criteris d’estabilitat del professorat en un mateix centre».

Quan es refereixen a la «la planificació educativa prevista pel Departament d’Ensenyament», es tracta d'una planificació que no ha vist mai ningú. Ras i curt, significa que l’Administració treu a concurs les vacants que vol (incloses les resultes), no les que hi ha. En qualsevol cas, la decisió de treure o no una vacant a concurs correspon al Departament. En aquest sentit, és improbable que prosperi cap recurs, perquè ja ho hem intentat: ASPEPC·SPS ja va presentar en el seu moment un recurs contra aquesta pràctica i el va perdre (Recurs 619/2011 contra la decisió de no oferir determinades vacants). El tribunal ens el va desestimar amb el següent argument: la decisió de no oferir determinades vacants, ens van dir, «se inserta en el margen de discrecionalidad de que dispone la Administración en el ejercicio de sus facultades de auto-organización».

«Abans de la resolució provisional, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics farà públiques en el DOGC les vacants provisionals i, amb anterioritat a la resolució definitiva, les vacants definitives».

 • Professorat “suprimit” que ho ha d'indicar a la sol·licitud.
 • Professorat amb destinació definitiva al centre que hagi adquirit noves especialitats. (ho ha d'indicar a la sol·licitud):

Hi pot participar el professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball per al centre on va tenir la darrera destinació definitiva i el professorat amb destinació definitiva al centre que hagi adquirit noves especialitats.

Els anys que el professorat afectat per supressió de destinació definitiva passi en situació de plaça provisional computaran, segons el barem, com si fóssin anys transcorreguts en la darrera destinació definitiva

L'ordre de prioritat per a l'obtenció de destinació és l'ordre en què els dos col·lectius de participants estan relacionats.

Si hi ha concurrència a un mateix lloc de treball preval la major puntuació total assignada.

En cas d'empat: major temps de serveis efectius com a funcionari de carrera en el centre i, si cal, la resta de criteris previstos als barems de mèrits en l'ordre que hi apareixen.

El dret preferent a centre implica una prelació per obtenir destinació davant d'aquells que exerceixin el dret preferent a localitat o a zona.

El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva haurà d'indicar, en l'ordre desitjat, les especialitats per les quals vulgui participar en aquesta fase, de les quals sigui titular i que corresponguin al cos des del qual participa.

El professorat que participa per haver adquirit noves especialitats només podrà fer constar les especialitats -màxim sis- superades en aquell procediment per a les quals desitgi obtenir destinació en aquesta fase.

Localitat: en aquella que es tenia en la darrera destinació definitiva, Zona (de «desplaçament»): la zona que inclou la localitat (indicada per codi abans dels codis de centre).

Si es vol exercir cal indicar-ho a la sol·licitud. Hi pot participar:

a) Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball, per al centre on va tenir la darrera destinació definitiva.

b) Professorat amb destinació definitiva al centre, que hagi adquirit noves especialitats. Obtingut el nou lloc, només podran exercir aquest dret per adquisició d'una altra nova especialitat.

c) Professorat destinat en centres públics espanyols a l'estranger que es reincorpora a una nova destinació el curs vinent o ja reincorporat en cursos anteriors que encara no hagi assolit el dret preferent a la localitat amb aquest dret (localitat on va tenir la seva destinació definitiva).

d) El professorat amb aquest dret preferent per execució de sentència o resolució de recurs administratiu.

e) El professorat rehabilitat per al servei actiu després d'haver estat jubilat per incapacitat permanent.

Col·lectius de la b) a la e): dret preferent a localitat.

Professorat suprimit (a) pot optar pel dret preferent en la zona o en la localitat del centre del qual hagi estat desplaçat. Cal indiciar l'opció, localitat o zona. Si no es fa, es considera que sol·liciten l'àmbit de la zona.

Si es fa ús del dret preferent, cal participar en totes les convocatòries de concurs fins que s'assoleixi. En cas contrari, aquest dret es perd. Aquesta participació és independent del fet d'haver obtingut una destinació definitiva en el concurs de trasllats i del temps ocupant aquest lloc amb caràcter definitiu.

Cal indicar per ordre de preferència les especialitats titulars -màxim 6- per les quals es vulgui participar en aquesta fase.

Es pot optar per:

 • Especificar els codis de tots els centres de la localitat o de la zona, excepte els centres CAEP i CFA, que no són obligatoris (si es vol obtenir destinació per dret preferent en aquests centres cal fer la petició expressa). Les peticions de centres s'ha de fer seguint les instruccions de la resolució. L'ordre de prioritat per aconseguir el dret preferent a localitat o zona corresponents serà donat pel mateix ordre en què els diferents col·lectius figuren detallats en la convocatòria. Aconseguit el dret preferent en alguna de les especialitats de participació en aquesta fase, la destinació a un centre concret s'adjudicarà en concurrència amb els participants en la fase de concurs de trasllats. La prioritat es determinarà amb els criteris indicats a l'apartat «Prioritat i desempat dins de cada fase».
 • Especificar únicament els codis dels centres de la localitat o zona que es vulguin sol·licitar. En aquesta opció les peticions passaran a ser considerades com les primeres de la fase de concurs de trasllats. Si no s'obté cap de les adjudicacions sol·licitades, es manté aquest dret preferent per a properes convocatòries.

Opció del concurs per als qui participen voluntàriament. La participació es condiciona a l'obtenció de destinació en un o diferents centres d'una província per part de, com a màxim, quatre professors amb destinació definitiva que només participin per la fase del concurs de trasllats. Cada participant haurà de presentar una sol·licitud incloent centres i/o municipis de la mateixa província per a cada grup de concurrents. Si algun d'ells no obté destinació es consideraran desestimades totes les sol·licituds del grup; és a dir, participen amb la puntuació menor de tots ells. Si no obtenen tots destinació, no se n'obté cap.

 • No cal acreditar les condicions exigides i els mèrits al·legats que constin en el registre informàtic de personal, que es poden consultar a l'ATRI (si no hi consten dades o el participant hi està disconforme, caldrà formular les al·legacions pertinents mitjançant l'aplicació telemàtica del concurs). La resta de mèrits hauran de ser al·legats en l'apartat corresponent durant el termini de presentació de sol·licituds i de la manera indicada en la convocatòria (en l'aplicatiu de sol·licitud). L'Administració podrà requerir els participants en qualsevol moment per tal que justifiquin els mèrits sobre els quals es plantegin dubtes o reclamacions. El professorat en pràctiques no ha d'aportar cap document de presentació i al·legació de mèrits.
 • Només es valoraran els mèrits obtinguts fins la data límit de presentació de sol·licituds.
 • Només compten els mèrits per antiguitat i càrrecs de coordinació, càrrecs directius i tutoria assolits com a funcionaris de carrera.
 • Es valorarà com a mèrit haver format part dels tribunals d'oposicions (només a partir de l’entrada en vigor del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer (BOE de 2.3.2007), la tutoria de les pràctiques del màster i la de pràctiques d'alumnat universitari (màster) i per a obtenció de grau.
 • Només es valoren les tutories a partir de la LOE (maig de 2007).
 • Cal presentar documentació?: només s'ha de presentar la impressió de la instància als registres corresponents si es fa alguna al·legació que comporti la presentació de documentació complementària.

El funcionariat dependent del Departament d'Ensenyament que presti servei en centres d'altres administracions i els que concursi des de les situacions administratives de suspensió i d'excedència: ha de fer la sol·licitud d'acord amb el que s'ha indicat i, si cal, adreçarà la justificació documental de les al·legacions i la còpia del document dels barems i al·legacions, als SSTT o al CEB (Barcelona), segons el centre de la seva destinació definitiva i, si no en té, a aquells que corresponguin al darrer centre de Catalunya en el qual hagi exercit.

Els participants dependents d'altres administracions que demanen trasllat a Catalunya: han de complimentar el model de sol·licitud de participació en el concurs que correspongui a l'Administració educativa de la qual depenguin. El trasllat es demana des de la comunitat autònoma amb el model que tingui regulat.

 • Dins del termini de presentació es podrà eliminar la sol·licitud i presentar-ne una altra. Finalitzat el termini no es podrà introduir cap nova sol·licitud, modificar o anul·lar cap petició ni variar l'ordre de prelació de les destinacions sol·licitades.
 • Dubtes en relació amb la gravació de la sol·licitud: servei d'atenció a l'usuari. (telèfon: 902532100; correu: sau.ensenyament@gencat.cat).
 • Dubtes sobre les dades de l'expedient personal: SSTT o CEB (Barcelona).
 • La sol·licitud telemàtica genera tres documents en format pdf: un de sol·licitud de participació, un de presentació i al·legació de mèrits a càrrec de l'Adminitració i un tercer de presentació i al·legació als mèrits dels apartats que haurà de valorar la comissió d'avaluació.
 • Els documents de presentació i d'al·legació de mèrits es podran presentar (dins del termini de petició de participació):

- registre del Departament d'Ensenyament

- SSTT

- CEB (Barcelona)

- registres de qualsevol òrgan administratiu de l’Administració General de l’Estat de qualsevol Administració de les CCAA

- registre d’alguna de les entitats de l’Administració local (si s’ha subscrit el conveni oportú)

- oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament

- representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger

En el cas que s'opti per presentar la documentació en una oficina de correus, es farà en sobre obert per tal que sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans que sigui certificada.

 • Qualsevol error en el número del codi sol·licitat determinarà que s'anul·li la petició si no es correspon a cap de les localitats o centres existents, o bé que s'obtingui destinació en un centre no desitjat. Les dades errònies no podran servir per a possibles reclamacions.
En l'annex 3 de la convocatòria s'indiquen els centres de complexitat màxima, els llocs de treball dels quals només s'adjudicaran si els interessats els sol·liciten expressament amb el codi de centre. No s'adjudicaran en peticions genèriques de codi de localitat, encara que sigui l'únic centre del municipi
 • Darrera modificació: 30/10/2014 12:25