Curs 2014-2015

RESOLUCIÓ ENS/2251/2014, de 10 d'octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes, a les escoles d'art i superiors de disseny i als centres de formació de persones adultes.

Podeu seguir totes les novetats sobre el concurs de trasllat a l'etiqueta #Concurs de Trasllats del nostre Portal de notícies
 • Termini de presentació de sol·licituds: del 6 al 24 de novembre de 2014
 • Publicació de la llista de participants amb la puntuació: entre gener i febrer del 2015 (5 dies hàbils per a reclamacions)
 • Data límit de publicació de les vacants provisionals: 13 de febrer de 2015
 • Publicació de la llista amb l'adjudicació provisional: a primers de març del 2015 (10 dies naturals per a reclamacions i renúncies de participants voluntaris)
 • Data prevista publicació llista provisional d'adjudicacions: 2 13 de març de 2015
 • Data límit de publicació de les vacants definitives: 14 d'abril de 2015
 • Publicació de la resolució definitiva: a mitjan maig del 2015 (contra la qual es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos)
 • Presa de possessió de la nova destinació: 1 de setembre de 2015

Abans de començar a emplenar la sol·licitud, és necessari que llegiu la resolució i aclariu els dubtes que tingueu.

Així mateix, les pàgines de l'aplicació tenen una ajuda amb informació important per omplir la sol·licitud. Consulteu-la obrint la pestanya corresponent.

Per ajudar a formalitzar la sol·licitud de participació, l'aplicació informàtica conté dades i càlculs en diferents apartats pel que fa a antiguitat, titulacions, mèrits i treballs desenvolupats. Aquesta baremació recull, quan això sigui tècnicament possible, les dades que consten al registre informàtic de personal docent del Departament d'Ensenyament i els còmputs corresponents. Aquestes dades són una eina de suport administratiu i seran modificades d'ofici per l'Administració, en qualsevol moment del procediment, quan es constati que són inexactes o incorrectes. En cas que no hi constin dades, o el participant hi estigui disconforme, caldrà que formuli les al·legacions que consideri en l'apartat corresponent, mitjançant l'opció que ofereix la mateixa aplicació telemàtica.

Un cop entreu a l'aplicació i abans de fer l'enviament final, podeu modificar les dades tantes vegades com calgui.

Quan es desa la informació d'una pàgina, el botó «Següent» es mostra de color verd; si encara no s'ha desat, es mostra de color gris.

La sol·licitud es considera presentada i registrada davant de l'Administració en el moment que premeu el botó «Accepta i envia». Un cop fet això, rebreu un missatge de correu electrònic de confirmació de l'enviament.

A efectes de certificació de la presentació, cal desar i imprimir una còpia dels següents documents que genera l'aplicació:

 • La sol·licitud de participació.
 • El document de presentació de mèrits i al·legacions als mèrits dels apartats que ha de valorar l'Administració.
 • El document de presentació de mèrits i al·legacions als mèrits dels apartats que ha de valorar la comissió avaluadora corresponent.

En cas que vulgueu eliminar la sol·licitud tramesa telemàticament, ho podreu fer, sempre dins del termini de presentació de sol·licituds establert, fent un clic en el botó d'anul·lar. Un cop anul·lada, podreu presentar una altra sol·licitud per via telemàtica.

Recordeu que una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no es podrà modificar o anul·lar cap petició ni es podrà variar l'ordre de prelació de les destinacions sol·licitades. Tampoc no serà possible introduir cap nova sol·licitud.

En relació amb el funcionament de l'aplicació:

Servei d'atenció unificada Telèfon: 900 82 82 82 (premeu la tecla 4, que fa referència al Departament d'Ensenyament) a/e: sau.ensenyament@gencat.cat

En relació amb les bases de la convocatòria o les dades del vostre expedient:

Serveis territorials del Departament d'Ensenyament Consorci d'Educació de Barcelona

Només en el cas que hàgiu d'aportar documentació complementària, heu de presentar-la als serveis territorials del Departament d'Ensenyament o al Consorci d'Educació de Barcelona, acompanyada de la còpia impresa dels documents esmentats, dins del termini de presentació de sol·licituds.


29/01/2015

Per accedir a les llistes us heu d'identificar amb el codi d'usuari GICAR (ATRI) o amb l'usuari temporal que vau fer servir per presentar la sol·licitud.

04/02/2015

RESOLUCIÓ ENS/175/2015, de 4 de febrer, per la qual es fan públiques les vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.

RESOLUCIÓ ENS/174/2015, de 4 de febrer, per la qual es fa pública la relació de vacants provisionals corresponents a la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola.

Abans 14 d'abril de 2015

13/03/2015

Aplicatiu d'ASPEPC·SPS

Es poden generar llistats i fer cerques per nom, cognoms, nif, centre, població, especialitat …

Aquest i altres serveis són possibles gràcies als afiliats/des

Dades Departament

 • Accés amb el codi d'usuari GICAR (ATRI) (no disponible)
 • Accés amb el codi d'usuari temporal (no disponible)

Termini de reclamacions i desistiments de participants voluntaris: del 14 al 26 de març, ambdós inclosos.

Dubtes i consultes: Serveis territorials del Departament d'Ensenyament

Dades del MECD

12/05/2015

Dades Departament

Dades del MECD

Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y otros procedimientos de provisión de plazas a cubrir por los mismos

Preguntes més freqüents sobre la convocatòria

 • Darrera modificació: 07/03/2017 14:15