RESOLUCIÓ ENS/2293/2016, d'11 d'octubre

La disposició addicional sisena, punt 1, de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix que una de les bases del règim estatutari dels funcionaris públics docents és la provisió de llocs mitjançant concurs de trasllats d'àmbit estatal.

La disposició addicional dotzena de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació estableix, pel que fa als concursos de trasllats d'àmbit estatal, l'objectiu de fer efectius els principis d'igualtat i d'intercomunicabilitat entre els respectius sistemes educatius en el marc comú bàsic de la funció pública docent, definit per la legislació educativa.

L'article 13 del Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents, estableix que el concurs general és el procediment normal de provisió dels llocs de treball ordinaris.

El Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d'àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents, indica, a l'article 7, que els concursos de trasllats d'àmbit estatal es convocaran amb caràcter biennal, i com sigui que el darrer concurs d'àmbit estatal va convocar-se durant el curs 2012-2013, escau convocar-lo novament enguany.

En conseqüència, cal convocar concurs de trasllats per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes, i a les escoles d'art i superiors de disseny, inclosos en la Resolució de la consellera d'Ensenyament per la qual s'aproven les plantilles de personal docent per al curs 2016-2017, i a la qual són aplicables la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, la Llei 12/2009, del 10 de juliol; el Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre; el Decret 67/1996, de 20 de febrer, el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre; el Decret 39/2014, de 25 de març i l'Ordre ECD/1596/2016, de 23 de setembre, per la qual s'estableixen normes procedimentals aplicables als concursos de trasllats d'àmbit estatal, que han de convocar-se durant el curs 2016-2017.

A proposta de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics,

Resolc:

—1 Convocar concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i del d'inspectors d'educació, dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari, del cos de professors tècnics de formació professional, dels cossos de catedràtics i de professors d'escoles oficials d'idiomes, dels cossos de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny i del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, als centres públics d'ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d'idiomes, i a les escoles d'art i superiors de disseny, en l'àmbit de Catalunya.

El personal funcionari dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes i d'arts plàstiques i disseny participaran en aquest concurs conjuntament amb el personal funcionari dels cossos de professors dels nivells corresponents, a les mateixes vacants, sens perjudici dels mèrits específics que els siguin aplicables per la seva pertinença als esmentats cossos de catedràtics.

—2 El concurs s'estructura en les fases següents:

2.1 Fase de dret preferent a centre, a localitat o a zona.

2.2 Fase de concurs de trasllats.

—3 Aquest concurs es regeix per les bases que s'inclouen a l'annex 1.

—4 Delegar la competència per resoldre aquesta convocatòria en la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant de la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 11 d'octubre de 2016

Mertixell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

Índex

Annex 1. Bases

Disposicions generals

1. Participants

2. Especialitats

3. Requisits d'especialitat

4. Requisits de participació: situació administrativa i termini de permanència

5. Requisits de participació: coneixements lingüístics

6. Requisits de participació: data de compliment

7. Prioritat: ordre entre les fases de participació

8. Prioritat: ordre dins de cada fase de participació

9. Vacants

10. Publicació de les vacants

Fases del procediment de concurs de trasllats

I. Fase de dret preferent a centre, a localitat o a zona

I.1. Dret preferent a centre

11. Participants

12. Prioritats

13. Sol·licituds

I.2 Dret preferent a localitat o a zona

14. Participació

15. Sol·licituds

16. Peticions i prioritats

II. Fase de concurs de trasllats

17. Participació forçosa

18. Participació voluntària

19. Dret de concurrència.

20. Prioritats

21. Sol·licituds

Disposicions comunes a totes les fases

22. Comissions avaluadores

23. Al·legació i autobaremació de mèrits

24. Formalització de la sol·licitud

25. Publicació de vacants, llista de participants i adjudicació de les destinacions

26. Presa de possessió

Annex 2. Codis del Consorci d'Educació de Barcelona i dels serveis territorials

Annex 3. Codis d'instituts, instituts escola i seccions d'ensenyament secundari

Annex 4. Codis d'escoles oficials d'idiomes

Annex 5. Codis d'escoles d'art i superiors de disseny

Annex 6. Codis d'especialitats

Annex 7. Barem dels cossos de la Inspecció

Annex 8. Barem dels cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial

Annex 1

Bases del concurs de trasllats per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, als centres públics d'ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny

Disposicions generals

Als efectes d'aquesta convocatòria, s'entendrà per:

Funcionaris/àries dependents del Departament d'Ensenyament: el personal funcionari que tingui destinació en un lloc de treball de Catalunya i estigui subjecte al règim funcionarial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, dins l'àmbit d'aplicació del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre. En el cas de funcionaris en situació administrativa d'excedència voluntària, serveis especials, els adscrits a la inspecció educativa i els adscrits a places a l'exterior o en circumstàncies anàlogues, el compliment d'aquest requisit s'entendrà referit al centre on van tenir l'última destinació.

No reuneixen aquest requisit de participació els funcionaris i les funcionàries dependents d'altres administracions educatives que prestin serveis temporalment, en règim de comissió de serveis, en centres dependents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Especialitat titular: l'especialitat obtinguda mitjançant el procediment selectiu d'ingrés o accés al cos, així com el procediment d'adquisició de noves especialitats, previst al Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.

Les especialitats per accedir als llocs de treball dels centres públics d'ensenyament secundari, escoles oficials d'idiomes i escoles d'art i superiors de disseny , agrupades pels cossos de funcionaris als quals està adreçat aquest concurs, són les que es detallen a l'annex 6.

3.1 És requisit indispensable per poder accedir als llocs de treball dels centres públics d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes, i d'escoles d'art i superiors de disseny, mitjançant la participació en qualsevol de les fases en què s'estructura el concurs de trasllats, ser titular de l'especialitat del cos des del qual es participa.

3.1.1 D'acord amb el que preveu la disposició addicional 10 del Reial decret 1635/1995, de 6 d'octubre, als llocs de treball de cultura clàssica hi podran accedir indistintament els catedràtics i professors d'ensenyament secundari titulars de les especialitats de grec o de llatí. El professorat que hi accedeixi restarà obligat a impartir, si escau, tant les matèries atribuïdes a l'especialitat de grec com a la de llatí.

3.1.2 De conformitat amb el que estableix l'Ordre de 15 de febrer de 1988, els funcionaris i les funcionàries docents dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari que siguin titulars de les especialitats de llengua i literatura valenciana i de llengua i literatura catalana (illes Balears) podran accedir a llocs de treball de l'especialitat de llengua catalana i literatura.

3.2 Per accedir als llocs de treball vacants de la Inspecció d'Educació no s'exigirà un requisit específic d'especialitat.

-

Podran participar en aquest concurs els funcionaris i les funcionàries de carrera dels cossos als quals s'adreça aquesta Resolució que estiguin en qualsevol situació administrativa, excepte suspensió de funcions. D'acord amb el que estableix la disposició addicional primera del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, els funcionaris i les funcionàries en situació administrativa de servei actiu amb una destinació definitiva a Catalunya podran participar en aquest concurs si a l'acabament del curs 2016-2017 ha transcorregut un any des de la presa de possessió de la darrera destinació definitiva, si sol·liciten llocs de l'àmbit de la comunitat autònoma de Catalunya. Per poder sol·licitar places o llocs d'àmbit de gestió d'altres Administracions educatives, hauran de complir el que estableix amb caràcter general l'article 2.1 de l'esmentat Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, quant a la permanència mínima que s'hi indica.

Els funcionaris i les funcionàries que estiguin en qualsevol situació administrativa diferent de la de servei actiu només podran participar en el concurs de trasllats regulat per aquesta Resolució si l'1 de setembre de 2017 compleixen el requisit per reingressar al servei actiu.

Els funcionaris i les funcionàries que participin en aquest concurs hauran d'acreditar el requisit exigit del coneixement de la llengua catalana equivalent o superior al nivell de suficiència de català (C1), que d'acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener, substitueix l'anterior denominació de nivell de suficiència de català (C), llevat dels que van superar els procediments selectius convocats pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 1991, i dels que han superat la prova de català dels concursos oposició d'accés al cos de mestres.

Igualment, els participants que sol·licitin ser destinats a algun centre d'Era Val d'Aran hauran d'acreditar el coneixement suficient, oral i escrit, de la llengua aranesa.

Totes les condicions exigides en aquest concurs i els mèrits que s'al·leguin han d'estar complerts o reconeguts en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat del requisit relatiu a la permanència en la darrera destinació definitiva obtinguda i del transcurs del temps requerit per reingressar al servei actiu, en el cas dels qui participin des de les situacions administratives d'excedència i suspensió de funcions, que s'entendrà complert el 31 d'agost de 2017.

L'ordre en què estan relacionades les fases del procediment de concurs de trasllats a les bases 11 a 21 indica la priorització en l'obtenció de la destinació, sens perjudici d'allò que s'especifica a l'apartat de prioritat de cada fase en relació amb els diversos col·lectius de participació. No es podrà prioritzar, en cas de participar per més d'una de les fases del concurs de trasllats, l'obtenció de destinació per una o per l'altra. Per tant, el fet d'obtenir destinació en una de les fases comportarà, necessàriament, l'anul·lació de les peticions en la posterior, segons l'ordre en què s'han detallat a l'apartat 2 de la Resolució de convocatòria.

Dintre de cada fase i, si s'escau, de cada col·lectiu de participació, en concórrer més d'un participant a un mateix lloc de treball, la prioritat serà donada per la puntuació total més elevada assignada d'acord amb el barem de mèrits corresponent. En cas que es produeixin empats en el total de la puntuació es resoldran tenint en compte, successivament, la puntuació més alta obtinguda en cadascun dels apartats del barem, d'acord amb l'ordre en què s'hi detallen. Si persisteix l'empat, es tindrà en compte la puntuació més alta obtinguda en cada subapartat, també en l'ordre en què s'hi detallen. Si cal, s'utilitzarà com a últim criteri de desempat l'any de convocatòria del procés selectiu d'ingrés al cos i, dintre d'aquest, la major puntuació obtinguda. Tot això, sens perjudici de l'ordre de prioritat específic dins del dret preferent a centre, que es regula a la base 12 i de la prelació d'aquest dret preferent a centre, d'acord amb l'article 16.3 del Reial Decret 1364/2010, per obtenir destinació per davant dels qui exerceixen el dret preferent a localitat o àmbit territorial.

El concurs es resoldrà en les fases de dret preferent a centre, localitat o zona i de concurs de trasllats tenint en compte, com a mínim, les vacants produïdes fins al 31 de desembre de 2016, així com les vacants resultants de la resolució del mateix concurs. Totes les vacants i resultes a què es fa referència corresponen a llocs de treball ordinaris, d'acord amb el que preveu l'article 13 del Decret 39/2014, de 25 de març, que regula els procediments per definir el perfil dels llocs de treball docents i els sistemes de provisió, i hauran de correspondre a llocs de treball inclosos en la Resolució de la Consellera d'Ensenyament per la qual s'aproven les plantilles de personal docent per al curs 2016-2017, el funcionament dels quals figurin en la planificació educativa prevista pel Departament d'Ensenyament i també en funció dels criteris d'estabilitat del professorat en un mateix centre.

D'acord amb el que preveu l'Ordre ECD/1596/2016, de 23 de setembre, per la qual s'estableixen normes procedimentals aplicables als concursos de trasllats d'àmbit estatal, abans de la resolució provisional, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics farà públiques en el DOGC les vacants provisionals i, amb anterioritat a la resolució definitiva, les vacants definitives.

Es deixaran sense efecte les vacants anunciades quan s'hi produeixi un error de definició o es tracti d'un lloc el funcionament del qual no és previst incloure, definitivament, en la planificació educativa del curs 2017-2018.

Podrà participar voluntàriament en aquesta fase:

a) El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball, exclusivament per al centre on va tenir la darrera destinació definitiva.

b) El professorat dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari i del cos de professors tècnics de formació professional amb destinació definitiva al centre, que hagi superat el procediment selectiu d'adquisició de noves especialitats. Un cop obtingut el nou lloc, només podrà exercir aquest dret en ocasió de l'adquisició d'una altra nova especialitat.

12.1 L'ordre de prioritat per a l'obtenció de destinació en l'exercici del dret preferent a centre serà donat pel mateix ordre en què els dos col·lectius de participants estan relacionats a la base 11.

12.2 En el supòsit de concórrer a un mateix lloc de treball diversos participants inclosos en el mateix col·lectiu, la prioritat entre ells serà determinada per la puntuació total més elevada assignada d'acord amb el barem de mèrits corresponent. En el supòsit que es produeixin empats en les puntuacions, s'utilitzarà com a primer criteri de desempat el temps més gran de serveis efectius com a funcionari de carrera en el centre i, si persisteix l'empat, la resta de criteris previstos a la base 8 en el mateix ordre en què s'hi detallen.

Aquest dret preferent a centre implica una prelació per obtenir destinació davant dels qui exercitin el dret preferent a localitat o a zona.

Els participants en aquesta fase de dret preferent a centre formalitzaran la sol·licitud d'acord amb allò que es preveu a la base 24.

El professorat que participi en aquesta fase haurà d'indicar, a la sol·licitud de participació, la casella corresponent a la fase de dret preferent a centre.

El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva haurà d'indicar, en l'ordre desitjat, les especialitats per les quals vulgui participar en aquesta fase, de les quals sigui titular i que corresponguin al cos des del qual participa.

E professorat que participa en aquesta fase pel fet d'haver superat el procediment selectiu d'adquisició de noves especialitats, només podrà fer constar l'especialitat o especialitats superades en aquell procediment per a les quals vulgui obtenir destinació en aquesta fase.

En qualsevol cas, el nombre màxim d'especialitats que es podran prioritzar a l'apartat corresponent de la sol·licitud serà de sis.

14.1 Participants.

Tindran dret preferent per obtenir destinació en un lloc de treball de la localitat, o, si és procedent, d'una zona determinada, per una sola vegada, els funcionaris i les funcionàries dels cossos docents que estiguin en algun dels supòsits següents:

a) El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball.

b) El professorat que, amb pèrdua de la plaça docent que tenia amb caràcter definitiu, va passar a exercir en un altre lloc a l'Administració, mantenint la seva situació de servei actiu en el cos docent, i sempre que hagi cessat en aquest altre lloc.

c) El professorat destinat en centres públics espanyols a l'estranger que hagi de reincorporar-se a una nova destinació el curs 2017-2018 o que, tot i que s'hagi reincorporat en cursos anteriors, encara no hagi assolit el dret preferent a la localitat, i al qual el Reial decret 1138/2002, de 31 d'octubre (BOE núm. 262, d'1.11.2002), reconeix el dret a ocupar quan retorni a Espanya un lloc de treball a la localitat on va tenir la seva destinació definitiva.

d) El professorat que tingui reconegut aquest dret preferent per execució de sentència o resolució de recurs administratiu.

e) El professorat que, després d'haver estat declarat jubilat per incapacitat permanent, hagi estat rehabilitat per al servei actiu, i no tingui destinació definitiva.

14.2 Condicions.

Tots aquests col·lectius tenen dret preferent a la localitat, excepte els professors que estiguin en el supòsit de la lletra a) —professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball—, els quals podran optar per exercitar aquest dret a la zona o a la localitat corresponent al centre del qual hagin estat desplaçats.

En el cas del professorat afectat per supressió de la seva destinació definitiva en un servei educatiu, es consideraran localitat i zona de desplaçament les que corresponguin a la localitat on s'ubica la seu del servei educatiu.

D'acord amb l'article 12.c), del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, tots els funcionaris i les funcionàries que vulguin fer ús del dret preferent, i fins que l'assoleixin, hauran de participar, de la forma que indiquen les bases 15 i 16 següents, en totes les convocatòries que realitzi a aquest efecte el Departament d'Ensenyament; en cas contrari es considerarà que han decaigut en aquest dret. Aquesta participació és independent del fet que hagin obtingut una destinació definitiva per la seva participació en la convocatòria del concurs de trasllats per una fase diferent a la del dret preferent i del temps que portin ocupant aquest lloc amb caràcter definitiu.

15.1 Els qui vulguin fer ús del dret preferent a localitat o zona formalitzaran la sol·licitud d'acord amb el que preveu la base 24, i hauran d'indicar-hi la casella corresponent a la fase de dret preferent a localitat o zona. El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva indicarà si vol fer ús del dret preferent a la localitat o bé a la zona. En el cas de no fer constar l'àmbit que es vulgui, es considerarà que sol·liciten l'àmbit de la zona.

15.2 En els apartats corresponents hauran de consignar, per ordre de preferència, les especialitats de les quals siguin titulars per les quals vulguin participar en aquesta fase, en l'ordre que desitgin, i amb un límit de sis.

16.1 Per a formular les peticions, podran optar per una de les dues formes següents:

a) Especificar a la relació de peticions, segons les seves preferències, els codis de tots els centres de la localitat o, si s'escau, de la zona.

En cas que l'àmbit del dret preferent sigui el municipi, especificar a la relació de peticions els codis de tots els centres del municipi, ordenats segons les seves preferències. Si únicament s'especifica el codi de municipi, sense els codis de centres, s'entendrà que es demanen tots els centres d'aquest municipi, amb excepció dels centres classificats de màxima complexitat.

En cas que l'àmbit del dret preferent sigui la zona, les peticions de centres hauran d'estar agrupades per blocs homogenis de municipis. Per tant, dintre de la zona, els codis de centres d'un mateix municipi han d'estar agrupats, en la seva totalitat i consecutivament, en un mateix bloc de peticions, en l'ordre que es desitgi, abans de passar a consignar els codis del següent municipi. En cas de no fer-ho d'aquesta manera, l'administració reordenarà les peticions per agrupar-les per blocs homogenis de municipis.

S'exceptuen d'aquesta obligatorietat de demanar tots els centres de l'àmbit de dret preferent els centres classificats pel Departament d'Ensenyament com de complexitat màxima, d'acord amb la resolució de la consellera d'Ensenyament per la qual s'aproven les plantilles de personal docent per al curs 2016-2017, i que figuren indicats com a tals a l'annex 3. No obstant això, si es vol exercir el dret preferent efectiu en algun d'aquests centres no obligatoris s'hauran de relacionar també els codis de tots i cadascun dels centres d'aquestes característiques de la localitat o zona. Si no és així, es considerarà que el participant opta pel supòsit b) d'aquesta mateixa base pel que fa a tots els centres demanats, tant si són centres ordinaris com centres de màxima complexitat.

En cas que aquesta opció a) quedi invalidada perquè la relació de codis sigui incompleta, d'acord amb les especificacions indicades, o perquè algun dels codis indicats quedi invalidat perquè és erroni, es considerarà que no s'han demanat tots els codis dels centres que consten al municipi o zona i, per tant, la participació serà pel supòsit b) d'aquesta base.

En l'adjudicació de dret preferent preval el criteri d'especialitat respecte a la petició de centres, de manera que per cada especialitat es tindran en compte totes les peticions de centre sol·licitades d'un mateix municipi, abans de passar a la següent especialitat. Cal tenir en compte, tanmateix, que, dins de cada bloc homogeni de municipi, si se sol·liciten centres ordinaris i centres de màxima complexitat, es consideraran, per a cada especialitat sol·licitada, en primer lloc tots els centres d'aquesta tipologia (ordinària o de màxima complexitat) que corresponguin amb la de la primera petició de centre d'aquell municipi i, a continuació, tots els centres restants del mateix municipi.

L'ordre de prioritat, en aquesta opció, per aconseguir el dret preferent a localitat o zona corresponents, serà donat pel mateix ordre en què els diferents col·lectius figuren detallats a la base 14.

En cas de concórrer més d'un participant dintre d'un mateix col·lectiu amb dret preferent a la mateixa localitat o, si s'escau, zona, la prioritat serà determinada pel que preveu la base 8.

Una vegada aconseguit el dret preferent en alguna de les especialitats de participació en aquesta fase, la destinació a centre concret s'adjudicarà en concurrència amb els participants en la fase de concurs de trasllats. A aquests efectes, la prioritat entre tots ells la determinarà el que preveu la base 8.

b) Especificar a la relació de peticions, segons les seves preferències, únicament els codis dels centres de la localitat o, si s'escau, de la zona, que vulguin sol·licitar, sense complir l'obligatorietat de demanar-los tots, indicada a l'opció a) anterior.

En aquesta opció, a efectes del procediment d'adjudicació en aquesta convocatòria, les seves peticions passaran a ser considerades com les primeres de la fase de concurs de trasllats, sense dret preferent en l'adjudicació, regulada a les bases 17 a 21 següents, fase per la qual participarà i, si s'escau, obtindrà adjudicació.

L'ordre de prioritat, en aquesta opció, serà el que s'indica amb caràcter general, per a la fase de concurs de trasllats, a la base 20.

Si no obté adjudicació en cap de les peticions sol·licitades per l'apartat de dret preferent, però considerades en la fase de concurs de trasllats, mantindrà aquest dret preferent per a properes convocatòries.

16.2 En qualsevol de les dues opcions esmentades, els codis de centre o localitat hauran de coincidir amb els codis detallats als annexos.

Participants

17.1 Estan obligats a participar en el concurs els funcionaris i les funcionàries docents dels cossos als quals es refereix aquesta convocatòria, dependents del Departament d'Ensenyament, en situació administrativa de servei actiu, que no tinguin destinació definitiva per les causes que es detallen:

a) Reingrés al servei actiu amb destinació provisional.

b) Compliment de sentència o resolució de recurs.

c) Pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball.

d) Excedència forçosa.

e) Suspensió de funcions, una vegada complerta la sanció.

f) Procedir de llocs de treball docent a l'estranger o d'altres llocs de l'Administració, o per causes anàlogues que hagin implicat la pèrdua del lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu.

g) Així mateix, estan obligats a participar en el concurs els funcionaris i les funcionàries docents dels cossos als quals es refereix aquesta convocatòria en situació administrativa de servei actiu, sense destinació definitiva, i amb destinació provisional.

Condicions

17.2 Els funcionaris i les funcionàries en els quals concorrin les causes de les lletres a) b) c) f) i g) anteriors, si no participen en el concurs mitjançant la presentació per part de l'interessat de la sol·licitud dins del termini corresponent, hi participaran d'ofici.

17.3 Els funcionaris i les funcionàries que participin en el concurs i no obtinguin destinació en cap dels centres i/o localitat sol·licitades quedaran sense adjudicació.

17.4 Els funcionaris i les funcionàries en situació administrativa d'excedència forçosa, en el cas que no presentin sol·licitud de participació en el concurs, seran declarats en la situació administrativa d'excedència voluntària per interès particular.

17.5 Els funcionaris i les funcionàries en el quals hi hagi la causa de la lletra e) seran declarats en la situació administrativa d'excedència voluntària per interès particular si no presenten sol·licitud de participació en el concurs.

En el cas que hi participin i no obtinguin cap destinació de les sol·licitades se'ls aplicarà el que preveu la base 17.3.

Podran participar en aquest concurs, per a llocs de treball del respectiu cos, els funcionaris i les funcionàries no esmentats a l'apartat de participació forçosa i que estiguin en qualsevol situació administrativa, sempre que reuneixin els requisits exigits.

Els funcionaris i les funcionàries dependents d'altres administracions educatives poden sol·licitar destinació a centres de Catalunya, si en reuneixen els requisits establerts en aquesta convocatòria. No obstant això, d'acord amb l'article 12.a) del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, els qui no hagin obtingut encara la seva primera destinació definitiva només podran optar a llocs dependents de l'Administració educativa a través de la qual van accedir o ingressar als cossos docents, excepte que en la convocatòria en què van ser seleccionats no s'establís l'exigència d'aquest requisit per no haver-se produït el traspàs de competències en matèria d'ensenyament no universitari.

El dret de concurrència que estableix l'article 18 del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, només el podran exercir professors amb destinació definitiva que reuneixin els requisits que exigeix aquesta convocatòria i que només participin per la fase del concurs de trasllats.

S'entén per dret de concurrència la possibilitat que diferents professors funcionaris de carrera d'un mateix cos docent, amb destinació definitiva, condicionin la seva participació voluntària en el concurs a l'obtenció de destinació en un o diferents centres d'una província determinada.

Aquest dret tindrà les particularitats següents:

a) Els professors hauran d'incloure en les seves peticions centres i/o municipis d'una única província, la mateixa per a cada grup de concurrents.

b) El nombre màxim de professors que poden participar sol·licitant aquest dret en cada grup com a concurrents és de quatre. Cada participant haurà de presentar una sol·licitud.

c) L'adjudicació de destinació a aquests professors serà determinada per l'aplicació del barem de mèrits corresponent.

d) Aquesta modalitat de participació té com a finalitat que totes les persones participants d'un mateix grup obtinguin a la vegada destinació en un o diversos centres d'una mateixa província. En el cas que algun d'ells no pugui obtenir un lloc, es consideraran desestimades per aquesta via totes les sol·licituds del grup.

L'ordre de prioritat en l'adjudicació en aquesta fase de concurs de trasllats serà determinat pel que preveu la base 8.

21.1 Els participants en aquesta fase de concurs de trasllats formalitzaran la sol·licitud d'acord amb el que preveu la base 24.

21.2 Els participants de la fase de concurs de trasllats sol·licitaran els llocs de treball per ordre de preferència, i hauran d'indicar, en el cas de cossos d'inspectors, els codis del Consorci d'Educació de Barcelona o dels serveis territorials, o els codis de centres o localitats, per a la resta de cossos, d'acord amb els annexos de la Resolució de convocatòria.

21.3 Per demanar les especialitats dels llocs de treball s'han d'utilitzar els codis de l'annex 6, i s'han d'indicar per ordre de preferència, amb un màxim de sis, a les caselles corresponents a l'apartat d'especialitats de la fase de concurs de trasllats. A continuació, a l'apartat de peticions de centres docents i/o localitats, es pot optar, per cadascuna de les peticions, per una de les opcions següents:

a) Deixar en blanc la casella reservada a l'especialitat al costat de la petició. Fent-ho d'aquesta manera, s'entendrà que la destinació en aquell centre o localitat es demana per cadascuna de les especialitats indicades en l'apartat d'especialitats del concurs de trasllats, segons l'ordre de prioritat que s'hi ha indicat.

b) Consignar a la casella reservada a l'especialitat al costat de la petició una de les especialitats d'entre les indicades anteriorment a l'apartat d'especialitats del concurs de trasllats. Fent-ho d'aquesta manera, s'entendrà que la destinació en aquella petició de centre o localitat es demana únicament per a aquella especialitat.

Cada petició és la combinació del codi de centre o municipi amb cadascuna de les especialitats demanades. El nombre màxim de peticions que es poden realitzar és de 300, incloent-hi les peticions que s'hagin demanat en l'apartat de dret preferent. Les que excedeixin d'aquest nombre quedaran anul·lades als efectes d'adjudicació.

21.4 Els participants a què es fa referència a la base 17.1 podran consignar les especialitats per a les quals reuneixin els requisits de la base 3 i per a les quals vulguin participar en aquest concurs.

21.5 Caselles de Vernacle i Itinerància/Màxima complexitat.

21.5.1 Vernacle. Hi haurà de constar un “2”, per a centres de Era Val d'Aran, i un “1” per a la resta de centres de Catalunya.

21.5.2 Itinerància/Màxima complexitat. A la casella corresponent a 'Itinerància/Màxima complexitat', hi haurà de constar el codi que s'indiqui, si és procedent, als annexos de centres d'aquesta mateixa resolució de convocatòria.Cal tenir en compte que, en el concurs de cossos d'ensenyaments secundaris, la marca 'Z' en aquesta casella indica que és un centre de màxima complexitat.

21.5.3 Els participants dependents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya no caldrà que indiquin aquestes caselles en la seva sol·licitud en les peticions de l'àmbit de Catalunya.

Els participants dependents d'altres administracions que sol·licitin els codis de Catalunya inclosos en els annexos d'aquesta resolució hauran d'incloure, en la sol·licitud que complimentin a la seva comunitat, les marques de Vernacle i d'Itinerància (que, en el concurs de cossos d'ensenyaments secundaris, per a Catalunya indica que és centre de màxima complexitat), que s'indiquen en cada cas als annexos d'aquesta resolució de Catalunya, sempre al costat del codi de centre, sense deixar-les en blanc. De no fer-ho, o fer-ho de forma incompleta, la petició pot quedar anul·lada o ser objecte d'una adjudicació no desitjada.

Pel que fa a peticions d'altres àmbits territorials, per emplenar aquestes caselles, els participants de Catalunya hauran d'atenir-se al que prevegi la convocatòria de l'Administració educativa corresponent.

22.1 Cossos d'inspecció.

Per a la valoració dels mèrits que al·leguin els concursants als quals fan referència els apartats 3.1, 3.2 i 4.1 del barem de puntuacions de l'annex 7, corresponent als cossos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i d'inspectors d'educació, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, un cop exhaurit el termini de presentació de sol·licituds, nomenarà una comissió avaluadora titular i una de suplent compostes pels següents membres:

Un/a president/a: el/la subdirector/a general de la Inspecció d'Educació, el/la qual podrà delegar en un/a inspector/a amb destinació a la subdirecció esmentada.

Quatre vocals designats d'entre els funcionaris i les funcionàries de carrera del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i del cos d'inspectors d'educació, en servei actiu a Catalunya.

22.2 Cossos d'ensenyaments secundaris.

La valoració del mèrits que al·leguin els concursants en relació amb els apartats 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 i 6.3 del barem de puntuacions de l'annex 8, la realitzaran les comissions avaluadores corresponents a cadascun dels cossos de funcionaris docents als quals es refereix aquest concurs, nomenades per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics nomenarà, segons el nombre de participants que al·leguin mèrits, les comissions avaluadores necessàries, compostes pels següents membres:

Un/a president/a designat/ada per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, a proposta dels serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona, entre els funcionaris i les funcionàries del cos d'inspectors d'educació o entre els funcionaris i les funcionàries de carrera del cos corresponent, en servei actiu a Catalunya.

Quatre vocals designats d'entre els funcionaris i les funcionàries de carrera del cos corresponent, en servei actiu i amb destinació en centres docents o serveis educatius de l'àmbit territorial on hagin d'actuar. En el cas que no sigui possible la designació entre els funcionaris i les funcionàries amb destinació a un determinat àmbit territorial, es podran designar entre tots els que, a més de reunir les condicions esmentades, tinguin la seva destinació a Catalunya.

El nombre de comissions o de vocals que s'haurà de nomenar per cada comissió podrà incrementar-se per raó del volum de participants que per cada especialitat o grup d'especialitats al·leguin mèrits que hagin de ser valorats per les comissions esmentades.

Pel mateix procediment i per a cada comissió avaluadora es designarà una comissió suplent.

La composició de cadascuna de les comissions previstes es farà pública als taulers d'anuncis de la seu del Departament d'Ensenyament, dels seus serveis territorials i del Consorci d'Educació de Barcelona, mitjançant resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

22.3 Cada comissió avaluadora designarà secretari/ària el/la vocal amb menys antiguitat en el cos, llevat que la comissió decideixi determinar-ho d'una altra manera. Els membres de la comissió estaran subjectes a les causes d'abstenció i de recusació que estableixen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Fora d'aquestes causes, no s'admetran renúncies a la designació com a membre d'una comissió avaluadora.

Les comissions avaluadores realitzen la baremació dels apartats que els corresponen sota el principi de discrecionalitat tècnica, i la seva actuació es durà a terme d'acord amb la normativa del procediment administratiu, les bases i annexos de la convocatòria i els criteris tècnics que, complementàriament, estableixin.

22.4 L'assignació de la puntuació que correspon als concursants per a la resta d'apartats i subapartats del barem de mèrits, la duran a terme, per delegació de les comissions avaluadores, les unitats de gestió de personal dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament i del Consorci d'Educació de Barcelona.

Els serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona podran designar un/a funcionari/ària, d'entre els que exerceixen les seves funcions a les seves unitats, perquè presti la seva assistència a les comissions avaluadores.

Els mèrits que s'han de valorar corresponents als indicats als annexos 7 i 8 s'hauran d'al·legar en l'apartat corresponent a l'al·legació i autobaremació de mèrits de la sol·licitud de participació. A aquests efectes, la data final del còmput d'aquests serveis haurà de ser la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Els participants no hauran d'acreditar documentalment les condicions exigides i els mèrits al·legats dels quals hagi constància en el Registre informàtic de personal del Departament d'Ensenyament; podran consultar aquests mèrits mitjançant l'aplicació ATRI de la Generalitat de Catalunya. La resta de mèrits que les persones interessades vulguin que els siguin valorats hauran de ser al·legats, expressament, en l'apartat corresponent a l'al·legació i autobaremació de mèrits. No es tindran en compte els mèrits que no s'al·leguin durant el termini de presentació de sol·licituds.

Tampoc no es podran tenir en compte els mèrits que no es justifiquin de la manera indicada als annexos 7 i 8 durant el termini de presentació de sol·licituds, sens perjudici del que preveu aquesta base, quant als mèrits que ja consten en el Registre informàtic de personal del Departament d'Ensenyament, i la base 25, pel que fa al termini de reclamacions i desistiments.

En qualsevol cas, l'Administració podrà requerir els participants en qualsevol moment per tal que justifiquin els mèrits sobre els quals es plantegin dubtes o reclamacions.

24.1 Per participar en aquest concurs, el personal funcionari dependent del Departament d'Ensenyament haurà d'emplenar la sol·licitud per al cos de funcionaris des del qual participi.

a) Sol·licitud de participació:

El professorat que participi en els procediments que regula aquesta Resolució haurà de formalitzar i gravar la seva sol·licitud a través d'Internet, mitjançant el procediment habilitat a aquest efecte, a través de la pàgina web del Departament d'Ensenyament. Un cop hagin accedit al programa, hi trobaran els horaris de connexió i les instruccions per emplenar els diferents camps de la sol·licitud.

La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant d'Administració únicament en el moment en què sigui tramesa per via telemàtica, després de clicar el botó d''Enviar'. Les sol·licituds provisionals que no hagin estat efectivament enviades dins del termini no participaran en el procediment i quedaran sense efectes. També quedaran sense efectes aquelles sol·licituds que, malgrat haver estat enviades dins del termini, han estat eliminades pel participant, també dintre del termini de sol·licituds. L'interessat podrà disposar d'una còpia impresa de la sol·licitud definitiva, la qual contindrà un número de control a efectes de registre, i on constaran les dades relatives a la seva sol·licitud de participació en el concurs. Així mateix, disposarà d'una còpia dels barems de mèrits i de les seves al·legacions, si n'ha fet.

En cas que les persones interessades vulguin eliminar la sol·licitud tramesa telemàticament, ho podran fer, sempre dins del termini de presentació de sol·licituds establert, fent un clic en el botó d'anul·lar. Un cop anul·lada, podran presentar una altra sol·licitud per via telemàtica. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no serà possible introduir cap nova sol·licitud. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no es podrà modificar o anul·lar cap petició ni es podrà variar l'ordre de prelació de les destinacions sol·licitades.

El professorat que tingui dubtes en relació amb la gravació de la sol·licitud a través d'Internet caldrà que s'adreci al servei d'atenció a l'usuari, per a incidències relacionades amb la connexió informàtica. Quan el professorat tingui dubtes relacionats amb les dades referides al seu expedient personal, caldrà que s'adreci als serveis territorials del Departament d'Ensenyament o Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui.

b) Documentació complementària:

La sol·licitud telemàtica genera tres documents en format PDF: un de sol·licitud de participació en les convocatòries del concurs de trasllats dels cossos docents, un document de presentació de mèrits i d'al·legació als mèrits dels apartats a valorar per l'Administració, i un tercer document de presentació de mèrits i d'al·legació als mèrits dels apartats a valorar per la comissió avaluadora.

Amb la presentació a través d'Internet, la sol·licitud es considera formalitzada a tots els efectes, i per tant no s'ha de presentar la impressió de la instància ni cap altra sol·licitud als registres de les unitats administratives, excepte en el cas que s'hagi fet qualsevol al·legació que comporti la presentació de documentació que el participant consideri complementària a les dades personals o administratives del seu expedient. En aquests casos, el participant haurà de presentar les còpies impreses que haurà generat l'aplicació informàtica dels apartats de mèrits i al·legacions, juntament amb la documentació que les acompanyi, en el termini i als registres que s'indiquen al paràgraf següent.

c) El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs serà del 8 al 28 de novembre de 2016, inclusivament.

Els documents de presentació i d'al·legació de mèrits es podran presentar, dins d'aquest termini, preferentment als serveis territorials del Departament d'Ensenyament o al Consorci d'Educació de Barcelona, segons depengui el centre on presten serveis durant el curs 2016-2017, atès que serà la unitat administrativa que realitzarà la gestió i baremació de la sol·licitud.

El personal funcionari dependent del Departament d'Ensenyament que presti servei en centres d'altres administracions i el que concursi des de les situacions administratives de suspensió i d'excedència formalitzaran la sol·licitud d'acord amb el que indica l'apartat a) d'aquesta mateixa base i, si s'escau, adreçaran la justificació documental de les al·legacions, juntament amb còpia del document dels barems i al·legacions, als serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui al centre de la seva destinació definitiva i, si no en tenen, als que corresponguin al darrer centre de Catalunya al qual hagin exercit.

Així mateix, d'acord amb la normativa de procediment administratiu, es podrà presentar aquesta documentació al registre dels serveis centrals del Departament d'Ensenyament, als registres de qualsevol òrgan administratiu de les administracions públiques, incloent-hi els registres de les entitats de l'administració local amb què s'hagi subscrit el corresponent conveni, a les oficines de correus, en sobre obert per tal que sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans que sigui certificada, a les representacions diplomàtiques i les oficines consulars de Espanya a l'estranger, i a qualsevol altre registre que estableixin les disposicions vigents.

d) Els participants dependents d'altres administracions que vulguin sol·licitar llocs de treball corresponents a l'àmbit de gestió del Departament d'Ensenyament hauran de formalitzar el model de sol·licitud de participació en el concurs de trasllats que correspongui a l'administració educativa de la qual depenguin.

24.2 En l'annex 3 s'indiquen el centres classificats pel Departament d'Ensenyament com de complexitat màxima, els llocs de treball dels quals només s'adjudicaran si les persones interessades els sol·liciten expressament amb el codi de centre. No s'adjudicaran tampoc aquests centres en peticions genèriques de codi de localitat, malgrat sigui l'únic centre d'aquell municipi.

En cas de petició de localitat, tant per a la fase del dret preferent a centre, localitat o zona, com per a la de concurs de trasllats, s'adjudicarà el primer centre de la localitat amb vacant o resulta en el mateix ordre en què apareixen detallats als annexos 2, 3, 4 i 5, segons correspongui, sens perjudici del que s'ha assenyalat en el paràgraf anterior pel que fa a l'adjudicació de centres que tenen la classificació de complexitat màxima, i de la precisió que s'indica a les bases 16 i 21 anteriors, respecte al procediment d'adjudicació quan se sol·liciten tant centres ordinaris com de màxima complexitat.

24.3 Qualsevol error en el número del codi sol·licitat determinarà que s'anul·li la petició si no es correspon amb cap de les localitats o centres existents, o bé que s'obtingui destinació en un centre que no es vol.

Cap dada que consigni erròniament l'interessat podrà ser invocada per aquest a efectes de possibles reclamacions, ni es considerarà per aquest motiu que els seus drets i interessos han estat perjudicats, fins i tot en el cas d'error en el codi de centre, localitat, vernacle o itinerància/màxima complexitat, atès que el codi és el determinant de l'adjudicació.

Per tal d'ajudar a formalitzar la sol·licitud de participació, d'acord amb el procediment descrit a la base 24.1, l'aplicació informàtica incorporarà dades i càlculs en diferents apartats d'antiguitat, titulacions, mèrits i treballs desenvolupats. Aquesta baremació recollirà, quan això sigui tècnicament possible, les dades que constin en el registre informàtic de personal docent del Departament d'Ensenyament i els còmputs corresponents atenent als barems dels annexos que es publiquen amb aquesta resolució. Aquestes dades són una eina de suport administratiu i seran modificades d'ofici per l'Administració, en qualsevol moment del procediment, quan es constati que són inexactes o incorrectes en aplicació de les bases i barems d'aquesta convocatòria. En cas que no hi constin dades, o el participant hi estigui disconforme, caldrà que formuli les al·legacions que consideri en el corresponent apartat, també mitjançant l'aplicació telemàtica.

25.1 Un cop finalitzada l'actuació de les comissions avaluadores i dels òrgans corresponents del Departament d'Ensenyament, es farà pública la llista de participants en aquest concurs, amb la puntuació total assignada, per apartats i subapartats, especialitat o especialitats per les quals es concursa, i si n'hi ha, les incidències derivades de la participació. Els participants podran consultar aquestes dades a la pàgina web del Departament d'Ensenyament. L'endemà de la publicació de les llistes s'obrirà un termini de cinc dies hàbils per presentar reclamacions, així com per aportar la documentació acreditativa dels mèrits i requisits que, tot i que han estat al·legats durant el termini de presentació de sol·licituds de participació, no han estat degudament justificats.

25.2 Ateses les reclamacions que correspongui i publicada la resolució d'aprovació de les vacants provisionals, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics procedirà a fer l'adjudicació provisional de les destinacions, d'acord amb les peticions i els mèrits dels concursants, així com el que disposa aquesta Resolució. La resolució provisional es farà pública al web del Departament d'Ensenyament .

Els concursants podran presentar desistiments a la participació en alguna de les fases del concurs de trasllats dins el termini de deu dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució provisional, sempre que la seva participació en la fase del desistiment sigui voluntària.

En el mateix termini, els participants podran presentar reclamacions contra la resolució provisional, així com aportar la documentació acreditativa dels mèrits i requisits que, tot i que han estat al·legats durant el termini de presentació de sol·licituds de participació, no han estat degudament justificats.

25.3 Una vegada resoltes les reclamacions i exclosos els concursants voluntaris que desisteixin de la participació i publicada la resolució d'aprovació de les vacants definitives, s'emetrà la resolució definitiva d'adjudicació de llocs de treball que es publicarà al web del Departament d'Ensenyament indicat a la base 24, i posteriorment en el DOGC.

Amb la publicació de la resolució definitiva en el DOGC s'entendrà notificada als participants l'estimació o desestimació dels desistiments i de les reclamacions i la resolució definitiva del concurs a tots els efectes.

Contra la resolució definitiva del concurs es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva publicació. Així mateix, es podrà interposar, potestativament, recurs de reposició, en el termini d'un mes, o qualsevol altre recurs que el participant consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

La presa de possessió en la nova destinació tindrà lloc l'1 de setembre de 2017 i se cessarà en la de procedència el 31 d'agost de 2017.

26.1 No podrà prendre possessió en la destinació obtinguda en el concurs cap participant que no acrediti el requisit de no haver estat condemnat per sentència ferma per delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.

El professorat que concursi des de la situació administrativa d'excedència i que obtingui destinació estarà obligat a presentar, als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, segons d'on depengui el centre del lloc de treball adjudicat, abans de prendre'n possessió, declaració expressa de no estar processat ni separat mitjançant expedient disciplinari de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques. El professorat que no justifiqui els requisits que s'exigeixen per reingressar no podrà prendre possessió de la destinació obtinguda en el concurs.

En aquests supòsits, el lloc de treball restarà vacant.

26.2 Les destinacions adjudicades en la resolució definitiva d'aquestes convocatòries seran irrenunciables. En cas d'obtenció simultània de més d'una destinació per participació en aquest concurs per diferents cossos docents, l'interessat haurà de fer l'opció per una d'elles en el termini i efectes que indica l'article vuitè de l'Ordre ECD/1596/2016, de 23 de setembre, de normes procedimentals aplicables als concursos de trasllats. Així mateix, en cas que abans de la presa de possessió s'obtingui una altra destinació definitiva mitjançant convocatòria pública, l'interessat haurà d'optar per escrit a incorporar-se a una d'aquestes.

26.3 L'Administració deixarà sense efecte les destinacions obtingudes per qualsevol concursant que no s'ajustin a les normes d'aquesta convocatòria.

26.4 Els professors que participin en aquest concurs i als quals se'ls declari en situació administrativa d'excedència que no doni dret a reserva de plaça durant la seva tramitació o cessin en el servei actiu per qualsevol altra causa abans de la presa de possessió es consideraran excedents del lloc de treball que els hagi pogut correspondre, el qual quedarà vacant a tots els efectes.

26.5 Els funcionaris i les funcionàries que, mitjançant la participació en aquest concurs obtinguin destinació definitiva a Catalunya, procedent d'un altre àmbit de gestió, percebran les retribucions d'acord amb les normes retributives corresponents a la comunitat autònoma de Catalunya. Els funcionaris i les funcionàries docents que obtinguin destinació a llocs de treball de la Inspecció d'Educació exerciran les funcions d'inspecció de conformitat amb les normes d'organització i funcionament establertes per aquesta comunitat autònoma.

i baremats que, si s'escau, hagin de constar a l'expedient personal informatitzat. Una vegada transcorreguts els terminis per interposar els recursos que escaiguin contra la resolució definitiva, s'obrirà un termini d'un mes perquè els participants puguin retirar la seva documentació. A aquests efectes podran fer-ho personalment o delegar en una altra persona, degudament autoritzada, sempre que el mateix interessat no hagi interposat recurs o, si se'n té constància en el moment de la retirada de la documentació, hagi estat interposat per tercers que puguin afectar-lo. En qualsevol dels casos, el participant que retira la documentació adquireix el compromís de tornar-la a lliurar a l'Administració, en cas que sigui requerit. Si no es retirés la documentació en el termini esmentat, s'entendrà que el participant renuncia a la seva recuperació i, per tant, decau en el seu dret a fer-ho.

les persones interessades s'adrecin a les unitats de personal dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament o del Consorci d'Educació de Barcelona.

Municipi: 080190000 Barcelona

Centres:

08900036C Consorci d'Educació de Barcelona

08900037C Serveis Territorials a Barcelona Comarques

Municipi: 082110000 Sant Feliu de Llobregat

Centres:

08900100C Serveis Territorials al Baix Llobregat

Municipi: 081870000 Sabadell

Centres:

08900444C Serveis Territorials al Vallès Occidental

Municipi: 081210000 Mataró

Centres:

08901237C Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

Municipi: 081130000 Manresa

Centres:

08977133C Serveis Territorials a la Catalunya Central

Municipi 170790000 Girona

Centres:

17900007C Serveis Territorials a Girona

Municipi 251200000 Lleida

Centres:

25900007C Serveis Territorials a Lleida

Municipi: 431480000 Tarragona

Centres:

43900008C Serveis Territorials a Tarragona

Municipi: 431550000 Tortosa

Centres:

43900243C Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

(CMC) Centre de màxima complexitat

(1) Centre sense barreres arquitectòniques (amb rampes i ascensor o planta baixa)

(2) Centre que només disposa de rampes

(3) Centre que només disposa d'ascensor

NV= codi de nivell vernacle (1: centres excepte Val d'Aran; 2: centres d'Era Val d'Aran)

CI= codi d'itinerància/Centre de màxima complexitat (CMC)

Consorci d'Educació de Barcelona

Zona de desplaçament: 080197 Barcelona

Municipi: 080190000 Barcelona

Codi de centre NV CI Nom del centre

08013172C 1 Institut Ausiàs March (3)

08035167C 1 Z Institut Barcelona-Congrés (CMC) (3)

08013470C 1 Z Institut Barri Besòs (CMC) (1)

08013184C 1 Institut Bernat Metge (1)

08052839C 1 Z Institut Consell de Cent (CMC) (1)

08071226C 1 Institut Escola Costa i Llobera (1)

08047698C 1 Z Sec. d'Institut Cristòfol Colom (CMC)

08074847C 1 Institut de Nàutica de Barcelona

08044922C 1 Institut Dr. Puigvert (3)

08013147C 1 Institut Emperador Carles (1)

08043462C 1 Institut Ernest Lluch (1)

08013275C 1 Institut Escola del Treball (1)

08044934C 1 Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona (1)

08045513C 1 Z Institut Flos i Calcat (CMC) (3)

08040849C 1 Institut Fort Pius (1)

08052724C 1 Institut Francisco de Goya (3)

08058775C 1 Institut Front Marítim (1)

08044065C 1 Institut Galileo Galilei (1)

08040141C 1 Institut Icària (2)

08013159C 1 Institut Infanta Isabel d'Aragó (1)

08013111C 1 Institut Jaume Balmes (1)

08013123C 1 Institut Joan Boscà (3)

08057540C 1 Institut Joan Brossa (1)

08033882C 1 Z Institut Joan Coromines (CMC) (1)

08013101C 1 Institut Joan d'Àustria (1)

08054228C 1 Institut Joan Fuster (1)

08034576C 1 Z Institut Joan Salvat i Papasseit (CMC) (1)

08052761C 1 Z Sec. d'Institut Josep Comas i Solà (CMC) (1)

08044958C 1 Institut Josep Pla (3)

08034205C 1 Z Institut La Guineueta (CMC) (1)

08040138C 1 Institut La Sedeta (1)

08039057C 1 Institut L'Alzina (3)

08034564C 1 Institut Les Corts (3)

08052827C 1 Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

08046581C 1 Institut Lluís Vives (1)

08045525C 1 Institut Manuel Carrasco i Formiguera (1)

08014401C 1 Institut Mare de Déu de la Mercè (1)

08066541C 1 Institut Maria Espinalt

08013226C 1 Institut Menéndez y Pelayo (1)

08013196C 1 Z Institut Milà i Fontanals (CMC) (1)

08052581C 1 Z Institut Miquel Tarradell (CMC) (1)

08013135C 1 Institut Moisès Broggi (3)

08013093C 1 Z Institut Montjuïc (CMC) (1)

08013202C 1 Institut Montserrat

08013214C 1 Institut Narcís Monturiol (1)

08035209C 1 Z Institut Pablo R. Picasso (CMC) (1)

08052608C 1 Z Institut Pau Claris (CMC) (1)

08034138C 1 Institut Poblenou (3)

08013160C 1 Institut Poeta Maragall (1)

08033894C 1 Institut Príncep de Girona (3)

08046608C 1 Institut Príncep de Viana

08064155C 1 Institut Quatre Cantons (3)

08013469C 1 Z Institut Rambla Prim (CMC) (1)

08052748C 1 Z Institut Roger de Flor (CMC) (1)

08052797C 1 Institut Salvador Espriu (3)

08044053C 1 Institut Salvador Seguí (1)

08013366C 1 Institut Sant Andreu (1)

08047421C 1 Institut Secretari Coloma (1)

08072292C 1 Z Institut Escola Turó de Roquetes (CMC) (1)

08052700C 1 Z Institut Vall d'Hebron (CMC)

08031812C 1 Institut Valldemossa (1)

08013238C 1 Z Institut Verdaguer (CMC)

08045483C 1 Institut Vila de Gràcia (3)

08066905C 1 Institut Viladomat

08047431C 1 Institut XXV Olimpíada (1)

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

Zona de desplaçament: 080157 Badalona

Municipi: 080150000 Badalona

Codi de centre NV CI Nom del centre

08042019C 1 Institut Badalona VII (1)

08044995C 1 Z Institut Barres i Ones (CMC) (1)

08057746C 1 Z Sec. d'Institut de Badalona (CMC)

08045604C 1 Z Institut Enric Borràs (CMC) (1)

08001443C 1 Z Institut Eugeni d'Ors (CMC) (1)

08001431C 1 Institut Isaac Albéniz (1)

08052888C 1 Z Institut Júlia Minguell (CMC) (1)

08040527C 1 Institut La Llauna (3)

08001421C 1 Z Institut La Pineda (CMC) (1)

08033869C 1 Z Institut Pau Casals (CMC) (1)

08045471C 1 Institut Pompeu Fabra (1)

08046751C 1 Institut Ventura Gassol (3)

Municipi: 081940000 Sant Adrià de Besòs

Codi de centre NV CI Nom del centre

08042101C 1 Institut Manuel Vázquez Montalbán (1)

08075384C 1 Z Institut Escola Sant Adrià del Besòs (CMC)

Municipi: 082450000 Santa Coloma de Gramenet

Codi de centre NV CI Nom del centre

08059329C 1 Institut Can Peixauet (1)

08037176C 1 Z Institut La Bastida (CMC) (1)

08034643C 1 Institut Les Vinyes (1)

08053078C 1 Institut Numància (1)

08028047C 1 Institut Puig Castellar (1)

08056985C 1 Institut Ramon Berenguer IV (3)

08034001C 1 Z Institut Terra Roja (CMC) (2)

08035325C 1 Institut Torrent de les Bruixes (2)

Zona de desplaçament: 081017 L'Hospitalet de Llobregat

Municipi: 081010000 L'Hospitalet de Llobregat

Codi de centre NV CI Nom del centre

08035258C 1 Institut Apel·les Mestres (1)

08019411C 1 Institut Bellvitge (1)

08052918C 1 Institut Bisbe Berenguer (1)

08056109C 1 Institut Can Vilumara (1)

08051264C 1 Z Institut Eduard Fontserè (CMC) (1)

08052921C 1 Z Institut Eugeni d'Ors (CMC) (1)

08045070C 1 Z Institut Europa (CMC) (1)

08019371C 1 Z Institut Llobregat (CMC) (1)

08039069C 1 Z Institut Margarida Xirgu (CMC) (2)

08033912C 1 Institut Mercè Rodoreda (1)

08019319C 1 Z Institut Pedraforca (CMC) (1)

08019401C 1 Institut Provençana (1)

08055944C 1 Z Institut Rubió i Ors (CMC) (1)

08019307C 1 Institut Santa Eulàlia (1)

08019320C 1 Institut Torras i Bages (1)

Zona de desplaçament: 083077 Vilanova i la Geltrú

Municipi: 080430000 Canyelles

Codi de centre NV CI Nom del centre

08073961C 1 Sec. d'Institut Pla del Bosc

Municipi: 080740000 Cubelles

Codi de centre NV CI Nom del centre

08057230C 1 Institut Cubelles (1)

08067648C 1 Institut Les Vinyes (1)

Municipi: 082270000 Sant Martí Sarroca

Codi de centre NV CI Nom del centre

08065329C 1 Sec. d'Institut de l'Alt Foix (1)

Municipi: 082310000 Sant Pere de Ribes

Codi de centre NV CI Nom del centre

08047467C 1 Institut Alexandre Galí (1)

08042056C 1 Institut Can Puig (1)

08063904C 1 Institut Montgròs (1)

08065342C 1 Sec. d'Institut Xaloc (2)

Municipi: 082360000 Sant Quintí de Mediona

Codi de centre NV CI Nom del centre

08071317C 1 Institut Vall del Mediona (1)

Municipi: 082400000 Sant Sadurní d'Anoia

Codi de centre NV CI Nom del centre

08071238C 1 Institut Escola Jacint Verdaguer (1)

Municipi: 082510000 Santa Margarida i els Monjos

Codi de centre NV CI Nom del centre

08053091C 1 Institut El Foix (1)

Municipi: 082700000 Sitges

Codi de centre NV CI Nom del centre

08043981C 1 Institut Joan Ramon Benaprès (1)

08061014C 1 Institut Vinyet (1)

Municipi: 083050000 Vilafranca del Penedès

Codi de centre NV CI Nom del centre

08035362C 1 Institut Alt Penedès (1)

08031459C 1 Institut Eugeni d'Ors (1)

08046736C 1 Institut Milà i Fontanals (1)

08064970C 1 Institut Nou de Vilafranca del Penedès (2)

Municipi: 083070000 Vilanova i la Geltrú

Codi de centre NV CI Nom del centre

08065354C 1 Institut Baix a mar (1)

08045653C 1 Institut Dolors Mallafrè i Ros (1)

08031681C 1 Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas (1)

08043693C 1 Institut Joaquim Mir (1)

08031711C 1 Institut Manuel de Cabanyes (1)

Serveis Territorials al Baix Llobregat

Zona de desplaçament: 080737 Cornellà de Llobregat

Municipi: 080730000 Cornellà de Llobregat

Codi de centre NV CI Nom del centre

08073031C 1 Institut de Cornellà

08016781C 1 Z Institut Esteve Terradas i Illa (CMC) (1)

08016793C 1 Institut Francesc Macià (1)

08033900C 1 Institut Joan Miró (1)

08059688C 1 Z Institut Maria Aurèlia Capmany (CMC) (1)

08035143C 1 Z Institut Miquel Martí i Pol (CMC) (1)

Municipi: 080770000 Esplugues de Llobregat

Codi de centre NV CI Nom del centre

08017153C 1 Z Institut Joanot Martorell (CMC) (1)

08046657C 1 Institut Joaquim Blume (1)

08041374C 1 Institut La Mallola (3)

08017131C 1 Institut Severo Ochoa (1)

Municipi: 082000000 Sant Boi de Llobregat

Codi de centre NV CI Nom del centre

08025605C 1 Z Institut Camps Blancs (CMC) (1)

08047509C 1 Institut Ítaca (1)

08025654C 1 Institut Joaquim Rubió i Ors (1)

08043681C 1 Institut Marianao (3)

08033961C 1 Institut Rafael Casanova (3)

Municipi: 082110000 Sant Feliu de Llobregat

Codi de centre NV CI Nom del centre

08041519C 1 Institut Martí Dot (1)

08026397C 1 Institut Olorda (1)

Municipi: 082170000 Sant Joan Despí

Codi de centre NV CI Nom del centre

08026683C 1 Institut Francesc Ferrer i Guàrdia (1)

08033973C 1 Institut Jaume Salvador i Pedrol (2)

Municipi: 082210000 Sant Just Desvern

Codi de centre NV CI Nom del centre

08033985C 1 Institut de Sant Just Desvern (1)

Municipi: 082440000 Santa Coloma de Cervelló

Codi de centre NV CI Nom del centre

08063229C 1 Sec. d'Institut Montpedrós (1)

Zona de desplaçament: 081147 Martorell

Municipi: 080010000 Abrera

Codi de centre NV CI Nom del centre

08045689C 1 Institut Voltrera (1)

Municipi: 080690000 Collbató

Codi de centre NV CI Nom del centre

08063801C 1 Sec. d'Institut de Collbató (1)

Municipi: 080760000 Esparreguera

Codi de centre NV CI Nom del centre

08040540C 1 Institut El Cairat (1)

08053285C 1 Institut El Castell (3)

Municipi: 080910000 Gelida

Codi de centre NV CI Nom del centre

08035246C 1 Institut Gelida (1)

Municipi: 081140000 Martorell

Codi de centre NV CI Nom del centre

08073077C 1 Sec. d'Institut de Martorell (1)

08037152C 1 Z Institut Joan Oró (CMC) (3)

08020620C 1 Institut Pompeu Fabra (1)

Municipi: 081190000 Masquefa

Codi de centre NV CI Nom del centre

08060514C 1 Institut de Masquefa (1)

Municipi: 081470000 Olesa de Montserrat

Codi de centre NV CI Nom del centre

08063813C 1 Institut Creu de Saba (3)

08043978C 1 Z Institut Daniel Blanxart i Pedrals (CMC) (1)

Municipi: 081610000 Piera

Codi de centre NV CI Nom del centre

08047820C 1 Institut Guinovarda (1)

08063746C 1 Sec. d'Institut Salvador Claramunt (2)

Municipi: 081960000 Sant Andreu de la Barca

Codi de centre NV CI Nom del centre

08064921C 1 Institut de Sant Andreu (3)

08043671C 1 Institut El Palau (1)

08053315C 1 Institut Montserrat Roig (3)

Municipi: 082080000 Sant Esteve Sesrovires

Codi de centre NV CI Nom del centre

08061129C 1 Institut Montserrat Colomer (1)

Zona de desplaçament: 082637 Sant Vicenç dels Horts

Municipi: 080680000 Cervelló

Codi de centre NV CI Nom del centre

08067144C 1 Sec. d'Institut de Cervelló (2)

Municipi: 080720000 Corbera de Llobregat

Codi de centre NV CI Nom del centre

08064003C 1 Institut Can Margarit (1)

08045859C 1 Institut de Corbera de Llobregat (2)

Municipi: 081230000 Molins de Rei

Codi de centre NV CI Nom del centre

08034217C 1 Institut Bernat el Ferrer (1)

08021430C 1 Institut Lluís de Requesens (1)

Municipi: 081570000 Pallejà

Codi de centre NV CI Nom del centre

08053297C 1 Institut de Pallejà (1)

Municipi: 082630000 Sant Vicenç dels Horts

Codi de centre NV CI Nom del centre

08034011C 1 Institut Frederic Mompou (1)

08053340C 1 Z Institut Gabriela Mistral (CMC) (3)

Municipi: 082890000 Torrelles de Llobregat

Codi de centre NV CI Nom del centre

08061361C 1 Sec. d'Institut Torrelles de Llobregat (3)

Municipi: 082950000 Vallirana

Codi de centre NV CI Nom del centre

08044570C 1 Institut Vall d'Arús (1)

Zona de desplaçament: 083017 Viladecans

Municipi: 080200000 Begues

Codi de centre NV CI Nom del centre

08064908C 1 Sec. d'Institut Begues (1)

Municipi: 080560000 Castelldefels

Codi de centre NV CI Nom del centre

08064911C 1 Institut de Castelldefels (3)

08045537C 1 Institut Josep Lluís Sert (1)

08040539C 1 Institut Les Marines (1)

08047480C 1 Institut Mediterrània (1)

Municipi: 080890000 Gavà

Codi de centre NV CI Nom del centre

08017530C 1 Institut de Bruguers (1)

08041866C 1 Institut El Calamot (1)

Municipi: 081690000 El Prat de Llobregat

Codi de centre NV CI Nom del centre

08023131C 1 Z Institut Baldiri Guilera (CMC) (1)

08071691C 1 Z Institut Escola del Prat (CMC) (2)

08054198C 1 Institut Estany de la Ricarda (1)

08031836C 1 Institut Illa dels Banyols (3)

08047492C 1 Z Institut Ribera Baixa (CMC) (3)

08074631C 1 Institut Ribera Baixa II (3)

08043589C 1 Institut Salvador Dalí (1)

Municipi: 083010000 Viladecans

Codi de centre NV CI Nom del centre

08034621C 1 Institut de Sales (1)

08068495C 1 Institut de Viladecans (1)

08053364C 1 Z Institut Josep Mestres i Busquets (CMC) (1)

08045860C 1 Institut Miramar (1)

08031228C 1 Institut Torre Roja (3)

Serveis Territorials al Vallès Occidental

Zona de desplaçament: 082667 Cerdanyola del Vallès

Municipi: 089040000 Badia del Vallès

Codi de centre NV CI Nom del centre

08042342C 1 Institut de Badia del Vallès (1)

08034035C 1 Institut Federica Montseny (3)

Municipi: 082520000 Barberà del Vallès

Codi de centre NV CI Nom del centre

08045562C 1 Institut Can Planas

08075281C 1 Institut de Barberà del Vallès

08035349C 1 Institut La Romànica (1)

Municipi: 082660000 Cerdanyola del Vallès

Codi de centre NV CI Nom del centre

08045549C 1 Institut Banús (1)

08031757C 1 Institut Forat del Vent (1)

08053157C 1 Institut Gorgs (1)

08044715C 1 Institut Jaume Mimó (1)

08043504C 1 Institut Pere Calders (3)

Municipi: 081250000 Montcada i Reixac

Codi de centre NV CI Nom del centre

08044533C 1 Institut La Ferreria (1)

08054174C 1 Z Institut La Ribera (CMC) (1)

08021788C 1 Institut Montserrat Miró i Vila (3)

Municipi: 081800000 Ripollet

Codi de centre NV CI Nom del centre

08054186C 1 Institut Can Mas (1)

08037206C 1 Institut Lluís Companys (1)

08035295C 1 Institut Palau Ausit (1)

Municipi: 082600000 Santa Perpètua de Mogoda

Codi de centre NV CI Nom del centre

08045021C 1 Institut Estela Ibèrica (1)

08053236C 1 Institut Rovira-Forns (1)

Zona de desplaçament: 081847 Rubí

Municipi: 080540000 Castellbisbal

Codi de centre NV CI Nom del centre

08053145C 1 Institut Castellbisbal (1)

08067594C 1 Institut Escola Les Vinyes (1)

Municipi: 081840000 Rubí

Codi de centre NV CI Nom del centre

08035301C 1 Institut Duc de Montblanc (1)

08036330C 1 Institut J.V. Foix (3)

08053182C 1 Institut La Serreta (1)

08043668C 1 Institut L'Estatut (1)

08072401C 1 Institut Torrent dels Alous (2)

Municipi: 082050000 Sant Cugat del Vallès

Codi de centre NV CI Nom del centre

08046670C 1 Institut Angeleta Ferrer i Sensat (1)

08031873C 1 Institut Arnau Cadell (1)

08046694C 1 Institut Centre d'Alt Rendiment Esportiu (1)

08054873C 1 Institut Joaquima Pla i Farreras (1)

08031861C 1 Institut Leonardo da Vinci

Municipi: 082380000 Sant Quirze del Vallès

Codi de centre NV CI Nom del centre

08067211C 1 Institut Salas i Xandri

08047583C 1 Institut Sant Quirze del Vallès (1)

Zona de desplaçament: 081877 Sabadell

Municipi: 080510000 Castellar del Vallès

Codi de centre NV CI Nom del centre

08046682C 1 Institut de Castellar (3)

08058520C 1 Institut Puig de la Creu (1)

Municipi: 081560000 Palau-solità i Plegamans

Codi de centre NV CI Nom del centre

08045306C 1 Institut Ramon Casas i Carbó (1)

Municipi: 081670000 Polinyà

Codi de centre NV CI Nom del centre

08053170C 1 Institut Polinyà (1)

Municipi: 081870000 Sabadell

Codi de centre NV CI Nom del centre

08039203C 1 Z Institut Agustí Serra i Fontanet (CMC) (1)

08024765C 1 Institut Arraona (1)

08024893C 1 Institut Castellarnau (1)

08024741C 1 Institut Escola Industrial (1)

08024881C 1 Institut Ferran Casablancas (1)

08034591C 1 Institut Joan Oliver (1)

08053212C 1 Z Institut Jonqueres (CMC) (1)

08074410C 1 Z Institut La Serra (CMC)

08053224C 1 Z Institut Les Termes (CMC) (1)

08053200C 1 Z Institut Miquel Crusafont i Pairó (CMC) (1)

08024871C 1 Institut Pau Vila (3)

08046669C 1 Z Institut Ribot i Serra (CMC) (1)

08044624C 1 Institut Sabadell (1)

08042020C 1 Institut Vallès (1)

Municipi: 082670000 Sentmenat

Codi de centre NV CI Nom del centre

08053248C 1 Institut de Sentmenat (1)

Zona de desplaçament: 082797 Terrassa

Municipi: 081200000 Matadepera

Codi de centre NV CI Nom del centre

08053169C 1 Institut Matadepera (1)

Municipi: 082790000 Terrassa

Codi de centre NV CI Nom del centre

08031770C 1 Institut Can Jofresa (1)

08071196C 1 Institut Can Roca (2)

08053251C 1 Z Institut Cavall Bernat (CMC) (1)

08030339C 1 Institut de Terrassa (1)

08024777C 1 Institut Egara (1)

08030340C 1 Z Institut Investigador Blanxart (CMC) (1)

08068537C 1 Z Institut Les Aimerigues (CMC)

08066437C 1 Z Institut Mont Perdut (CMC) (1)

08046724C 1 Institut Montserrat Roig (1)

08034059C 1 Z Institut Nicolau Copèrnic (CMC) (1)

08043516C 1 Z Institut Santa Eulàlia (CMC) (1)

08045011C 1 Institut Torre del Palau (1)

Municipi: 082910000 Vacarisses

Codi de centre NV CI Nom del centre

08061208C 1 Institut Vacarisses (1)

Municipi: 083000000 Viladecavalls

Codi de centre NV CI Nom del centre

08053261C 1 Institut de Viladecavalls (1)

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

Zona de desplaçament: 080967 Granollers

Municipi: 080050000 L'Ametlla del Vallès

Codi de centre NV CI Nom del centre

08054241C 1 Institut Eugeni Xammar (1)

Municipi: 080230000 Bigues i Riells

Codi de centre NV CI Nom del centre

08060915C 1 Institut Maria de Bell-lloc (1)

Municipi: 080330000 Caldes de Montbui

Codi de centre NV CI Nom del centre

08043486C 1 Institut Manolo Hugué (1)

08073651C 1 Institut Pic del Vent (1)

Municipi: 080410000 Canovelles

Codi de centre NV CI Nom del centre

08046864C 1 Institut Bellulla (1)

08072383C 1 Z Sec. d'Institut Domus d'Olivet (CMC) (2)

Municipi: 080860000 Les Franqueses del Vallès

Codi de centre NV CI Nom del centre

08065391C 1 Institut El Til·ler (1)

08052906C 1 Z Institut Lauro (CMC) (1)

Municipi: 080880000 La Garriga

Codi de centre NV CI Nom del centre

08035222C 1 Institut Manuel Blancafort

08035234C 1 Institut Vil·la Romana (1)

Municipi: 080960000 Granollers

Codi de centre NV CI Nom del centre

08017931C 1 Z Institut Antoni Cumella (CMC) (3)

08043644C 1 Institut Carles Vallbona (1)

08045628C 1 Institut Celestí Bellera (1)

08074801C 1 Institut de Granollers (2)

Municipi: 081070000 Lliçà d'Amunt

Codi de centre NV CI Nom del centre

08052955C 1 Institut de Lliçà (1)

08065408C 1 Institut Hipàtia d'Alexandria

Municipi: 081080000 Lliçà de Vall

Codi de centre NV CI Nom del centre

08058969C 1 Sec. d'Institut El Vern (1)

Municipi: 081810000 La Roca del Vallès

Codi de centre NV CI Nom del centre

08053030C 1 Institut de la Roca del Vallès (1)

Municipi: 082100000 Sant Feliu de Codines

Codi de centre NV CI Nom del centre

08060009C 1 Sec. d'Institut Manuel Carrasco i Formiguera (1)

Municipi: 089020000 Vilanova del Vallès

Codi de centre NV CI Nom del centre

08061038C 1 Institut de Vilanova del Vallès (1)

Zona de desplaçament: 081217 Mataró

Municipi: 080030000 Alella

Codi de centre NV CI Nom del centre

08046785C 1 Institut d'Alella (1)

Municipi: 080090000 Argentona

Codi de centre NV CI Nom del centre

08052876C 1 Institut d'Argentona (1)

Municipi: 080300000 Cabrils

Codi de centre NV CI Nom del centre

08062717C 1 Institut Cabrils (1)

Municipi: 080750000 Dosrius

Codi de centre NV CI Nom del centre

08062730C 1 Sec. d'Institut de Dosrius (2)

Municipi: 081180000 El Masnou

Codi de centre NV CI Nom del centre

08020826C 1 Institut Maremar (1)

08020838C 1 Institut Mediterrània (1)

Municipi: 081210000 Mataró

Codi de centre NV CI Nom del centre

08021260C 1 Institut Alexandre Satorras (1)

08021302C 1 Institut Damià Campeny (1)

08052979C 1 Z Institut Josep Puig i Cadafalch (CMC) (3)

08046797C 1 Z Institut Laia l'Arquera (CMC) (1)

08046748C 1 Z Institut Thos i Codina (CMC) (2)

Municipi: 081260000 Montgat

Codi de centre NV CI Nom del centre

08045677C 1 Institut Thalassa (1)

Municipi: 082300000 Premià de Dalt

Codi de centre NV CI Nom del centre

08053017C 1 Institut Valerià Pujol i Bosch (1)

Municipi: 081720000 Premià de Mar

Codi de centre NV CI Nom del centre

08072255C 1 Institut Premià de Mar (1)

Municipi: 081970000 Sant Andreu de Llavaneres

Codi de centre NV CI Nom del centre

08046852C 1 Institut Llavaneres (1)

Municipi: 082640000 Sant Vicenç de Montalt

Codi de centre NV CI Nom del centre

08062808C 1 Institut Esteve Albert (1)

Municipi: 082810000 Teià

Codi de centre NV CI Nom del centre

08061117C 1 Sec. d'Institut Turó d'en Baldiri (1)

Municipi: 082820000 Tiana

Codi de centre NV CI Nom del centre

08062857C 1 Sec. d'Institut Tiana

Municipi: 082140000 Vilassar de Dalt

Codi de centre NV CI Nom del centre

08040564C 1 Institut Jaume Almera (3)

Municipi: 082190000 Vilassar de Mar

Codi de centre NV CI Nom del centre

08057254C 1 Institut Pere Ribot (1)

08046803C 1 Institut Vilatzara (1)

Zona de desplaçament: 081247 Mollet del Vallès

Municipi: 081050000 La Llagosta

Codi de centre NV CI Nom del centre

08043656C 1 Institut Marina

Municipi: 081240000 Mollet del Vallès

Codi de centre NV CI Nom del centre

08065411C 1 Institut Aiguaviva (1)

08021594C 1 Z Institut de Mollet del Vallès (CMC) (1)

08054034C 1 Institut Gallecs (1)

08021600C 1 Institut Vicenç Plantada (1)

Municipi: 081350000 Montmeló

Codi de centre NV CI Nom del centre

08052980C 1 Institut Montmeló (1)

Municipi: 081360000 Montornès del Vallès

Codi de centre NV CI Nom del centre

08065421C 1 Institut Marta Mata (1)

08042093C 1 Z Institut Vinyes Velles (CMC) (3)

Municipi: 081590000 Parets del Vallès

Codi de centre NV CI Nom del centre

08065433C 1 Sec. d'Institut La Sínia (2)

08044612C 1 Institut Torre de Malla (1)

Municipi: 082090000 Sant Fost de Campsentelles

Codi de centre NV CI Nom del centre

08047479C 1 Institut Alba del Vallès (1)

Zona de desplaçament: 081637 Pineda de Mar

Municipi: 080060000 Arenys de Mar

Codi de centre NV CI Nom del centre

08035155C 1 Institut Els Tres Turons (1)

Municipi: 080070000 Arenys de Munt

Codi de centre NV CI Nom del centre

08034187C 1 Institut Domènec Perramon (1)

Municipi: 080350000 Calella

Codi de centre NV CI Nom del centre

08015171C 1 Institut Bisbe Sivilla (1)

Municipi: 080400000 Canet de Mar

Codi de centre NV CI Nom del centre

08045641C 1 Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

08072978C 1 Sec. d'Institut Sunsi Móra (2)

Municipi: 081100000 Malgrat de Mar

Codi de centre NV CI Nom del centre

08045665C 1 Institut Ramon Turró i Darder (1)

Municipi: 081550000 Palafolls

Codi de centre NV CI Nom del centre

08061099C 1 Institut Font del Ferro (1)

Municipi: 081630000 Pineda de Mar

Codi de centre NV CI Nom del centre

08065366C 1 Institut de Pineda de Mar (1)

08052992C 1 Institut Euclides (3)

08047832C 1 Institut Joan Coromines (3)

Municipi: 082350000 Sant Pol de Mar

Codi de centre NV CI Nom del centre

08073028C 1 Institut de Sant Pol de Mar (2)

Municipi: 082840000 Tordera

Codi de centre NV CI Nom del centre

08073843C 1 Institut de Tordera (1)

08044983C 1 Institut Lluís Companys (1)

Zona de desplaçament: 082027 Sant Celoni

Municipi: 080460000 Cardedeu

Codi de centre NV CI Nom del centre

08036391C 1 Institut Arquitecte Manuel Raspall (1)

08054401C 1 Institut El Sui (1)

08062729C 1 Institut Pla Marcell (1)

Municipi: 081060000 Llinars del Vallès

Codi de centre NV CI Nom del centre

08044594C 1 Institut Giola (1)

Municipi: 082020000 Sant Celoni

Codi de centre NV CI Nom del centre

08034606C 1 Institut Baix Montseny (1)

Municipi: 082070000 Sant Esteve de Palautordera

Codi de centre NV CI Nom del centre

08065469C 1 Sec. d'Institut Can Record (2)

Municipi: 082340000 Sant Pere de Vilamajor

Codi de centre NV CI Nom del centre

08062791C 1 Institut Vilamajor (1)

Municipi: 082590000 Santa Maria de Palautordera

Codi de centre NV CI Nom del centre

08070908C 1 Institut Escola La Tordera (2)

08053108C 1 Institut Reguissol (1)

Serveis Territorials a la Catalunya Central

Zona de desplaçament: 080227 Berga

Municipi: 080160000 Bagà

Codi de centre NV CI Nom del centre

08052891C 1 Institut L'Alt Berguedà (1)

Municipi: 080220000 Berga

Codi de centre NV CI Nom del centre

08014693C 1 Institut Guillem de Berguedà (1)

08064830C 1 Sec. d'Institut Serra de Noet (1)

Municipi: 080920000 Gironella

Codi de centre NV CI Nom del centre

08044971C 1 Institut Pere Fontdevila (1)

Municipi: 081750000 Puig-reig

Codi de centre NV CI Nom del centre

08052207C 1 Institut de Puig-reig (1)

Zona de desplaçament: 081027 Igualada

Municipi: 080310000 Calaf

Codi de centre NV CI Nom del centre

08043395C 1 Institut Alexandre de Riquer (1)

Municipi: 080440000 Capellades

Codi de centre NV CI Nom del centre

08046645C 1 Institut Molí de la Vila (1)

Municipi: 081020000 Igualada

Codi de centre NV CI Nom del centre

08073193C 1 Institut Badia i Margarit

08047364C 1 Institut Joan Mercader (1)

08019654C 1 Institut Milà i Fontanals (1)

08019630C 1 Institut Pere Vives i Vich (1)

Municipi: 082500000 Santa Margarida de Montbui

Codi de centre NV CI Nom del centre

08053352C 1 Z Institut Montbui (CMC) (1)

Municipi: 082920000 Vallbona d'Anoia

Codi de centre NV CI Nom del centre

08065019C 1 Sec. d'Institut de Vallbona d'Anoia (1)

Municipi: 083020000 Vilanova del Camí

Codi de centre NV CI Nom del centre

08044168C 1 Institut Pla de les Moreres (1)

Zona de desplaçament: 081137 Manresa

Municipi: 080100000 Artés

Codi de centre NV CI Nom del centre

08046876C 1 Institut Miquel Bosch i Jover (1)

Municipi: 080470000 Cardona

Codi de centre NV CI Nom del centre

08042330C 1 Institut Sant Ramon (3)

Municipi: 080530000 Castellbell i el Vilar

Codi de centre NV CI Nom del centre

08068616C 1 Sec. d'Institut Bages Sud (1)

Municipi: 081130000 Manresa

Codi de centre NV CI Nom del centre

08065330C 1 Institut Cal Gravat (1)

08046761C 1 Z Institut Guillem Catà (CMC) (1)

08020462C 1 Institut Lacetània (1)

08020474C 1 Z Institut Lluís de Peguera (CMC) (1)

08033924C 1 Institut Pius Font i Quer (1)

Municipi: 081380000 Moià

Codi de centre NV CI Nom del centre

08044600C 1 Institut Moianès (1)

Municipi: 081400000 Navarcles

Codi de centre NV CI Nom del centre

08059524C 1 Sec. d'Institut de Navarcles (1)

Municipi: 081410000 Navàs

Codi de centre NV CI Nom del centre

08072188C 1 Institut Escola Sant Jordi (1)

Municipi: 081910000 Sallent

Codi de centre NV CI Nom del centre

08047376C 1 Institut Llobregat (1)

Municipi: 082130000 Sant Fruitós de Bages

Codi de centre NV CI Nom del centre

08053054C 1 Institut Gerbert d'Aurillac (1)

Municipi: 082180000 Sant Joan de Vilatorrada

Codi de centre NV CI Nom del centre

08066322C 1 Sec. d'Institut Cardener (2)

08035313C 1 Institut Quercus (1)

Municipi: 082620000 Sant Vicenç de Castellet

Codi de centre NV CI Nom del centre

08046840C 1 Institut Castellet (1)

Municipi: 081920000 Santpedor

Codi de centre NV CI Nom del centre

08053111C 1 Institut d'Auro (1)

Municipi: 082740000 Súria

Codi de centre NV CI Nom del centre

08042044C 1 Institut Mig-Món (1)

Zona de desplaçament: 252077 Solsona

Municipi: 251490000 Oliana

Codi de centre NV CI Nom del centre

25006471C 1 Institut Aubenç (1)

Municipi: 251930000 Sant Llorenç de Morunys

Codi de centre NV CI Nom del centre

25008248C 1 Sec. d'Institut de Sant Llorenç de Morunys

Municipi: 252070000 Solsona

Codi de centre NV CI Nom del centre

25005454C 1 Institut Francesc Ribalta (2)

Zona de desplaçament: 082987 Vic

Municipi: 080370000 Calldetenes

Codi de centre NV CI Nom del centre

08063837C 1 Sec. d'Institut Les Margues (1)

Municipi: 080640000 Castellterçol

Codi de centre NV CI Nom del centre

08071214C 1 Institut Escola Castellterçol (1)

Municipi: 080670000 Centelles

Codi de centre NV CI Nom del centre

08044569C 1 Institut Pere Barnils (1)

Municipi: 081000000 Gurb

Codi de centre NV CI Nom del centre

08068380C 1 Sec. d'Institut Gurb (1)

Municipi: 081120000 Manlleu

Codi de centre NV CI Nom del centre

08040552C 1 Z Institut Antoni Pous i Argila (CMC) (1)

08072176C 1 Z Sec. d'Institut del Ter (CMC) (1)

Municipi: 081170000 Les Masies de Voltregà

Codi de centre NV CI Nom del centre

08060976C 1 Institut del Voltreganès (1)

Municipi: 081710000 Prats de Lluçanès

Codi de centre NV CI Nom del centre

08053005C 1 Institut Castell de Quer (1)

Municipi: 081830000 Roda de Ter

Codi de centre NV CI Nom del centre

08053042C 1 Institut Miquel Martí i Pol (1)

Municipi: 082370000 Sant Quirze de Besora

Codi de centre NV CI Nom del centre

08058428C 1 Sec. d'Institut Bisaura (2)

Municipi: 082780000 Taradell

Codi de centre NV CI Nom del centre

08053121C 1 Institut Taradell (1)

Municipi: 082830000 Tona

Codi de centre NV CI Nom del centre

08054277C 1 Institut de Tona (1)

Municipi: 082850000 Torelló

Codi de centre NV CI Nom del centre

08058404C 1 Institut Cirviànum de Torelló (1)

08075256C 1 Institut Escola Marta Mata (1)

Municipi: 082980000 Vic

Codi de centre NV CI Nom del centre

08031022C 1 Institut de Vic (1)

08031034C 1 Institut Jaume Callís (1)

08062870C 1 Z Institut La Plana (CMC) (1)

Serveis Territorials a Girona

Zona de desplaçament: 170237 Blanes

Municipi: 170230000 Blanes

Codi de centre NV CI Nom del centre

17000551C 1 Institut Sa Palomera (1)

17005731C 1 Institut S'Agulla (2)

17005662C 1 Institut Serrallarga (1)

Municipi: 170950000 Lloret de Mar

Codi de centre NV CI Nom del centre

17009898C 1 Institut Escola Lloret de Mar (1)

17005911C 1 Z Institut Ramon Coll i Rodés (CMC) (1)

17006770C 1 Z Institut Rocagrossa (CMC) (1)

Municipi: 171030000 Maçanet de la Selva

Codi de centre NV CI Nom del centre

17008951C 1 Z Sec. d'Institut Maçanet de la Selva (CMC) (1)

Municipi: 172020000 Tossa de Mar

Codi de centre NV CI Nom del centre

17006812C 1 Institut de Tossa de Mar (1)

Municipi: 172130000 Vidreres

Codi de centre NV CI Nom del centre

17006824C 1 Institut Vidreres (1)

Zona de desplaçament: 170667 Figueres

Municipi: 170320000 Cadaqués

Codi de centre NV CI Nom del centre

17006678C 1 Sec. d'Institut Cap de Creus (1)

Municipi: 170470000 Castelló d'Empúries

Codi de centre NV CI Nom del centre

17006083C 1 Institut Castelló d'Empúries (1)

17008729C 1 Sec. d'Institut Castelló d'Empúries (1)

Municipi: 170660000 Figueres

Codi de centre NV CI Nom del centre

17004438C 1 Z Institut Alexandre Deulofeu (CMC) (1)

17005649C 1 Z Institut Cendrassos (CMC) (1)

17001221C 1 Z Institut Narcís Monturiol (CMC) (1)

17007609C 1 Z Institut Olivar Gran (CMC) (1)

17001218C 1 Z Institut Ramon Muntaner (CMC) (1)

Municipi: 170860000 La Jonquera

Codi de centre NV CI Nom del centre

17006745C 1 Institut de La Jonquera (1)

Municipi: 170920000 Llançà

Codi de centre NV CI Nom del centre

17006769C 1 Institut de Llançà (1)

Municipi: 171520000 Roses

Codi de centre NV CI Nom del centre

17005364C 1 Z Institut Cap Norfeu (CMC) (1)

17006851C 1 Z Institut Illa de Rodes (CMC) (1)

Municipi: 172210000 Vilafant

Codi de centre NV CI Nom del centre

17008390C 1 Institut de Vilafant (1)

Zona de desplaçament: 170797 Girona

Municipi: 170070000 Amer

Codi de centre NV CI Nom del centre

17004578C 1 Institut Castell d'Estela (1)

Municipi: 170080000 Anglès

Codi de centre NV CI Nom del centre

17004487C 1 Institut Rafael Campalans (1)

Municipi: 170150000 Banyoles

Codi de centre NV CI Nom del centre

17000330C 1 Institut Josep Brugulat (1)

17000305C 1 Institut Pere Alsius i Torrent (1)

17006666C 1 Institut Pla de l'Estany (1)

Municipi: 170190000 Besalú

Codi de centre NV CI Nom del centre

17009801C 1 Institut Escola Salvador Vilarrasa (1)

Municipi: 170200000 Bescanó

Codi de centre NV CI Nom del centre

17009783C 1 Institut La Miquela (1)

Municipi: 170440000 Cassà de la Selva

Codi de centre NV CI Nom del centre

17005650C 1 Institut de Cassà de la Selva (2)

Municipi: 170490000 Celrà

Codi de centre NV CI Nom del centre

17006708C 1 Institut de Celrà (1)

Municipi: 170790000 Girona

Codi de centre NV CI Nom del centre

17005042C 1 Institut Carles Rahola i Llorens (1)

17010414C 1 Institut Ermessenda de Girona (1)

17001759C 1 Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona (1)

17001723C 1 Institut Jaume Vicens Vives (1)

17001735C 1 Institut Montilivi (1)

17004499C 1 Institut Narcís Xifra i Masmitjà (1)

17006939C 1 Institut Santa Eugènia (1)

17004530C 1 Institut Santiago Sobrequés i Vidal (1)

Municipi: 171550000 Salt

Codi de centre NV CI Nom del centre

17003203C 1 Z Institut Salvador Espriu (CMC) (1)

17008407C 1 Z Sec. d'Institut Salvador Sunyer i Aimeric (CMC) (1)

17005388C 1 Z Institut Vallvera (CMC) (1)

Municipi: 171630000 Sant Gregori

Codi de centre NV CI Nom del centre

17010189C 1 Institut Vall de Llémena (1)

Municipi: 172150000 Vilablareix

Codi de centre NV CI Nom del centre

17009205C 1 Institut de Vilablareix (1)

Zona de desplaçament: 171147 Olot

Municipi: 170390000 Camprodon

Codi de centre NV CI Nom del centre

17006681C 1 Sec. d'Institut Germans Vila-Riera (1)

Municipi: 171140000 Olot

Codi de centre NV CI Nom del centre

17005893C 1 Institut Bosc de la Coma (1)

17002399C 1 Institut La Garrotxa (1)

17002387C 1 Institut Montsacopa (1)

Municipi: 171450000 Ribes de Freser

Codi de centre NV CI Nom del centre

17006794C 1 Sec. d'Institut Joan Triadú (1)

Municipi: 171470000 Ripoll

Codi de centre NV CI Nom del centre

17005704C 1 Institut Abat Oliba (1)

Municipi: 171670000 Sant Joan de les Abadesses

Codi de centre NV CI Nom del centre

17009813C 1 Institut Escola Sant Joan de les Abadesses (2)

Zona de desplaçament: 171177 Palafrugell

Municipi: 170220000 La Bisbal d'Empordà

Codi de centre NV CI Nom del centre

17007300C 1 Institut La Bisbal (1)

Municipi: 170620000 L'Escala

Codi de centre NV CI Nom del centre

17005251C 1 Institut El Pedró (1)

Municipi: 171170000 Palafrugell

Codi de centre NV CI Nom del centre

17002557C 1 Z Institut Baix Empordà (CMC) (1)

17002545C 1 Z Institut Frederic Martí i Carreras (CMC) (1)

Municipi: 171990000 Torroella de Montgrí

Codi de centre NV CI Nom del centre

17005923C 1 Institut Montgrí (1)

Municipi: 172110000 Verges

Codi de centre NV CI Nom del centre

17009795C 1 Institut Escola Francesc Cambó i Batlle (1)

Zona de desplaçament: 171607 Sant Feliu de Guíxols

Municipi: 170340000 Calonge

Codi de centre NV CI Nom del centre

17000706C 1 Institut Puig Cargol (1)

Municipi: 170480000 Castell-Platja d'Aro

Codi de centre NV CI Nom del centre

17006691C 1 Institut Ridaura (1)

Municipi: 170890000 Llagostera

Codi de centre NV CI Nom del centre

17006757C 1 Institut de Llagostera (1)

Municipi: 171180000 Palamós

Codi de centre NV CI Nom del centre

17005352C 1 Institut de Palamós (1)

Municipi: 171600000 Sant Feliu de Guíxols

Codi de centre NV CI Nom del centre

17003318C 1 Institut de Sant Feliu de Guíxols (1)

17003306C 1 Institut Sant Elm (1)

Zona de desplaçament: 170087 Santa Coloma de Farners

Municipi: 170090000 Arbúcies

Codi de centre NV CI Nom del centre

17006605C 1 Institut Montsoriu (1)

Municipi: 170330000 Caldes de Malavella

Codi de centre NV CI Nom del centre

17008651C 1 Sec. d'Institut de Caldes de Malavella (1)

Municipi: 170830000 Hostalric

Codi de centre NV CI Nom del centre

17006733C 1 Institut Vescomtat de Cabrera (1)

Municipi: 171460000 Riells i Viabrea

Codi de centre NV CI Nom del centre

17010037C 1 Sec. d'Institut El Bruc (1)

Municipi: 171640000 Sant Hilari Sacalm

Codi de centre NV CI Nom del centre

17004517C 1 Institut Anton Busquets i Punset (1)

Municipi: 171800000 Santa Coloma de Farners

Codi de centre NV CI Nom del centre

17005376C 1 Institut de Santa Coloma de Farners (1)

Municipi: 171930000 Sils

Codi de centre NV CI Nom del centre

17009308C 1 Sec. d'Institut de Sils (1)

Serveis Territorials a Lleida

Zona de desplaçament: 250347 Artesa de Segre

Municipi: 250340000 Artesa de Segre

Codi de centre NV CI Nom del centre

25005429C 1 Institut Els Planells (1)

Municipi: 251720000 Ponts

Codi de centre NV CI Nom del centre

25006574C 1 Institut de Ponts (1)

Zona de desplaçament: 250407 Balaguer

Municipi: 250400000 Balaguer

Codi de centre NV CI Nom del centre

25005727C 1 Institut Almatà

25000833C 1 Z Institut Ciutat de Balaguer (CMC) (1)

Municipi: 250470000 Bellcaire d'Urgell

Codi de centre NV CI Nom del centre

25007700C 1 Institut Ermengol IV (1)

Zona de desplaçament: 251207 Lleida

Municipi: 250110000 Alcarràs

Codi de centre NV CI Nom del centre

25007153C 1 Institut d'Alcarràs (3)

Municipi: 250190000 Almacelles

Codi de centre NV CI Nom del centre

25006483C 1 Institut Canigó (1)

Municipi: 250210000 Almenar

Codi de centre NV CI Nom del centre

25006227C 1 Institut d'Almenar (1)

Municipi: 251200000 Lleida

Codi de centre NV CI Nom del centre

25002799C 1 Institut Caparrella (1)

25010127C 1 Z Institut Castell dels Templers (CMC)

25006720C 1 Institut d'Hoteleria i Turisme (2)

25005442C 1 Institut Escola del Treball (1)

25002726C 1 Institut Guindàvols (1)

25002787C 1 Z Institut Joan Oró (CMC) (1)

25006495C 1 Institut Josep Lladonosa (1)

25009836C 1 Z Institut La Mitjana (CMC) (2)

25006513C 1 Institut Manuel de Montsuar (1)

25007189C 1 Z Institut Maria Rúbies (CMC) (3)

25002696C 1 Institut Marius Torres (3)

25006771C 1 Institut Ronda (1)

25002684C 1 Institut Samuel Gili i Gaya (1)

25006732C 1 Z Institut Torrevicens (CMC) (1)

Municipi: 252280000 Torrefarrera

Codi de centre NV CI Nom del centre

25009733C 1 Institut Joan Solà (2)

Zona de desplaçament: 251377 Mollerussa

Municipi: 250580000 Les Borges Blanques

Codi de centre NV CI Nom del centre

25006525C 1 Institut Josep Vallverdú

Municipi: 251370000 Mollerussa

Codi de centre NV CI Nom del centre

25007517C 1 Institut La Serra (1)

25003202C 1 Institut Mollerussa

25005582C 1 Z Institut Terres de Ponent (CMC)

Zona de desplaçament: 251737 El Pont de Suert

Municipi: 251730000 El Pont de Suert

Codi de centre NV CI Nom del centre

25006240C 1 Institut El Pont de Suert (1)

Zona de desplaçament: 252047 Seròs

Municipi: 251010000 La Granadella

Codi de centre NV CI Nom del centre

25007499C 1 Institut l'Olivera (2)

Municipi: 252040000 Seròs

Codi de centre NV CI Nom del centre

25007529C 1 Institut Seròs (3)

Zona de desplaçament: 252037 La Seu d'Urgell

Municipi: 171410000 Puigcerdà

Codi de centre NV CI Nom del centre

17005741C 1 Institut Pere Borrell (1)

Municipi: 252030000 La Seu d'Urgell

Codi de centre NV CI Nom del centre

25004188C 1 Institut Joan Brudieu (1)

25009186C 1 Institut La Valira (1)

Zona de desplaçament: 252097 Sort

Municipi: 250860000 Esterri d'Àneu

Codi de centre NV CI Nom del centre

25007025C 1 Sec. d'Institut Morelló (1)

Municipi: 252090000 Sort

Codi de centre NV CI Nom del centre

25006291C 1 Institut Hug Roger III (1)

Zona de desplaçament: 252177 Tàrrega

Municipi: 250030000 Agramunt

Codi de centre NV CI Nom del centre

25005260C 1 Institut Ribera del Sió (1)

Municipi: 250500000 Bellpuig

Codi de centre NV CI Nom del centre

25006598C 1 Institut Lo Pla d'Urgell (1)

Municipi: 250720000 Cervera

Codi de centre NV CI Nom del centre

25001311C 1 Institut Antoni Torroja (1)

25005685C 1 Institut La Segarra (1)

Municipi: 251100000 Guissona

Codi de centre NV CI Nom del centre

25007505C 1 Institut de Guissona (1)

Municipi: 252170000 Tàrrega

Codi de centre NV CI Nom del centre

25006781C 1 Institut Alfons Costafreda

25004498C 1 Institut Manuel de Pedrolo (1)

Zona de desplaçament: 252347 Tremp

Municipi: 251710000 La Pobla de Segur

Codi de centre NV CI Nom del centre

25008352C 1 Institut de La Pobla de Segur (3)

Municipi: 252340000 Tremp

Codi de centre NV CI Nom del centre

25006288C 1 Institut de Tremp (1)

Zona de desplaçament: 252437 Vielha e Mijaran

Municipi: 251210000 Les

Codi de centre NV CI Nom del centre

25006148C 2 Institut d'Ostalaria de Les-Val d'Aran

Municipi: 252430000 Vielha e Mijaran

Codi de centre NV CI Nom del centre

25006239C 2 Institut d'Aran (1)

Serveis Territorials a Tarragona

Zona de desplaçament: 430387 Cambrils

Municipi: 430380000 Cambrils

Codi de centre NV CI Nom del centre

43006654C 1 Institut Cambrils (1)

43007038C 1 Institut Escola d'Hoteleria i Turisme (1)

43010335C 1 Institut La Mar de la Frau (1)

43000779C 1 Institut Ramon Berenguer IV (1)

Municipi: 439050000 Salou

Codi de centre NV CI Nom del centre

43007543C 1 Institut Jaume I (1)

43010347C 1 Institut Marta Mata (1)

Municipi: 431620000 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Codi de centre NV CI Nom del centre

43007208C 1 Institut Berenguer d'Entença (1)

Municipi: 431710000 Vila-seca

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005972C 1 Institut Ramon Barbat i Miracle (1)

43008523C 1 Institut Vila-seca (1)

Zona de desplaçament: 431237 Reus

Municipi: 430310000 Les Borges del Camp

Codi de centre NV CI Nom del centre

43010578C 1 Institut Fontanelles (1)

Municipi: 430490000 Cornudella de Montsant

Codi de centre NV CI Nom del centre

43008699C 1 Sec. d'Institut Montsant (1)

Municipi: 430920000 Mont-roig del Camp

Codi de centre NV CI Nom del centre

43008638C 1 Institut Antoni Ballester (1)

Municipi: 431230000 Reus

Codi de centre NV CI Nom del centre

43002594C 1 Institut Baix Camp (1)

43007385C 1 Institut d'Horticultura i Jardineria (1)

43006678C 1 Institut Gabriel Ferrater i Soler (1)

43002570C 1 Z Institut Gaudí (CMC) (1)

43008444C 1 Z Institut Josep Tapiró (CMC) (1)

43007166C 1 Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

43012083C 1 Institut Escola Pi del Burgar (1)

43010852C 1 Z Institut Roseta Mauri (CMC) (1)

43002582C 1 Institut Salvador Vilaseca (1)

Municipi: 431290000 Riudoms

Codi de centre NV CI Nom del centre

43007658C 1 Institut Joan Guinjoan i Gispert (1)

Municipi: 431450000 La Selva del Camp

Codi de centre NV CI Nom del centre

43008511C 1 Institut Joan Puig i Ferreter (1)

Zona de desplaçament: 431487 Tarragona

Municipi: 439070000 La Canonja

Codi de centre NV CI Nom del centre

43008481C 1 Z Institut Collblanc (CMC) (1)

Municipi: 430430000 El Catllar

Codi de centre NV CI Nom del centre

43012812C 1 Institut Escola L'Agulla (2)

Municipi: 430470000 Constantí

Codi de centre NV CI Nom del centre

43007646C 1 Z Institut de Constantí (CMC) (1)

Municipi: 430950000 El Morell

Codi de centre NV CI Nom del centre

43008407C 1 Institut El Morell (1)

Municipi: 431000000 Els Pallaresos

Codi de centre NV CI Nom del centre

43010748C 1 Institut Els Pallaresos (1)

Municipi: 431480000 Tarragona

Codi de centre NV CI Nom del centre

43003641C 1 Institut Antoni de Martí i Franquès (1)

43009722C 1 Institut Cal·lípolis (1)

43006125C 1 Z Institut Campclar (CMC) (1)

43003653C 1 Institut Comte de Rius (1)

43005704C 1 Institut Francesc Vidal i Barraquer (1)

43006630C 1 Institut Pere Martell (2)

43003732C 1 Institut Pons d'Icart (1)

43008501C 1 Z Sec. d'Institut Pont del Diable (CMC) (1)

43008432C 1 Institut Sant Pere i Sant Pau (1)

43011479C 1 Institut Tarragona (3)

43008390C 1 Z Institut Torreforta (CMC) (1)

Zona de desplaçament: 431617 Valls

Municipi: 430050000 Alcover

Codi de centre NV CI Nom del centre

43009497C 1 Institut Fonts del Glorieta (1)

Municipi: 430540000 L'Espluga de Francolí

Codi de centre NV CI Nom del centre

43006617C 1 Institut Joan Amigó i Callau (1)

Municipi: 430860000 Montblanc

Codi de centre NV CI Nom del centre

43009187C 1 Institut Martí l'Humà (1)

Municipi: 431390000 Santa Coloma de Queralt

Codi de centre NV CI Nom del centre

43006708C 1 Institut Joan Segura i Valls (1)

Municipi: 431610000 Valls

Codi de centre NV CI Nom del centre

43004611C 1 Institut Jaume Huguet (1)

43004608C 1 Institut Narcís Oller (1)

43010608C 1 Institut Serra de Miramar

Zona de desplaçament: 431637 El Vendrell

Municipi: 430120000 Altafulla

Codi de centre NV CI Nom del centre

43009977C 1 Institut d'Altafulla (1)

Municipi: 430160000 L'Arboç

Codi de centre NV CI Nom del centre

43007580C 1 Institut de L'Arboç (1)

Municipi: 430280000 La Bisbal del Penedès

Codi de centre NV CI Nom del centre

43010414C 1 Institut Coster de la Torre (1)

Municipi: 430370000 Calafell

Codi de centre NV CI Nom del centre

43007257C 1 Institut Camí de Mar (1)

43010372C 1 Institut La Talaia (1)

Municipi: 430510000 Cunit

Codi de centre NV CI Nom del centre

43009850C 1 Institut Ernest Lluch i Martí (1)

Municipi: 431310000 Roda de Berà

Codi de centre NV CI Nom del centre

43011418C 1 Institut Roda de Barà

Municipi: 431530000 Torredembarra

Codi de centre NV CI Nom del centre

43007661C 1 Institut Ramon de la Torre (1)

43006952C 1 Institut Torredembarra (1)

Municipi: 431630000 El Vendrell

Codi de centre NV CI Nom del centre

43004803C 1 Institut Andreu Nin (1)

43004797C 1 Institut Baix Penedès (1)

43010189C 1 Institut Mediterrània (1)

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

Zona de desplaçament: 430047 Alcanar

Municipi: 430040000 Alcanar

Codi de centre NV CI Nom del centre

43007087C 1 Institut Sòl de Riu (1)

Municipi: 430440000 La Sénia

Codi de centre NV CI Nom del centre

43006681C 1 Institut de La Sénia (1)

Municipi: 431560000 Ulldecona

Codi de centre NV CI Nom del centre

43006496C 1 Institut Manuel Sales i Ferré (1)

Zona de desplaçament: 430147 Amposta

Municipi: 430140000 Amposta

Codi de centre NV CI Nom del centre

43010888C 1 Institut de Tecnificació (1)

43006101C 1 Institut Montsià (1)

43000329C 1 Institut Ramon Berenguer IV (1)

Municipi: 431360000 Sant Carles de la Ràpita

Codi de centre NV CI Nom del centre

43007221C 1 Institut Els Alfacs (1)

Municipi: 431380000 Santa Bàrbara

Codi de centre NV CI Nom del centre

43008456C 1 Institut Les Planes (1)

Zona de desplaçament: 430937 Móra d'Ebre

Municipi: 430220000 Batea

Codi de centre NV CI Nom del centre

43012113C 1 Institut Escola Mare de Déu del Portal (1)

Municipi: 430550000 Falset

Codi de centre NV CI Nom del centre

43006691C 1 Institut Priorat (1)

Municipi: 430600000 Flix

Codi de centre NV CI Nom del centre

43007233C 1 Institut de Flix (1)

Municipi: 430640000 Gandesa

Codi de centre NV CI Nom del centre

43006642C 1 Institut Terra Alta (1)

Municipi: 430930000 Móra d'Ebre

Codi de centre NV CI Nom del centre

43007129C 1 Institut Julio Antonio (1)

Municipi: 430940000 Móra la Nova

Codi de centre NV CI Nom del centre

43012289C 1 Institut Escola 3 d'Abril (1)

Zona de desplaçament: 431557 Tortosa

Municipi: 430130000 L'Ametlla de Mar

Codi de centre NV CI Nom del centre

43006976C 1 Institut Mare de Déu de la Candelera (1)

Municipi: 439030000 Camarles

Codi de centre NV CI Nom del centre

43008419C 1 Institut Camarles (1)

Municipi: 439010000 Deltebre

Codi de centre NV CI Nom del centre

43006964C 1 Institut de Deltebre (1)

Municipi: 431040000 El Perelló

Codi de centre NV CI Nom del centre

43007211C 1 Institut Blanca d'Anjou (1)

Municipi: 431330000 Roquetes

Codi de centre NV CI Nom del centre

43008420C 1 Institut Roquetes (1)

Municipi: 431550000 Tortosa

Codi de centre NV CI Nom del centre

43011170C 1 Institut Cristòfol Despuig (1)

43012307C 1 Institut Escola Daniel Mangrané (1)

43004441C 1 Institut de l'Ebre (1)

43004438C 1 Institut Joaquin Bau (1)

(1) Centre sense barreres arquitectòniques (amb rampes i ascensor o planta baixa)

(2) Centre que només disposa de rampes

(3) Centre que només disposa d'ascensor

NV= codi de nivell vernacle

Consorci d'Educació de Barcelona

Zona de desplaçament: 080197 Barcelona

Municipi: 080190000 Barcelona

Codi de centre NV Nom del centre

08061725C 1 EOI Barcelona III (1)

08062195C 1 EOI Barcelona IV (3)

08062201C 1 EOI Barcelona V (1)

08044511C 1 EOI Barcelona-Vall d'Hebron (1)

08038570C 1 EOI de Barcelona (1)

08072589C 1 EOI Guinardó (1)

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

Zona de desplaçament: 080157 Badalona

Municipi: 080150000 Badalona

Codi de centre NV Nom del centre

08053029C 1 EOI Badalona (1)

Municipi: 082450000 Santa Coloma de Gramenet

Codi de centre NV Nom del centre

08053443C 1 EOI Santa Coloma (1)

Zona de desplaçament: 081017 L'Hospitalet de Llobregat

Municipi: 081010000 L'Hospitalet de Llobregat

Codi de centre NV Nom del centre

08044582C 1 EOI de L'Hospitalet de LLobregat (1)

Zona de desplaçament: 083077 Vilanova i la Geltrú

Municipi: 083050000 Vilafranca del Penedès

Codi de centre NV Nom del centre

08065652C 1 EOI de l'Alt Penedès (1)

Municipi: 083070000 Vilanova i la Geltrú

Codi de centre NV Nom del centre

08062225C 1 EOI Garraf (1)

Serveis Territorials al Baix Llobregat

Zona de desplaçament: 080737 Cornellà de Llobregat

Municipi: 080730000 Cornellà de Llobregat

Codi de centre NV Nom del centre

08072607C 1 EOI de Cornellà de Llobregat (1)

Municipi: 080770000 Esplugues de Llobregat

Codi de centre NV Nom del centre

08054344C 1 EOI Esplugues (3)

Zona de desplaçament: 081147 Martorell

Municipi: 081140000 Martorell

Codi de centre NV Nom del centre

08062158C 1 EOI de Martorell (3)

Zona de desplaçament: 083017 Viladecans

Municipi: 081690000 El Prat de Llobregat

Codi de centre NV Nom del centre

08060538C 1 EOI del Prat de Llobregat (1)

Municipi: 083010000 Viladecans

Codi de centre NV Nom del centre

08066887C 1 EOI de Viladecans (2)

Serveis Territorials al Vallès Occidental

Zona de desplaçament: 081847 Rubí

Municipi: 081840000 Rubí

Codi de centre NV Nom del centre

08072590C 1 EOI de Rubí (1)

Municipi: 082050000 Sant Cugat del Vallès

Codi de centre NV Nom del centre

08062161C 1 EOI de Sant Cugat del Vallès

Zona de desplaçament: 081877 Sabadell

Municipi: 081870000 Sabadell

Codi de centre NV Nom del centre

08044636C 1 EOI de Sabadell (1)

Zona de desplaçament: 082797 Terrassa

Municipi: 082790000 Terrassa

Codi de centre NV Nom del centre

08053194C 1 EOI de Terrassa (1)

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

Zona de desplaçament: 080967 Granollers

Municipi: 080960000 Granollers

Codi de centre NV Nom del centre

08062213C 1 EOI Vallès Oriental (1)

Zona de desplaçament: 081217 Mataró

Municipi: 081210000 Mataró

Codi de centre NV Nom del centre

08052931C 1 EOI del Maresme (1)

Zona de desplaçament: 081247 Mollet del Vallès

Municipi: 081240000 Mollet del Vallès

Codi de centre NV Nom del centre

08066851C 1 EOI de Mollet del Vallès (3)

Zona de desplaçament: 081637 Pineda de Mar

Municipi: 080350000 Calella

Codi de centre NV Nom del centre

08074070C 1 EOI de Calella (1)

Serveis Territorials a la Catalunya Central

Zona de desplaçament: 080227 Berga

Municipi: 080220000 Berga

Codi de centre NV Nom del centre

08065664C 1 EOI del Berguedà (1)

Zona de desplaçament: 081027 Igualada

Municipi: 081020000 Igualada

Codi de centre NV Nom del centre

08062171C 1 EOI d'Igualada (1)

Zona de desplaçament: 081137 Manresa

Municipi: 081130000 Manresa

Codi de centre NV Nom del centre

08059551C 1 EOI de Manresa (1)

Zona de desplaçament: 082987 Vic

Municipi: 082980000 Vic

Codi de centre NV Nom del centre

08062183C 1 EOI Osona (1)

Serveis Territorials a Girona

Zona de desplaçament: 170237 Blanes

Municipi: 170230000 Blanes

Codi de centre NV Nom del centre

17008122C 1 EOI de Blanes

Zona de desplaçament: 170667 Figueres

Municipi: 170660000 Figueres

Codi de centre NV Nom del centre

17008134C 1 EOI de Figueres (1)

Zona de desplaçament: 170797 Girona

Municipi: 170150000 Banyoles

Codi de centre NV Nom del centre

17008821C 1 EOI de Banyoles

Municipi: 170790000 Girona

Codi de centre NV Nom del centre

17004852C 1 EOI de Girona (1)

Zona de desplaçament: 171147 Olot

Municipi: 171140000 Olot

Codi de centre NV Nom del centre

17007981C 1 EOI d'Olot (1)

Municipi: 171470000 Ripoll

Codi de centre NV Nom del centre

17008833C 1 EOI de Ripoll (1)

Zona de desplaçament: 171607 Sant Feliu de Guíxols

Municipi: 171600000 Sant Feliu de Guíxols

Codi de centre NV Nom del centre

17008110C 1 EOI de Sant Feliu de Guíxols

Serveis Territorials a Lleida

Zona de desplaçament: 251207 Lleida

Municipi: 251200000 Lleida

Codi de centre NV Nom del centre

25006252C 1 EOI de Lleida (1)

Zona de desplaçament: 252037 La Seu d'Urgell

Municipi: 252030000 La Seu d'Urgell

Codi de centre NV Nom del centre

25008558C 1 EOI de La Seu d'Urgell (1)

Zona de desplaçament: 252177 Tàrrega

Municipi: 252170000 Tàrrega

Codi de centre NV Nom del centre

25008546C 1 EOI de Tàrrega (2)

Serveis Territorials a Tarragona

Zona de desplaçament: 430387 Cambrils

Municipi: 439050000 Salou

Codi de centre NV Nom del centre

43011200C 1 EOI de Salou

Zona de desplaçament: 431237 Reus

Municipi: 431230000 Reus

Codi de centre NV Nom del centre

43009710C 1 EOI de Reus

Zona de desplaçament: 431487 Tarragona

Municipi: 431480000 Tarragona

Codi de centre NV Nom del centre

43006940C 1 EOI de Tarragona (1)

Zona de desplaçament: 431617 Valls

Municipi: 431610000 Valls

Codi de centre NV Nom del centre

43010670C 1 EOI de Valls

Zona de desplaçament: 431637 El Vendrell

Municipi: 431630000 El Vendrell

Codi de centre NV Nom del centre

43010037C 1 EOI del Vendrell (1)

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

Zona de desplaçament: 430147 Amposta

Municipi: 430140000 Amposta

Codi de centre NV Nom del centre

43010669C 1 EOI d'Amposta (1)

Zona de desplaçament: 430937 Móra d'Ebre

Municipi: 430930000 Móra d'Ebre

Codi de centre NV Nom del centre

43010980C 1 EOI Ribera d'Ebre (1)

Zona de desplaçament: 431557 Tortosa

Municipi: 431550000 Tortosa

Codi de centre NV Nom del centre

43009862C 1 EOI de Tortosa (1)

(1) Centre sense barreres arquitectòniques (amb rampes i ascensor o planta baixa)

(2) Centre que només disposa de rampes

(3) Centre que només disposa d'ascensor

NV= codi de nivell vernacle

Consorci d'Educació de Barcelona

Zona de desplaçament: 080197 Barcelona

Municipi: 080190000 Barcelona

Codi de centre NV Nom del centre

08044156C 1 EASD Deià (1)

08013329C 1 EASD Llotja (2)

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

Zona de desplaçament: 080157 Badalona

Municipi: 080150000 Badalona

Codi de centre NV Nom del centre

08001480C 1 EASD Pau Gargallo (1)

Zona de desplaçament: 081017 L'Hospitalet de Llobregat

Municipi: 081010000 L'Hospitalet de Llobregat

Codi de centre NV Nom del centre

08044077C 1 EASD Josep Serra i Abella (1)

Serveis Territorials a la Catalunya Central

Zona de desplaçament: 082987 Vic

Municipi: 082980000 Vic

Codi de centre NV Nom del centre

08035003C 1 EASD de Vic (1)

Serveis Territorials a Girona

Zona de desplaçament: 171147 Olot

Municipi: 171140000 Olot

Codi de centre NV Nom del centre

17005340C 1 EASD d'Olot

Serveis Territorials a Lleida

Zona de desplaçament: 252177 Tàrrega

Municipi: 252170000 Tàrrega

Codi de centre NV Nom del centre

25004528C 1 EASD Ondara (1)

Cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari

012 Alemany

011 Anglès

062 Aranès

008 Biologia i geologia

803 Cultura clàssica

009 Dibuix

061 Economia

017 Educació física

001 Filosofia

007 Física i química

010 Francès

005 Geografia i història

002 Grec

013 Italià

003 Llatí

004 Llengua castellana i literatura

051 Llengua catalana i literatura

006 Matemàtiques

016 Música

018 Orientació educativa

019 Tecnologia

101 Administració d'empreses

102 Anàlisi i química industrial

103 Assessoria i processos d'imatge personal

104 Construccions civils i edificació

105 Formació i orientació laboral

106 Hoteleria i turisme

107 Informàtica

108 Intervenció sociocomunitària

109 Navegació i instal·lacions marines

110 Organització i gestió comercial

111 Organització i processos de manteniment de vehicles

112 Organització i projectes de fabricació mecànica

113 Organització i projectes de sistemes energètics

114 Processos de cultiu aqüícola

115 Processos de producció agrària

117 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

116 Processos en la indústria alimentària

119 Processos i mitjans de comunicació

122 Processos i productes d'arts gràfiques

123 Processos i productes de fusta i mobles

120 Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

118 Processos sanitaris

124 Sistemes electrònics

125 Sistemes electrotècnics i automàtics

Cos de professors tècnics de formació professional

201 Cuina i pastisseria

202 Equips electrònics

203 Estètica

204 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles

205 Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids

206 Instal·lacions electrotècniques

207 Instal·lacions i equips de criança i de cultiu

208 Laboratori

209 Manteniment de vehicles

210 Màquines, serveis i producció

211 Mecanització i manteniment de màquines

212 Oficina de projectes de construcció

213 Oficina de projectes de fabricació mecànica

214 Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris

215 Operacions de processos

216 Operacions i equips de producció agrària

217 Patronatge i confecció

218 Perruqueria

219 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics

220 Procediments sanitaris i assistencials

221 Processos comercials

222 Processos de gestió administrativa

223 Producció en arts gràfiques

224 Producció tèxtil i tractaments fisicoquímics

225 Serveis a la comunitat

226 Serveis de restauració

227 Sistemes i aplicacions informàtiques

228 Soldadures

229 Tècniques i procediments d'imatge i so

Cossos de catedràtics i de professors d'escoles oficials d'idiomes

001 Alemany

011 Anglès

002 Àrab

003 Català

006 Espanyol

007 Èuscar

008 Francès

010 Grec modern

012 Italià

013 Japonès

014 Neerlandès

015 Portuguès

017 Rus

004 Xinès

Cossos de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny

501 Ceràmica

507 Dibuix artístic i color

508 Dibuix tècnic

509 Disseny d'interiors

510 Disseny de moda

511 Disseny de producte

512 Disseny gràfic

514 Edició d'art

515 Fotografia

516 Història de l'art

517 Joieria i orfebreria

520 Materials i tecnologia: disseny

521 Mitjans audiovisuals

522 Mitjans informàtics

523 Organització industrial i legislació

525 Volum

Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

602 Brodats i puntes

604 Daurat i policromia

605 Ebenisteria artística

606 Enquadernació artística

607 Esmalts

608 Fotografia i processos de reproducció

609 Modelisme i maquetisme

610 Motlles i reproduccions

611 Musivària

612 Talla de pedra i fusta

613 Tècniques ceràmiques

616 Tècniques d'orfebreria i plateria

614 Tècniques de gravat i estampació

615 Tècniques de joieria i bijuteria

617 Tècniques de patronatge i confecció

618 Tècniques del metall

619 Tècniques murals

620 Tècniques tèxtils

621 Tècniques vidrieres

Els mèrits acreditats per les persones participants han de tenir-se complerts o reconeguts en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Únicament es valoraran, per tant, els mèrits perfeccionats i acreditats fins a la finalització del termini.

—1 Antiguitat

Notes generals:

a) Els anys de serveis al·legats corresponents al subapartat 1.3.2 (antiguitat a altres cossos) no es tindran en compte si han estat simultanis amb els serveis als cossos de la inspecció computables pels apartats 1.1 o 1.2.

b) Als efectes dels apartats 1.1 (permanència a la destinació definitiva), 1.2 (temps en situació de provisionalitat) i 1.3 (antiguitat al cos), podran ser computats els serveis que s'hagin prestat en situació de serveis especials obtinguda a l'empara dels supòsits que preveu l'article 87 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. També podran ser computats per aquests subapartats els serveis prestats en les situacions equivalents als serveis especials establertes per disposicions anteriors a la citada Llei. Igualment, podran ser computats per aquests subapartats el temps d'excedència per cura de familiars declarada segons l'article 89.4 de l'esmentada Llei 7/2007.

1.1 Per cada any de permanència ininterrompuda com a funcionari de carrera amb destinació definitiva als mateixos serveis territorials, a la mateixa plantilla provincial o, si s'escau, a les unitats territorials en què estigui organitzada la inspecció d'educació.

Puntuació: Primer i segon anys: 2,00 punts per cadascun.

La fracció d'any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

Tercer any: 4,00 punts.

La fracció d'any es computarà a raó de 0,3333 punts per cada mes complet.

Quart any i següents: 6,00 punts per cadascun.

La fracció d'any es computarà a raó de 0,50 punts per cada mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió o, si s'escau, dels documents corresponents d'inscripció en els registres de personal.

Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

Als funcionaris que han de participar amb caràcter forçós perquè han perdut la seva destinació definitiva en compliment de sentència o resolució de recurs o perquè procedeixen de la situació de l'excedència forçosa o per supressió expressa del lloc de treball amb caràcter definitiu, se'ls considerarà lloc des del qual participen l'últim en el qual hagin prestat serveis amb caràcter definitiu, al qual s'acumularan, si s'escau, els serveis prestats posteriorment amb destinació provisional.

Aquests criteris també s'aplicaran als funcionaris que participin des de la destinació adjudicada en compliment de sanció disciplinària de trasllat forçós amb canvi de localitat.

1.2 Per cada any com a funcionari de carrera en situació de provisionalitat, sempre que es participi des d'aquesta situació.

Puntuació: 2 punts per any.

La fracció d'any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, dels documents corresponents d'inscripció en els registres de personal. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

Quant als funcionaris de carrera que participin amb caràcter voluntari des de la seva primera destinació definitiva obtinguda per concurs, a la puntuació corresponent al subapartat 1.1 se li sumarà l'obtinguda per aquest subapartat. Un cop obtinguda una nova destinació no podrà acumular-se aquesta puntuació.

1.3 Antiguitat en el cos.

1.3.1 Per cada any de serveis efectius prestats en situació de servei actiu com a funcionari de carrera en el cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa o en el cos d'inspectors d'educació.

Puntuació: 2,00 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,1666 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament com a funcionari de carrera, del cos des del qual es concursa i, si s'escau, amb els serveis prestats en la funció inspectora d'acord amb la disposició addicional 15 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost.

Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

Als efectes de determinar l'antiguitat en el cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i en el cos d'inspectors d'educació, es reconeixeran els serveis efectius prestats com a funcionaris de carrera en el cos d'inspectors de procedència i els prestats des de la data d'accés com a docents a la funció inspectora, d'acord amb la disposició addicional 15 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública.

1.3.2 Per cada any de serveis efectius prestats en situació de servei actiu com a funcionari de carrera en altres cossos docents, a què es refereix la LOE.

Puntuació: 1,00 punt.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,0833 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament, com a funcionari de carrera, del cos des del qual es concursa i, si s'escau, amb els serveis prestats en la funció inspectora d'acord amb la disposició addicional 15 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost.

Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

—2 Mèrits acadèmics (màxim, 10 punts)

En tot aquest apartat, únicament podran valorar-se les titulacions amb validesa oficial a l'Estat espanyol. No es baremaran els títols universitaris no oficials que, d'acord a la disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, siguin expedits per les universitats en ús de la seva autonomia. Quan els títols hagin estat obtinguts a l'estranger o hagin estat expedits per institucions docents d'altres països, haurà d'adjuntar-s'hi la corresponent homologació.

2.1 Doctorat, titulacions oficials posteriors al grau i premis extraordinaris.

En els subapartats d'aquest apartat 2.1 només es valorarà un títol per cada un d'ells.

2.1.1 Per posseir el títol de doctor:

Puntuació: 5,00 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol de doctor o, si s'escau, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest, d'acord amb les ordres de 8 de juliol de 1988 i de 13 d'agost de 2007 i el Reial decret 1002/2010.

2.1.2 Pel títol universitari oficial de màster, diferent del requerit per a l'ingrés a la funció pública docent, per a l'obtenció del qual s'hagin exigit, com a mínim, 60 crèdits.

Puntuació: 3,00 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol de màster o, si s'escau, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest, d'acord amb el que disposen les ordres de 8 de juliol de 1988 i de 13 d'agost de 2007 i el Reial decret 1002/2010.

2.1.3 Pel reconeixement de suficiència investigadora o el certificat diploma acreditatiu d'estudis avançats.

Puntuació: 2,00 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del certificat diploma.

Aquest mèrit només es valorarà quan no s'hagi al·legat la possessió del títol de doctor.

2.1.4 Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat, en la llicenciatura o grau.

Puntuació: 1,00 punt.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada de la documentació justificativa.

2.2 Altres titulacions universitàries.

Notes generals:

a) Per poder obtenir puntuació per altres titulacions universitàries de caràcter oficial, haurà de presentar-se fotocòpia compulsada de tots els títols que es posseeixin, inclòs l'al·legat per ingressar al cos. Queden exempts d'aquesta presentació els participants de Catalunya als quals els constin aquestes titulacions al·legades al concurs al seu registre informàtic de personal, tot i que hauran de presentar, si és procedent, la certificació que s'indiqui a cada subapartat.

b) Les titulacions universitàries de caràcter oficial, en el cas de no haver estat les exigides amb caràcter oficial com a requisit per a l'ingrés al cos des del qual es participa, o per a l'accés, en el seu dia, als llocs d'inspecció educativa, es valoraran com s'indica a continuació:

2.2.1 Titulacions de grau.

Pel títol universitari oficial de grau.

Puntuació: 5,00 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol de grau o, si s'escau, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest, d'acord amb el que disposen les ordres de 8 de juliol de 1988 i de 13 d'agost de 2007 i el Reial decret 1002/2010.

2.2.2 Titulacions universitàries de primer cicle.

Per la segona i restants diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectures tècniques o altres títols declarats a tots els efectes legalment equivalents, i pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria.

Puntuació: 3,00 punts.

Documents justificatius:

Certificació acadèmica del títol o primer cicle que s'al·legui com a mèrit. En aquesta certificació acadèmica, hi ha de constar de forma expressa que s'han superat totes les assignatures corresponents a la titulació de primer cicle al·legada. En cas que a la certificació acadèmica consti la totalitat de les assignatures o crèdits del primer cicle convalidats amb estudis anteriors, aquest primer cicle no serà objecte de cap valoració.

Notes:

a) No es valorarà en cap cas, per aquest apartat, el títol o estudis de primer cicle que hagi estat necessari superar per a l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que es presenti.

b) No es considera titulació de primer cicle la superació d'algun dels cursos d'adaptació.

c) No es valoraran els primers cicles que hagin permès l'obtenció d'altres titulacions acadèmiques de cicle llarg que s'al·leguin com a mèrits a l'apartat següent.

2.2.3 Pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats legalment equivalents.

Puntuació: 3,00 punts.

Documents justificatius:

Certificació acadèmica del títol o segon cicle que s'al·legui com a mèrit. En aquesta certificació acadèmica, hi ha de constar de forma expressa que s'han superat totes les assignatures corresponents a la titulació de segon cicle al·legada.

Notes:

a) Per aquest apartat, no es valoraran, en cap cas, els estudis d'aquest tipus que hagi estat necessari superar (primer cicle, segon cicle o, si escau, ensenyaments complementaris), per a l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que es presenti.

b) La presentació d'aquesta documentació justificativa donarà lloc exclusivament a la puntuació corresponent al segon cicle, sense que en cap cas no es consideri que acrediti implícitament haver cursat el primer cicle correlatiu. En conseqüència, perquè també es valori el primer cicle caldrà justificar-lo per separat, mitjançant la presentació de la documentació justificativa que s'esmenta a l'apartat corresponent.

c) En el cas de titulacions de només segon cicle i els títols declarats equivalents a tots els efectes al títol universitari de llicenciat, únicament es valoraran com a segon cicle.

2.3 Titulacions d'ensenyaments de règim especial i de la formació professional.

Es valoraran les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d'idiomes, conservatoris professionals i superiors de música i dansa i escoles d'art, així com les de la formació professional, en el cas de no haver estat les exigides com a requisit per a l'ingrés en la funció pública docent o, si escau, que no hagin estat necessàries per a l'obtenció del títol al·legat.

a) Per cada certificació de nivell C2 del Consell d'Europa: 4 punts.

b) Per cada certificació de nivell C1 del Consell d'Europa: 3 punts.

c) Per cada certificació de nivell B2 del Consell d'Europa: 2 punts.

d) Per cada certificació de nivell B1 del Consell d'Europa: 1 punt.

Quan escaigui valorar les certificacions assenyalades en els apartats anteriors, només es considerarà la de nivell superior que presenti el participant.

La valoració en aquest apartat de les certificacions d'EOI de llengua catalana corresponents al nivell superior de català (C2), que d'acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener (DOGC núm. 6536, de 9 de gener), substitueix l'anterior denominació de nivell superior de català (D), es realitzarà d'acord amb el que indica l'apartat 4.4 d'aquest mateix barem, de forma que la suma dels dos apartats equivalgui als 4 punts que corresponen al nivell superior de català.

e) Per cada títol de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny, de tècnic esportiu superior o de formació professional o equivalent: 2 punts.

f) Per cada títol professional de música o dansa dels conservatoris professionals i superiors de música i dansa: 1,50 punts.

Documents justificatius:

Per valorar els certificats d'EOI i títols professionals de música o dansa: fotocòpia compulsada del certificat/títol al·legat com a mèrit o certificació acreditativa de l'expedició del títol o d'haver-ne superat els estudis conduents a la seva obtenció.

Per valorar les titulacions de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny, de tècnic esportiu superior o de formació professional o equivalent: certificació acadèmica en què consti de forma expressa que s'han superat totes les assignatures o crèdits conduents a l'obtenció d'aquests títols.

—3 Formació i perfeccionament (màxim de 10 punts)

3.1 Per activitats superades que tinguin per objecte el perfeccionament en la funció inspectora o amb aspectes relacionats amb l'organització escolar o amb l'ensenyament, organitzats pel Ministeri d'Educació, per les conselleries que tinguin atribuïdes les competències en matèria educativa o per universitats, així com els organitzats per institucions no lucratives, sempre que hagin estat homologades o reconegudes per les esmentades administracions educatives.

Puntuació: s'assignaran 0,10 punts per cada 10 hores d'activitat de formació acreditada (màxim de 6,00 punts). A aquests efectes, se sumaran les hores de totes les activitats i no podrà assignar-se cap puntuació pel nombre d'hores restant inferior a 10 hores. Quan els cursos, en lloc d'hores, estiguin expressats en crèdits, s'entendrà que cada crèdit equival a 10 hores.

El nombre d'hores computables per setmana a les activitats no presencials i semipresencials no podrà ser superior a 10 (article 3 de l'Ordre ENS/248/2012, de 20 d'agost, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d'ensenyament no universitari).

3.2 Per la impartició, direcció o coordinació de les activitats de formació indicades en el subapartat 3.1 anterior.

Puntuació: per cada 3 hores d'activitats de formació acreditades s'assignaran 0,10 punts (màxim de 4 punts). A aquests efectes, se sumaran les hores de totes les activitats, i no podrà assignar-se cap puntuació pel nombre d'hores restant inferior a 3. Quan les activitats en lloc d'hores, estiguin expressats en crèdits, s'entendrà que cada crèdit equival a 10 hores.

Documents justificatius:

Certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada (no s'acceptarà cap certificació que no les indiqui). En el cas de les activitats organitzades per institucions no lucratives, a l'esmentada certificació s'hi farà constar el reconeixement de l'homologació corresponent de l'activitat que s'al·lega. En cas que les activitats a al·legar constin en el registre informàtic de professorat no caldrà aportar cap justificació documental.

—4 Altres mèrits (màxim de 20 punts)

4.1 Publicacions.

Per publicacions de caràcter didàctic i científic directament relacionades amb l'ensenyament.

Puntuació (fins a 5 punts):

a) Llibres en diferents formats (paper o electrònic):

Autor: fins a 1,00 punt.

Coautor: fins a 0,50 punts.

3 autors: fins a 0,40 punts.

4 autors: fins a 0,30 punts.

5 autors: fins a 0,20 punts.

Més de 5 autors: fins a 0,10 punts.

b) Revistes en diferents formats (paper o electrònic):

Autor: fins a 0,20 punts.

Coautor: fins a 0,10 punts.

3 o més autors: fins a 0,05 punts.

Documents justificatius:

En el cas de llibres, els exemplars corresponents, així com certificat de l'editorial on consti el títol del llibre, autor/s, ISBN, dipòsit legal i data de la primera edició, nombre d'exemplars i que la seva difusió ha estat en llibreries comercials.

En el cas de les revistes, els exemplars corresponents, així com la certificació en què consti el nombre d'exemplars, llocs de distribució i venda, o associació científica o didàctica, legalment constituïda, a què pertany la revista, títol de la publicació, autor/s, ISSN o ISMN, dipòsit legal i data d'edició.

En el cas que l'editor de la publicació (llibre o revista) sigui una administració pública o una universitat, i no s'hagi difós en llibreries o establiments comercials, la documentació justificativa serà una certificació expedida per l'òrgan competent que indiqui el títol del llibre o revista, l'autor o els autors, data de la primera edició, nombre d'exemplars i la difusió que se n'ha realitzat (centres educatius, de professors, institucions culturals, etc.).

En el cas que l'editorial o associació hagin desaparegut, aquesta situació haurà de justificar-se per qualsevol mitjà de prova admissible en dret.

No seran valorades les publicacions al·legades per aquest apartat on no figuri l'ISBN i que tinguin l'obligatorietat de consignar-lo en virtut del que disposa el Decret 2984/1972, de 2 de novembre, modificat pel Reial decret 2063/2008, de 12 de desembre, o, si escau, ISSN o ISMN, així com aquelles en què l'autor en sigui l'editor.

En el cas de publicacions en format electrònic, es presentarà un informe en el qual l'organisme emissor certificarà que la publicació apareix en la corresponent base de dades bibliogràfica. En aquest document s'indicarà, a més de la base de dades, el títol de la publicació, els autors, la data de publicació i la URL. A més, se'n presentarà un exemplar imprès.

4.2 Valoració del treball desenvolupat (màxim, 10 punts).

Notes:

a) En cas d'haver exercit amb simultaneïtat els càrrecs indicats als subapartats 4.2.1 a 4.2.5, no podrà acumular-se la puntuació corresponent, i s'ha de valorar el que pugui resultar més avantatjós per al participant.

b) Només se'n valorarà l'exercici com a funcionari de carrera.

4.2.1 Per cada any de serveis com a subdirector general de la Inspecció d'Educació, inspector general o inspector en cap de la inspecció central d'educació bàsica, de batxillerat o ensenyament mitjà de l'estat o coordinador general de formació professional, o llocs equivalents dependents d'altres administracions educatives.

Puntuació: 1,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,125 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

4.2.2 Per cada any de serveis com a cap de servei de la inspecció d'educació, inspector central, inspector central d'educació bàsica, batxillerat o ensenyament mitjà de l'estat, o coordinador central de formació professional, secretari o administrador de la inspecció central o inspector de la subdirecció general de la Inspecció d'Educació, o llocs equivalents dependents d'altres administracions educatives.

Puntuació: 1,00 punt.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,083 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

4.2.3 Per cada any de servei com a inspector en cap, inspector en cap provincial d'educació bàsica o inspector en cap de districte de batxillerat o ensenyament mitjà de l'Estat o coordinador en cap provincial de formació professional, o cap de servei provincial d'inspecció tècnica d'educació o cap de divisió, o llocs equivalents dependents d'altres administracions educatives.

Puntuació: 0,75 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,062 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

4.2.4 Per cada any com a inspector en cap adjunt, coordinador d'àrea, coordinador de sector, inspector cap de districte, cap adjunt o coordinador d'equips sectorials, coordinador de demarcació, o llocs equivalents dependents d'altres administracions educatives.

Puntuació: 0,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,041 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

4.2.5 Per cada any de serveis en llocs de l'Administració educativa de nivell de complement de destinació igual o superior a l'assignat al cos pel qual es participa, sempre que aquests siguin diferents dels enumerats als subapartats del 4.2.1 al 4.2.4 anteriors d'aquest annex.

Puntuació: 0,75 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,062 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

4.3 Per ser funcionari de carrera dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes o d'arts plàstiques i disseny.

Puntuació: 3,00 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial o fotocòpia del butlletí o diari oficial on consti la pertinença al cos de catedràtics. Quedaran exempts de la presentació d'aquest document els participants amb destinació a Catalunya.

4.4 Certificats de coneixement de llengua catalana, de nivell superior al requerit de participació amb caràcter general.

Es valora per aquest apartat, per a les peticions de llocs de Catalunya, l'acreditació d'algun dels certificats de coneixement de llengua catalana superiors al nivell de suficiència (C1), que, d'acord amb la base 5, és el requerit amb caràcter general per a la participació en aquest concurs de trasllats.

La valoració en aquest apartat de les certificacions de llengua catalana corresponents al nivell superior de català (C2), que d'acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener (DOGC núm. 6536, de 9 de gener), substitueix l'anterior denominació de nivell superior de català (D), es realitzarà, en el cas que corresponguin a titulacions oficials de les escoles oficials d'idiomes, d'acord amb el que indica l'apartat 2.3 d'aquest mateix barem, de forma que la suma dels dos apartats equivalgui als 4 punts que corresponen al nivell superior de català.

Es poden valorar en aquest apartat únicament els certificats que consten com a equivalents a la normativa vigent de l'òrgan competent en política lingüística de la Generalitat de Catalunya .

Puntuació: 4 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol al·legat com a mèrit o certificació acreditativa de l'expedició del títol o d'haver-ne superat els estudis conduents a la seva obtenció.

D'altra banda, les convocatòries específiques corresponents a llocs ubicats a altres comunitats podran assignar fins a un màxim de 5 punts als mèrits que s'hi determinin en funció de les peculiaritats lingüístiques.

Documents justificatius: els que es determinin a les convocatòries respectives d'aquestes comunitats autònomes.

Els mèrits acreditats per les persones participants han de tenir-se complerts o reconeguts en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Únicament es valoraran, per tant, els mèrits perfeccionats i acreditats fins a la finalització del termini.

—1 Antiguitat

Notes generals:

a) Als funcionaris i les funcionàries de carrera dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de catedràtics d'arts plàstiques i disseny, a efectes d'antiguitat tant en el cos com en el lloc, se'ls valoraran els serveis prestats com a funcionaris de carrera dels corresponents cossos de professors, així com els prestats com a funcionaris dels antics cossos de catedràtics de batxillerat, catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i professors de terme d'escoles d'arts aplicades i oficis artístics.

b) Als efectes dels subapartats 1.1.1 (permanència a la destinació definitiva), 1.1.2 (temps en situació de provisionalitat) i 1.2.1, 1.2.2 i 1.2.3 (antiguitat a cossos docents), podran ser computats els serveis que s'hagin prestat en situació de serveis especials obtinguda a l'empara dels supòsits que preveu l'article 87 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. També podran ser computats per aquests subapartats els serveis prestats en les situacions equivalents als serveis especials establertes per disposicions anteriors a la citada Llei. Igualment, podran ser computats per aquests subapartats el temps d'excedència per cura de familiars declarada segons l'article 89.4 de l'esmentada Llei 7/2007.

c) En els subapartats 1.2.2 i 1.2.3 (serveis en altres cossos docents) no es tindran en consideració els anys en què els serveis s'hagin prestat simultàniament, ni tampoc els anys en què aquests serveis siguin simultanis amb els serveis al cos pel qual es concursa computables pels subapartats 1.1.1 o 1.1.2.

1.1 Antiguitat al centre.

1.1.1. Per cada any consecutiu de permanència ininterrompuda com a funcionari de carrera amb destinació definitiva en el centre des del qual es concursa, o en el qual està adscrit temporalment a l'estranger, o en situació d'adscripció a la funció de la inspecció d'educació o a altres llocs, serveis de recerca o de suport a la docència dependents de l'Administració educativa, sempre que aquestes situacions d'adscripció hagin tingut com a conseqüència la pèrdua de la destinació docent.

Puntuació:

Primer i segon anys: 2,00 punts per cadascun.

La fracció d'any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

Tercer any: 4,00 punts.

La fracció d'any es computarà a raó de 0,3333 punts per cada mes complet.

Quart any i següents, 6,00 punts per cadascun.

La fracció d'any es computarà a raó de 0,50 punts per cada mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, dels documents corresponents d'inscripció en els registres de personal. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

Notes:

a) Als efectes d'aquest subapartat 1.1.1, es considera centre des del qual se sol·licita participar en aquest concurs de trasllats el centre a la plantilla del qual pertany el funcionari amb destinació definitiva o al qual està adscrit, sempre que la situació d'adscripció hagi implicat la pèrdua de la destinació docent.

b) Els professors que tenen la destinació definitiva en un centre, per integració o desglossament, o trasllat total o parcial d'un altre, comptaran, als efectes d'aquest subapartat, la permanència ininterrompuda referida al seu centre d'origen.

c) Únicament seran computables per aquest subapartat 1.1.1 els serveis prestats com a funcionari de carrera en el cos pel qual es concursa.

d) Professorat amb pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc o altres causes i professorat que participa des de la primera destinació definitiva després d'una supressió:

d.1) Pel que fa a la determinació dels serveis a què es refereix aquest subapartat 1.1.1, respecte dels funcionaris i les funcionàries que han de participar en aquest concurs de trasllats perquè han perdut la seva destinació definitiva en compliment de sentència, resolució de recurs, perquè procedeixen de la situació d'excedència forçosa, o perquè se'ls ha suprimit expressament el lloc que ocupaven amb caràcter definitiu, es considerarà centre des del qual participen l'últim en el qual hagin prestat serveis amb caràcter definitiu, al qual s'acumularan, si és procedent, els serveis prestats provisionalment, amb posterioritat, en qualsevol centre.

Aquests funcionaris afectats per la pèrdua definitiva del lloc podran, així mateix, acumular al lloc de procedència els serveis prestats amb caràcter definitiu en el centre immediatament anterior al de la supressió. Per al professorat afectat per desplaçaments consecutius del lloc de treball, l'acumulació de serveis comprendrà els prestats amb destinació definitiva als llocs de treball dels quals, successivament, va ser desplaçat. En cas que els funcionaris i les funcionàries afectats no hagin ocupat cap altra destinació definitiva immediatament anterior diferent de la suprimida, podran acumular al centre de procedència els serveis prestats amb caràcter provisional abans de l'obtenció d'aquesta; la puntuació d'aquests serveis amb caràcter provisional s'ajustarà al que disposa el subapartat 1.1.2.

També s'aplicaran aquests criteris als funcionaris i les funcionàries que participin des de la destinació adjudicada en compliment de sanció disciplinària de trasllat forçós amb canvi de localitat de destinació.

d.2) Els funcionaris i les funcionàries que prestin serveis en la primera destinació definitiva obtinguda després d'haver-los estat suprimida amb caràcter definitiu la plaça de la qual eren titulars tindran dret a que se'ls considerin prestats al centre des del qual concursen els serveis que acreditin al centre en què se'ls va suprimir la plaça i, si s'escau, els prestats amb caràcter provisional amb posterioritat a la supressió. Aquest mateix criteri s'aplicarà als qui presten serveis en la primera destinació definitiva obtinguda després d'haver perdut la seva destinació per compliment de sentència o resolució de recurs o per provenir de la situació d'excedència forçosa.

e) Professorat amb pèrdua de la destinació definitiva per adscripció a llocs a l'estranger o a l'Administració :

En els supòsits d'adscripció temporal en centres públics espanyols a l'estranger o a llocs o altres serveis de recerca i suport a la docència de l'Administració educativa, sempre que el nomenament hagi suposat la pèrdua de la seva destinació docent, la puntuació d'aquest subapartat serà donada pel temps de permanència ininterrompuda en aquesta adscripció. Quan se cessi en l'adscripció i s'incorpori com a provisional a la seva Administració educativa d'origen, s'entendrà per centre des del que es participa la destinació servida en adscripció, al qual s'acumularan, si escau, els serveis prestats provisionalment amb posterioritat en qualsevol centre. Aquest temps com a provisional que transcorre des de la finalització en l'adscripció fins la participació en aquest concurs serà valorat d'acord amb el que disposa el subapartat 1.1.2.

1.1.2 Per cada any com a funcionari de carrera en situació de provisionalitat, sempre que es participi des d'aquesta situació.

Puntuació: 2 punts per any.

La fracció d'any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, dels documents corresponents d'inscripció en els registres de personal. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

Als funcionaris de carrera que participin amb caràcter voluntari des de la seva primera destinació definitiva obtinguda per concurs, a la puntuació corresponent al subapartat 1.1.1 se li sumarà l'obtinguda per aquest subapartat. Un cop obtinguda una nova destinació no podrà acumular-se aquesta puntuació.

1.1.3 Per cada any com a funcionari de carrera en un centre o lloc de treball que tingui la consideració de dificultat especial.

La determinació dels centres i llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat especial es regula a la Resolució ENS/906/2014, de 23 d'abril (DOGC núm. 6613, de 30 d'abril)

Puntuació: 2 punts per any.

La fracció d'any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

Aquesta puntuació s'afegirà a la puntuació obtinguda pels subapartats 1.1.1 o 1.1.2. El temps valorat en aquest apartat no podrà excedir, en cada cas, del temps valorat pels subapartats 1.1.1 i/o 1.1.2.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, dels documents corresponents d'inscripció en els registres de personal. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

Notes:

Escaurà assignar puntuació per aquest subapartat als participants que estiguin en les situacions següents:

Els que participin conforme al subapartat 1.1.1 amb destinació definitiva en un centre o lloc de treball que tingui la consideració de dificultat especial.

Els que participin conforme al subapartat 1.1.2 i durant el temps de provisionalitat hagin estat en un centre o lloc de treball que tingui la consideració de dificultat especial.

Els que participin pels subapartats 1.1.1 i 1.1.2 que tinguin concedida una comissió de serveis en un centre o lloc de treball que tingui la consideració de dificultat especial.

a) La puntuació que s'assigni per aquest subapartat sempre es computarà a partir del curs acadèmic en què el centre o el lloc de treball hagi estat expressament considerat de dificultat especial , tenint en compte el que indiquen els apartats 3 i 5 de l'esmentada Resolució ENS/906/2014, de 23 d'abril.

b) No es computarà, als efectes d'aquest subapartat, el temps que el professor hagi romàs fora del centre en situació de serveis especials, en comissió de serveis, amb llicència d'estudis o en supòsits anàlegs que suposin que no hi ha exercici efectiu del lloc de treball.

1.2 Antiguitat al cos.

1.2.1 Per cada any de serveis efectius prestats en situació de servei actiu com a funcionari de carrera en el cos a què correspon la vacant.

Puntuació: 2 punts per any.

La fracció d'any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

1.2.2 Per cada any de serveis efectius com a funcionari de carrera en d'altres cossos docents a què es refereix la LOE, del mateix subgrup o superior.

Puntuació: 1,50 punts per any.

La fracció d'any es computarà a raó de 0,125 punts per cada mes complet.

1.2.3 Per cada any de serveis efectius com a funcionari de carrera en d'altres cossos docents a què es refereix la LOE, d'un subgrup inferior.

Puntuació: 0,75 punts per any.

La fracció d'any es computarà a raó de 0,0625 punts per cada mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, dels documents corresponents d'inscripció en els registres de personal. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

—2 Cossos de catedràtics

Per ser funcionari de carrera dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes o d'arts plàstiques i disseny.

Puntuació: 5 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial, o fotocòpia del butlletí o diari oficial on consti o se li reconegui la pertinença al cos de catedràtics. Quedaran exempts de la presentació d'aquest document els participants amb destinació a Catalunya.

—3 Mèrits acadèmics (màxim de 10 punts)

Notes generals:

a) En tot aquest apartat, únicament podran valorar-se les titulacions amb validesa oficial a l'Estat espanyol. No es baremaran els títols universitaris no oficials que, d'acord a la disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, siguin expedits per les universitats en ús de la seva autonomia. Quan els títols hagin estat obtinguts a l'estranger o hagin estat expedits per institucions docents d'altres països, haurà d'adjuntar-s'hi la corresponent homologació.

b) Les especificacions que es fan en aquest apartat en la titulació al·legada per a l'ingrés en el cos des del qual es concursa, a efectes de la participació dels funcionaris i les funcionàries dels cossos de catedràtics, s'entendran referides a la titulació al·legada per a l'ingrés al corresponent cos de professors des del qual s'han integrat o, si s'escau, l'al·legada per a l'ingrés en el cos de catedràtics numeraris de batxillerat, catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i professors de terme d'escoles d'arts aplicades i oficis artístics.

3.1 Doctorat, titulacions oficials posteriors al grau i premis extraordinaris.

En els subapartats d'aquest apartat 3.1 només es valorarà un títol per cada un d'ells.

3.1.1 Per posseir el títol de doctor.

Puntuació: 5,00 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol de doctor o, si s'escau, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest, d'acord amb el que disposen les ordres de 8 de juliol de 1988 i de 13 d'agost de 2007 o el Reial decret 1002/2010.

3.1.2 Pel títol universitari oficial de màster, diferent del requerit per a l'ingrés a la funció pública docent, per a l'obtenció del qual s'hagin exigit, com a mínim, 60 crèdits.

Puntuació: 3,00 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol de màster o, si s'escau, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest, d'acord amb el que disposen les ordres de 8 de juliol de 1988 i de 13 d'agost de 2007 o el Reial decret 1002/2010.

3.1.3 Pel reconeixement de suficiència investigadora o el certificat diploma acreditatiu d'estudis avançats.

Puntuació: 2,00 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del certificat diploma.

Aquest mèrit només es valorarà quan no s'hagi al·legat la possessió del títol de doctor.

3.1.4 Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat, en la llicenciatura o grau o, en el cas de les titulacions atorgades pels conservatoris superiors de música, per la menció honorífica en el grau superior.

Puntuació: 1,00 punt.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada de la documentació justificativa.

3.2 Altres titulacions universitàries.

Notes generals:

a) Per poder obtenir puntuació per altres titulacions universitàries de caràcter oficial, haurà de presentar-se fotocòpia compulsada de tots els títols que es posseeixin, inclòs l'al·legat per ingressar al cos. Queden exempts d'aquesta presentació els participants de Catalunya als quals els constin aquestes titulacions al·legades al concurs al seu registre informàtic de personal, tot i que hauran de presentar, si és procedent, la certificació que s'indiqui a cada subapartat.

b) Es valoraran únicament titulacions universitàries de caràcter oficial, i en el cas que no hagin estat les exigides amb caràcter general com a requisit per a l'ingrés en el cos des del qual es participa.

3.2.1 Titulacions de grau.

Pel títol universitari oficial de grau.

Puntuació: 5,00 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol de grau o, si s'escau, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest, d'acord amb el que disposen les ordres de 8 de juliol de 1988 i de 13 d'agost de 2007 o el Reial decret 1002/2010.

3.2.2 Titulacions universitàries de primer cicle.

Per la segona i restants diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectures tècniques o altres títols declarats a tots els efectes legalment equivalents, i pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria.

Puntuació: 3,00 punts.

Documents justificatius:

Certificació acadèmica del títol o primer cicle que s'al·legui com a mèrit. En aquesta certificació acadèmica, hi ha de constar de forma expressa que s'han superat totes les assignatures corresponents a la titulació de primer cicle al·legada. En cas que a la certificació acadèmica consti la totalitat de les assignatures o crèdits del primer cicle convalidats amb estudis anteriors, aquest primer cicle no serà objecte de cap valoració.

Notes:

a) En el cas de personal funcionari docent del subgrup A2, no es valorarà per aquest apartat, en cap cas, el primer títol o estudis de primer cicle que es presenti.

En el cas de personal funcionari docent del subgrup A1, no es valorarà per aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis de primer cicle que hagi estat necessari superar per a l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que es presenti.

b) No es considera titulació de primer cicle la superació d'algun dels cursos d'adaptació.

c) No es valoraran els primers cicles que hagin permès l'obtenció d'altres titulacions acadèmiques de cicle llarg que s'al·leguin com a mèrits en el subapartat següent.

3.2.3 Titulacions universitàries de segon cicle.

Pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats legalment equivalents.

Puntuació: 3,00 punts.

Documents justificatius:

Certificació acadèmica del títol o segon cicle que s'al·legui com a mèrit. En aquesta certificació acadèmica, hi ha de constar de forma expressa que s'han superat totes les assignatures corresponents a la titulació de segon cicle al·legada.

Notes:

a) En el cas de funcionaris de cossos docents del subgrup A1, no es valoraran, per aquest apartat, en cap cas, els estudis d'aquest tipus que hagi estat necessari superar (primer cicle, segon cicle o, si escau, ensenyaments complementaris), per a l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que es presenti.

b) La presentació d'aquesta documentació justificativa donarà lloc exclusivament a la puntuació corresponent al segon cicle, sense que en cap cas no es consideri que acrediti implícitament haver cursat el primer cicle correlatiu. En conseqüència, perquè també es valori el primer cicle caldrà justificar-lo per separat, mitjançant la presentació de la documentació justificativa que s'esmenta a l'apartat corresponent.

c) En el cas de titulacions de només segon cicle i els títols declarats equivalents a tots els efectes al títol universitari de llicenciat, únicament es valoraran com a segon cicle.

3.3 Titulacions d'ensenyaments de règim especial i de la formació professional.

Es valoraran les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d'idiomes, conservatoris professionals i superiors de música i dansa i escoles d'art, així com les de la formació professional, en el cas de no haver estat les exigides com a requisit per a l'ingrés en la funció pública docent o, si escau, que no hagin estat necessàries per a l'obtenció del títol al·legat.

a) Per cada certificació de nivell C2 del Consell d'Europa: 4 punts.

b) Per cada certificació de nivell C1 del Consell d'Europa: 3 punts.

c) Per cada certificació de nivell B2 del Consell d'Europa: 2 punts.

d) Per cada certificació de nivell B1 del Consell d'Europa: 1 punt.

Quan escaigui valorar les certificacions assenyalades en els apartats anteriors, només es considerarà la de nivell superior que presenti el participant.

La valoració en aquest apartat de les certificacions d'EOI de llengua catalana corresponents al nivell superior de català (C2), que d'acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener (DOGC núm. 6536, de 9 de gener), substitueix l'anterior denominació de nivell superior de català (D), es realitzarà d'acord amb el que indica l'apartat 6.7 d'aquest mateix barem, de forma que la suma dels dos apartats equivalgui als 4 punts que corresponen al nivell superior de català.

e) Per cada títol de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny, de tècnic esportiu superior o de formació professional o equivalent: 2 punts.

f) Per cada títol professional de música o dansa dels conservatoris professionals i superiors de música i dansa: 1,50 punts.

Documents justificatius:

Per valorar els certificats d'EOI i títols professionals de música o dansa: fotocòpia compulsada del certificat/títol al·legat com a mèrit o certificació acreditativa de l'expedició del títol o d'haver-ne superat els estudis conduents a la seva obtenció.

Per valorar les titulacions de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny, de tècnic esportiu superior o de formació professional o equivalent: certificació acadèmica en què consti de forma expressa que s'han superat totes les assignatures o crèdits conduents a l'obtenció d'aquests títols.

—4 Exercici de càrrecs directius i altres funcions (màxim de 20 punts)

Notes:

a) En cas d'haver exercit amb simultaneïtat els càrrecs i funcions indicats als subapartats 4.1, 4.2, 4.3, 6.4 i 6.6, no podrà acumular-se la puntuació corresponent, i s'haurà de valorar el que pugui resultar més avantatjós per al participant.

b) Únicament es computarà el seu exercici com a funcionari de carrera.

c) En el cas de funcionaris de carrera dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de catedràtics d'arts plàstiques i disseny, es tindran en compte els serveis prestats en aquests càrrecs com a funcionaris de carrera dels corresponents cossos de professors, amb anterioritat a la integració, inclosos els prestats com a funcionaris dels antics cossos de catedràtics de batxillerat, catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i professors de terme d'escoles d'arts aplicades i oficis artístics.

d) Es consideraran centres públics assimilats als centres públics d'ensenyament secundari els següents:

Instituts de batxillerat.

Instituts de formació professional.

Centres d'educació de persones adultes, sempre que imparteixin els mateixos ensenyaments que als centres a què es refereixen aquests apartats.

Centres d'ensenyaments integrats.

4.1 Per cada any com a director/a en centres públics docents o en serveis educatius previstos al Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament d'Ensenyament, o com a coordinador/a d'aula de formació de persones adultes, així com a director/a d'agrupacions de llengua i cultura espanyoles.

Puntuació: 4,00 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,3333 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

4.2 Per cada any com a vicedirector, subdirector, secretari, cap d'estudis o càrrecs equivalents en centres públics docents.

Puntuació: 2,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,2083 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

Nota:

Es consideraran càrrecs directius equivalents almenys els següents:

Els òrgans unipersonals de direcció addicionals, exercits a partir de l'1 de juliol de 2011, previstos al Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5 d'agost).

Subsecretari.

Secretari adjunt.

Cap d'estudis adjunt.

Cap d'estudis nocturn

Cap d'estudis d'FP.

Coordinador pedagògic als instituts d'ensenyaments secundaris.

Adjunt al director de CREDA.

Administrador de centres de formació professional.

Els càrrecs assenyalats en aquest subapartat ocupats en seccions de formació professional.

4.3 Altres funcions docents.

Per cada any com a coordinador de cicle, cap de seminari, de departament o de divisió en centres públics, assessor de formació permanent, o funcions docents anàlogues, així com la funció tutorial exercida a partir de l'entrada en vigor de la LOE.

Puntuació (màxim de 5,00 punts):

1,00 punt per any complet.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,0833 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del document acreditatiu del nomenament, on hi consti la durada real de la funció. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

Nota:

Es consideraran altres funcions docents anàlogues les següents:

Cap de departament adjunt.

Càrrec annex d'escola d'art i superior de disseny.

Cap d'àrea d'escola d'art i superior de disseny.

Coordinador de qualitat (ISO).

Coordinador d'activitats i serveis.

Coordinador d'educació secundària, de batxillerat o de formació professional.

Coordinador d'informàtica.

Coordinador de prevenció de riscos laborals.

Coordinador lingüístic.

Coordinador amb responsabilitats administratives.

Coordinador d'ensenyaments inicials (formació d'adults).

Coordinador d'ensenyaments bàsics (formació d'adults).

Coordinador de competències per a la societat de la informació (formació d'adults).

Coordinador de proves d'accés (formació d'adults).

Coordinador de centre formador.

Coordinador de pla de transició al treball (PTT).

Coordinador de l'Institut Obert de Catalunya (IOC).

Tutor d'aprenentatge.

Tutor d'educació infantil, d'educació primària, d'ESO, de batxillerat, d'FP, de cicles formatius d'arts, d'educació especial, d'ensenyament de disseny, d'ensenyament d'esports, d'ensenyaments artístics, de formació instrumental, de GES, de pla de transició al treball, de proves o de curs d'accés a cicles formatius, de proves d'accés a la universitat, d'unitat de suport d'educació especial, d'acollida i d'aula oberta.

Professors adscrits en comissió de servei als serveis de l'Administració educativa o als instituts de ciències de l'educació, no inclosos a l'apartat 6.4 d'aquest mateix barem.

—5 Formació i perfeccionament (màxim de 10 punts)

5.1 Activitats de formació superades.

Per activitats superades que tinguin per objecte el perfeccionament sobre els aspectes científics i didàctics de les especialitats del cos a què pertany el participant, a les places a les quals opti, o relacionades amb l'organització escolar o amb les tecnologies aplicades a l'educació, organitzades pel Ministeri d'Educació, per les conselleries que tinguin atribuïdes les competències en matèria educativa, així com les organitzades per universitats o per institucions no lucratives, sempre que les activitats hagin estat homologades o reconegudes per les administracions educatives.

Puntuació:

Per cada 10 hores d'activitats de formació acreditades s'assignaran 0,10 punts (màxim, 6 punts). A aquests efectes, se sumaran les hores de totes les activitats, i no podrà assignar-se cap puntuació pel nombre d'hores restant inferior a 10.

Quan les activitats, en lloc d'hores, estiguin expressades en crèdits, s'entendrà que cada crèdit equival a 10 hores.

El nombre d'hores computables per setmana a les activitats no presencials i semipresencials no podrà ser superior a 10 (article 3 de l'Ordre ENS/248/2012, de 20 d'agost, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d'ensenyament no universitari).

L'acreditació de directiu professional docent reconeguda mitjançant el procediment regulat per la Resolució ENS/57/2012, de 23 de gener (DOGC núm. 6064, de 10 de febrer) correspon a 150 hores de formació en aquest subapartat.

Documents justificatius:

Certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada; no s'acceptarà cap certificació que no les indiqui. En el cas de les activitats organitzades per institucions no lucratives, a l'esmentada certificació s'hi farà constar el reconeixement de l'homologació corresponent del curs que s'al·lega. En cas que les activitats a al·legar constin en el registre informàtic de professorat no caldrà aportar cap justificació documental.

5.2 Per la impartició de les activitats de formació i perfeccionament indicades en el subapartat 5.1 anterior.

Puntuació:

Per cada 3 hores d'activitats de formació acreditades s'assignaran 0,10 punts (màxim, 3 punts). A aquests efectes, se sumaran les hores de totes les activitats, i no podrà assignar-se cap puntuació pel nombre d'hores restant inferior a 3.

Quan les activitats, en lloc d'hores, estiguin expressades en crèdits, s'entendrà que cada crèdit equival a 10 hores.

Documents justificatius:

Certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada; no s'acceptarà cap certificació que no les indiqui. En el cas de les activitats organitzades per institucions no lucratives, a l'esmentada certificació s'hi farà constar el reconeixement de l'homologació corresponent de l'activitat que s'al·lega. En cas que les activitats a al·legar constin en el registre informàtic de professorat no caldrà aportar cap justificació documental.

5.3 Per cada especialitat de la qual el participant sigui titular corresponent al cos pel qual es concursa, i diferent de la d'ingrés, adquirida pel procediment d'adquisició de noves especialitats, regulat en els reials decrets 850/1993, de 4 de juny, 334/2004, de 27 de febrer, i 276/2007, de 23 de febrer, o obtinguda mitjançant la superació d'un concurs oposició convocat amb anterioritat al 1994.

Puntuació: 1,00 punt.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada de la credencial d'adquisició de la nova especialitat.

Quedaran exempts de la presentació d'aquest document els participants amb destinació a Catalunya.

En el cas dels cossos de catedràtics, es valoraran les especialitats adquirides en el corresponent cos de professors.

—6 Altres mèrits (màxim de 15 punts)

6.1 Publicacions.

Per publicacions de caràcter didàctic i científic sobre disciplines objecte del concurs o directament relacionades amb aspectes generals del currículum educatiu o amb l'organització escolar.

Puntuació: (fins a 8 punts).

a) Llibres en diferents formats (paper o electrònic):

Autor: fins a 1,00 punt.

Coautor: fins a 0,50 punts.

3 autors: fins a 0,40 punts.

4 autors: fins a 0,30 punts.

5 autors: fins a 0,20 punts.

Més de 5 autors: fins a 0,10 punts.

b) Revistes en diferents formats (paper o electrònic):

Autor: fins a 0,20 punts.

Coautor: fins a 0,10 punts.

3 o més autors: fins a 0,05 punts.

Documents justificatius:

En el cas de llibres, els exemplars corresponents, així com el certificat de l'editorial on constin el títol del llibre, autor/s, ISBN, dipòsit legal i data de la primera edició, nombre d'exemplars i que la seva difusió ha estat en llibreries comercials.

En el cas de les revistes, els exemplars corresponents, així com certificació en què constin el nombre d'exemplars, llocs de distribució i venda, o associació científica o didàctica, legalment constituïda, a què pertany la revista, títol de la publicació, autor/s, ISSN o ISMN, dipòsit legal i data d'edició.

En el cas que l'editor de la publicació (llibre o revista) sigui una administració pública o una universitat, i no s'hagi difós en llibreries o establiments comercials, la documentació justificativa serà una certificació expedida per l'òrgan competent que indiqui el títol del llibre o revista, l'autor o els autors, data de la primera edició, nombre d'exemplars i la difusió que se n'ha realitzat (centres educatius, de professors, institucions culturals, etc.).

En el cas que l'editorial o associació hagin desaparegut, aquesta situació haurà de justificar-se per qualsevol mitjà de prova admissible en dret.

No seran valorades les publicacions al·legades per aquest apartat en què no figuri l'ISBN i tinguin l'obligatorietat de consignar-lo en virtut del que disposa el Decret 2984/1972, de 2 de novembre, modificat pel Reial decret 2063/2008, de 12 de desembre, o, si escau, ISSN o ISMN, així com aquelles en què l'autor en sigui l'editor.

En el cas de publicacions en format electrònic, es presentarà un informe en el qual l'organisme emissor certificarà que la publicació apareix en la corresponent base de dades bibliogràfica. En aquest document se n'indicarà, a més de la base de dades, el títol de la publicació, els autors, la data de publicació i la URL. A més, se'n presentarà un exemplar imprès.

6.2 Per premis d'àmbit autonòmic, estatal o internacional, convocats per una Administració educativa.

Per la participació en projectes de recerca o innovació en l'àmbit de l'educació.

Puntuació: fins a 2,50 punts.

Documents justificatius:

L'acreditació dels premis obtinguts o de la participació en els projectes, expedida per l'organisme corresponent. En cas que aquesta participació consti al registre informàtic del professorat, no caldrà aportar cap justificació documental.

6.3 Mèrits artístics i literaris.

Per premis en exposicions o en concursos o en certàmens d'àmbit autonòmic, estatal o internacional; per composicions o coreografies estrenades com a autor o per enregistraments amb dipòsit legal; per concerts com a director, solista, ballarí, solista en l'orquestra o en agrupacions de cambra; per exposicions individuals o col·lectives.

Puntuació: fins a 2,50 punts.

Documents justificatius:

Els programes, crítiques, els exemplars corresponents, la certificació de l'autoria i del dipòsit legal i, si s'escau, l'acreditació dels premis obtinguts (entitat, àmbit, categoria).

6.4 Per cada any de serveis en un lloc de treball de l'Administració educativa del mateix nivell o superior de complement de destinació a l'assignat al cos pel qual participa, així com comissió de serveis a la Inspecció d'Educació, assessor tècnic docent i responsable tècnic docent.

Puntuació: 1,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,12 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del nomenament o encàrrec de funcions en un lloc que figuri a la relació de llocs de treball de l'organisme corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o certificació corresponent i si s'escau, certificació acreditativa de la continuïtat en el lloc a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, i/o resolució de comissió de serveis.

Únicament es computarà el seu exercici com a funcionari de carrera.

6.5 Per cada convocatòria en què hagi actuat efectivament com a membre dels tribunals dels procediments selectius d'ingrés o accés als cossos docents als quals es refereix la LOE.

Puntuació: 0,25 punts

Documents justificatius:

Quan no s'hagi pogut al·legar mitjançant el programa telemàtic de sol·licituds, certificat expedit per l'òrgan de l'Administració educativa convocant que tingui la custòdia de les actes dels tribunals d'aquests procediments.

Només es valorarà haver format part dels tribunals a partir de l'entrada en vigor del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer (BOE de 2.3.2007).

6.6 Per cada curs de tutorització de les pràctiques del títol universitari oficial de màster o, en el seu cas, de la formació equivalent regulada per l'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre (BOE de 5 d'octubre), per acreditar la formació pedagògica i didàctica exigida per exercir la docència en determinats ensenyaments del sistema educatiu, així com per la tutorització de les pràctiques per a l'obtenció dels títols universitaris de grau que ho requereixin.

Puntuació: 0,10 punts.

Documents justificatius:

Certificació expedida per l'Administració educativa competent o, si s'escau, pel director del centre públic docent en què s'hagi realitzat la tutorització o coordinació del pràcticum de grau, amb indicació del curs acadèmic i la durada de les pràctiques.

Únicament es computarà el seu exercici com a funcionari de carrera.

6.7 Certificats de coneixement de llengua catalana, de nivell superior al requerit per participar amb caràcter general

Es valora per aquest apartat, per a les peticions de llocs de Catalunya, l'acreditació d'algun dels certificats de coneixement de llengua catalana superiors al nivell de suficiència (C1), que, d'acord amb la base 5, és el requerit amb caràcter general per a la participació en aquest concurs de trasllats.

La valoració en aquest apartat de les certificacions de llengua catalana corresponents al nivell superior de català (C2), que d'acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener (DOGC núm. 6536, de 9 de gener), substitueix l'anterior denominació de nivell superior de català (D), es realitzarà, en el cas que corresponguin a titulacions oficials de les escoles oficials d'idiomes, d'acord amb el que indica l'apartat 3.3 d'aquest mateix barem, de forma que la suma dels dos apartats equivalgui als 4 punts que corresponen al nivell superior de català.

Es poden valorar en aquest apartat únicament els certificats que consten com a equivalents a la normativa vigent de l'òrgan competent en política lingüística de la Generalitat de Catalunya

Puntuació: 4 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol al·legat com a mèrit o certificació acreditativa de l'expedició del títol o d'haver superat els estudis conduents a la seva obtenció.

D'altra banda, les convocatòries específiques corresponents a llocs ubicats a altres comunitats podran assignar fins a un màxim de 5 punts als mèrits que s'hi determinin en funció de les peculiaritats lingüístiques.

Documents justificatius: els que es determinin a les convocatòries respectives d'aquestes comunitats autònomes.

  • Darrera modificació: 02/11/2016 12:27