Curs 2018-2019

RESOLUCIÓ ENS/2502/2018 de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants en la Inspecció d'Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos docents d'ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny (convocatòria indexada).

Podeu seguir totes les novetats sobre el concurs de trasllat a l'etiqueta #Concurs de Trasllats del nostre Portal de notícies

SECUNDARIA.INFO, núm. 182. Resum de la convocatòria.
SECUNDARIA.INFO, núm. 183. Barem.

Com la d'enguany torna a ser una convocatòria estatal, les vacants només corresponen a llocs de treball ordinaris recollits en la resolució de plantilles. Així, doncs, no s'ofereixen vacants de centres d'adults o de l'IOC ni les places específiques, per exemple.

Més

respecte a l'anterior concurs:

 • Torna a estar adreçat a professorat funcionari en pràctiques.
 • S'ha actualitzat la llista de centres i llocs de treball amb consideració de necessitats especials.
 • Termini de presentació de sol·licituds: del 6 al 27 de novembre de 2018.
 • Publicació de la llista de participants amb la puntuació: cap al gener 2019.
 • Data límit de publicació de vacants provisionals: finals de febrer, primers de març 2019.
 • Publicació de la llista amb l'adjudicació provisional: 12-20 de març del 2019 (10 dies hàbils per a reclamacions i renúncies de participants voluntaris).
 • Data límit de publicació vacants definitives: finals d'abril primers de maig de 2019.
 • Publicació de la resolució definitiva: 14-23 de maig del 2019 (contra la qual es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva publicació. Així mateix, es podrà interposar, potestativament, recurs de reposició, en el termini d'un mes).
 • Presa de possessió de la nova destinació: 1 de setembre de 2019. El professorat que no superi la fase de pràctiques no podrà prendre possessió de la destinació.

Aplicatius del Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) us poden ajudar:

 • Generador de peticions. Crea un llistat dels centres per ordre de proximitat a casa vostra o al lloc que escolliu
 • App Secundària Info. Rebràs un missatge instantani al mòbil en el moment de les publicacions de les resolucions.


 • L'aplicació disposa d'una Ajuda amb informació important per omplir la sol·licitud. Un cop entreu a l'aplicació i abans de fer l'enviament final, podeu modificar les dades tantes vegades com calgui; després de 20 minuts d'inactivitat, l'aplicació es tanca automàticament i pot ser que es perdin els canvis no desats.

 • Per ajudar a formalitzar la sol·licitud de participació, l'aplicació informàtica incorpora dades i càlculs del sol·licitant relatius a l'antiguitat, les titulacions, mèrits i treballs desenvolupats. Aquesta informació s'obté, sempre que sigui tècnicament possible, del registre informàtic de personal docent del Departament d'Ensenyament; les dades són una eina de suport administratiu i l'Administració les modifica d'ofici en qualsevol moment del procediment si són inexactes o incorrectes. Si no hi ha dades o el participant no està conforme amb les que hi ha, cal que formuli les al·legacions que consideri mitjançant l'opció que ofereix la mateixa aplicació a l'apartat corresponent.

 • En cas que vulgueu eliminar la sol·licitud tramesa telemàticament, ho podreu fer sempre que sigui durant el termini de presentació de sol·licituds (cal clicar al botó d'anul·lar). Un cop anul·lada, podreu presentar una altra sol·licitud per via telemàtica. Tancat el termini de presentació de sol·licituds, no podreu introduir cap nova sol·licitud ni modificar o anul·lar cap petició; tampoc no serà possible canviar l'ordre de prelació de les destinacions sol·licitades. 
 •  

  Si teniu dubtes o voleu fer una consulta, adreceu-vos a:

  - el servei d'atenció unificada: 900 82 82 82 (4) o sau.tic@gencat.cat (per qüestions relacionades amb el funcionament de l'aplicació) o
  - els serveis territorials del Departament d'Ensenyament o el Consorci d'Educació de Barcelona (per qüestions relacionades amb les bases de la convocatòria o les dades del vostre expedient).

  Només en el cas que us calgui aportar documents complementaris, heu de fer-ho (durant el termini de presentació de sol·licituds) als serveis territorials del Departament d'Ensenyament o al Consorci d'Educació de Barcelona, acompanyats d'una còpia impresa de cada un.


  Publicació de la llista de participants amb la puntuació: cap al gener 2019 30/01/2019

  Per accedir a les llistes us heu d'identificar amb el codi d'usuari GICAR (ATRI) o amb l'usuari temporal que vau fer servir per presentar la sol·licitud.

  Termini per presentar reclamacions: del 31 de gener al 6 de febrer de 2019.

  21/02/2019

  RESOLUCIÓ EDU/366/2019, de 12 de febrer, per la qual es fa pública la relació de vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants en la Inspecció d'Educació i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts i instituts escola, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.

  RESOLUCIÓ EDU/982/2019, de 9 d'abril, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts i instituts escola, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.

  12/03/2019

  Termini per presentar reclamacions i desistiments: del 13 al 26 de març de 2019.

  Dades Departament

  Dades del MECD

  14/05/2019

  Dades Departament

  Dades del MECD

  Es podrà interposar recurs contenciós administratiu contra aquesta resolució en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva publicació. Així mateix, es podrà interposar, potestativament, recurs de reposició, en el termini d'un mes.

  Orden EFP/1015/2018, de 1 de octubre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2018/2019, para personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

  Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y otros procedimientos de provisión de plazas a cubrir por los mismos

  • Darrera modificació: 14/05/2019 17:49