Pot participar el funcionariat de carrera i en pràctiques dependent del Departament d'Ensenyament que es trobin en qualsevol situació administrativa, excepte suspensió de funcions. El funcionariat que es trobi en qualsevol situació administrativa diferent de la de servei actiu només podrà participar si l'1 de setembre de 2019 compleix el requisit per reingressar en el servei actiu. No pot participar el funcionariat dependent d'altres administracions educatives que presti serveis temporalment a Catalunya en règim de comissió de serveis.

Requisits d'especialitat

Es podrà concursar amb l’especialitat amb la qual es va ingressar o accedir al cos, així com amb les obtingudes mitjançant el procediment d’adquisició de noves especialitats. Als llocs de cultura clàssica hi podran accedir els catedràtics i professorat de secundària de grec i llatí, quedant obligats a impartir les matèries derivades de totes dues especialitats. El funcionariat titular de llengua i literatura valenciana i de llengua i literatura catalana (Illes Balears) podran accedir a llocs de treball de llengua catalana i literatura.

S'haurà d’acreditar el coneixement de la llengua catalana equivalent o superior al nivell C1, llevat dels que van superar els procediments selectius a partir de l’any 1991, i els que han superat la prova de català de les oposicions d'accés al cos de mestres. Igualment, els participants que sol·licitin ser destinats a algun centre d’Era Val d’Aran hauran d’acreditar el coneixement oral i escrit de l'aranès.

El funcionariat en servei actiu amb una destinació definitiva a Catalunya podrà participar si en finalitzar el curs 2018-2019 ha transcorregut un any des de la presa de possessió de l'última destinació definitiva, si sol·liciten llocs de l'àmbit de Catalunya. Per poder sol·licitar places d'altres administracions educatives, s'hauran de complir 2 anys de permanència en la darrera destinació definitiva.

Totes les condicions exigides i els mèrits que s'al·leguin han de complir-se o estar reconeguts en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, llevat del requisit relatiu a la permanència en l'última destinació definitiva obtinguda i del transcurs del temps requerit per reingressar en el servei actiu, en el cas dels qui participin des de les situacions administratives d'excedència i suspensió de funcions, que s'entendrà complert el 31 d'agost de 2019.

L'ordre de les fases del procediment de concurs de trasllats indica la priorització en l'obtenció de la destinació. No es podrà prioritzar, en cas de participar per més d'una de les fases, l'obtenció de destinació per una o per l’altra. Per tant, el fet d'obtenir destinació en una de les fases comportarà, necessàriament, l'anul·lació de les peticions en la posterior.

Dins de cada fase i, si procedeix, de cada col·lectiu, en cas d'empats, aquests es resoldran atenent successivament a:

  1. La puntuació més alta en cadascun dels apartats del barem.
  2. La puntuació obtinguda en cada subapartat en l'ordre en què apareixen al barem.
  3. L'any en què es va convocar el procediment selectiu a través del qual es va ingressar al cos.
  4. La major puntuació obtinguda dintre d'aquest.

La prioritat entre els aspirants seleccionats en les darreres oposicions (Resolució ENS/2742/2017), així com els aspirants de processos selectius anteriors que tenien ajornada o no superada la fase de pràctiques, vindrà determinada per l'any d'oposició i per l'ordre en que apareguin en les llistes d'aspirants seleccionats, amb l'excepció dels seleccionats per la reserva d'aspirants amb discapacitat, que tindran dret preferent per escollir vacants entre els seleccionats del procediment d'ingrés lliure.

Es tindran en compte les produïdes fins al 31 de desembre de 2018, així com les resultes.

Abans de la resolució provisional, es faran públiques les vacants provisionals al DOGC i, abans de la resolució definitiva, les vacants definitives.

S'estructura en dos fases:

1.1 Dret preferent a centre

Implica una prelació pel que fa a l'obtenció de destinació, davant dels que exerceixin el dret preferent a localitat o a zona.

Participació voluntària:

a) El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball, exclusivament per al centre on va tenir la darrera destinació definitiva.

b) El professorat amb destinació definitiva al centre que hagi superat el procediment selectiu d’adquisició de noves especialitats. Un cop obtingut el nou lloc, només podrà exercir aquest dret en ocasió de l’adquisició d’una altra nova especialitat. En el cas que es produïssin empats en les puntuacions totals entre dos o més participants, es seguirà l'ordre de col·lectius a) b). De continuar l'empat, s'utilitzarà com a primer criteri de desempat el major temps de serveis efectius com a funcionari de carrera en el centre i, si és necessari, els altres criteris de desempat.

Sol·licituds

Cal d'indicar a la sol·licitud de participació la casella corresponent a la fase de dret preferent a centre.

El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva haurà d'indicar, en l'ordre desitjat,les especialitats per les quals vulgui participar en aquesta fase. El professorat que participa en aquesta fase pel fet d'haver superat el procediment selectiu d'adquisició de noves especialitats, només podrà fer constar l'especialitat o especialitats superades en aquell procediment per les que desitgi obtenir destinació en aquesta fase.

En qualsevol cas, el nombre màxim d'especialitats que es podran prioritzar serà de sis.

1.2 Dret preferent a localitat o a zona

Participants:

a) Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball.

b) El professorat que, amb pèrdua de la plaça docent que tenia amb caràcter definitiu, va passar a exercir en un altre lloc a l’Administració, mantenint la seva situació de servei actiu en el cos docent, i sempre que hagi cessat en aquest altre lloc.

c) El professorat destinat en centres públics espanyols a l’estranger que hagi de reincorporar-se a una nova destinació el curs 2019-2020 o que, tot i que s’hagi reincorporat en cursos anteriors, encara no hagi assolit el dret preferent a la localitat.

d) El professorat que tingui reconegut aquest dret preferent per execució de sentència o resolució de recurs administratiu.

e) El professorat que, després d’haver estat declarat jubilat per incapacitat permanent, hagi estat rehabilitat per al servei actiu, i no tingui destinació definitiva.

Tots aquests col·lectius tenen dret preferent a la localitat, excepte els professors del supòsit a), els quals podran optar per la zona o la localitat corresponent al centre del qual hagin estat desplaçats.

El funcionariat que vulgui fer ús del dret preferent, i fins que l’assoleixi, haurà de participar en totes les convocatòries; en cas contrari, perdrà aquest dret. Aquesta participació és independent del fet que s'hagi obtingut una destinació definitiva per la participació en la convocatòria per una fase diferent a la del dret preferent i del temps que es porti ocupant aquest lloc amb caràcter definitiu.

Sol·licituds

S'haurà d'indicar a la sol·licitud de participació la casella corresponent a la fase de dret preferent a localitat o zona.

El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva haurà d'indicar, si desitja fer ús del dret preferent a la localitat o bé a la zona. De no indicar res, s'entendrà que prefereix zona.

Haurà de consignar, per ordre de preferència, les especialitats per les que vulgui participar, en un nombre màxim de sis.

Opcions per a formular les peticions (s'ha d'optar per una de les dues):

a) Especificar els codis de tots els centres de la localitat o de la zona. En cas que l’àmbit del dret preferent sigui el municipi, caldrà especificar els codis de tots els centres del municipi, ordenats segons preferències. Si únicament s’especifica el codi de municipi, s’entendrà que es demanen tots els centres d’aquest municipi, amb excepció dels centres de màxima complexitat. En cas que l’àmbit del dret preferent sigui la zona, les peticions de centres hauran d’estar agrupades per blocs homogenis de municipis. Per tant, dintre de la zona, els codis de centres d’un mateix municipi han d’estar tots agrupats consecutivament, en un mateix bloc de peticions, en l’ordre que es desitgi, abans de consignar els codis del següent municipi.

S’exceptuen d’aquesta obligatorietat els centres classificats com de complexitat màxima. No obstant això, si es vol exercir el dret preferent efectiu en algun d’aquests centres s’hauran de relacionar també els codis de tots i cadascun d'ells de la localitat o zona. Si no és així, es considerarà que el participant opta pel supòsit b).

En cas que aquesta opció a) quedi invalidada perquè la relació de codis sigui incompleta o errònea, es considerarà que no s’han demanat tots els centres que consten al municipi o zona i, per tant, la participació serà pel supòsit b).

En l’adjudicació de dret preferent preval el criteri d’especialitat respecte a la petició de centres, de manera que per cada especialitat es tindran en compte totes les peticions de centre sol·licitades d’un mateix municipi, abans de passar a la següent especialitat. A més dins de cada municipi, si se sol·liciten centres ordinaris i centres de màxima complexitat, es consideraran, per a cada especialitat sol·licitada, en primer lloc tots els centres d’aquesta tipologia (ordinària o de màxima complexitat) que corresponguin amb la de la primera petició de centre d’aquell municipi i, a continuació, tots els centres restants del mateix municipi. La prioritat dins de cada fase es determinarà segons els criteris de desempat.

b) Especificar únicament els codis dels centres de la localitat o zona que es vulguin sense obligatorietat de demanar-los tots. En aquesta opció les peticions passaran a ser considerades com les primeres de la fase de concurs de trasllats, sense dret preferent. Si no s'obté cap de les adjudicacions sol·licitades, es mantindrà aquest dret preferent per a properes convocatòries.

Concurs de trasllats

per:

a) Reingrés al servei actiu amb destinació provisional.

b) Compliment de sentència o resolució de recurs.

c) Pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball.

d) Excedència forçosa.

e) Suspensió de funcions, una vegada complida la sanció.

f) Procedir de llocs de treball docent a l'estranger o d'altres llocs de l'Administració, o per causes que hagin implicat la pèrdua del lloc de treball definitiu.

g) Funcionaris en servei actiu i amb destinació provisional, inclosos els funcionaris en pràctiques.

NOTES:

El funcionariat de les lletres a), b), c), f), g) que no presentin la sol·licitud participaran d'ofici.

El funcionariat de les lletres d) i e) que no presentin sol·licitud serà declarat en excedència voluntària per interès particular.

El funcionariat que no obtingui destinació quedarà sense adjudicació.

(si es reuneix els requisits).

Funcionariat no esmentat a l’apartat de participació obligatòria.

Funcionariat d’altres administracions que vulguin sol·licitar destinació a Catalunya.

No es pot optar a les places d'altres administracions si abans no s'ha obtingut destinació definitiva a l’Administració educativa a través de la qual es va ingressar als cossos docents.

Participació voluntària condicionada a l'obtenció de destinació en un o diferents centres d'una província. Poden exercir-lo un nombre màxim de 4 professors amb destinació definitiva que només participin per la fase del concurs de trasllats. Cada participant haurà de presentar una sol·licitud incloent centres i/o municipis de la mateixa província per a cada grup de concurrents. Si algun d'ells no obté destinació, es consideraran desestimades totes les del grup

Sol·licituds

La sol·licitud es considerarà presentada i registrada en el moment en què sigui tramesa per via telemàtica. No s’ha de presentar la impressió de la instància ni cap altra sol·licitud, excepte si s'han fet al·legacions que comportin presentar documentació complementària (no cal preentar els mèrits que constin a l'Atri).

El professorat funcionari en pràctiques no hauran d'alegar ni justificar cap mèrit, ja que el barem no els és d'aplicació, i obtenen destinació seguint la puntiació del procés selectiu.

Es podrà eliminar o modificar la sol·licitud dins el termini de presentació.

Els participants podran disposar d’una còpia impresa de la sol·licitud definitiva, del barem de mèrits i de les seves al·legacions, si n’han fet.

Cal indicar per ordre de preferència les especialitats dels llocs de treball, amb un màxim de 6.

A l’apartat de peticions de centres i/o localitats, es pot optar, per una de les opcions següents:

a) Deixar en blanc la casella reservada a l’especialitat, donant a entrendre que la destinació en aquell centre/localitat es demana per cadascuna de les especialitats, segons l’ordre de prioritat.

b) Consignar al costat de la petició, una de les especialitats, indicant que aquell centre/localitat es demana únicament per a aquella especialitat.

Caselles Vernacle i itinerància/màxima complexitat

Els participants dependents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya no cal que indiquin aquestes caselles a la seva sol·licitud en les peticions de l'àmbit de Catalunya.

Els participants dependents d'altres administracions que sol·licitin Catalunya, hauran de consignar:

Vernacle = “2” per a centres d'Era Val d'Aran, i un “1” per a la resta de centres de Catalunya.

Els centres de màxima complexitat venen indicats amb la marca 'Z'.

El nombre màxim de peticions que es poden realitzar és de 300, incloent les de dret preferent.

  • Darrera modificació: 04/11/2018 20:39