Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:trasllats:1819 [16/03/2019 17:51]
ramon.alonso@secundaria.info
professorat:trasllats:1819 [14/05/2019 17:49] (actual)
jorge@secundaria.info [Resolució definitiva]
Línia 90: Línia 90:
 ==== Definitives ==== ==== Definitives ====
  
-Data límit ​de publicació ​vacants definitives: finals ​d'abril primers ​de maig de 2019.+[[https://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​documentId=847126&​language=ca_ES|RESOLUCIÓ EDU/​982/​2019,​ de 9 d'​abril]],​ per la qual es fa pública la relació ​de vacants definitives ​corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció ​d'Educació i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'​ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts i instituts escola, a les escoles oficials d'​idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.
  
 ===== Adjudicacions ===== ===== Adjudicacions =====
Línia 97: Línia 97:
 //​12/​03/​2019//​ //​12/​03/​2019//​
  
-<note important>​Termini per presentar reclamacions i desetiments: del 13 al 26 de març de 2019.</​note>​+Termini per presentar reclamacions i desistiments: del 13 al 26 de març de 2019.
  
 === Dades Departament === === Dades Departament ===
Línia 114: Línia 114:
  
 ==== Resolució definitiva ==== ==== Resolució definitiva ====
 +//​14/​05/​2019//​ \\ \\ 
  
-Publicació ​de la resolució definitiva14-23 de maig del 2019 (contra la qual es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'​endemà de la seva publicació. Així mateix, es podrà interposar, potestativament,​ recurs de reposició, en el termini d'un mes).+=== Dades Departament === 
 + 
 +  * [[https://​aplicacions.ensenyament.gencat.cat/​pls/​apex/​f?​p=2012006|Accés amb el codi d'​usuari GICAR (ATRI)]]  
 +  * [[https://​aplicacions.ensenyament.gencat.cat/​pls/​apex/​f?​p=2013001|Accés amb el codi d'​usuari temporal]] 
 + 
 +=== Dades del MECD === 
 + 
 + 
 +  * [[https://​sede.educacion.gob.es/​cis/​ccd.servlets/​controlCCD?​tipoConcurso=SEC&​fase=F6|Consulta resultados por DNI]] 
 + 
 +  * [[http://​www.educacionyfp.gob.es/​dam/​jcr:​bbe13f53-9ad7-44e4-9cf4-12900378c652/​cts-1819-def-alfabetico-a-e.pdf|Listado alfabético ​de participantes A-E]]  
 +  * [[http://​www.educacionyfp.gob.es/​dam/​jcr:​4b244611-9a20-43f1-b249-e5d59d781894/​cts-1819-def-alfabetico-f-l.pdf|Listado alfabético ​de participantes F-L]]  
 +  * [[http://​www.educacionyfp.gob.es/​dam/​jcr:​b97a0407-18fa-485e-ac61-c2cccdd47e23/​cts-1819-def-alfabetico-m-q.pdf|Listado alfabético de participantes M-Q]]  
 +  * [[http://​www.educacionyfp.gob.es/​dam/​jcr:​4a75da7f-32f2-4be8-a450-9ad95e88744f/​cts-1819-def-alfabetico-r-z.pdf|Listado alfabético de participantes R-Z]]  
 + 
 +Es podrà interposar recurs contenciós administratiu ​contra aquesta resolució ​en el termini de dos mesos des de l'​endemà de la seva publicació. Així mateix, es podrà interposar, potestativament,​ recurs de reposició, en el termini d'un mes.
 ===== Normativa ===== ===== Normativa =====
  
  • Darrera modificació: 16/03/2019 17:51