Curs 2020-2021

RESOLUCIÓ EDU/2669/2020, de 26 d'octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants en la Inspecció d'Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos docents d'ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts, instituts escola, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny (convocatòria indexada).

SECUNDARIA.INFO, núm. 204 Concurs de trasllats 2020-2021 (convocatòria i barem)

  • Termini de presentació de sol·licituds: del 5 al 26 de novembre de 2020.
  • Publicació de la llista de participants amb la puntuació: última setmana de gener/primera setmana de febrer de 2021 (3 dies hàbils per reclamacions).
  • Data límit de publicació de vacants provisionals: abans de la publicació de la llista amb l'adjudicació provisional.
  • Publicació de la llista amb l'adjudicació provisional: començaments de març de 2021 (10 dies hàbils per a reclamacions i renúncies de participants voluntaris).
  • Data límit de publicació vacants definitives: abans de la publicació de la llista amb l'adjudicació definitiva.
  • Publicació de la resolució definitiva: primera quinzena de maig de 2021 (contra la qual es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva publicació. Així mateix, es podrà interposar, potestativament, recurs de reposició, en el termini d'un mes).
  • Presa de possessió de la nova destinació: 1 de setembre de 2021.

Aplicatius del Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) us poden ajudar:

  • Generador de peticions. Crea un llistat dels centres per ordre de proximitat a casa vostra o al lloc que escolliu
  • App Secundària Info. Rebràs un missatge instantani al mòbil en el moment de les publicacions de les resolucions.

del 5 al 26 de novembre de 2020

Atesa la situació actual, les gestions que corresponguin a la sol·licitud, es realitzaran íntegrament de forma telemàtica, mitjançant la pròpia aplicació.

Si per algun motiu no fos possible adjuntar els fitxers acreditatius a l'aplicació de sol·licitud, es podrà fer arribar mitjançant Petició genèrica adreçada al Servei de Personal docent del Servei Territorial corresponent a la seva destinació actual (https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica).

Important: La presentació física de documentació acreditativa i/o originals, només serà necessària previ requeriment per part dels Serveis de Personal docent o Comissió avaluadora

Per a incidències relacionades amb la connexió informàtica, Servei d'Atenció a l'Usuari. Telèfon 900 82 82 82 (premeu la tecla 4, que fa referència al Departament d'Educació). Correu electrònic: sau.tic@pautic.gencat.cat

Per a dubtes relacionats amb el vostre expedient personal que afectin la participació al concurs, caldrà que us adreceu als serveis territorials d'Educació de la vostra destinació actual o al Consorci d'Educació de Barcelona, mitjançant les vies telemàtiques que tinguin habilitades (preferentment, a través del canal telemàtic de petició genèrica de la Generalitat de Catalunya: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica).

Per accedir a l'aplicació us heu d'identificar amb el codi d'usuari d'Atri o amb l'usuari temporal amb què vau presentar la sol·licitud.

Reclamacions

Es poden presentar reclamacions del 3 al 5 de febrer. Per fer-ho, cal omplir el Model de reclamació i adjuntar-lo accedint a l'aplicació Tramesa del model de reclamació. Per poder gestionar la reclamació és imprescindible desar el model de reclamació amb un nom identificatiu del fitxer. Aquest nom ha de fer referència a la persona que presenta la sol·licitud (nom, cognoms i DNI) per poder-lo adjuntar posteriorment, quan s'accedeixi a l'aplicació.

Cal recordar que no es poden reclamar revisions de baremació de mèrits que, de forma prèvia i expressa, no s'hagin al·legat dins el termini de la sol·licitud de participació. En aquest cas, si no hi ha al·legació prèvia, no es tindrà en consideració la reclamació.

Si la reclamació fa referencia a mèrits al·legats que no s'han valorat i no consten al registre de personal, és imprescindible adjuntar la documentació acreditativa escanejada, en PDF, juntament amb el model de reclamació.

Un cop s'accedeixi a l'aplicació «Tramesa del model de reclamació», es tindrà accés a la còpia del resguard de la sol·licitud de participació per poder consultar-la, si això és necessari per fer la reclamació.

Totes les reclamacions en els procediments administratius tenen un termini per poder-se formalitzar, que s'estableix a les respectives convocatòries. No s'admetrà cap reclamació presentada fora d'aquest termini.

RESOLUCIÓ EDU/250/2021, de 2 de febrer, per la qual es fan públiques les vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts i instituts escola, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.

RESOLUCIÓ EDU/252/2021, de 2 de febrer, per la qual es fa pública la relació de vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola.

RESOLUCIÓ EDU/983/2021, d'1 d'abril, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts i instituts escola, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.

RESOLUCIÓ EDU/982/2021, d'1 d'abril, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola, i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola.

04/03/2021

Termini per presentar reclamacions i desistiments: del 05 al 18 de març de 2021.

Imprescindible desar el model de reclamació o desestiment amb un nom identificatiu del fitxer (nom, cognoms i DNI) per poder-lo adjuntar posteriorment, quan s'accedeixi a l'aplicació.

Aplicació tramesa reclamació/desistiment

Dades Departament

Dades del MECD

13/05/2021

Dades Departament

Dades del MECD

Orden EFP/942/2020, de 5 de octubre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, convocados durante el curso 2020/2021, para personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y otros procedimientos de provisión de plazas a cubrir por los mismos.

  • Darrera modificació: 13/05/2021 09:22