RESOLUCIÓ EDU/2669/2020, de 26 d'octubre

de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants en la Inspecció d'Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos docents d'ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts, instituts escola, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.

La disposició addicional sisena, punt 1, de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix que una de les bases del règim estatutari dels funcionaris públics docents és la provisió de llocs mitjançant concurs de trasllats d'àmbit estatal.

La disposició addicional dotzena de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, estableix, respecte als concursos de trasllats d'àmbit estatal, l'objectiu de fer efectius els principis d'igualtat i d'intercomunicabilitat entre els respectius sistemes educatius en el marc comú bàsic de la funció pública docent, definit per la legislació educativa.

L'article 13 del Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents, estableix que el concurs general és el procediment normal de provisió dels llocs de treball ordinaris.

El Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d'àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents, indica, a l'article 7, que els concursos de trasllats d'àmbit estatal es convocaran amb caràcter biennal, i atès que l'últim concurs d'àmbit estatal es va convocar durant el curs 2018-2019, correspon convocar-lo novament aquest any.

En conseqüència, és procedent convocar concurs de trasllats per proveir llocs de treball vacants en la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants, corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial, en els instituts, instituts escola, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny, inclosos en les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d'Educació per al curs 2020-2021, i al qual són d'aplicació la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig; la Llei 12/2009, de 10 de juliol; el Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre; el Decret 67/1996, de 20 de febrer; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre; el Decret 39/2014, de 25 de març; el Decret 150/2017, de 17 d'octubre; i l'Ordre EFP/942/2020, de 5 d'octubre, per la qual s'estableixen normes procedimentals aplicables als concursos de trasllats d'àmbit estatal, que s'han de convocar durant el curs 2020-2021.

A proposta de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics,

Resolc:

—1 Convocar concurs de trasllats dirigit al personal funcionari de carrera i en pràctiques del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i del d'inspectors d'educació, i dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari, del cos de professors tècnics de formació professional, dels cossos de catedràtics i de professors d'escoles oficials d'idiomes, dels cossos de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny i del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, als centres públics d'ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny, en l'àmbit de Catalunya.

El personal funcionari dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes i d'arts plàstiques i disseny participaran en aquest concurs conjuntament amb el personal funcionari dels cossos de professors dels nivells corresponents, a les mateixes vacants, sense perjudici dels mèrits específics que els siguin d'aplicació per la seva pertinença als esmentats cossos de catedràtics.

—2 El concurs s'estructura en les fases següents:

2.1 Fase de dret preferent a centre, a localitat o a zona.

2.2 Fase de concurs de trasllats.

—3 Aquest concurs es regeix per les bases que s'inclouen a l'annex 1.

—4 Tramitació de documentació i gestions de procediment en el marc de las mesures excepcionals que dictaminin las autoritats competents com a conseqüència de la situació sanitària (covid).

Com a norma general, la tramitació de participació, així com la tramesa de la documentació acreditativa que s'hi acompanyi, s'ha de realitzar pels mitjans telemàtics que s'indiquen en aquesta convocatòria, d'acord amb les indicacions que s'estableixen als annexos.

Només quan la via de tramitació telemàtica no sigui possible (tampoc a través de la plataforma electrònica de petició genèrica de la Generalitat de Catalunya: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica ) o sigui necessària la presentació del document/material original a requeriment de les unitats de gestió o de la comissió d'avaluació, s'atendrà la seva presentació física a través dels registres administratius presencials, d'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (oficines de correus, registres administratius d'ajuntaments o de qualsevol seu d'administració pública que disposi d'aquest servei).

—5 Delegar la competència per resoldre aquesta convocatòria en la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar de forma potestativa recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 26 d'octubre de 2020

Josep Bargalló Valls

Conseller d'Educació

Índex

Annex 1. Bases

Disposicions generals

1. Participants

2. Especialitats

3. Requisits d'especialitat

4. Requisits de participació: situació administrativa i termini de permanència

5. Requisits de participació: coneixements lingüístics

6. Requisits de participació: data de compliment

7. Prioritat: ordre entre les fases de participació

8. Prioritat: ordre dins de cada fase de participació

9. Vacants

10. Publicació de les vacants

Fases del procediment de concurs de trasllats

I. Fase de dret preferent a centre, a localitat o a zona

I.1. Dret preferent a centre

11. Participants

12. Prioritats

13. Sol·licituds

I.2 Dret preferent a localitat o a zona

14. Participació

15. Sol·licituds

16. Peticions i prioritats

II. Fase de concurs de trasllats

17. Participació forçosa

18. Participació voluntària

19. Dret de concurrència.

20. Prioritats

21. Sol·licituds

Disposicions comunes a totes les fases

22. Comissions avaluadores

23. Al·legació i autobaremació de mèrits

24. Formalització de la sol·licitud

25. Publicació de vacants, llista de participants i adjudicació de les destinacions

26. Presa de possessió

Annex 2. Codis de la Inspecció d'Educació

Annex 3. Codis d'instituts, instituts escola i seccions d'ensenyament secundari

Annex 4. Codis d'escoles oficials d'idiomes

Annex 5. Codis d'escoles d'art i superiors de disseny

Annex 6. Codis d'especialitats

Annex 7. Barem dels cossos de la Inspecció

Annex 8. Barem dels cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial

Annex 1

Bases del concurs de trasllats per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, als centres públics d'ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny

Disposicions generals

Als efectes d'aquesta convocatòria, s'entendrà per:

Funcionaris/àries dependents del Departament d'Educació: el personal funcionari que tingui destinació en un lloc de treball de Catalunya i estigui subjecte al règim funcionarial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, dins de l'àmbit d'aplicació del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre. En el cas de funcionaris en situació administrativa d'excedència voluntària, serveis especials, els adscrits a la inspecció educativa i els adscrits a places a l'exterior o en circumstàncies anàlogues, el compliment d'aquest requisit s'entendrà referit al centre on van tenir l'última destinació.

No reuneixen aquest requisit de participació els funcionaris i les funcionàries dependents d'altres administracions educatives que prestin serveis temporalment, en règim de comissió de serveis, en centres dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Especialitat titular: l'especialitat obtinguda mitjançant el procediment selectiu d'ingrés o accés al cos, així com el procediment d'adquisició de noves especialitats, previst en el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.

Les especialitats per accedir als llocs de treball dels centres públics d'ensenyament secundari, escoles oficials d'idiomes i escoles d'art i superiors de disseny, agrupades pels cossos de funcionaris a qui està dirigit aquest concurs, són les que es detallen a l'annex 6.

3.1 És requisit indispensable per poder accedir als llocs de treball dels centres públics d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes i d'escoles d'art i superiors de disseny, mitjançant la participació en qualsevol de les fases en què s'estructura el concurs de trasllats, ser titular de l'especialitat del cos des del qual es participa.

3.1.1 D'acord amb el que preveu la disposició addicional 10 del Reial decret 1635/1995, de 6 d'octubre, als llocs de treball de cultura clàssica podran accedir indistintament els catedràtics i professors d'ensenyament secundari titulars de les especialitats de grec o de llatí. El professorat que hi accedeixi quedarà obligat a impartir, si escau, tant les matèries atribuïdes a l'especialitat de grec com la de llatí.

3.1.2 De conformitat amb el que estableix l'Ordre de 15 de febrer de 1988, els funcionaris i les funcionàries docents dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari que siguin titulars de les especialitats de llengua i literatura valenciana i de llengua i literatura catalana (Illes Balears) podran accedir a llocs de treball de l'especialitat de llengua catalana i literatura.

3.2 Per accedir als llocs de treball vacants de la Inspecció d'Educació no s'exigirà un requisit específic d'especialitat.

Podran participar en aquest concurs els funcionaris i les funcionàries de carrera dels cossos a qui s'adreça aquesta Resolució que es trobin en qualsevol situació administrativa, excepte suspensió de funcions. D'acord amb el que estableix la disposició addicional primera del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, els funcionaris i les funcionàries en situació administrativa de servei actiu amb una destinació definitiva a Catalunya podran participar en aquest concurs si en finalitzar el curs 2020-2021 ha transcorregut un any des de la presa de possessió de l'última destinació definitiva, si sol·liciten llocs de l'àmbit de la comunitat autònoma de Catalunya. Per poder sol·licitar places o llocs de l'àmbit de gestió d'altres administracions educatives, hauran de complir l'establert amb caràcter general a l'article 2.1 de l'esmentat Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, quant a la permanència mínima indicada en el mateix.

Els funcionaris i les funcionàries que es trobin en qualsevol situació administrativa diferent de la de servei actiu només podran participar en el concurs de trasllats regulat per aquesta Resolució si l'1 de setembre de 2021 compleixen el requisit per reingressar en el servei actiu.

Els funcionaris i les funcionàries que participin en aquest concurs hauran d'acreditar el requisit exigit del coneixement de la llengua catalana equivalent o superior al nivell de suficiència de català (C1), que d'acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener, substitueix a l'anterior denominació de nivell de suficiència de català (C), tret dels que van superar els procediments selectius convocats pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 1991, i els que han superat la prova de català dels concursos oposició d'accés al cos de mestres.

Igualment, els participants que sol·licitin ser destinats a algun centre d'Era Val d'Aran hauran d'acreditar el coneixement suficient, oral i escrit, de la llengua aranesa.

Totes les condicions exigides en aquest concurs i els mèrits que s'al·leguin han de complir-se o estar reconeguts en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, llevat del requisit relatiu a la permanència en l'última destinació definitiva obtinguda i del transcurs del temps requerit per reingressar en el servei actiu, en el cas dels qui participin des de les situacions administratives d'excedència i suspensió de funcions, que s'entendrà complert el 31 d'agost de 2021.

L'ordre en què estan relacionades les fases del procediment de concurs de trasllats en les bases 11 a 21 indica la priorització en l'obtenció de la destinació, sense perjudici del que s'especifica en l'apartat de prioritat de cada fase en relació amb els diversos col·lectius de participació. No es podrà prioritzar, en cas de participar per més d'una de les fases del concurs de trasllats, l'obtenció de destinació per una o per l'altra. Per tant, el fet d'obtenir destinació en una de les fases comportarà, necessàriament, l'anul·lació de les peticions en la posterior, segons l'ordre en què s'han detallat en l'apartat 2 de la Resolució de convocatòria.

Dins de cada fase i, si procedeix, de cada col·lectiu de participació, quan es presenti més d'un participant a un mateix lloc de treball, la prioritat entre els funcionaris de carrera vindrà donada per la puntuació total més gran assignada d'acord amb el barem de mèrits corresponent. En cas que es produeixin empats en el total de la puntuació, es resoldran atenent, successivament, la puntuació més alta obtinguda a cada un dels apartats del barem, d'acord amb l'ordre en què es detallen. Si persisteix l'empat, s'atendrà a la puntuació més alta obtinguda en cada subapartat, també en l'ordre en què es detallen. Si és necessari, s'utilitzarà com a últim criteri de desempat l'any de convocatòria del procés selectiu d'ingrés al cos i, dins d'aquest, la major puntuació obtinguda. Tot això, sense perjudici de l'ordre de prioritat específic dins del dret preferent a centre, que es regula en la base 12 i de la prelació d'aquest dret preferent a centre, d'acord amb l'article 16.3 del Reial Decret 1364/2010, per obtenir destinació davant els qui exercitin el dret preferent a localitat o àmbit territorial.

La prioritat entre els aspirants seleccionats en el procés selectiu convocat per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés en la funció pública docent, així com els aspirants de processos selectius anteriors que tenien ajornada o no superada la fase de pràctiques, vindrà determinada per l'any d'oposició i per l'ordre que apareguin en la resolució per la qual es fan públiques les llistes d'aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició convocat, amb l'excepció dels seleccionats per la reserva d'aspirants amb discapacitat, que tindran dret preferent per escollir vacants entre els seleccionats del procediment d'ingrés lliure, d'acord amb que preveu l'article 27.d) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre.

El concurs es resoldrà en les fases de dret preferent a centre, localitat o zona i de concurs de trasllats, tenint en compte, com a mínim, les vacants produïdes fins al 31 de desembre de 2020, així com les vacants resultants de la resolució del mateix concurs. Totes les vacants i resultes a les quals es fa referència corresponen a llocs de treball ordinaris, d'acord amb el previst a l'article 13 del Decret 39/2014, de 25 de març, que regula els procediments per definir el perfil dels llocs de treball docents i els sistemes de provisió, i hauran de correspondre a llocs de treball inclosos en la Resolució del conseller d'Educació per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d'Educació per al curs 2020-2021, el funcionament dels quals figurin en la planificació educativa prevista pel Departament d'Educació i també en funció dels criteris d'estabilitat del professorat en un mateix centre.

D'acord amb el que preveu l'Ordre EFP/942/2020, de 5 d'octubre, per la qual s'estableixen normes procedimentals aplicables als concursos de trasllats d'àmbit estatal, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics farà públiques en el DOGC, abans de la resolució provisional, les vacants provisionals i, amb anterioritat a la resolució definitiva, les vacants definitives.

Es deixaran sense efecte les vacants anunciades quan s'hi produeixi un error de definició o es tracti d'un lloc el funcionament de les quals no estigui previst incloure, definitivament, en la planificació educativa del curs 2021-2022.

I.1 Dret preferent a centre

Podrà participar voluntàriament en aquesta fase:

a) El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball, exclusivament per al centre on va tenir aquesta última destinació definitiva.

b) El professorat dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari i del cos de professors tècnics de formació professional amb destinació definitiva en el centre, que hagi superat el procediment selectiu d'adquisició de noves especialitats. Una vegada obtingut el nou lloc, només podrà exercir aquest dret en ocasió de l'adquisició d'una altra nova especialitat.

12.1 L'ordre de prioritat per a l'obtenció de destinació en l'exercici del dret preferent a centre vindrà donat pel mateix ordre en què els dos col·lectius de participants estan relacionats en la base 11.

12.2 En el supòsit de presentar-se a un mateix lloc de treball diversos participants inclosos en el mateix col·lectiu, la prioritat entre ells vindrà determinada per la major puntuació total assignada d'acord amb el barem de mèrits corresponent. En el supòsit que es produeixin empats en les puntuacions, s'utilitzarà com a primer criteri de desempat el major temps de serveis efectius com a funcionari de carrera en el centre i, si persisteix l'empat, la resta de criteris previstos en la base 8 en el mateix ordre que en ella es detallen.

Aquest dret preferent a centre implica una prelació per obtenir destinació per davant dels que exercitin el dret preferent a localitat o a zona.

Els participants en aquesta fase de dret preferent a centre formalitzaran la sol·licitud d'acord amb el que preveu la base 24.

El professorat que participi en aquesta fase haurà d'indicar, a la sol·licitud de participació, la casella corresponent a la fase de dret preferent a centre.

El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva haurà d'indicar, en l'ordre desitjat, les especialitats per les quals vulgui participar en aquesta fase, de les quals sigui titular i que corresponguin al cos des del qual participa.

El professorat que participa en aquesta fase pel fet d'haver superat el procediment selectiu d'adquisició de noves especialitats, només podrà fer constar l'especialitat o especialitats superades en aquell procediment per les que desitgi obtenir destinació en aquesta fase.

En qualsevol cas, el nombre màxim d'especialitats que es podran prioritzar en l'apartat corresponent de la sol·licitud serà de sis.

14.1 Participants.

Tindran dret preferent per obtenir destinació en un lloc de treball de la localitat, o, si és procedent segons es preveu en la base 14.2 següent, d'una zona determinada, per una sola vegada, els funcionaris i les funcionàries dels cossos docents que es trobin en algun dels supòsits següents:

a) El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball.

b) El professorat que, amb pèrdua de la plaça docent que tenia amb caràcter definitiu, va passar a exercir un altre lloc en l'Administració, mantenint la seva situació de servei actiu al cos docent, i sempre que hagi cessat en aquest altre lloc.

c) El professorat destinat a centres públics espanyols a l'estranger que hagi de reincorporar-se a una nova destinació en el curs 2021-2022 o que, havent-se reincorporat en cursos anteriors, encara no hagi assolit el dret preferent a la localitat, al qual el reial decret 1138/2002, de 31 d'octubre (BOE núm. 262, d'1. 11. 2002), reconeix el dret a ocupar, quan retorni a Espanya, un lloc de treball a la localitat on va tenir la seva destinació definitiva.

d) El professorat que tingui reconegut aquest dret preferent per execució de sentència o resolució de recurs administratiu.

e) El professorat que, després d'haver estat declarat jubilat per incapacitat permanent, hagi estat rehabilitat per al servei actiu, i no tingui destinació definitiva.

14.2 Condicions.

Tots aquests col·lectius tenen dret preferent a la localitat, excepte els professors que es trobin en el supòsit de la lletra a) —professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball—, que podran optar per exercitar aquest dret a la zona o a la localitat corresponent al centre del que hagin estat desplaçats.

En el cas del professorat afectat per supressió de la seva destinació definitiva en un servei educatiu, es consideraran localitat i zona de desplaçament les que corresponguin a la localitat on s'ubica la seu del servei educatiu.

D'acord amb l'article 12.c), del Real decret 1364/2010, de 29 d'octubre, tots els funcionaris i les funcionàries que desitgin fer ús del dret preferent, i fins que l'assoleixin, hauran de participar de la forma que s'indica en les bases 15 i 16 següents, en totes les convocatòries que realitzi a aquest efecte el Departament d'Educació; en cas contrari, es considerarà que han decaigut en aquest dret. Aquesta participació és independent del fet que hagin obtingut una destinació definitiva per la seva participació en la convocatòria del concurs de trasllats per una fase diferent a la del dret preferent i del temps que portin ocupant aquest lloc amb caràcter definitiu.

15.1 Els que desitgin fer ús del dret preferent a localitat o zona formalitzaran la sol·licitud d'acord amb el que preveu la base 24, i hauran d'indicar la casella corresponent a la fase de dret preferent a localitat o zona. El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva indicarà si desitja fer ús del dret preferent a la localitat o bé a la zona. En el cas de no fer constar l'àmbit que es desitgi, es considerarà que sol·liciten l'àmbit de la zona.

15.2 En els apartats corresponents hauran de consignar, per ordre de preferència, les especialitats, de les quals siguin titulars, per les quals vulguin participar en aquesta fase, amb un límit de sis.

16.1 Per formular les peticions, podran optar per una de les dues formes següents:

a) Especificar en la relació de peticions, segons les seves preferències, els codis de tots els centres de la localitat o, si correspon, de la zona.

En cas que l'àmbit del dret preferent sigui el municipi, especificar en la relació de peticions els codis de tots els centres del municipi, ordenats segons les seves preferències. Si únicament s'especifica el codi de municipi, sense els codis de centres, s'entendrà que se sol·liciten tots els centres de l'esmentat municipi, a excepció dels centres classificats de màxima complexitat.

En cas que l'àmbit del dret preferent sigui la zona, les peticions de centres hauran d'estar agrupades per blocs homogenis de municipis. Per tant, dins de la zona, els codis de centres d'un mateix municipi han d'estar agrupats, en la seva totalitat i consecutivament, en un mateix bloc de peticions, en l'ordre que es desitgi, abans de passar a consignar els codis del següent municipi.

S'exceptuen d'aquesta obligatorietat de sol·licitar tots els centres de l'àmbit de dret preferent els centres classificats pel Departament d'Educació com de màxima complexitat, d'acord amb la resolució del conseller d'Educació per la qual s'aproven les plantilles de personal docent per al curs 2020-2021, i que figuren indicats com tals a l'annex 3. No obstant això, si es desitja exercir el dret preferent efectiu en algun d'aquests centres no obligatoris, s'hauran de relacionar també els codis de tots i cada un dels centres d'aquestes característiques de la localitat o zona. Si no és així, es considerarà que el participant opta pel supòsit b) d'aquesta mateixa base respecte a tots els centres demanats, tant si són centres ordinaris com centres de màxima complexitat.

En cas que aquesta opció a) quedi invalidada perquè la relació de codis és incompleta, d'acord amb les especificacions indicades, o perquè algun dels codis indicats quedi invalidat per ser erroni, es considerarà que no s'han sol·licitat tots els codis dels centres que consten en el municipi o zona i, per tant, la participació serà pel supòsit b) d'aquesta base.

En l'adjudicació de dret preferent preval el criteri d'especialitat respecte a la petició de centres, de manera que per cada especialitat es tindran en compte totes les peticions de centre sol·licitades d'un mateix municipi, abans de passar a la següent especialitat. S'ha de tenir en compte, tanmateix, que, dins de cada bloc homogeni de municipi, si se sol·liciten centres ordinaris i centres de màxima complexitat, es consideraran, per a cada especialitat sol·licitada, en primer lloc tots els centres d'aquesta tipologia (ordinària o de màxima complexitat) que corresponguin amb la de la primera petició de centre d'aquell municipi i, a continuació, tots els centres restants del mateix municipi.

L'ordre de prioritat, en aquesta opció, per aconseguir el dret preferent a localitat o a zona corresponents, vindrà donat pel mateix ordre en el qual els diferents col·lectius figuren detallats en la base 14.

En cas de presentar-se més d'un participant dins d'un mateix col·lectiu amb dret preferent a la mateixa localitat o, si correspon, zona, la prioritat vindrà determinada pel que preveu la base 8.

Una vegada aconseguit el dret preferent en alguna de les especialitats de participació en aquesta fase, la destinació en centre concret s'adjudicarà en concurrència amb els participants en la fase de concurs de trasllats. A aquests efectes, la prioritat entre tots ells vindrà determinada pel que preveu la base 8. En el cas de no poder adjudicar, seguint el criteri de concurrència amb els participants de la fase de concurs de trasllats, cap destinació en l'àmbit del dret preferent, es reservarà, si escau, una vacant del municipi o, si és el cas, de la zona.

b) Especificar en la relació de peticions, segons les seves preferències, únicament els codis dels centres de la localitat o, si procedeix, de la zona que vulguin sol·licitar, sense complir l'obligatorietat de demanar-los tots, indicada en l'opció a) anterior.

En aquesta opció, als efectes del procediment d'adjudicació en aquesta convocatòria, les seves peticions passaran a ser considerades com les primeres de la fase de concurs de trasllats, sense dret preferent en l'adjudicació, regulada en les bases 17 a 21 de següents, fase per la qual participarà i, si correspon, obtindrà adjudicació.

L'ordre de prioritat, en aquesta opció, serà el que s'indica amb caràcter general, per a la fase de concurs de trasllats, en la base 20.

Si no obté adjudicació en cap de les peticions sol·licitades per l'apartat de dret preferent, però considerades en la fase de concurs de trasllats, mantindrà aquest dret preferent per a properes convocatòries.

Si obté adjudicació en alguna de les peticions sol·licitades per l'apartat de dret preferent, encara que no s'hagin inclòs tots els centres de l'àmbit, es considerarà que l'ha exercit, i decaurà del dret per a properes convocatòries.

16.2 En qualsevol de les dues opcions citades, els codis de centre o localitat hauran de coincidir amb els codis detallats als annexos.

Participants

17.1 Estan obligats a participar en el concurs els funcionaris i les funcionàries docents dels cossos a què es refereix aquesta convocatòria, dependents del Departament d'Educació, en situació administrativa de servei actiu, que no tinguin destinació definitiva per les causes que es detallen:

a) Reingrés en el servei actiu amb destinació provisional.

b) Compliment de sentència o resolució de recurs.

c) Pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball.

d) Excedència forçosa.

e) Suspensió de funcions, una vegada complerta la sanció.

f) Procedir de llocs de treball docent a l'estranger o d'altres llocs de l'Administració, o per causes anàlogues que hagin implicat la pèrdua del lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu, i hagin reingressat en destinació provisional o els correspongui fer-ho amb efectes del curs 2021-2022.

g) Així mateix, estan obligats a participar en el concurs els funcionaris i les funcionàries docents dels cossos a què es refereix aquesta convocatòria en situació administrativa de servei actiu, sense destinació definitiva i amb destinació provisional, inclosos els funcionaris en pràctiques.

Condicions

17.2 Els funcionaris i les funcionàries en els quals concorrin les causes de les lletres a), b) c), f), i g) anteriors, si no participen en el concurs mitjançant la presentació per part de la persona interessada de la sol·licitud dins del termini corresponent, participaran d'ofici.

17.3 Els funcionaris i les funcionàries que participin en el concurs i no obtinguin destinació en cap dels centres i/o localitat sol·licitats quedaran sense adjudicació.

17.4 Els funcionaris i les funcionàries en situació administrativa d'excedència forçosa (lletra d), en cas que no presentin sol·licitud de participació en el concurs, seran declarats en la situació administrativa d'excedència voluntària per interès particular.

17.5 Els funcionaris i les funcionàries en els quals es doni la causa de la lletra e) seran declarats en la situació administrativa d'excedència voluntària per interès particular si no presenten sol·licitud de participació en el concurs.

En cas que participin i no obtinguin cap destinació de les sol·licitades, se'ls aplicarà el que preveu la base 17.3.

Podran participar en aquest concurs, per a llocs de treball del cos respectiu, els funcionaris i les funcionàries no esmentats en l'apartat de participació forçosa i que es trobin en qualsevol situació administrativa, sempre que reuneixin els requisits exigits.

Els funcionaris i les funcionàries dependents d'altres administracions educatives poden sol·licitar destinació a centres de Catalunya, si reuneixen els requisits establerts en aquesta convocatòria. No obstant això, d'acord amb l'article 12.a), del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, els que no hagin obtingut encara la seva primera destinació definitiva només podran optar a llocs dependents de l'Administració educativa a través de la que van accedir o van ingressar als cossos docents, excepte que en la convocatòria en la qual van ser seleccionats no s'establís l'exigència d'aquest requisit per no haver-se produït el traspàs de competències en matèria d'ensenyament no universitari.

El dret de concurrència que estableix l'article 18 del Real decret 1364/2010, de 29 d'octubre, només el podran exercir professors amb destinació definitiva que reuneixin els requisits que exigeix aquesta convocatòria i que només participin per la fase del concurs de trasllats.

S'entén per dret de concurrència la possibilitat que diferents professors funcionaris de carrera d'un mateix cos docent, amb destinació definitiva, condicionin la seva participació voluntària en el concurs a l'obtenció de destinació en un o diferents centres d'una província determinada.

Aquest dret tindrà les particularitats següents:

a) Els professors hauran d'incloure en les seves peticions centres i/o municipis d'una única província, la mateixa per a cada grup de concurrents.

b) El nombre màxim de professors que poden participar sol·licitant aquest dret en cada grup com a concurrents és de quatre. Cada participant haurà de presentar una sol·licitud.

c) L'adjudicació de destinació a aquests professors vindrà determinada per l'aplicació del barem de mèrits corresponent.

d) Aquesta modalitat de participació té com a finalitat que totes les persones participants d'un mateix grup obtinguin alhora destinació en un o diversos centres d'una mateixa província. En cas que algun d'ells no pugui obtenir un lloc, es consideraran desestimades per aquesta via totes les sol·licituds del grup.

L'ordre de prioritat en l'adjudicació en aquesta fase de concurs de trasllats vindrà determinat pel que preveu la base 8.

21.1 Els participants en aquesta fase de concurs de trasllats formalitzaran la sol·licitud d'acord amb el que preveu la base 24.

21.2 Els participants de la fase de concurs de trasllats sol·licitaran els llocs de treball per ordre de preferència, i hauran d'indicar, en el cas dels cossos d'inspectors, els codis del Consorci d'Educació de Barcelona o dels serveis territorials, i per a la resta de cossos, els codis de centres o localitats, d'acord amb els annexos d'aquesta resolució.

21.3 Per sol·licitar les especialitats dels llocs de treball, s'han d'utilitzar els codis de l'annex 6, i s'han d'indicar per ordre de preferència, amb un màxim de sis, a les caselles corresponents a l'apartat d'especialitats de la fase de concurs de trasllats. A continuació, en l'apartat de peticions de centres docents i/o localitats, es pot optar, en cada una de les peticions, per una de les opcions següents:

a) Deixar en blanc la casella reservada a l'especialitat al costat de la petició. Fent-ho d'aquesta manera, s'entendrà que la destinació en aquell centre o localitat es demana per cada una de les especialitats indicades en l'apartat d'especialitats del concurs de trasllats, segons l'ordre de prioritat que s'ha indicat.

b) Consignar a la casella reservada a l'especialitat al costat de la petició una de les especialitats d'entre les indicades anteriorment en l'apartat d'especialitats del concurs de trasllats. Fent-ho d'aquesta manera, s'entendrà que la destinació en aquella petició de centre o localitat es demana únicament per aquella especialitat.

Cada petició és la combinació del codi de centre o municipi, acompanyat sempre del de vernacle i, si és el cas, d'itinerància, amb cada una de les especialitats sol·licitades. El nombre màxim de peticions que es poden realitzar és de 300, incloent les peticions que s'hagin sol·licitat en l'apartat de dret preferent. Les que excedeixin d'aquest nombre quedaran anul·lades als efectes d'adjudicació.

21.4 Els participants a qui es fa referència en la base 17.1 podran consignar les especialitats per a les quals reuneixin els requisits de la base 3 i per les quals vulgui participar en aquest concurs.

21.5 Caselles de Vernacle i Itinerància/ Màxima complexitat.

21.5.1 Vernacle. Haurà de constar un “2” per a centres d'Era Val d'Aran, i un “1” per a la resta de centres de Catalunya.

21.5.2 Itinerància/Màxima complexitat. A la casella corresponent a “Itinerància/ Màxima complexitat” haurà de constar el codi que s'indiqui, si procedeix, als annexos de centres d'aquesta mateixa resolució de convocatòria. S'ha de tenir en compte que, en el concurs de cossos d'ensenyaments secundaris, la marca 'Z' en aquesta casella indica que és un centre de màxima complexitat.

21.5.3 Els participants dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya no serà necessari que indiquin aquestes caselles a la seva sol·licitud telemàtica en les peticions de l'àmbit de Catalunya.

Els participants dependents d'altres administracions que sol·licitin els codis de Catalunya inclosos als annexos d'aquesta resolució hauran d'incloure, a la sol·licitud que complimentin en la seva comunitat, les marques de Vernacle i, en el seu cas, d'Itinerància (que, en el concurs de cossos d'ensenyaments secundaris, per a Catalunya indica que és un centre de màxima complexitat), que s'indiquen en cada cas als annexos d'aquesta resolució de Catalunya, sempre al costat del codi de centre. En cas de no fer-ho, o fer-ho de forma incompleta, la petició pot quedar anul·lada o ser objecte d'una adjudicació no desitjada. És indispensable, en conseqüència, consignar els codis de centre o municipi, acompanyats sempre dels de vernacle i itinerància de cada petició, exactament tal com consten als annexos d'aquesta resolució.

Respecte a peticions d'altres àmbits territorials, per emplenar aquestes caselles, els participants de Catalunya s'hauran d'atenir al que prevegi la convocatòria de l'Administració educativa corresponent.

22.1 Cossos d'inspecció.

Per a la valoració dels mèrits que al·leguin els concursants als que fan referència els apartats 3.1, 3.2 i 4.1 del barem de puntuacions de l'annex 7, corresponent als cossos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i d'inspectors d'educació, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, un cop exhaurit el termini de presentació de sol·licituds, nomenarà una comissió avaluadora titular i una de suplent, compostes pels següents membres:

Un/a president/a: el/la subdirector/a general de la Inspecció d'Educació, el/la qual podrà delegar en un/a inspector/a amb destinació en la subdirecció esmentada.

Un mínim de quatre vocals designats entre els funcionaris i les funcionàries de carrera del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa o del cos d'inspectors d'educació, en servei actiu a Catalunya.

22.2 Cossos d'ensenyaments secundaris.

La valoració de mèrits que al·leguin els concursants en relació amb els apartats 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 i 6.3 del barem de puntuacions de l'annex 8, la realitzaran les comissions avaluadores corresponents als cossos de funcionaris docents als que es refereix aquest concurs, nomenades per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics nomenarà, segons el nombre de participants que al·leguin mèrits, les comissions avaluadores necessàries, compostes pels següents membres:

Un/a president/a designat/a per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, a proposta dels serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona, entre els funcionaris i les funcionàries del cos d'inspectors d'educació o entre els funcionaris i les funcionàries de carrera dels cossos corresponents, en servei actiu a Catalunya.

Un mínim de quatre vocals designats d'entre els funcionaris i les funcionàries de carrera dels cossos corresponents, en servei actiu i amb destinació en centres docents o serveis educatius de l'àmbit territorial on hagin d'actuar. En cas que no sigui possible la designació entre els funcionaris i les funcionàries amb destinació en un determinat àmbit territorial, es podran designar entre tots els que, complint les condicions esmentades, tinguin la seva destinació a Catalunya.

El nombre de comissions o de vocals que s'hauran de nomenar per cada comissió podrà incrementar-se per raó del volum de participants que, per cada especialitat o grup d'especialitats, al·leguin mèrits que hagin de ser valorats per les comissions esmentades.

Pel mateix procediment i per a cada comissió avaluadora es designarà una comissió suplent.

La composició de cadascuna de les comissions previstes es farà pública a través del tauler electrònic (e-tauler), mitjançant resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

22.3 Cada comissió avaluadora designarà secretari/a al/el vocal amb menor antiguitat al cos, excepte que la comissió decideixi determinar-ho d'una altra manera. Els membres de la comissió estaran subjectes a les causes d'abstenció i de recusació que estableixen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Fora d'aquestes causes, no s'admetran renúncies a la designació com a membre d'una comissió avaluadora.

Les comissions avaluadores realitzen la baremació dels apartats que els corresponen sota el principi de discrecionalitat tècnica, i la seva actuació es durà a terme d'acord amb la normativa del procediment administratiu, les bases i annexos de la convocatòria i els criteris tècnics que, complementàriament, estableixin.

22.4 L'assignació de la puntuació que correspon als concursants per la resta d'apartats i subapartats del barem de mèrits, la duran a terme, per delegació de les comissions avaluadores, les unitats de gestió de personal dels serveis territorials del Departament d'Educació i del Consorci d'Educació de Barcelona.

Els serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona podran designar un/a funcionari/a, d'entre els que exerceixen funcions en les seves unitats, perquè presti la seva assistència a les comissions avaluadores.

Els mèrits que s'hagin de valorar, corresponents als indicats als annexos 7 i 8, hauran d'haver estats al·legats en l'apartat corresponent a l'al·legació i autobaremació de mèrits de la sol·licitud de participació. A aquests efectes, la data final del còmput dels mèrits és la que s'indica en la base 6 anterior.

Els participants no hauran d'acreditar documentalment les condicions exigides i els mèrits al·legats dels quals hi hagi constància en el registre informàtic de personal del Departament d'Educació; podran consultar aquests mèrits mitjançant l'aplicació ATRI de la Generalitat de Catalunya. La resta de mèrits que les persones interessades vulguin que els siguin valorats hauran de ser al·legats, expressament, en l'apartat corresponent a l'al·legació i autobaremació de mèrits. No es tindran en compte els mèrits que no s'al·leguin durant el termini de presentació de sol·licituds.

Tampoc no es podran tenir en compte els mèrits que no es justifiquin de la manera indicada als annexos 7 i 8 durant el termini de presentació de sol·licituds, sense perjudici del que preveu aquesta base, quant als mèrits que ja consten en el Registre informàtic de personal del Departament d'Educació, i la base 25, respecte al termini de reclamacions i desistiments.

En tot cas, l'Administració podrà requerir els participants en qualsevol moment del procediment a fi que justifiquin els mèrits sobre els quals es plantegin dubtes o reclamacions.

Els participants funcionaris en pràctiques no hauran d'al·legar ni justificar cap mèrit, ja que el barem no els és d'aplicació i obtenen destinació seguint la prioritat indicada en la base 8.

24.1 Per participar en aquest concurs, el personal funcionari dependent del Departament d'Educació haurà de formalitzar la sol·licitud pel cos de funcionaris des del qual participi.

a) Sol·licitud de participació:

El professorat que participi en els procediments que regula aquesta Resolució haurà de formalitzar i gravar la seva sol·licitud a través d'Internet, mitjançant el procediment habilitat a aquest efecte, a través de la pàgina web del Departament d'Educació.

Una vegada hagin accedit al programa, trobaran els horaris de connexió i les instruccions per emplenar els diferents camps de la sol·licitud.

La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant de l'Administració únicament en el moment en què sigui enviada per via telemàtica, després de clicar el botó d''Enviar'. Les sol·licituds provisionals que no hagin estat efectivament enviades dins del termini no participaran en el procediment i quedaran sense efectes. També quedaran sense efectes aquelles sol·licituds que, malgrat haver estat enviades dins del termini, han estat eliminades pel participant, també dins del termini de sol·licituds. La persona interessada podrà disposar d'una còpia impresa de la sol·licitud definitiva, la qual contindrà un número de control a efectes de registre, i on constaran les dades relatives a la seva sol·licitud de participació en el concurs. Així mateix, disposarà d'una còpia dels barems de mèrits i de les seves al·legacions, si les ha formulat.

En cas que les persones interessades vulguin eliminar la sol·licitud enviada telemàticament, ho podran fer, sempre dins del termini de presentació de sol·licituds establert, fent un clic al botó d'anul·lar. Una vegada anul·lada, podran presentar una altra sol·licitud per via telemàtica. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no serà possible introduir una nova sol·licitud; tampoc no es podrà modificar o anul·lar cap petició ni es podrà variar l'ordre de prelació de les destinacions sol·licitades.

El professorat que tingui dubtes en relació amb la gravació de la sol·licitud a través d'Internet s'haurà d'adreçar al servei d'atenció a l'usuari, per a incidències relacionades amb la connexió informàtica. Quan el professorat tingui dubtes relacionats amb les dades referides al seu expedient personal, s'haurà d'adreçar als serveis territorials del Departament d'Educació o al Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui, a través dels mitjans telemàtics que s'hi habilitin.

b) Documentació complementària:

La sol·licitud telemàtica genera tres documents en format PDF: un de sol·licitud de participació en les convocatòries del concurs de trasllats dels cossos docents, un document de presentació de mèrits i d'al·legació dels mèrits dels apartats a valorar per l'Administració, i un tercer document de presentació de mèrits i d'al·legació dels mèrits dels apartats a valorar per la comissió avaluadora.

Amb la presentació a través d'Internet, la sol·licitud es considera formalitzada a tots els efectes, i per tant no ha de presentar-se la impressió de la instància ni cap altra sol·licitud als registres de les unitats administratives.

En cas que es faci qualsevol al·legació que comporti la presentació de documentació que el participant consideri complementària a les dades personals o administratives del seu expedient, haurà d'aportar-se en la mateixa sol·licitud telemàtica. En el cas d'acreditació documental, les persones participants hauran d'annexar els documents al·legats, en el format electrònic que s'indiqui i a cadascun dels apartats que correspongui, mitjançant la pròpia aplicació de sol·licitud.

Si l'aportació mitjançant l'aplicació informàtica de la sol·licitud no fos possible, les persones participants utilitzaran, prioritàriament, els mitjans telemàtics de presentació de documentació que habiliten les administracions públiques (en el cas de la Generalitat de Catalunya, la petició genèrica: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica).

Només si la via telemàtica no fos possible, la documentació es presentarà en qualsevol registre administratiu, d'acord amb les mesures que, en les circumstàncies sanitàries excepcionals actuals tinguin habilitades, adreçada als serveis de personal del servei territorial o Consorci d'Educació de Barcelona, que correspongui, d'acord amb el centre on presti serveis durant el curs 2020-2021, ja que serà la unitat administrativa que realitzarà la gestió i baremació de la sol·licitud.

La participació en el concurs de trasllats convocat mitjançant aquesta Resolució suposa que el participant declara que reuneix els requisits exigits per participar i que els documents aportats són veraços. En el cas de falsedat en les dades i/o en la documentació aportada, podrà ser exclòs de la seva participació en aquest procediment, amb independència de les responsabilitats que corresponguin.

c) El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs serà del 5 al 26 de novembre de 2020, ambdós inclosos.

d) Els participants dependents d'altres administracions que vulguin sol·licitar llocs de treball corresponents a l'àmbit de gestió del Departament d'Educació hauran de formalitzar el model de sol·licitud de participació en el concurs de trasllats que correspongui a l'administració educativa de la qual depenguin.

24.2 En l'annex 3 s'indiquen els centres classificats pel Departament d'Educació com de màxima complexitat, els llocs de treball dels quals només s'adjudicaran si les persones interessades els sol·liciten expressament amb el codi de centre. No s'adjudicaran tampoc aquests centres en peticions genèriques de codi de localitat, encara que sigui l'únic centre d'aquell municipi.

En cas de petició de localitat, tant per la fase del dret preferent a centre, localitat o zona, com per la de concurs de trasllats, s'adjudicarà el primer centre de la localitat amb vacant o resulta en el mateix ordre en què apareixen detallats als annexos 2, 3, 4 i 5, segons correspongui, sense perjudici del que s'ha assenyalat en el paràgraf anterior respecte a l'adjudicació de centres classificats com de màxima complexitat, i de la precisió que s'indica en les bases 16 i 21 anteriors, respecte al procediment d'adjudicació quan se sol·liciten tant centres ordinaris com de màxima complexitat.

24.3 Qualsevol error en el número del codi sol·licitat determinarà que s'anul·li la petició si no es correspon amb cap de les localitats o centres existents, o bé que s'obtingui destinació en un centre no desitjat.

Cap dada que consigni erròniament la persona interessada no podrà ser invocada per aquesta a efectes de possibles reclamacions, ni es considerarà per aquesta raó que els seus drets i interessos han estat perjudicats, fins i tot en el cas d'error en el codi de centre, localitat, vernacle o itinerància/màxima complexitat, atès que el codi és el determinant de l'adjudicació.

A fi d'ajudar a formalitzar la sol·licitud de participació, d'acord amb el procediment descrit en la base 24.1, l'aplicació informàtica incorporarà dades i càlculs en diferents apartats d'antiguitat, titulacions, mèrits i treballs desenvolupats. Aquesta baremació reflectirà, quan sigui tècnicament possible, les dades que constin en el registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació i els còmputs corresponents, en funció dels barems dels annexos que es publiquen amb aquesta resolució. Aquestes dades són un instrument de suport administratiu i seran modificades d'ofici per l'Administració, en qualsevol moment del procediment, quan es constati que són inexactes o incorrectes en aplicació de les bases i barems d'aquesta convocatòria. En cas que no constin dades, o el participant estigui disconforme, haurà de formular les al·legacions que consideri oportunes en el corresponent apartat, també mitjançant l'aplicació telemàtica.

25.1 Una vegada finalitzada l'actuació de les comissions avaluadores i dels òrgans corresponents del Departament d'Educació, es farà pública la llista de participants en aquest concurs, amb la puntuació total assignada, per apartats i subapartats, especialitat o especialitats per les quals es concursa i, si procedeix, les incidències derivades de la participació. Els participants podran consultar aquestes dades en la pàgina web del Departament d'Educació. A partir de l'endemà de la publicació de les llistes, s'obrirà un termini de tres dies hàbils per presentar reclamacions, així com per aportar la documentació acreditativa dels mèrits i requisits que, havent estat al·legats durant el termini de presentació de sol·licituds de participació, no hagin estat degudament justificats, d'acord amb el que indica la base 24 (tramitació telemàtica), així com l'establert a l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, quant a l'esmena i millora de les sol·licituds.

25.2 Ateses les reclamacions que correspongui i publicada la resolució d'aprovació de les vacants provisionals, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics procedirà a l'adjudicació provisional de les destinacions, d'acord amb les peticions i els mèrits dels concursants, així com del que disposa aquesta Resolució. La resolució provisional es farà pública al web del Departament d'Educació.

Els concursants podran presentar desistiments a la participació en alguna de les fases del concurs de trasllats dins del termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà el de la publicació de la resolució provisional, sempre que la seva participació en la fase del desistiment sigui voluntària.

En el mateix termini, els participants podran presentar reclamacions contra la resolució provisional, així com aportar la documentació acreditativa dels mèrits i requisits que, havent estat al·legats durant el termini de presentació de sol·licituds de participació, no hagin estat degudament justificats.

La formalització de la reclamació contra la resolució provisional es realitzarà, preferentment, pels mitjans telemàtics habilitats per a les comunicacions formals amb l'Administració (en el cas de la Generalitat de Catalunya, a través de petició genèrica: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica, en els mateixos termes que el que indica la base 24.

25.3 Una vegada resoltes les reclamacions i exclosos els concursants voluntaris que desisteixin de la participació, i publicada la resolució d'aprovació de les vacants definitives, s'emetrà la resolució definitiva d'adjudicació de llocs de treball que es publicarà al web del Departament d'Educació, i posteriorment en el DOGC.

Amb la publicació de la resolució definitiva en el DOGC s'entendrà notificada als participants l'estimació o desestimació dels desistiments i de les reclamacions i la resolució definitiva del concurs a tots els efectes.

Contra la resolució definitiva del concurs es podrà interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva publicació. Així mateix, es podrà interposar, potestativament, recurs de reposició, en el termini d'un mes, o qualsevol altre recurs que el participant consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

La presa de possessió en la nova destinació tindrà lloc l'1 de setembre de 2021 i se cessarà en el de procedència el 31 d'agost de 2021.

26.1 No podrà prendre possessió en la destinació obtinguda en el concurs cap participant que no acrediti el requisit de no haver estat condemnat per sentència ferma per delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.

El professorat que concursi des de la situació administrativa d'excedència i que obtingui destinació estarà obligat a presentar, en els serveis territorials o en el Consorci d'Educació de Barcelona, segons on depengui el centre del lloc de treball adjudicat, abans de prendre possessió, declaració expressa de no estar processat ni separat mitjançant expedient disciplinari de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

El professorat que no justifiqui els requisits que s'exigeixen per reingressar i el que no superi la fase de pràctiques no podrà prendre possessió de la destinació obtinguda en el concurs. En aquests supòsits, el lloc de treball quedarà vacant.

26.2 Les destinacions adjudicades en la resolució definitiva d'aquestes convocatòries seran irrenunciables. En cas d'obtenció simultània de més d'una destinació per participació en aquest concurs per diferents cossos docents, l'interessat haurà de realitzar l'opció per un d'ells en el termini i efectes que indica l'article vuitè de l'Ordre EFP/942/2020, de 5 d'octubre, de normes procedimentals aplicables als concursos de trasllats. Així mateix, en el cas que abans de la presa de possessió s'obtingui una altra destinació definitiva mitjançant convocatòria pública, la persona interessada haurà d'optar per escrit per incorporar-se a una d'aquestes.

26.3 L'Administració deixarà sense efecte les destinacions obtingudes per qualsevol concursant que no s'ajustin a les normes d'aquesta convocatòria, així com les destinacions adjudicades als funcionaris en pràctiques que siguin declarats no aptes, o als quals s'ajorni per al curs 2021-2022 l'avaluació de la fase de pràctiques.

26.4 Els professors que participin en aquest concurs i als quals, durant la seva tramitació, es declari en situació administrativa d'excedència que no doni reserva de plaça, o cessin en el servei actiu per qualsevol altra causa abans de la presa de possessió, seran considerats excedents del lloc de treball que els hagi pogut correspondre, el qual quedarà vacant a tots els efectes.

26.5 Els funcionaris i les funcionàries que, mitjançant la participació en aquest concurs obtinguin destinació definitiva a Catalunya, procedent d'un altre àmbit de gestió, percebran les retribucions d'acord amb les normes retributives corresponents a la comunitat autònoma de Catalunya. Els funcionaris i les funcionàries docents que obtinguin destinació en llocs de treball de la Inspecció d'Educació desenvoluparan les funcions d'inspecció de conformitat amb les normes d'organització i funcionament establertes per aquesta comunitat autònoma.

27 Els serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona procediran a l'enregistrament dels mèrits documentats i baremats que, si procedeix, hagin de constar a l'expedient personal informatitzat. Una vegada transcorreguts els terminis per interposar els recursos que corresponguin contra la resolució definitiva, s'obrirà un termini d'un mes perquè els participants puguin retirar la documentació original que, excepcionalment, no haguessin pogut registrar de forma telemàtica per l'aplicació informàtica. A aquests efectes podran fer-ho personalment o delegar en una altra persona, degudament autoritzada, sempre que la mateixa persona interessada no hagi interposat recurs o que, si es té constància en el moment de la retirada de la documentació, hagi estat interposat per tercers que puguin afectar-lo. En qualsevol cas, el participant que retira la documentació adquireix el compromís de tornar a lliurar-la a l'Administració, en cas que sigui requerit. Si no es retirés la documentació en el termini esmentat, s'entendrà que el participant renuncia a la seva recuperació i, per tant, decau en el seu dret a fer-ho.

—28 Per a qualsevol aclariment en relació amb aquest concurs les persones interessades s'hauran d'adreçar a les unitats de personal dels serveis territorials del Departament d'Educació o del Consorci d'Educació de Barcelona, a través dels mitjans telemàtics que s'hi habilitin per a aquesta convocatòria.

Municipi: 080190000 Barcelona

Centres:

08900036C Inspecció Barcelona I (Ciutat)

08900037C Inspecció Barcelona II (Comarques)

Municipi: 082110000 Sant Feliu de Llobregat

Centres:

08900100C Inspecció Baix Llobregat

Municipi: 081870000 Sabadell

Centres:

08900444C Inspecció Vallès Occidental

Municipi: 081210000 Mataró

Centres:

08901237C Inspecció Maresme-Vallès Oriental

Municipi: 081130000 Manresa

Centres:

08977133C Inspecció Catalunya Central

Municipi 170790000 Girona

Centres:

17900007C Inspecció Girona

Municipi 251200000 Lleida

Centres:

25900007C Inspecció Lleida

Municipi: 431480000 Tarragona

Centres:

43900008C Inspecció Tarragona

Municipi: 431550000 Tortosa

Centres:

43900243C Inspecció Terres de l'Ebre

L'enllaç original del DOGC no funciona. Veure la versió en PDF de la Resolució, a partir de la pàgina 51.

(Vegeu la imatge al final del document) * 679351_Annex3codiscentressecundariacat.pdf

(1) Centre sense barreres arquitectòniques (amb rampes i ascensor o planta baixa)

(2) Centre que només disposa de rampes

(3) Centre que només disposa d'ascensor

NV= codi de nivell vernacle

Consorci d'Educació de Barcelona

Zona de desplaçament: 080197 Barcelona

Municipi: 080190000 Barcelona

Codi de centre NV Nom del centre

08061725C 1 EOI Barcelona III (1)

08062195C 1 EOI Barcelona IV (3)

08062201C 1 EOI Barcelona V (1)

08044511C 1 EOI Barcelona-Vall d'Hebron (1)

08038570C 1 EOI de Barcelona (1)

08072589C 1 EOI Guinardó (1)

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

Zona de desplaçament: 080157 Badalona

Municipi: 080150000 Badalona

Codi de centre NV Nom del centre

08053029C 1 EOI Badalona (1)

Municipi: 082450000 Santa Coloma de Gramenet

Codi de centre NV Nom del centre

08053443C 1 EOI Santa Coloma (1)

Zona de desplaçament: 081017 L'Hospitalet de Llobregat

Municipi: 081010000 L'Hospitalet de Llobregat

Codi de centre NV Nom del centre

08044582C 1 EOI de L'Hospitalet de Llobregat (1)

Zona de desplaçament: 083077 Vilanova i la Geltrú

Municipi: 083050000 Vilafranca del Penedès

Codi de centre NV Nom del centre

08065652C 1 EOI de l'Alt Penedès (1)

Municipi: 083070000 Vilanova i la Geltrú

Codi de centre NV Nom del centre

08062225C 1 EOI Garraf (1)

Serveis Territorials al Baix Llobregat

Zona de desplaçament: 080737 Cornellà de Llobregat

Municipi: 080730000 Cornellà de Llobregat

Codi de centre NV Nom del centre

08072607C 1 EOI de Cornellà de Llobregat (1)

Municipi: 080770000 Esplugues de Llobregat

Codi de centre NV Nom del centre

08054344C 1 EOI Esplugues (3)

Zona de desplaçament: 081147 Martorell

Municipi: 081140000 Martorell

Codi de centre NV Nom del centre

08062158C 1 EOI de Martorell (3)

Zona de desplaçament: 083017 Viladecans

Municipi: 081690000 El Prat de Llobregat

Codi de centre NV Nom del centre

08060538C 1 EOI del Prat de Llobregat (1)

Municipi: 083010000 Viladecans

Codi de centre NV Nom del centre

08066887C 1 EOI de Viladecans (2)

Serveis Territorials al Vallès Occidental

Zona de desplaçament: 081847 Rubí

Municipi: 081840000 Rubí

Codi de centre NV Nom del centre

08072590C 1 EOI de Rubí (1)

Municipi: 082050000 Sant Cugat del Vallès

Codi de centre NV Nom del centre

08062161C 1 EOI de Sant Cugat del Vallès

Zona de desplaçament: 081877 Sabadell

Municipi: 081870000 Sabadell

Codi de centre NV Nom del centre

08044636C 1 EOI de Sabadell (1)

Zona de desplaçament: 082797 Terrassa

Municipi: 082790000 Terrassa

Codi de centre NV Nom del centre

08053194C 1 EOI de Terrassa (1)

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

Zona de desplaçament: 080967 Granollers

Municipi: 080960000 Granollers

Codi de centre NV Nom del centre

08062213C 1 EOI Vallès Oriental (1)

Zona de desplaçament: 081217 Mataró

Municipi: 081210000 Mataró

Codi de centre NV Nom del centre

08052931C 1 EOI del Maresme (1)

Zona de desplaçament: 081247 Mollet del Vallès

Municipi: 081240000 Mollet del Vallès

Codi de centre NV Nom del centre

08066851C 1 EOI de Mollet del Vallès (3)

Zona de desplaçament: 081637 Pineda de Mar

Municipi: 080350000 Calella

Codi de centre NV Nom del centre

08074070C 1 EOI de Calella (1)

Serveis Territorials a la Catalunya Central

Zona de desplaçament: 080227 Berga

Municipi: 080220000 Berga

Codi de centre NV Nom del centre

08065664C 1 EOI del Berguedà (1)

Zona de desplaçament: 081027 Igualada

Municipi: 081020000 Igualada

Codi de centre NV Nom del centre

08062171C 1 EOI d'Igualada (1)

Zona de desplaçament: 081137 Manresa

Municipi: 081130000 Manresa

Codi de centre NV Nom del centre

08059551C 1 EOI de Manresa (1)

Zona de desplaçament: 082987 Vic

Municipi: 082980000 Vic

Codi de centre NV Nom del centre

08062183C 1 EOI Osona (1)

Serveis Territorials a Girona

Zona de desplaçament: 170237 Blanes

Municipi: 170230000 Blanes

Codi de centre NV Nom del centre

17008122C 1 EOI de Blanes

Zona de desplaçament: 170667 Figueres

Municipi: 170660000 Figueres

Codi de centre NV Nom del centre

17008134C 1 EOI de Figueres (1)

Zona de desplaçament: 170797 Girona

Municipi: 170150000 Banyoles

Codi de centre NV Nom del centre

17008821C 1 EOI de Banyoles

Municipi: 170790000 Girona

Codi de centre NV Nom del centre

17004852C 1 EOI de Girona (1)

Zona de desplaçament: 171147 Olot

Municipi: 171140000 Olot

Codi de centre NV Nom del centre

17007981C 1 EOI d'Olot (1)

Zona de desplaçament: 171607 Sant Feliu de Guíxols

Municipi: 171600000 Sant Feliu de Guíxols

Codi de centre NV Nom del centre

17008110C 1 EOI de Sant Feliu de Guíxols (1)

Serveis Territorials a Lleida

Zona de desplaçament: 251207 Lleida

Municipi: 251200000 Lleida

Codi de centre NV Nom del centre

25006252C 1 EOI de Lleida (1)

Zona de desplaçament: 252037 La Seu d'Urgell

Municipi: 252030000 La Seu d'Urgell

Codi de centre NV Nom del centre

25008558C 1 EOI de La Seu d'Urgell (1)

Zona de desplaçament: 252177 Tàrrega

Municipi: 252170000 Tàrrega

Codi de centre NV Nom del centre

25008546C 1 EOI de Tàrrega (2)

Serveis Territorials a Tarragona

Zona de desplaçament: 430387 Cambrils

Municipi: 439050000 Salou

Codi de centre NV Nom del centre

43011200C 1 EOI de Salou

Zona de desplaçament: 431237 Reus

Municipi: 431230000 Reus

Codi de centre NV Nom del centre

43009710C 1 EOI de Reus

Zona de desplaçament: 431487 Tarragona

Municipi: 431480000 Tarragona

Codi de centre NV Nom del centre

43006940C 1 EOI de Tarragona (1)

Zona de desplaçament: 431617 Valls

Municipi: 431610000 Valls

Codi de centre NV Nom del centre

43010670C 1 EOI de Valls

Zona de desplaçament: 431637 El Vendrell

Municipi: 431630000 El Vendrell

Codi de centre NV Nom del centre

43010037C 1 EOI del Vendrell (1)

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

Zona de desplaçament: 430147 Amposta

Municipi: 430140000 Amposta

Codi de centre NV Nom del centre

43010669C 1 EOI d'Amposta (1)

Zona de desplaçament: 430937 Móra d'Ebre

Municipi: 430930000 Móra d'Ebre

Codi de centre NV Nom del centre

43010980C 1 EOI Ribera d'Ebre (1)

Zona de desplaçament: 431557 Tortosa

Municipi: 431550000 Tortosa

Codi de centre NV Nom del centre

43009862C 1 EOI de Tortosa (1)

(1) Centre sense barreres arquitectòniques (amb rampes i ascensor o planta baixa)

(2) Centre que només disposa de rampes

(3) Centre que només disposa d'ascensor

NV= codi de nivell vernacle

Consorci d'Educació de Barcelona

Zona de desplaçament: 080197 Barcelona

Municipi: 080190000 Barcelona

Codi de centre NV Nom del centre

08044156C 1 EA Deià (3)

08013329C 1 EA Llotja (2)

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

Zona de desplaçament: 080157 Badalona

Municipi: 080150000 Badalona

Codi de centre NV Nom del centre

08001480C 1 EA Pau Gargallo (1)

Zona de desplaçament: 081017 L'Hospitalet de Llobregat

Municipi: 081010000 L'Hospitalet de Llobregat

Codi de centre NV Nom del centre

08044077C 1 EA Josep Serra i Abella (1)

Serveis Territorials a la Catalunya Central

Zona de desplaçament: 082987 Vic

Municipi: 082980000 Vic

Codi de centre NV Nom del centre

08035003C 1 EA de Vic (1)

Serveis Territorials a Girona

Zona de desplaçament: 171147 Olot

Municipi: 171140000 Olot

Codi de centre NV Nom del centre

17005340C 1 EA d'Olot

Serveis Territorials a Lleida

Zona de desplaçament: 252177 Tàrrega

Municipi: 252170000 Tàrrega

Codi de centre NV Nom del centre

25004528C 1 EA Ondara (1)

Cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari

012 Alemany

011 Anglès

062 Aranès

008 Biologia i geologia

803 Cultura clàssica

009 Dibuix

061 Economia

017 Educació física

001 Filosofia

007 Física i química

010 Francès

005 Geografia i història

002 Grec

013 Italià

003 Llatí

004 Llengua castellana i literatura

051 Llengua catalana i literatura

006 Matemàtiques

016 Música

018 Orientació educativa

019 Tecnologia

101 Administració d'empreses

102 Anàlisi i química industrial

103 Assessoria i processos d'imatge personal

104 Construccions civils i edificació

105 Formació i orientació laboral

106 Hoteleria i turisme

107 Informàtica

108 Intervenció sociocomunitària

109 Navegació i instal·lacions marines

110 Organització i gestió comercial

111 Organització i processos de manteniment de vehicles

112 Organització i projectes de fabricació mecànica

113 Organització i projectes de sistemes energètics

114 Processos de cultiu aqüícola

115 Processos de producció agrària

117 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

116 Processos en la indústria alimentària

119 Processos i mitjans de comunicació

122 Processos i productes d'arts gràfiques

123 Processos i productes de fusta i mobles

120 Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

118 Processos sanitaris

124 Sistemes electrònics

125 Sistemes electrotècnics i automàtics

Cos de professors tècnics de formació professional

201 Cuina i pastisseria

202 Equips electrònics

203 Estètica

204 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles

205 Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids

206 Instal·lacions electrotècniques

207 Instal·lacions i equips de criança i de cultiu

208 Laboratori

209 Manteniment de vehicles

211 Mecanització i manteniment de màquines

212 Oficina de projectes de construcció

213 Oficina de projectes de fabricació mecànica

214 Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris

215 Operacions de processos

216 Operacions i equips de producció agrària

217 Patronatge i confecció

218 Perruqueria

219 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics

220 Procediments sanitaris i assistencials

221 Processos comercials

222 Processos de gestió administrativa

223 Producció en arts gràfiques

224 Producció tèxtil i tractaments fisicoquímics

225 Serveis a la comunitat

226 Serveis de restauració

227 Sistemes i aplicacions informàtiques

228 Soldadures

229 Tècniques i procediments d'imatge i so

Cossos de catedràtics i de professors d'escoles oficials d'idiomes

001 Alemany

011 Anglès

002 Àrab

003 Català

006 Espanyol

007 Èuscar

008 Francès

010 Grec modern

012 Italià

013 Japonès

014 Neerlandès

015 Portuguès

017 Rus

004 Xinès

Cossos de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny

501 Ceràmica

507 Dibuix artístic i color

508 Dibuix tècnic

509 Disseny d'interiors

510 Disseny de moda

511 Disseny de producte

512 Disseny gràfic

514 Edició d'art

515 Fotografia

516 Història de l'art

517 Joieria i orfebreria

520 Materials i tecnologia: disseny

521 Mitjans audiovisuals

522 Mitjans informàtics

523 Organització industrial i legislació

525 Volum

Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

605 Ebenisteria artística

606 Enquadernació artística

608 Fotografia i processos de reproducció

609 Modelisme i maquetisme

610 Motlles i reproduccions

612 Talla de pedra i fusta

613 Tècniques ceràmiques

614 Tècniques de gravat i estampació

615 Tècniques de joieria i bijuteria

617 Tècniques de patronatge i confecció

618 Tècniques del metall

619 Tècniques murals

620 Tècniques tèxtils

Nota prèvia, aplicable a tots els apartats de mèrits:

La presentació de documentació justificativa dels mèrits al·legats es regula a la base 24 de la convocatòria.

Els mèrits acreditats per les persones participants s'han de tenir complerts o reconeguts en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds. Únicament es valoraran, per tant, els mèrits perfeccionats i acreditats fins a l'acabament del termini.

—1 Antiguitat

Notes generals:

a) Els anys de serveis al·legats corresponents al subapartat 1.3.2 (antiguitat en altres cossos) no es tindran en compte si han estat simultanis amb els serveis als cossos de la inspecció computables pels apartats 1.1 o 1.2.

b) Als efectes dels apartats 1.1 (permanència en la destinació definitiva), 1.2 (temps en situació de provisionalitat) i 1.3 (antiguitat al cos), podran ser computats els serveis que s'hagin prestat en situació de serveis especials obtinguda a l'empara dels supòsits que preveu el RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. També podran ser computats per aquests subapartats els serveis prestats en les situacions equivalents als serveis especials establertes per disposicions anteriors a l'esmentada Llei. Igualment, podrà ser computat per aquests subapartats el temps d'excedència per cura de familiars declarada segons l'article 89.4 de l'esmentada Llei 7/2007.

1.1 Per cada any de permanència ininterrompuda com a funcionari de carrera amb destinació definitiva en els mateixos serveis territorials, a la mateixa plantilla provincial o, en el seu cas, en les unitats territorials en què estigui organitzada la inspecció d'educació.

Puntuació: Primer i segon anys: 2,00 punts per cada un.

La fracció d'any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

Tercer any: 4,00 punts.

La fracció d'any es computarà a raó de 0,3333 punts per cada mes complet.

Quart any i següents: 6,00 punts per cada un.

La fracció d'any es computarà a raó de 0,50 punts per cada mes complet.

Documents justificatius:

Títol administratiu amb les diligències de presa de possessió o, si correspon, els documents corresponents d'inscripció en els registres de personal.

Els participants destinats a centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

Als funcionaris i les funcionàries que han de participar amb caràcter forçós perquè han perdut la seva destinació definitiva en compliment de sentència o resolució de recurs o per procedir de la situació d'excedència forçosa o per supressió expressa del lloc de treball amb caràcter definitiu, se'ls considerarà lloc des del qual participen l'últim en el qual hagin prestat serveis amb caràcter definitiu, al qual s'acumularan, si correspon, els serveis prestats posteriorment en destinació provisional.

Aquests criteris també s'aplicaran als funcionaris i les funcionàries que participin des de la destinació adjudicada en compliment de sanció disciplinària de trasllat forçós amb canvi de localitat.

1.2 Per cada any com a funcionari de carrera en situació de provisionalitat, sempre que es participi des d'aquesta situació.

Puntuació: 2 punts per any.

La fracció d'any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

Documents justificatius:

Títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si correspon, els documents corresponents d'inscripció en els registres de personal. Els participants destinats a centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

Quant als funcionaris i les funcionàries de carrera que participin amb caràcter voluntari des de la seva primera destinació definitiva obtinguda per concurs, a la puntuació corresponent al subapartat 1.1 se li sumarà l'obtinguda per aquest subapartat. Una vegada obtinguda una nova destinació no podrà acumular-se aquesta puntuació.

1.3 Antiguitat al cos.

1.3.1 Per cada any de serveis efectius prestats en situació de servei actiu com a funcionari de carrera en el cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa o en el cos d'inspectors d'educació.

Puntuació: 2,00 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,1666 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament com a funcionari de carrera del cos des del qual es concursa i, si correspon, amb els serveis prestats en la funció inspectora, d'acord amb la disposició addicional 15 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost.

Els participants destinats a centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

Als efectes de determinar l'antiguitat en el cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i en el cos d'inspectors d'educació, es reconeixeran els serveis efectius prestats com a funcionaris de carrera en el cos d'inspectors de procedència i els prestats des de la data d'accés com docents a la funció inspectora, d'acord amb la disposició addicional 15 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública.

1.3.2 Per cada any de serveis efectius prestats en situació de servei actiu com a funcionari de carrera en altres cossos docents a què es refereix la LOE.

Puntuació: 1,00 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,0833 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament, com a funcionari de carrera del cos des del qual es concursa i, si correspon, amb els serveis prestats en la funció inspectora, d'acord amb la disposició addicional 15 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost.

Els participants destinats a centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

—2 Mèrits acadèmics (màxim, 10 punts)

En tot aquest apartat, únicament podran valorar-se les titulacions amb validesa oficial en l'Estat espanyol. A aquests efectes, serà d'aplicació el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. No es baremaran els títols universitaris no oficials que, d'acord a la disposició addicional onzena de l'esmentat reial decret, siguin expedits per les universitats en ús de la seva autonomia. Quan els títols hagin estat obtinguts a l'estranger o hagin estat expedits per institucions docents d'altres països, s'haurà d'adjuntar la corresponent homologació.

No es consideraran com a títols diferents les diferents mencions que constin en una mateixa titulació.

2.1 Doctorat, titulacions oficials posteriors al grau i premis extraordinaris.

En els subapartats d'aquest apartat 2.1 només es valorarà un títol per cadascun d'ells.

2.1.1 Per posseir el títol de doctor.

Puntuació: 5,00 punts.

Documents justificatius:

Títol de doctor o, si correspon, la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest, d'acord amb les ordres de 8 de juliol de 1988 i de 13 d'agost de 2007 i el Reial decret 1002/2010.

2.1.2 Pel títol universitari oficial de màster, diferent del requerit per a l'ingrés en la funció pública docent, per a l'obtenció del qual s'hagin exigit, com a mínim, 60 crèdits.

Quan s'al·legui el titulo de doctor, no es valorarà el títol de màster oficial que constitueixi un requisit d'accés al doctorat.

Puntuació: 3,00 punts.

Documents justificatius:

Títol de màster o, si correspon, la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest, d'acord amb el que disposen les ordres de 8 de juliol de 1988 i de 13 d'agost de 2007 i el Reial decret 1002/2010.

2.1.3 Pel reconeixement de suficiència investigadora o el certificat diploma acreditatiu d'estudis avançats.

Puntuació: 2,00 punts.

Documents justificatius:

Certificat diploma.

Aquest mèrit només es valorarà quan no s'hagi al·legat la possessió del títol de doctor.

2.1.4 Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat, en la llicenciatura o grau.

Puntuació: 1,00 punt.

Documents justificatius:

Documentació justificativa.

2.2 Altres titulacions universitàries.

Notes generals:

a) Per poder obtenir puntuació per altres titulacions universitàries de caràcter oficial, s'hauran de presentar tots els títols que es posseeixin, inclòs l'al·legat per ingressar al cos. Queden exempts d'aquesta presentació els participants de Catalunya a qui els constin aquestes titulacions al·legades en el concurs al seu registre informàtic de personal, encara que hauran de presentar, si és procedent, la certificació que s'indiqui en cada subapartat o la documentació o certificació complementària que li sigui requerida per poder determinar la baremació que correspon.

b) Les titulacions universitàries de caràcter oficial, en el cas de no haver estat les exigides amb caràcter general com a requisit per a l'ingrés al cos des del qual es participa, o per a l'accés, al seu dia, als llocs d'inspecció educativa, es valoraran com s'indica a continuació:

2.2.1 Titulacions de grau.

Pel títol universitari oficial de grau.

Puntuació: 5,00 punts.

Documents justificatius:

Títol de grau o, si correspon, la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest, d'acord amb el que disposen les ordres de 8 de juliol de 1988 i de 13 d'agost de 2007 i el Reial decret 1002/2010.

2.2.2 Titulacions universitàries de primer cicle.

Per la segona i restants diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectures tècniques o altres títols declarats a tots els efectes legalment equivalents, i pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria.

Puntuació: 3,00 punts.

Documents justificatius:

Certificació acadèmica del títol o primer cicle que s'al·legui com a mèrit. En aquesta certificació acadèmica, ha de constar de forma expressa que s'han superat totes les assignatures corresponents a la titulació de primer cicle al·legada. En cas que en la certificació acadèmica consti la totalitat de les assignatures o crèdits del primer cicle validats amb estudis anteriors, aquest primer cicle no serà objecte de cap valoració.

Notes:

a) No es valorarà en cap cas, per aquest apartat, el títol o estudis de primer cicle que hagi estat necessari superar per a l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que es presenti.

b) No es considera titulació de primer cicle la superació d'algun dels cursos d'adaptació.

c) No es valoraran els primers cicles que hagin permès l'obtenció d'altres titulacions acadèmiques de cicle llarg que s'al·leguin com a mèrits en l'apartat següent.

2.2.3 Pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats legalment equivalents.

Puntuació: 3,00 punts.

Documents justificatius:

Certificació acadèmica del títol o segon cicle que s'al·legui com a mèrit. En aquesta certificació acadèmica, ha de constar de forma expressa que s'han superat totes les assignatures corresponents a la titulació de segon cicle al·legada.

Notes:

a) Per aquest apartat, no es valoraran, en cap cas, els estudis d'aquest tipus que hagi estat necessari superar (primer cicle, segon cicle o, en el seu cas, ensenyaments complementaris), per a l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que es presenti.

b) La presentació d'aquesta documentació justificativa donarà lloc exclusivament a la puntuació corresponent al segon cicle, sense que en cap cas es consideri que acrediti implícitament haver cursat el primer cicle correlatiu. En conseqüència, perquè també es valori el primer cicle s'haurà de justificar per separat, mitjançant la presentació de la documentació justificativa que s'esmenta en l'apartat corresponent.

c) En el cas de titulacions de només segon cicle i els títols declarats equivalents a tots els efectes al títol universitari de llicenciat, únicament es valoraran com a segon cicle.

2.3 Titulacions d'ensenyaments de règim especial i de la formació professional.

Es valoraran les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgats per les escoles oficials d'idiomes, conservatoris professionals i superiors de música i dansa i escoles d'art, així com les de la formació professional, en el cas de no haver estat les exigides com a requisit per a l'ingrés en la funció pública docent o, en el seu cas, que no hagin estat necessàries per a l'obtenció del títol al·legat.

a) Per cada certificació de nivell C2 del Consell d'Europa: 4 punts.

b) Per cada certificació de nivell C1 del Consell d'Europa: 3 punts.

c) Per cada certificació de nivell B2 del Consell d'Europa: 2 punts.

d) Per cada certificació de nivell B1 del Consell d'Europa: 1 punt.

Quan sigui procedent valorar les certificacions indicades en els apartats anteriors, només es considerarà la de nivell superior que presenti el participant.

La valoració en aquest apartat de les certificacions d'EOI de llengua catalana corresponents al nivell superior de català (C2), que d'acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener (DOGC núm. 6536, de 9 de gener) substitueix a l'anterior denominació de nivell superior de català (D), es realitzarà d'acord amb el que indica l'apartat 4.4 d'aquest mateix barem, de manera que la suma dels dos apartats equivalgui als 4 punts que corresponen al nivell superior de català.

e) Per cada títol de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny, de tècnic esportiu superior o de formació professional o equivalent: 2 punts.

f) Per cada títol professional de música o dansa dels conservatoris professionals i superiors de música i dansa: 1,50 punts.

Documents justificatius:

Per valorar els certificats d'EOI i títols professionals de música o dansa: certificat/títol al·legat com a mèrit o certificació acreditativa de l'expedició del títol o d'haver superat els estudis conduents a la seva obtenció.

Per valorar les titulacions de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny, de tècnic esportiu superior o de formació professional o equivalent: certificació acadèmica en la qual consti de forma expressa que s'han superat totes les assignatures o crèdits conduents a l'obtenció d'aquests títols.

—3 Formació i perfeccionament (màxim de 10 punts)

3.1 Per activitats superades que tinguin per objecte el perfeccionament en la funció inspectora o d'aspectes relacionats amb l'organització escolar o amb l'ensenyament, organitzats pel Ministeri d'Educació, per les conselleries que tinguin atribuïdes les competències en matèria educativa o per universitats, així com els organitzats per institucions no lucratives, sempre que hagin estat homologades o reconegudes per les esmentades administracions educatives.

Puntuació: s'assignaran 0,10 punts per cada 10 hores d'activitat de formació acreditada (màxim de 6,00 punts). A aquests efectes, se sumaran les hores de totes les activitats i no podrà assignar-se cap puntuació pel nombre d'hores restants inferior a 10 hores. Quan els cursos, en lloc d'hores, estiguin expressats en crèdits, s'entendrà que cada crèdit equival a 10 hores.

El nombre d'hores computables per setmana en les activitats no presencials i semipresencials no podrà ser superior a 10 (article 3 de l'Ordre ENS/248/2012, de 20 d'agost, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d'ensenyament no universitari).

3.2 Per la impartició, direcció o coordinació de les activitats de formació indicades en el subapartat 3.1 anterior.

Puntuació: per cada 3 hores d'activitats de formació acreditades s'assignaran 0,10 punts (màxim de 4 punts). A aquests efectes, se sumaran les hores de totes les activitats, i no podrà assignar-se cap puntuació pel nombre d'hores restants inferior a 3. Quan les activitats, en lloc d'hores, estiguin expressades en crèdits, s'entendrà que cada crèdit equival a 10 hores.

Documents justificatius:

Certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada (no s'acceptaran certificacions que no les indiqui). En el cas de les activitats organitzades per institucions no lucratives, en l'esmentada certificació es farà constar el reconeixement de l'homologació corresponent de l'activitat que s'al·lega.

En cas que les activitats a al·legar constin en el registre informàtic de professorat no serà necessari aportar cap justificació documental.

—4 Altres mèrits (màxim de 20 punts)

4.1 Publicacions.

Per publicacions de caràcter didàctic i científic directament relacionades amb l'ensenyament.

Puntuació (fins a 5 punts):

a) Llibres en diferents formats (paper o electrònic):

Autor: fins a 1,00 punt.

Coautor: fins a 0,50 punts.

3 autors: fins a 0,40 punts.

4 autors: fins a 0,30 punts.

5 autors: fins a 0,20 punts.

Més de 5 autors: fins a 0,10 punts.

b) Revistes en diferents formats (paper o electrònic):

Autor: fins a 0,20 punts.

Coautor: fins a 0,10 punts.

3 o més autors: fins a 0,05 punts.

Documents justificatius:

En el cas de llibres, els exemplars corresponents, així com certificat de l'editorial on consti el títol del llibre, autor/és, ISBN, dipòsit legal i data de la primera edició, nombre d'exemplars i que la seva difusió ha estat realitzada en llibreries comercials.

En el cas de les revistes, els exemplars corresponents, així com la certificació on consti el nombre d'exemplars, llocs de distribució i venda (o associació científica o didàctica, legalment constituïda, a què pertany la revista), títol de la publicació, autor/és, ISSN o ISMN, dipòsit legal i data d'edició.

En cas que l'editor de la publicació (llibre o revista) sigui una administració pública o una universitat, i no s'hagi difós en llibreries o establiments comercials, la documentació justificativa serà una certificació expedida per l'òrgan competent que indiqui el títol del llibre o revista, l'autor o els autors, data de la primera edició, nombre d'exemplars i la difusió que s'ha realitzat (centres educatius, de professors, institucions culturals, etc.).

En cas que l'editorial o associació hagin desaparegut, aquest extrem haurà de justificar-se per qualsevol mitjà de prova admissible en dret.

No seran valorades les publicacions al·legades per aquest apartat en les que no figuri l'ISBN i tinguin l'obligatorietat de consignar-lo en virtut del que disposa el Decret 2984/1972, de 2 de novembre, modificat pel Reial decret 2063/2008, de 12 de desembre, o, en el seu cas, ISSN o ISMN, així com aquelles en què l'autor sigui l'editor.

En el cas de publicacions en format electrònic, es presentarà un informe en el qual l'organisme emissor certificarà que la publicació apareix a la corresponent base de dades bibliogràfica. En aquest document s'indicarà, a més de la base de dades, el títol de la publicació, els autors, la data de publicació i l'URL.

4.2 Valoració del treball desenvolupat (màxim, 10 punts).

Notes:

a) En cas d'haver exercit amb simultaneïtat els càrrecs indicats en els subapartats 4.2.1 a 4.2.5, no podrà acumular-se la puntuació corresponent, i s'ha de valorar la que pugui resultar més avantatjosa per al participant.

b) Només es valorarà l'exercici com a funcionari de carrera.

Documents justificatius:

Nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si correspon, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

4.2.1 Per cada any de serveis com a subdirector general de la Inspecció d'Educació, inspector general o inspector en cap de la inspecció central d'educació bàsica, de batxillerat o ensenyament mitjà de l'estat o coordinador general de formació professional, o llocs equivalents dependents d'altres administracions educatives.

Puntuació: 1,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,125 punts per mes complet.

4.2.2 Per cada any de serveis com a cap de servei de la inspecció d'educació, inspector central, inspector central d'educació bàsica, batxillerat o ensenyament mitjà de l'estat, o coordinador central de formació professional, secretari o administrador de la inspecció central o inspector de la subdirecció general de la Inspecció d'Educació, o llocs equivalents dependents d'altres administracions educatives.

Puntuació: 1,00 punt.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,083 punts per mes complet.

4.2.3 Per cada any de servei com a inspector en cap, inspector cap provincial d'educació bàsica o inspector en cap de districte de batxillerat o ensenyament mitjà de l'estat o coordinador en cap provincial de formació professional, o cap de servei provincial d'inspecció tècnica d'educació o cap de divisió, o llocs equivalents dependents d'altres administracions educatives.

Puntuació: 0,75 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,062 punts per mes complet.

4.2.4 Per cada any com a inspector en cap adjunt, coordinador d'àrea, coordinador de sector, inspector en cap de districte, cap adjunt o coordinador d'equips sectorials, coordinador de demarcació, o llocs equivalents dependents d'altres administracions educatives.

Puntuació: 0,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,041 punts per mes complet.

4.2.5 Per cada any de serveis en llocs de l'Administració educativa de nivell de complement de destinació igual o superior a l'assignat al cos pel qual es participa, sempre que aquests siguin diferents dels enumerats en els subapartats del 4.2.1 al 4.2.4 anteriors d'aquest annex.

Puntuació: 0,75 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,062 punts per mes complet.

4.3 Per ser funcionari de carrera dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes o d'arts plàstiques i disseny.

Puntuació: 3,00 punts.

Documents justificatius:

Títol administratiu o credencial o fotocòpia del butlletí o diari oficial on consti la pertinença al cos de catedràtics. Quedaran exempts de la presentació d'aquest document els participants amb destinació a Catalunya.

4.4 Certificats de coneixement de llengua catalana, de nivell superior al requerit de participació amb caràcter general.

Es valora per aquest apartat, per a les peticions de llocs de Catalunya, l'acreditació d'algun dels certificats de coneixement de llengua catalana superiors al nivell de suficiència (C1), que, d'acord amb la base 5, és el requerit amb caràcter general per a la participació en aquest concurs de trasllats.

La valoració en aquest apartat de les certificacions de llengua catalana corresponents al nivell superior de català (C2), que d'acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener (DOGC núm. 6536, de 9 de gener) substitueix l'anterior denominació de nivell superior de català (D), es realitzarà, en el cas que corresponguin a titulacions oficials de les escoles oficials d'idiomes, d'acord amb el que indica l'apartat 2.3 d'aquest mateix barem, de manera que la suma dels dos apartats equivalgui als 4 punts que corresponen al nivell superior de català.

Es poden valorar en aquest apartat únicament els certificats que constin com a equivalents en la normativa vigent de l'òrgan competent en política lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Puntuació: 4 punts.

Documents justificatius:

Títol al·legat com a mèrit o certificació acreditativa de l'expedició del títol o d'haver superat els estudis conduents a la seva obtenció.

D'altra banda, les convocatòries específiques corresponents a llocs ubicats en altres comunitats podran assignar fins a un màxim de 5 punts als mèrits que es determinin en funció de les peculiaritats lingüístiques.

Documents justificatius: els que es determinin en les convocatòries respectives d'aquestes comunitats autònomes.

Nota prèvia, aplicable a tots els apartats de mèrits:

La presentació de documentació justificativa dels mèrits al·legats es regula a la base 24 de la convocatòria.

Els mèrits acreditats per les persones participants hauran de constar complerts o reconeguts en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds. Únicament es valoraran, per tant, els mèrits perfeccionats i acreditats fins a l'acabament del termini.

—1 Antiguitat

Notes generals:

a) Als funcionaris i les funcionàries de carrera dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de catedràtics d'arts plàstiques i disseny, a efectes d'antiguitat tant al cos com al lloc, se'ls valoraran els serveis prestats com funcionaris de carrera dels corresponents cossos de professors, així com els prestats com funcionaris dels antics cossos de catedràtics de batxillerat, catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i professors de terme d'escoles d'arts aplicades i oficis artístics.

b) Als efectes dels subapartats 1.1.1 (permanència en la destinació definitiva), 1.1.2 (temps en situació de provisionalitat) i 1.2.1, 1.2.2 i 1.2.3 (antiguitat en cossos docents), podran ser computats els serveis que s'hagin prestat en la situació de serveis especials obtinguda a l'empara dels supòsits que preveu el RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. També podran ser computats per aquests subapartats els serveis prestats en les situacions equivalents als serveis especials establertes per disposicions anteriors a l'esmentada Llei. Igualment, podrà ser computat per aquests subapartats el temps d'excedència per cura de familiars declarada segons l'article 89.4 del text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic esmentat.

c) En els subapartats 1.2.2 i 1.2.3 (serveis en altres cossos docents) no es tindran en consideració els anys en què els serveis s'hagin prestat simultàniament, ni tampoc els anys en què aquests serveis siguin simultanis amb els serveis al cos pel qual es concursa computables pels subapartats 1.1.1 o 1.1.2.

1.1 Antiguitat en el centre.

1.1.1 Per cada any consecutiu de permanència ininterrompuda com a funcionari de carrera amb destinació definitiva en el centre des del qual es concursa, o en el qual està adscrit temporalment a l'estranger, o en situació d'adscripció a la funció de la inspecció d'educació o a altres llocs, serveis d'investigació o de suport a la docència dependents de l'Administració educativa, sempre que aquestes situacions d'adscripció haguessin tingut com a conseqüència la pèrdua de la destinació docent.

Puntuació:

Primer i segon anys: 2,00 punts per cada un.

La fracció d'any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

Tercer any: 4,00 punts.

La fracció d'any es computarà a raó de 0,3333 punts per cada mes complet.

Quart any i següents, 6,00 punts per cada un.

La fracció d'any es computarà a raó de 0,50 punts per cada mes complet.

Documents justificatius:

Títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si correspon, els documents corresponents d'inscripció en els registres de personal. Els participants destinats a centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

Notes:

a) Als efectes d'aquest subapartat 1.1.1, es considera centre des del qual se sol·licita participar en aquest concurs de trasllats el centre a la plantilla del qual pertany el funcionari amb destinació definitiva o al qual està adscrit, sempre que, en aquest últim cas, la situació d'adscripció hagi implicat la pèrdua de la destinació docent.

b) Els professors que tenen la destinació definitiva en un centre per integració o desglossament o trasllat total o parcial d'un altre, comptaran, als efectes d'aquest subapartat, la permanència ininterrompuda referida al seu centre d'origen.

c) Únicament seran computables per aquest subapartat 1.1.1 els serveis prestats com a funcionari de carrera en el cos pel qual es concursa.

d) Professorat amb pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc o altres causes i professorat que participa des de la primera destinació definitiva després d'una supressió:

d.1) Per a la determinació dels serveis a què es refereix aquest subapartat 1.1.1, respecte dels funcionaris i les funcionàries que han de participar en aquest concurs de trasllats perquè han perdut la seva destinació definitiva en compliment de sentència, resolució de recurs, per procedir de la situació d'excedència forçosa, o per haver-los estat suprimit expressament el lloc que ocupaven amb caràcter definitiu, es considerarà centre des del qual participen l'últim en el qual hagin prestat serveis amb caràcter definitiu, al qual s'acumularan, si procedeix, els serveis prestats provisionalment, amb posterioritat, en qualsevol centre.

Aquests funcionaris afectats per la pèrdua definitiva del lloc podran, així mateix, acumular al lloc de procedència els serveis prestats amb caràcter definitiu en el centre immediatament anterior al de la supressió. Per al professorat afectat per desplaçaments consecutius del lloc de treball, l'acumulació de serveis comprendrà els prestats amb destinació definitiva en els llocs de treball dels que, successivament, va ser desplaçat. En cas que els funcionaris i les funcionàries afectats no hagin ocupat cap altra destinació definitiva immediatament anterior diferent del suprimit, podran acumular en el centre de procedència els serveis prestats amb caràcter provisional abans de l'obtenció d'aquest; la puntuació d'aquests serveis amb caràcter provisional s'ajustarà al que es disposa en el subapartat 1.1.2.

També s'aplicaran aquests criteris als funcionaris i les funcionàries que participin des de la destinació adjudicada en compliment de sanció disciplinària de trasllat forçós amb canvi de localitat de destinació.

d.2) Els funcionaris i les funcionàries que prestin serveis en la primera destinació definitiva obtinguda després d'haver-los estat suprimida amb caràcter definitiu la plaça de la qual eren titulars tindran dret a que se'ls considerin prestats en el centre des del qual concursen els serveis que acreditin en el centre en què se'ls va suprimir la plaça i, si correspon, els deixats amb caràcter provisional posteriorment a la supressió. Aquest mateix criteri s'aplicarà als que presten serveis en la primera destinació definitiva obtinguda després d'haver perdut la seva destinació per compliment de sentència o resolució de recurs o per provenir de la situació d'excedència forçosa.

e) Professorat amb pèrdua de la destinació definitiva per adscripció a llocs a l'estranger o a l'Administració.

En els supòsits d'adscripció temporal en centres públics espanyols a l'estranger o en llocs o altres serveis d'investigació i suport a la docència de l'Administració educativa, sempre que el nomenament hagi suposat la pèrdua de la seva destinació docent, la puntuació d'aquest subapartat vindrà donada pel temps de permanència ininterrompuda en aquesta adscripció. Quan se cessi en l'adscripció i s'incorpori com a provisional a la seva Administració educativa d'origen, s'entendrà per centre des del qual participa la destinació servida en adscripció, a la qual s'acumularan, en el seu cas, els serveis prestats provisionalment posteriorment en qualsevol centre. Aquest temps com provisional que transcorre des de l'acabament en l'adscripció fins a la participació en aquest concurs serà valorat d'acord amb el que disposa el subapartat 1.1.2.

1.1.2 Per cada any com a funcionari de carrera en situació de provisionalitat, sempre que es participi des d'aquesta situació.

Puntuació: 2 punts per any.

La fracció d'any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

Documents justificatius:

Títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si procedeix, els documents corresponents d'inscripció en els registres de personal. Els participants destinats a centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

Als funcionaris i les funcionàries de carrera que participin amb caràcter voluntari des de la seva primera destinació definitiva obtinguda per concurs, a la puntuació corresponent al subapartat 1.1.1 se li sumarà l'obtinguda per aquest subapartat. Una vegada obtinguda una nova destinació no podrà acumular-se aquesta puntuació.

1.1.3 Per cada any com a funcionari de carrera en un centre o lloc de treball que tingui la consideració de dificultat especial.

La determinació dels centres i llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat especial segons la Resolució ENS/2466/2018, de 22 d'octubre.

Per tant, sempre que es donin les situacions referides més a baix, es podrà valorar l'exercici efectiu als llocs docents del cos de mestres o dels cossos d'ensenyaments secundaris considerats en el moment de l'ocupació com:

-Llocs en centres classificats com de màxima complexitat.

- Llocs en escoles d'educació especial (inclosos els llocs de treball específics temporals dels centres proveïdors de serveis i recursos, CEEPSIR).

- Llocs en escoles rurals que formin part d'una zona escolar rural (ZER), inclosos els llocs de treball docents itinerants.

- Llocs en escoles rurals amb un, dos o tres llocs de treball que no formin part d'una ZER.

- Llocs en centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris.

-Llocs de suport intensiu a l'escola inclusiva (SIEI) (denominats abans unitats de suport d'educació especial)

-Llocs de suport intensiu a l'audició i el llenguatge (SIAL)

-Llocs docents d'aula integral de suport (AIS).

-Llocs dels itineraris formatius específics per a alumnes amb necessitats educatives especials (IFE).

-Llocs dels centres de recursos per a deficients auditius (CREDA), del centre de recursos per a deficients visuals (CREDV) i del centre de recursos educatius per a trastorns del desenvolupament i de la conducta (CREDTIC).

-Llocs en aules hospitalàries en hospitals generals i hospitals de dia que tinguin conveni en vigor amb el Departament d'Educació.

-Llocs en centres dependents de la Direcció General de Justícia Juvenil del Departament de Justícia.

-Llocs en centres d'atenció a la infància i l'adolescència del Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies.

Puntuació: 2 punts per any.

La fracció d'any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

Aquesta puntuació s'afegirà a la puntuació obtinguda pels subapartats 1.1.1 o 1.1.2. El temps valorat en aquest apartat no podrà excedir, en cap cas, del temps valorat pels subapartats 1.1.1 i/o 1.1.2.

Documents justificatius:

Títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si correspon, els documents corresponents d'inscripció en els registres de personal. Els participants destinats a centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

Notes:

Escaurà assignar puntuació per aquest subapartat als participants que es trobin en les situacions següents:

Els que participin conforme al subapartat 1.1.1 amb destinació definitiva en un centre o lloc de treball que tingui la consideració de dificultat especial.

Els que participin conforme al subapartat 1.1.2 i durant el temps de provisionalitat hagin estat en un centre o lloc de treball que tingui la consideració de dificultat especial.

Els que participin pels subapartats 1.1.1 i 1.1.2 que tinguin concedida una comissió de serveis en un centre o lloc de treball que tingui la consideració de dificultat especial.

a) La puntuació que s'assigni per aquest subapartat sempre es computarà a partir del curs acadèmic en què el centre o el lloc de treball hagi estat expressament considerat de dificultat especial, tenint en compte el que indica la Resolució ENS/2466/2018, de 22 d'octubre.

b) No es computarà, als efectes d'aquest subapartat, el temps que el professor hagi romàs fora del centre en situació de serveis especials, en comissió de serveis, amb llicència d'estudis o en supòsits anàlegs que impliquin que no hi ha exercici efectiu del lloc de treball.

1.2 Antiguitat al cos.

1.2.1 Per cada any de serveis efectius prestats en situació de servei actiu com a funcionari de carrera en el cos a què correspon la vacant.

Puntuació: 2 punts per any.

La fracció d'any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

1.2.2 Per cada any de serveis efectius com a funcionari de carrera en altres cossos docents a què es refereix la LOE, del mateix subgrup o superior.

Puntuació: 1,50 punts per any.

La fracció d'any es computarà a raó de 0,125 punts per cada mes complet.

1.2.3 Per cada any de serveis efectius com a funcionari de carrera en altres cossos docents a què es refereix la LOE, d'un subgrup inferior.

Puntuació: 0,75 punts per any.

La fracció d'any es computarà a raó de 0,0625 punts per cada mes complet.

Documents justificatius:

Títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si correspon, els documents corresponents d'inscripció en els registres de personal. Els participants destinats a centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

—2 Cossos de catedràtics

Per ser funcionari de carrera dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes o d'arts plàstiques i disseny.

Puntuació: 5 punts.

Documents justificatius:

Títol administratiu o credencial, o fotocòpia del butlletí o diari oficial on consti o se li reconegui la pertinença al cos de catedràtics. Quedaran exempts de la presentació d'aquest document els participants amb destinació a Catalunya.

—3 Mèrits acadèmics (màxim de 10 punts)

Notes generals:

a) En tot aquest apartat, únicament podran valorar-se les titulacions amb validesa oficial en l'Estat espanyol. A aquests efectes, serà d'aplicació el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. No es baremaran els títols universitaris no oficials que, d'acord a la disposició addicional onzena de l'esmentat reial decret, siguin expedits per les universitats en ús de la seva autonomia. Quan els títols hagin estat obtinguts a l'estranger o hagin estat expedits per institucions docents d'altres països, s'haurà d'adjuntar la corresponent homologació.

No es consideraran com a títols diferents les diferents mencions que constin en una mateixa titulació.

b) Les especificacions que es fan en aquest apartat a la titulació al·legada per a l'ingrés al cos des del qual es concursa, a efectes de la participació dels funcionaris i les funcionàries dels cossos de catedràtics, s'entendran referides a la titulació al·legada per a l'ingrés en el corresponent cos de professors des del qual s'han integrat o, si correspon, l'al·legada per a l'ingrés al cos de catedràtics numeraris de batxillerat, catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i professors de terme d'escoles d'arts aplicades i oficis artístics.

3.1 Doctorat, titulacions oficials posteriors al grau i premis extraordinaris.

En els subapartats d'aquest apartat 3.1 només es valorarà un títol per cadascun d'ells.

3.1.1 Per posseir el títol de doctor.

Puntuació: 5,00 punts.

Documents justificatius:

Títol de doctor o, si procedeix, la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest, d'acord amb el que disposen les ordres de 8 de juliol de 1988 i de 13 d'agost de 2007 o el Reial decret 1002/2010.

3.1.2 Pel títol universitari oficial de màster, diferent del requerit per a l'ingrés en la funció pública docent, per a l'obtenció del qual s'hagin exigit, com a mínim, 60 crèdits.

Quan s'al·legui el titulo de doctor, no es valorarà el títol de màster oficial que constitueixi un requisit d'accés al doctorat.

Puntuació: 3,00 punts.

Documents justificatius:

Títol de màster o, si procedeix, la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest, d'acord amb el que disposen les ordres de 8 de juliol de 1988 i de 13 d'agost de 2007 o el Reial decret 1002/2010.

3.1.3 Pel reconeixement de suficiència investigadora o el certificat diploma acreditatiu d'estudis avançats

Puntuació: 2,00 punts.

Documents justificatius:

Certificat diploma.

Aquest mèrit només es valorarà quan no s'hagi al·legat la possessió del títol de doctor.

3.1.4 Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat, en la llicenciatura o grau o, en el cas de les titulacions atorgades pels conservatoris superiors de música, per la menció honorífica en el grau superior.

Puntuació: 1,00 punt.

Documents justificatius:

Documentació justificativa.

3.2 Altres titulacions universitàries.

Notes generals:

a) Per poder obtenir puntuació per altres titulacions universitàries de caràcter oficial, s'hauran de presentar tots els títols que es posseeixin, inclòs l'al·legat per ingressar al cos. Queden exempts d'aquesta presentació els participants de Catalunya a qui els constin aquestes titulacions al·legades en el concurs al seu registre informàtic de personal, encara que hauran de presentar, si és procedent, la certificació que s'indiqui en cada subapartat, o la documentació o certificació complementària que li sigui requerida per poder determinar la baremació que correspon.

b) Es valoraran únicament titulacions universitàries de caràcter oficial, i en el cas que no hagin estat les exigides amb caràcter general com a requisit per a l'ingrés al cos des del qual es participa.

3.2.1 Titulacions de grau.

Pel títol universitari oficial de grau.

Puntuació: 5,00 punts.

Documents justificatius:

Títol de grau o, si correspon, la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest, d'acord amb el que disposen les ordres de 8 de juliol de 1988 i de 13 d'agost de 2007 o el Reial decret 1002/2010.

3.2.2 Titulacions universitàries de primer cicle.

Per la segona i restants diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectures tècniques o altres títols declarats a tots els efectes legalment equivalents, i pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria.

Puntuació: 3,00 punts.

Documents justificatius:

Certificació acadèmica del títol o primer cicle que s'al·legui com a mèrit. En aquesta certificació acadèmica ha de constar de forma expressa que s'han superat totes les assignatures corresponents a la titulació de primer cicle al·legada. En cas que en la certificació acadèmica consti la totalitat de les assignatures o crèdits del primer cicle validats amb estudis anteriors, aquest primer cicle no serà objecte de cap valoració.

Notes:

a) En el cas de personal funcionari docent del subgrup A2, no es valorarà per aquest apartat, en cap cas, el primer títol o estudis de primer cicle que es presenti.

En el cas de personal funcionari docent del subgrup A1, no es valorarà per aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis de primer cicle que hagi estat necessari superar per a l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que es presenti.

b) No es considera titulació de primer cicle la superació d'algun dels cursos d'adaptació.

c) No es valoraran els primers cicles que hagin permès l'obtenció d'altres titulacions acadèmiques de cicle llarg que s'al·leguin com a mèrits en el subapartat següent.

3.2.3 Titulacions universitàries de segon cicle.

Pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats legalment equivalents.

Puntuació: 3,00 punts.

Documents justificatius:

Certificació acadèmica del títol o segon cicle que s'al·legui com a mèrit. En aquesta certificació acadèmica ha de constar de forma expressa que s'han superat totes les assignatures corresponents a la titulació de primer cicle al·legada.

Notes:

a) En el cas de funcionaris de cossos docents del subgrup A1, no es valoraran, per aquest apartat, en cap cas, els estudis d'aquest tipus que hagi estat necessari superar (primer cicle, segon cicle o, en el seu cas, ensenyaments complementaris), per a l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que es presenti.

b) La presentació d'aquesta documentació justificativa donarà lloc exclusivament a la puntuació corresponent al segon cicle, sense que en cap cas es consideri que acrediti implícitament haver cursat el primer cicle correlatiu. En conseqüència, perquè també es valori el primer cicle s'haurà de justificar per separat, mitjançant la presentació de la documentació justificativa que s'esmenta en l'apartat corresponent.

c) En el cas de titulacions de només segon cicle i els títols declarats equivalents a tots els efectes al títol universitari de llicenciat, únicament es valoraran com a segon cicle.

3.3 Titulacions d'ensenyaments de règim especial i de la formació professional.

Es valoraran les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgats per les escoles oficials d'idiomes, conservatoris professionals i superiors de música i dansa i escoles d'art, així com les de la formació professional, en el cas de no haver estat les exigides com a requisit per a l'ingrés en la funció pública docent o, en el seu cas, que no hagin estat necessàries per a l'obtenció del títol al·legat.

a) Per cada certificació de nivell C2 del Consell d'Europa: 4 punts.

b) Per cada certificació de nivell C1 del Consell d'Europa: 3 punts.

c) Per cada certificació de nivell B2 del Consell d'Europa: 2 punts.

d) Per cada certificació de nivell B1 del Consell d'Europa: 1 punt.

Quan sigui procedent valorar les certificacions indicades en els apartats anteriors, només es considerarà la de nivell superior que presenti el participant.

La valoració en aquest apartat de les certificacions d'EOI de llengua catalana corresponents al nivell superior de català (C2), que d'acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener (DOGC núm. 6536, de 9 de gener) substitueix l'anterior denominació de nivell superior de català (D), es realitzarà d'acord amb el que indica l'apartat 6.7 d'aquest mateix barem, de manera que la suma dels dos apartats equivalgui als 4 punts que corresponen al nivell superior de català.

e) Per cada títol de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny, de tècnic esportiu superior o de formació professional o equivalent: 2 punts.

f) Per cada títol professional de grau mitjà de música o dansa dels conservatoris professionals i superiors de música i dansa: 1,50 punts.

Documents justificatius:

Per valorar els certificats d'EOI i títols professionals de música o dansa: certificat/títol al·legat com a mèrit o certificació acreditativa de l'expedició del títol o d'haver superat els estudis conduents a la seva obtenció.

Per valorar les titulacions de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny, de tècnic esportiu superior o de formació professional o equivalent: certificació acadèmica en la qual consti de forma expressa que s'han superat totes les assignatures o crèdits conduents a l'obtenció d'aquests títols.

—4 Exercici de càrrecs directius i altres funcions (màxim de 20 punts)

Notes:

a) En cas d'haver exercit amb simultaneïtat els càrrecs i funcions indicats en els subapartats 4.1, 4.2, 4.3, 6.4 i 6.6, no podrà acumular-se la puntuació corresponent, i es valorarà el que pugui resultar més avantatjós per al participant.

b) Únicament es computarà el seu exercici com a funcionari de carrera.

c) En el cas de funcionaris de carrera dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de catedràtics d'arts plàstiques i disseny, es tindran en compte els serveis prestats en aquests càrrecs com a funcionaris de carrera dels corresponents cossos de professors, anteriorment a la integració, inclosos els prestats com a funcionaris dels antics cossos de catedràtics de batxillerat, catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i professors de terme d'escoles d'arts aplicades i oficis artístics.

d) Es consideraran centres públics assimilats als centres públics d'ensenyament secundari els següents:

Instituts de batxillerat.

Instituts de formació professional.

Centres d'ensenyament de persones adultes, sempre que imparteixin els mateixos ensenyaments que els centres a què es refereixen aquests apartats.

Centres d'ensenyaments integrats.

4.1 Per cada any com a director/a en centres públics docents o en serveis educatius previstos al Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament d'Educació, o com a coordinador/a d'aula de formació de persones adultes, així com director/a d'agrupacions de llengua i cultura espanyoles.

Puntuació: 4,00 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,3333 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si correspon, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds. Els participants destinats a centres dependents de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

4.2 Per cada any com a vicedirector, subdirector, secretari, cap d'estudis o càrrecs equivalents en centres públics docents.

Puntuació: 2,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,2083 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si correspon, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds. Els participants destinats a centres dependents de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

Nota:

Es consideraran càrrecs directius equivalents almenys els següents:

Els òrgans unipersonals de direcció addicionals, exercits a partir de l'1 de juliol de 2011, previstos al Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5 d'agost).

Sotssecretari.

Secretari adjunt.

Cap d'estudis adjunt.

Cap d'estudis nocturn

Cap d'estudis de FP

Coordinador pedagògic en els instituts d'ensenyaments secundaris.

Adjunt al director de CREDA.

Administrador de centres de formació professional.

Els càrrecs assenyalats en aquest subapartat ocupats en seccions de formació professional.

4.3 Altres funcions docents.

Per cada any com a coordinador de cicle, cap de seminari, de departament o de divisió en centres públics, assessor de formació permanent, o funcions docents anàlogues, així com la funció tutorial exercida a partir de l'entrada en vigor de la LOE.

Puntuació (màxim de 5,00 punts):

1,00 punt per any complet.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,0833 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Document acreditatiu del nomenament, on consti la durada real de la funció. Els participants destinats a centres dependents de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

Nota:

Es consideraran altres funcions docents anàlogues les següents:

Cap de departament adjunt

Càrrec annex d'escola d'art i superior de disseny.

Cap d'àrea d'escola d'art i superior de disseny.

Coordinador de qualitat (ISO).

Coordinador d'activitats i serveis.

Coordinador d'ensenyament secundari, de batxillerat o de formació professional.

Coordinador d'informàtica.

Coordinador de prevenció de riscos laborals.

Coordinador lingüístic.

Coordinador amb responsabilitats administratives.

Coordinador d'ensenyaments inicials (formació d'adults).

Coordinador d'ensenyaments bàsics (formació d'adults).

Coordinador de competències per a la societat de la informació (formació d'adults).

Coordinador de proves d'accés (formació d'adults).

Coordinador de centre formador.

Coordinador de pla de transició al treball (PTT).

Coordinador de l'Institut Obert de Catalunya (IOC).

Tutor d'aprenentatge,

Tutor d'educació infantil, d'educació primària, d'ESO, de batxillerat, de FP, de cicles formatius d'arts, d'educació especial, d'ensenyament de disseny, d'ensenyament d'esports, d'ensenyaments artístics, de formació instrumental, de GES, de pla de transició al treball, de proves o de curs d'accés a cicles formatius, de proves d'accés a la universitat, d'unitat de suport d'educació especial, d'acollida i d'aula oberta i tutor d'escola inclusiva.

Professors adscrits en comissió de servei als serveis de l'Administració educativa o als instituts de ciències de l'educació, no inclosos en l'apartat 6.4 d'aquest mateix barem.

—5 Formació i perfeccionament (màxim de 10 punts)

5.1 Activitats de formació superades.

Per activitats superades que tinguin per objecte el perfeccionament sobre els aspectes científics i didàctics de les especialitats del cos al que pertanyi el participant, a les places a què opti, o relacionades amb l'organització escolar o amb les tecnologies aplicades a l'educació, organitzades pel Ministeri d'Educació, per les conselleries que tinguin atribuïdes les competències en matèria educativa, així com les organitzades per universitats o per institucions no lucratives, sempre que les activitats hagin estat homologades o reconegudes per les administracions educatives.

Puntuació:

Per cada 10 hores d'activitats de formació acreditades s'assignaran 0,10 punts (màxim, 6 punts). A aquests efectes, se sumaran les hores de totes les activitats, i no podrà assignar-se cap puntuació pel nombre d'hores restants inferior a 10.

Quan les activitats, en lloc d'hores, estiguin expressades en crèdits, s'entendrà que cada crèdit equival a 10 hores.

El nombre d'hores computables per setmana en les activitats no presencials i semipresencials no podrà ser superior a 10 (article 3 de l'Ordre ENS/248/2012, de 20 d'agost, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d'ensenyament no universitari).

L'acreditació de directiu professional docent reconeguda mitjançant el procediment regulat per la Resolució ENS/57/2012, de 23 de gener (DOGC núm. 6064, de 10 de febrer) correspon a 150 hores de formació en aquest subapartat.

Documents justificatius:

Certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada; no s'acceptarà cap certificació que no les indiqui. En el cas de les activitats organitzades per institucions no lucratives, en l'esmentada certificació es farà constar el reconeixement de l'homologació corresponent del curs que s'al·lega. En cas que les activitats a al·legar constin en el registre informàtic de professorat del Departament d'Educació no s'haurà d'aportar cap justificació documental.

5.2 Per la impartició de les activitats de formació i perfeccionament indicades en el subapartat 5.1 anterior.

Puntuació:

Per cada 3 hores d'activitats de formació acreditades s'assignaran 0,10 punts (màxim, 3 punts). A aquests efectes, se sumaran les hores de totes les activitats, i no podrà assignar-se cap puntuació pel nombre d'hores restants inferior a 3.

Quan les activitats, en lloc d'hores, estiguin expressades en crèdits, s'entendrà que cada crèdit equival a 10 hores.

Documents justificatius:

Certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada; no s'acceptarà cap certificació que no les indiqui. En el cas de les activitats organitzades per institucions no lucratives, en l'esmentada certificació es farà constar el reconeixement de l'homologació corresponent de l'activitat que s'al·lega. En cas que les activitats a al·legar constin en el registre informàtic de professorat no s'haurà d'aportar cap justificació documental.

5.3 Per cada especialitat de la qual el participant sigui titular corresponent al cos pel qual es concursa, i diferent de la d'ingrés, adquirida pel procediment d'adquisició de noves especialitats, regulat en els reials decrets 850/1993, de 4 de juny, 334/2004, de 27 de febrer, i 276/2007, de 23 de febrer, o obtinguda mitjançant la superació d'un concurs oposició convocat anteriorment a 1994.

Puntuació: 1,00 punt.

Documents justificatius:

Credencial d'adquisició de la nova especialitat.

Quedaran exempts de la presentació d'aquest document els participants amb destinació a Catalunya.

En el cas dels cossos de catedràtics, es valoraran les especialitats adquirides al corresponent cos de professors.

—6 Altres mèrits (màxim de 15 punts)

6.1 Publicacions.

Per publicacions de caràcter didàctic i científic sobre disciplines objecte del concurs o directament relacionades amb aspectes generals del currículum educatiu o amb l'organització escolar.

Puntuació: (fins a 8 punts).

a) Llibres en diferents formats (paper o electrònic):

Autor: fins a 1,00 punt.

Coautor: fins a 0,50 punts.

3 autors: fins a 0,40 punts.

4 autors: fins a 0,30 punts.

5 autors: fins a 0,20 punts.

Més de 5 autors: fins a 0,10 punts.

b) Revistes en diferents formats (paper o electrònic):

Autor: fins a 0,20 punts.

Coautor: fins a 0,10 punts.

3 o més autors: fins a 0,05 punts.

Documents justificatius:

En el cas de llibres, els exemplars corresponents, així com el certificat de l'editorial on constin el títol del llibre, autor/s, ISBN, dipòsit legal i data de la primera edició, nombre d'exemplars i que la seva difusió ha estat realitzada en llibreries comercials.

En el cas de les revistes, els exemplars corresponents, així com certificació en la qual constin el nombre d'exemplars, llocs de distribució i venda (o associació científica o didàctica, legalment constituïda, a què pertany la revista), títol de la publicació, autor/s, ISSN o ISMN, dipòsit legal i data d'edició.

En cas que l'editor de la publicació (llibre o revista) sigui una administració pública o una universitat, i no s'hagi difós en llibreries o establiments comercials, la documentació justificativa serà una certificació expedida per l'òrgan competent que indiqui el títol del llibre o revista, l'autor o els autors, data de la primera edició, nombre d'exemplars i la difusió que s'ha realitzat (centres educatius, de professors, institucions culturals, etc.).

En cas que l'editorial o associació hagin desaparegut, aquest extrem haurà de justificar-se per qualsevol mitjà de prova admissible en dret.

No seran valorades les publicacions al·legades per aquest apartat en les que no figuri l'ISBN i tinguin l'obligatorietat de consignar-lo en virtut del que disposa el Decret 2984/1972, de 2 de novembre, modificat pel Reial decret 2063/2008, de 12 de desembre, o, en el seu cas, ISSN o ISMN, així com aquelles en què l'autor sigui l'editor.

En el cas de publicacions en format electrònic, es presentarà un informe en el qual l'organisme emissor certificarà que la publicació apareix a la corresponent base de dades bibliogràfica. En aquest document s'indicarà, a més de la base de dades, el títol de la publicació, els autors, la data de publicació i l'URL.

6.2 Per premis d'àmbit autonòmic, estatal o internacional, convocats per una Administració educativa.

Per la participació en projectes d'investigació o innovació en l'àmbit de l'educació.

Puntuació: fins a 2,50 punts.

Documents justificatius:

L'acreditació dels premis obtinguts o de la participació en els projectes, expedida per l'organisme corresponent. En cas que aquesta participació consti en el registre informàtic del professorat del Departament d'Educació, no serà necessari aportar cap justificació documental.

6.3 Mèrits artístics i literaris.

Per premis en exposicions o en concursos o en certàmens d'àmbit autonòmic, estatal o internacional; per composicions o coreografies estrenades com a autor o per enregistraments amb dipòsit legal; per concerts com a director, solista, ballarí, solista en l'orquestra o en agrupacions cambrístiques; per exposicions individuals o col·lectives.

Puntuació: fins a 2,50 punts.

Documents justificatius:

Els programes, crítiques, els exemplars corresponents, la certificació de l'autoria i del dipòsit legal i, si correspon, l'acreditació dels premis obtinguts (entitat, àmbit, categoria).

6.4 Per cada any de serveis en un lloc de treball de l'Administració educativa d'igual nivell o superior de complement de destinació a l'assignat al cos pel qual participa, així com comissió de serveis en la Inspecció d'Educació, assessor tècnic docent i responsable tècnic docent.

Puntuació: 1,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,12 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Nomenament o encàrrec de funcions en un lloc que figuri en la relació de llocs de treball de l'organisme corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o certificació corresponent i, si correspon, certificació acreditativa de la continuïtat al lloc en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, i/o resolució de comissió de serveis.

Únicament es computarà el seu exercici com a funcionari de carrera.

6.5 Per cada convocatòria en què hagi actuat efectivament com a membre dels tribunals dels procediments selectius d'ingrés o accés als cossos docents a què es refereix la LOE.

Puntuació: 0,50 punts

Documents justificatius:

Quan no s'hagin pogut al·legar mitjançant l'aplicació telemàtica de sol·licituds, certificat expedit per l'òrgan de l'Administració educativa convocant que tingui la custòdia de les actes dels tribunals d'aquests procediments.

Només es valorarà haver format part dels tribunals a partir de l'entrada en vigor del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer (BOE de 2.3.2007).

6.6 Per cada curs de tutorització de les pràctiques del títol universitari oficial de màster o, en el seu cas, de la formació equivalent regulada per l'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre (BOE de 5 d'octubre), per acreditar la formació pedagògica i didàctica exigida per exercir la docència en determinats ensenyaments del sistema educatiu, així com per la tutorització de les pràctiques per a l'obtenció dels títols universitaris de grau que el requereixi.

Puntuació: 0,10 punts

Documents justificatius:

Certificació expedida per l'Administració educativa competent o, en el seu cas, del director del centre públic docent en el qual s'hagi realitzat la tutorització o coordinació del pràcticum de grau, amb indicació del curs acadèmic i la durada de les pràctiques.

Únicament es computarà el seu exercici com a funcionari de carrera.

6.7 Certificats de coneixement de llengua catalana, de nivell superior al requerit per participar amb caràcter general.

Es valora per aquest apartat, per a les peticions de llocs de Catalunya, l'acreditació d'algun dels certificats de coneixement de llengua catalana superiors al nivell de suficiència (C1), que, d'acord amb la base 5, és el requerit amb caràcter general per a la participació en aquest concurs de trasllats.

La valoració en aquest apartat de les certificacions de llengua catalana corresponents al nivell superior de català (C2), que d'acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener (DOGC núm. 6536, de 9 de gener) substitueix l'anterior denominació de nivell superior de català (D), es realitzarà, en el cas que corresponguin a titulacions oficials de les escoles oficials d'idiomes, d'acord amb el que indica l'apartat 3.3 d'aquest mateix barem, de manera que la suma dels dos apartats equivalgui als 4 punts que corresponen al nivell superior de català.

Es poden valorar en aquest apartat únicament els certificats que constin com a equivalents en la normativa vigent de l'òrgan competent en política lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Puntuació: 4 punts.

Documents justificatius:

Títol al·legat com a mèrit o certificació acreditativa de l'expedició del títol o d'haver superat els estudis conduents a la seva obtenció.

D'altra banda, les convocatòries específiques corresponents a llocs ubicats en altres comunitats podran assignar fins a un màxim de 5 punts als mèrits que es determinin en funció de les peculiaritats lingüístiques.

Documents justificatius: els que es determinin en les convocatòries respectives d'aquestes comunitats autònomes. Amunt

  • Darrera modificació: 02/11/2020 09:27