Concurs de trasllats. Curs 2022-2023

Indexada RESOLUCIÓ EDU/3085/2022, d'11 d'octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants en la Inspecció d'Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos docents d'ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts, instituts escola, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.

«És per tot això, tenint en compte l'esmentada Sentència i la jurisprudència en aquesta matèria, que es procedeix a aplicar en la present convocatòria les normes objecte d'interpretació en el sentit que s'indica, de manera que es valorarà el temps prestat com a personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí»

SECUNDARIA.INFO, núm. 215, Resum de la convocatòria

SECUNDARIA.INFO, núm. 216, Barem de la convocatòria

  • Termini de presentació de sol·licituds: del 17 d'octubre al 7 de novembre de 2022.
  • Data límit de publicació de vacants provisionals:
  • Publicació de la llista amb l'adjudicació provisional: segona quinzena de febrer de 2023.
  • Data límit de publicació vacants definitives:
  • Publicació de la resolució definitiva: (contra la qual es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva publicació. Així mateix, es podrà interposar, potestativament, recurs de reposició, en el termini d'un mes) primera quinzena de maig de 2023
  • Presa de possessió de la nova destinació: 1 de setembre de 2023

Aplicatius del Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) us poden ajudar:

  • Generador de peticions. Crea un llistat dels centres per ordre de proximitat a casa vostra o al lloc que escolliu
  • App Secundària Info. Rebràs un missatge instantani al mòbil en el moment de les publicacions de les resolucions.Accés a la sol·licitud (ATRI)

Accés usuari temporal

Avís al cos de mestres i als de professorat d'ensenyaments secundaris i de règim especial

En el moment de formular la sol·licitud, no apareixerà reflectida la puntuació corresponent als apartats 1.2.1, 1.2.2 i 1.2.3 (antiguitat en el cos) com a personal interí i funcionari en pràctiques en centres públics del Departament d'Educació. Aquesta puntuació s'afegirà d'ofici i es podrà consultar quan es faci pública la resolució provisional.
Si per algun motiu, no fos possible adjuntar els fitxers acreditatius a l'aplicació de sol·licitud, es podrà fer arribar mitjançant Petició genèrica adreçada als Serveis de Personal docent dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona corresponent a la seva destinació actual.

Per a incidències relacionades amb la connexió informàtica, Servei d'Atenció a l'Usuari. Telèfon 900 82 82 82 (premeu la tecla 4, que fa referència al Departament d'Educació). Correu electrònic: sau.tic@pautic.gencat.cat

Per a dubtes relacionats amb el vostre expedient personal que afectin la participació al concurs, caldrà que us adreceu als serveis territorials d'Educació de la vostra destinació actual o al Consorci d'Educació de Barcelona, mitjançant les vies telemàtiques que tinguin habilitades (preferentment, a través del canal telemàtic de petició genèrica de la Generalitat de Catalunya: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica).

RESOLUCIÓ EDU/54/2023, de 12 de gener, per la qual es fa pública la relació de vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola.

RESOLUCIÓ EDU/55/2023, de 12 de gener, per la qual es fan públiques les vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts i instituts escola, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.

RESOLUCIÓ EDU/1000/2023, de 22 de març, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts i instituts escola, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.

Reclamacions i desistiments

Dades del MECD

4 de maig de 2023

Aplicatiu de Professors de Secundària (aspepc·sps)

Hem informatitzat les dades. Podeu fer filtrar les dades per especialitat, servei territorial i població.

Consulta

Dades Departament

Dades del MECD

Orden EFP/834/2022, de 2 de agosto, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2022/2023, para personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y otros procedimientos de provisión de plazas a cubrir por los mismos.

  • Darrera modificació: 29/05/2023 10:21