RESOLUCIÓ EDU/3085/2022, d'11 d'octubre

de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants en la Inspecció d'Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos docents d'ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts, instituts escola, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.

La disposició addicional sisena, punt 1, de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix que una de les bases del règim estatutari del personal funcionari docent és la provisió de llocs mitjançant concurs de trasllats d'àmbit estatal.

La disposició addicional dotzena de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, estableix, respecte als concursos de trasllats d'àmbit estatal, l'objectiu de fer efectius els principis d'igualtat i d'intercomunicabilitat entre els respectius sistemes educatius en el marc comú bàsic de la funció pública docent, definit per la legislació educativa.

L'article 13 del Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents, estableix que el concurs general és el procediment normal de provisió dels llocs de treball ordinaris.

El Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d'àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents, indica, a l'article 7, que els concursos de trasllats d'àmbit estatal es convoquen amb caràcter biennal, i atès que l'últim concurs d'àmbit estatal es va convocar durant el curs 2020-2021, correspon convocar-lo novament aquest any.

En conseqüència, és procedent convocar concurs de trasllats per proveir llocs de treball vacants en la Inspecció d'Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial, en els instituts, instituts escola, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny, inclosos en les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius que depenen del Departament d'Educació per al curs 2022-2023, i al qual són d'aplicació la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig; la Llei 12/2009, de 10 de juliol; el Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre; el Decret 67/1996, de 20 de febrer; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre; el Decret 39/2014, de 25 de març; el Decret 150/2017, de 17 d'octubre i l'Ordre EFP/834/2022, de 2 d'agost, per la qual s'estableixen normes procedimentals aplicables als concursos de trasllats d'àmbit estatal, que s'han de convocar durant el curs 2022-2023.

La recent Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem 3176/2022, de 31/07/2022, dictada en el recurs de cassació interposat per la Junta d'Andalusia, contra la Sentència de 4 de novembre de 2020, dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia, ha fixat la interpretació que cal donar a la valoració dels serveis prestats a l'empara de la Directiva 1999/70/CE del Consell, de 28 de juny de 1999, relativa a l'Acord marc de la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea dictada en la interpretació i aplicació de la Clàusula 4 d'aquest Acord; segons l'article 93 de la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

La Sentència conclou que “La valoració dels serveis prestats com a personal funcionari de carrera, fix i interí o personal de durada determinada, no pot ser objecte de valoració diferent, sigui obviant el treball desenvolupat pel personal funcionari interí, sigui conferint-li menor puntuació, sempre i quan es refereixin als mateixos llocs de treball mitjançant la realització de les mateixes funcions o assimilades. La solució contrària a la que s'exposa suposaria incórrer en un tracte discriminatori que proscriu la Directiva 1999/70/CE del Consell, de 28 de juny de 1999, relativa a l'Acord marc de la CES, la UNICE i el CEEP sobre el treball de durada determinada, per raó de la jurisprudència del TJUE en els termes que s'exposen en el fonament anterior”.

És per tot això, tenint en compte l'esmentada Sentència i la jurisprudència en aquesta matèria, que es procedeix a aplicar en la present convocatòria les normes objecte d'interpretació en el sentit que s'indica, de manera que es valorarà el temps prestat com a personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí.

A proposta de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics,

Resolc:

—1 Convocar concurs de trasllats dirigit al personal funcionari de carrera i en pràctiques del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i del d'inspectors d'educació, dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari, del cos de professors tècnics de formació professional, dels cossos de catedràtics i de professors d'escoles oficials d'idiomes, dels cossos de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny i del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, als centres públics d'ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny, en l'àmbit de Catalunya.

El personal funcionari, de carrera i en pràctiques, dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes i d'arts plàstiques i disseny participen en aquest concurs conjuntament amb el personal funcionari, de carrera i en pràctiques, dels cossos de professors dels nivells corresponents, a les mateixes vacants, sens perjudici dels mèrits específics que els són d'aplicació per la seva pertinença als esmentats cossos de catedràtics.

—2 El concurs s'estructura en les fases següents:

2.1 Fase de dret preferent a centre, a localitat o a zona.

2.2 Fase de concurs de trasllats.

—3 Aquest concurs es regeix per les bases que s'inclouen a l'annex 1.

—4 La tramitació de la sol·licitud de participació, així com la tramesa de la documentació acreditativa que s'hi acompanya, s'ha de realitzar pels mitjans telemàtics que s'indiquen en aquesta convocatòria, d'acord amb les indicacions que s'estableixen als annexos.

Només quan la via de tramitació telemàtica no sigui possible (tampoc a través de la plataforma electrònica de petició genèrica de la Generalitat de Catalunya: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica adreçada al servei territorial o Consorci, segons correspongui) o sigui necessària la presentació del document/material original a requeriment de les unitats de gestió o de la comissió d'avaluació, s'atendrà la seva presentació física a través dels registres administratius presencials, d'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (oficines de correus, registres administratius d'ajuntaments o de qualsevol seu d'administració pública que disposi d'aquest servei).

—5 Delegar la competència per resoldre aquesta convocatòria en la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar de forma potestativa recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 11 d'octubre de 2022

Josep González Cambray

Conseller d'Educació

Disposicions generals

Als efectes d'aquesta convocatòria, s'entén per:

Funcionaris/àries que depenen del Departament d'Educació: el personal funcionari que té destinació en un lloc de treball de Catalunya i està subjecte al règim funcionarial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, dins de l'àmbit d'aplicació del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre. En el cas de personal funcionari en situació administrativa d'excedència voluntària, serveis especials, adscrit a la Inspecció educativa i adscrit a places a l'exterior o en circumstàncies anàlogues, el compliment d'aquest requisit s'entén referit al centre on va tenir l'última destinació.

No reuneix aquest requisit de participació el personal funcionari que depèn d'altres administracions educatives que presta serveis temporalment, en règim de comissió de serveis, en centres del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Especialitat titular: l'especialitat obtinguda mitjançant el procediment selectiu d'ingrés o accés al cos, així com el procediment d'adquisició de noves especialitats, previst en el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.

Les especialitats per accedir als llocs de treball dels centres públics d'ensenyament secundari, escoles oficials d'idiomes i escoles d'art i superiors de disseny, agrupades pels cossos de funcionaris i funcionàries a qui està dirigit aquest concurs, són les que es detallen a l'annex 6.

3.1 És requisit indispensable per poder accedir als llocs de treball dels centres públics d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes i d'escoles d'art i superiors de disseny, mitjançant la participació en qualsevol de les fases en què s'estructura el concurs de trasllats, ser titular de l'especialitat del cos des del qual es participa.

3.1.1 D'acord amb el que preveu la disposició addicional 10 del Reial decret 1635/1995, de 6 d'octubre, poden accedir, als llocs de treball de cultura clàssica, el personal funcionari del cos de professorat i de catedràtics i catedràtiques titulars de les especialitats de grec o de llatí, indistintament. El professorat que hi accedeixi queda obligat a impartir, si escau, tant les matèries atribuïdes a l'especialitat de grec com la de llatí.

3.1.2 De conformitat amb el que estableix l'Ordre de 15 de febrer de 1988, el personal funcionari dels cossos de catedràtics i de professorat d'ensenyament secundari que són titulars de les especialitats de llengua i literatura valenciana i de llengua i literatura catalana (Illes Balears) poden accedir a llocs de treball de l'especialitat de llengua catalana i literatura.

3.2 Per accedir als llocs de treball vacants de la Inspecció d'Educació no s'exigeix un requisit específic d'especialitat.

Poden participar en aquest concurs els funcionaris i les funcionàries de carrera dels cossos a qui s'adreça aquesta Resolució que es troben en qualsevol situació administrativa, excepte suspensió de funcions. D'acord amb el que estableix la disposició addicional primera del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, els funcionaris i les funcionàries en situació administrativa de servei actiu amb una destinació definitiva a Catalunya poden participar en aquest concurs si en finalitzar el curs 2022-2023 ha transcorregut un any des de la presa de possessió de l'última destinació definitiva, si sol·liciten llocs de l'àmbit de la comunitat autònoma de Catalunya. Per poder sol·licitar places o llocs de l'àmbit de gestió d'altres administracions educatives, han de complir l'establert amb caràcter general a l'article 2.1 de l'esmentat Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, quant a la permanència mínima que s'hi indica.

Els funcionaris i les funcionàries, de carrera i en pràctiques, que es trobin en qualsevol situació administrativa diferent de la de servei actiu només poden participar en el concurs de trasllats regulat per aquesta Resolució si l'1 de setembre de 2023 compleixen el requisit per reingressar en el servei actiu.

Els funcionaris i les funcionàries que participen en aquest concurs han d'acreditar el requisit exigit del coneixement de la llengua catalana equivalent o superior al nivell de suficiència de català (C1), que d'acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener, substitueix a l'anterior denominació de nivell de suficiència de català (C), tret dels que van superar els procediments selectius convocats pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 1991, i els que han superat la prova de català dels concursos oposició d'accés al cos de mestres.

Igualment, les persones participants que sol·licitin ser destinades a algun centre d'Era Val d'Aran han d'acreditar el coneixement suficient, oral i escrit, de la llengua aranesa.

Totes les condicions exigides en aquest concurs i els mèrits que s'al·leguen han de complir-se o estar reconeguts en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, llevat del requisit relatiu a la permanència en l'última destinació definitiva obtinguda i del transcurs del temps requerit per reingressar en el servei actiu, en el cas dels qui participen des de les situacions administratives d'excedència i suspensió de funcions, que s'entén complert el 31 d'agost de 2023.

L'ordre en què estan relacionades les fases del procediment de concurs de trasllats en les bases 11 a 21 indica la priorització en l'obtenció de la destinació, sens perjudici del que s'especifica en l'apartat de prioritat de cada fase en relació amb els diversos col·lectius de participació. No es pot prioritzar, en cas de participar per més d'una de les fases del concurs de trasllats, l'obtenció de destinació per l'una o per l'altra. Per tant, el fet d'obtenir destinació en una de les fases comporta, necessàriament, l'anul·lació de les peticions en la posterior, segons l'ordre en què s'han detallat en l'apartat 2 de la Resolució de convocatòria.

Dins de cada fase i, si procedeix, de cada col·lectiu de participació, quan es presenti més d'una persona per un mateix lloc de treball, la prioritat entre el personal funcionari de carrera ve donada per la puntuació total més gran assignada d'acord amb el barem de mèrits corresponent. En cas que es produeixin empats en el total de la puntuació, es resoldran atenent, successivament, la puntuació més alta obtinguda a cada un dels apartats del barem, d'acord amb l'ordre en què es detallen. Si persisteix l'empat, s'atén a la puntuació més alta obtinguda en cada subapartat, també en l'ordre en què es detallen. Si és necessari, cal utilitzar, com a últim criteri de desempat, l'any de convocatòria del procés selectiu d'ingrés al cos i, dins d'aquest, la major puntuació obtinguda. Tot això, sens perjudici de l'ordre de prioritat específic dins del dret preferent a centre, que es regula en la base 12 i de la prelació d'aquest dret preferent a centre, d'acord amb l'article 16.3 del Reial decret 1364/2010, per obtenir destinació davant els qui exerciten el dret preferent a localitat o àmbit territorial.

La prioritat entre els aspirants seleccionats en el procés selectiu convocat per la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats, així com els aspirants de processos selectius anteriors que tenien ajornada o no superada la fase de pràctiques, ve determinada per l'any d'oposició i per l'ordre que apareixen en la resolució per la qual es fan públiques les llistes d'aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició convocat, amb l'excepció dels seleccionats per la reserva d'aspirants amb discapacitat, que tenen dret preferent per escollir vacants entre els seleccionats del procediment d'ingrés lliure, d'acord amb el que preveu l'article 27.d) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre.

El concurs es resol en les fases de dret preferent a centre, localitat o zona i de concurs de trasllats, tenint en compte, com a mínim, les vacants produïdes fins al 31 de desembre de 2022, així com les vacants resultants de la resolució del mateix concurs. Totes les vacants i resultes a les quals es fa referència corresponen a llocs de treball ordinaris, d'acord amb el previst a l'article 13 del Decret 39/2014, de 25 de març, que regula els procediments per definir el perfil dels llocs de treball docents i els sistemes de provisió, i han de correspondre a llocs de treball inclosos en la Resolució del conseller d'Educació per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius que depenen del Departament d'Educació per al curs 2022-2023, el funcionament dels quals figura en la planificació educativa prevista pel Departament d'Educació i també en funció dels criteris d'estabilitat del professorat en un mateix centre.

D'acord amb el que preveu l'Ordre EFP/834/2022, de 2 d'agost, per la qual s'estableixen normes procedimentals aplicables als concursos de trasllats d'àmbit estatal, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics fa públiques en el DOGC, abans de la resolució provisional, les vacants provisionals i, amb anterioritat a la resolució definitiva, les vacants definitives.

Es deixen sense efecte les vacants anunciades quan s'hi produeix un error de definició o es tracta d'un lloc el funcionament del qual no està previst incloure, definitivament, en la planificació educativa del curs 2023-2024.

Pot participar voluntàriament en aquesta fase:

a) El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball, exclusivament per al centre on va tenir aquesta última destinació definitiva.

b) El professorat dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari i del cos de professors tècnics de formació professional amb destinació definitiva en el centre, que ha superat el procediment selectiu d'adquisició de noves especialitats. Una vegada obtingut el nou lloc, només pot exercir aquest dret en ocasió de l'adquisició d'una altra nova especialitat.

12.1 L'ordre de prioritat per a l'obtenció de destinació en l'exercici del dret preferent a centre ve donat pel mateix ordre en què els dos col·lectius de participants estan relacionats en la base 11.

12.2 En el supòsit de presentar-se a un mateix lloc diverses persones participants incloses en el mateix col·lectiu, la prioritat entre elles ve determinada per la major puntuació total assignada d'acord amb el barem de mèrits corresponent. En el supòsit que es produeixin empats en les puntuacions, s'utilitzarà com a primer criteri de desempat el major temps de serveis efectius com a personal funcionari de carrera en el centre i, si persisteix l'empat, la resta de criteris previstos en la base 8 en el mateix ordre que s'hi detallen.

Aquest dret preferent a centre implica una prelació per obtenir destinació per davant de qui exercita el dret preferent a localitat o a zona.

Les persones participants en aquesta fase de dret preferent a centre han de formalitzar la sol·licitud d'acord amb el que preveu la base 24.

El professorat que participa en aquesta fase ha d'indicar, a la sol·licitud de participació, la casella corresponent a la fase de dret preferent a centre.

El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva ha d'indicar, en l'ordre desitjat, les especialitats per les quals vol participar en aquesta fase, de les quals és titular i que corresponen al cos des del qual participa.

El professorat que participa en aquesta fase pel fet d'haver superat el procediment selectiu d'adquisició de noves especialitats, només pot fer constar l'especialitat o especialitats superades en aquell procediment per les que desitja obtenir destinació en aquesta fase.

En qualsevol cas, el nombre màxim d'especialitats que es poden prioritzar en l'apartat corresponent de la sol·licitud és de sis.

14.1 Participants

Tenen dret preferent per obtenir destinació en un lloc de treball de la localitat o, si és procedent, segons es preveu en la base 14.2 següent, d'una zona determinada, per una sola vegada, els funcionaris i les funcionàries dels cossos docents que es troben en algun dels supòsits següents:

a) El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball.

b) El professorat que, amb pèrdua de la plaça docent que tenia amb caràcter definitiu, va passar a exercir un altre lloc en l'Administració, mantenint la seva situació de servei actiu al cos docent, i sempre que hagi cessat en aquest altre lloc.

c) El professorat destinat a centres públics espanyols a l'estranger que ha de reincorporar-se a una nova destinació en el curs 2023-2024 o que, havent-se reincorporat en cursos anteriors, encara no ha assolit el dret preferent a la localitat, al qual el Reial decret 1138/2002, de 31 d'octubre (BOE núm. 262, d'1.11.2002), reconeix el dret a ocupar, quan retorni a Espanya, un lloc de treball a la localitat on va tenir la seva destinació definitiva.

d) El professorat que té reconegut aquest dret preferent per execució de sentència o resolució de recurs administratiu.

e) El professorat que, després d'haver estat declarat jubilat per incapacitat permanent, ha estat rehabilitat per al servei actiu, i no té destinació definitiva.

14.2 Condicions

Tots aquests col·lectius tenen dret preferent a la localitat, excepte el professorat que es troba en el supòsit de la lletra a) —professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball—, que pot optar per exercitar aquest dret a la zona o a la localitat corresponent al centre del qual ha estat desplaçat.

En el cas del professorat afectat per supressió de la seva destinació definitiva en un servei educatiu, es consideren localitat i zona de desplaçament les que corresponen a la localitat on s'ubica la seu del servei educatiu.

D'acord amb l'article 12.c), del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, tots els funcionaris i les funcionàries que desitgen fer ús del dret preferent, i fins que l'assoleixen, han de participar de la forma que s'indica en les bases 15 i 16 següents, en totes les convocatòries que realitza a aquest efecte el Departament d'Educació; en cas contrari, es considera que han decaigut d'aquest dret. Aquesta participació és independent del fet que hagin obtingut una destinació definitiva per la seva participació en la convocatòria del concurs de trasllats per una fase diferent a la del dret preferent i del temps que portin ocupant aquest lloc amb caràcter definitiu.

15.1 Les persones participants que desitgen fer ús del dret preferent a localitat o zona han de formalitzar la sol·licitud d'acord amb el que preveu la base 24, i han d'indicar la casella corresponent a la fase de dret preferent a localitat o zona. El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva ha d'indicar si desitja fer ús del dret preferent a la localitat o bé a la zona. En el cas de no fer constar l'àmbit que es desitja, es considera que sol·liciten l'àmbit de la zona.

15.2 En els apartats corresponents cal consignar, per ordre de preferència, les especialitats, de les quals s'és titular, per les quals es vol participar en aquesta fase, amb un límit de sis.

16.1 Per formular les peticions, es pot optar per una de les dues formes següents:

a) Especificar en la relació de peticions, segons les seves preferències, els codis de tots els centres de la localitat o, si correspon, de la zona.

En cas que l'àmbit del dret preferent sigui el municipi, especificar, en la relació de peticions, els codis de tots els centres del municipi, ordenats segons les seves preferències. Si únicament s'especifica el codi de municipi, sense els codis de centres, s'entén que se sol·liciten tots els centres de l'esmentat municipi, a excepció dels centres classificats de màxima complexitat.

En cas que l'àmbit del dret preferent sigui la zona, les peticions de centres han d'estar agrupades per blocs homogenis de municipis. Per tant, dins de la zona, els codis de centres d'un mateix municipi han d'estar agrupats, en la seva totalitat i consecutivament, en un mateix bloc de peticions, en l'ordre que es desitja, abans de passar a consignar els codis del següent municipi.

S'exceptuen d'aquesta obligatorietat de sol·licitar tots els centres de l'àmbit de dret preferent els centres classificats pel Departament d'Educació com de màxima complexitat, d'acord amb la resolució del conseller d'Educació per la qual s'aproven les plantilles de personal docent per al curs 2022-2023, i que figuren indicats com a tals a l'annex 3. No obstant això, si es desitja exercir el dret preferent efectiu en algun d'aquests centres no obligatoris, s'han de relacionar també els codis de tots i cada un dels centres d'aquestes característiques de la localitat o zona. Si no és així, es considera que la persona participant opta pel supòsit b) d'aquesta mateixa base respecte a tots els centres demanats, tant si són centres ordinaris com centres de màxima complexitat.

En cas que aquesta opció a) quedi invalidada perquè la relació de codis és incompleta, d'acord amb les especificacions indicades, o perquè algun dels codis indicats queda invalidat per ser erroni, es considera que no s'han sol·licitat tots els codis dels centres que consten en el municipi o zona i, per tant, la participació és pel supòsit b) d'aquesta base.

En l'adjudicació de dret preferent preval el criteri d'especialitat respecte a la petició de centres, de manera que per cada especialitat es tenen en compte totes les peticions de centre sol·licitades d'un mateix municipi, abans de passar a la següent especialitat. S'ha de tenir en compte, tanmateix, que, dins de cada bloc homogeni de municipi, si se sol·liciten centres ordinaris i centres de màxima complexitat, es consideren, per a cada especialitat sol·licitada, en primer lloc tots els centres d'aquesta tipologia (ordinària o de màxima complexitat) que corresponen amb la de la primera petició de centre d'aquell municipi i, a continuació, tots els centres restants del mateix municipi.

L'ordre de prioritat, en aquesta opció, per aconseguir el dret preferent a localitat o a zona corresponents, ve donat pel mateix ordre en el qual els diferents col·lectius figuren detallats en la base 14.

En cas de presentar-se més d'una persona dins d'un mateix col·lectiu amb dret preferent a la mateixa localitat o, si correspon, zona, la prioritat ve determinada pel que preveu la base 8.

Una vegada aconseguit el dret preferent en alguna de les especialitats de participació en aquesta fase, la destinació en centre concret s'adjudica en concurrència amb les persones participants en la fase de concurs de trasllats. A aquests efectes, la prioritat entre totes elles ve determinada pel que preveu la base 8. En el cas de no poder adjudicar, seguint el criteri de concurrència amb les persones participants de la fase de concurs de trasllats, cap destinació en l'àmbit del dret preferent, es reserva, si escau, una vacant del municipi o, si és el cas, de la zona.

b) Especificar en la relació de peticions, segons les seves preferències, únicament els codis dels centres de la localitat o, si procedeix, de la zona que es volen sol·licitar, sense complir l'obligatorietat de demanar-los tots, indicada en l'opció a) anterior.

En aquesta opció, als efectes del procediment d'adjudicació en aquesta convocatòria, les seves peticions passen a ser considerades com les primeres de la fase de concurs de trasllats, sense dret preferent en l'adjudicació, regulada en les bases 17 a 21, fase per la qual es participa i, si correspon, s'obté adjudicació.

L'ordre de prioritat, en aquesta opció, és el que s'indica amb caràcter general, per a la fase de concurs de trasllats, en la base 20.

Si no s'obté adjudicació en cap de les peticions sol·licitades per l'apartat de dret preferent, però considerades en la fase de concurs de trasllats, es manté aquest dret preferent per a properes convocatòries.

Si s'obté adjudicació en alguna de les peticions sol·licitades per l'apartat de dret preferent, encara que no s'hagin inclòs tots els centres de l'àmbit, es considera que l'ha exercit, i decau del dret per a properes convocatòries.

16.2 En qualsevol de les dues opcions citades, els codis de centre o localitat han de coincidir amb els codis detallats als annexos.

Participants

17.1 Estan obligats a participar en el concurs els funcionaris i les funcionàries docents, de carrera o en pràctiques, dels cossos a què es refereix aquesta convocatòria, que depenen del Departament d'Educació, que no tenen destinació definitiva per les causes que es detallen:

a) Reingrés en el servei actiu amb destinació provisional.

b) Compliment de sentència o resolució de recurs.

c) Pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball.

d) Excedència forçosa.

e) Suspensió de funcions, una vegada complerta la sanció.

f) Procedir de llocs de treball docent a l'estranger o d'altres llocs de l'Administració, o per causes anàlogues que han implicat la pèrdua del lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu, i han reingressat en destinació provisional o els correspon fer-ho amb efectes del curs 2023-2024.

g) Els funcionaris i les funcionàries docents dels cossos a què es refereix aquesta convocatòria en situació administrativa de servei actiu, sense destinació definitiva i amb destinació provisional, inclosos els funcionaris en pràctiques.

Condicions

17.2 Els funcionaris i les funcionàries en els quals concorrin les causes de les lletres a), b) c), f) i g) anteriors, si no participen en el concurs mitjançant la presentació per part de la persona interessada de la sol·licitud dins del termini corresponent, participaran d'ofici.

17.3 Els funcionaris i les funcionàries que participin en el concurs i no obtinguin destinació en cap dels centres i/o localitats sol·licitats quedaran sense adjudicació.

17.4 Els funcionaris i les funcionàries en situació administrativa d'excedència forçosa (lletra d), en cas que no presentin sol·licitud de participació en el concurs, seran declarats en la situació administrativa d'excedència voluntària per interès particular.

17.5 Els funcionaris i les funcionàries en els quals es doni la causa de la lletra e) seran declarats en la situació administrativa d'excedència voluntària per interès particular, si no presenten sol·licitud de participació en el concurs.

En cas que participin i no obtinguin cap de les destinacions sol·licitades, se'ls aplicarà el que preveu la base 17.3.

Poden participar en aquest concurs, per a llocs de treball del cos respectiu, els funcionaris i les funcionàries de carrera no esmentats en l'apartat de participació forçosa i que es troben en qualsevol situació administrativa, sempre que reuneixin els requisits exigits.

Els funcionaris i les funcionàries de carrera que depenen d'altres administracions educatives poden sol·licitar destinació a centres de Catalunya, si reuneixen els requisits establerts en aquesta convocatòria. No obstant això, d'acord amb l'article 12.a), del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, els que no han obtingut encara la seva primera destinació definitiva només poden optar a llocs que depenen de l'Administració educativa mitjançant la qual van accedir o van ingressar als cossos docents, excepte que en la convocatòria en la qual van ser seleccionats no s'establís l'exigència d'aquest requisit per no haver-se produït el traspàs de competències en matèria d'ensenyament no universitari.

El dret de concurrència que estableix l'article 18 del Real decret 1364/2010, de 29 d'octubre, només el pot exercir professorat amb destinació definitiva que reuneix els requisits que exigeix aquesta convocatòria i que només participa per la fase del concurs de trasllats.

S'entén per dret de concurrència la possibilitat que diferents persones participants d'un mateix cos docent, amb destinació definitiva, condicionin la seva participació voluntària en el concurs a l'obtenció de destinació en un o diversos centres d'una província determinada.

Aquest dret té les particularitats següents:

a) El professorat ha d'incloure, en les seves peticions, centres i/o municipis d'una única província, la mateixa per a cada grup de concurrents.

b) El nombre màxim de persones que poden participar i sol·licitar aquest dret en cada grup com a concurrents és de quatre. Cada participant ha de presentar una sol·licitud.

c) L'adjudicació de destinació a aquest professorat és determinada per l'aplicació del barem de mèrits corresponent.

d) Aquesta modalitat de participació té com a finalitat que totes les persones participants d'un mateix grup obtinguin alhora destinació en un o diversos centres d'una mateixa província. En cas que algun d'ells no pugui obtenir un lloc, es consideren desestimades per aquesta via totes les sol·licituds del grup.

L'ordre de prioritat en l'adjudicació en aquesta fase de concurs de trasllats és determinat pel que preveu la base 8.

21.1 Les persones participants en aquesta fase de concurs de trasllats han de formalitzar la sol·licitud d'acord amb el que preveu la base 24.

21.2 Les persones participants de la fase de concurs de trasllats han de sol·licitar els llocs de treball per ordre de preferència, i han d'indicar, en el cas dels cossos d'inspectors, els codis del Consorci d'Educació de Barcelona o dels serveis territorials, i per a la resta de cossos, els codis de centres o localitats, d'acord amb els annexos d'aquesta resolució.

21.3 Per sol·licitar les especialitats dels llocs de treball, s'han d'utilitzar els codis de l'annex 6, i s'han d'indicar per ordre de preferència, amb un màxim de sis, a les caselles corresponents a l'apartat d'especialitats de la fase de concurs de trasllats. A continuació, en l'apartat de peticions de centres docents i/o localitats, es pot optar, en cada una de les peticions, per una de les opcions següents:

a) Deixar en blanc la casella reservada a l'especialitat al costat de la petició. Fent-ho d'aquesta manera, s'entén que la destinació en aquell centre o localitat es demana per cada una de les especialitats indicades en l'apartat d'especialitats del concurs de trasllats, segons l'ordre de prioritat que s'ha indicat.

b) Consignar a la casella reservada a l'especialitat al costat de la petició una de les especialitats d'entre les indicades anteriorment en l'apartat d'especialitats del concurs de trasllats. Fent-ho d'aquesta manera, s'entén que la destinació en aquella petició de centre o localitat es demana únicament per aquella especialitat.

Cada petició és la combinació del codi de centre o municipi, acompanyat sempre del de vernacle i, si és el cas, d'itinerància, amb cada una de les especialitats sol·licitades. El nombre màxim de peticions que es poden realitzar és de 300, incloent les peticions que s'han sol·licitat en l'apartat de dret preferent. Les que excedeixen d'aquest nombre queden anul·lades als efectes d'adjudicació.

21.4 Les persones participants a qui es fa referència en la base 17.1 poden consignar les especialitats per a les quals reuneixen els requisits de la base 3 i per les quals volen participar en aquest concurs.

21.5 Caselles de Vernacle i Itinerància/Màxima complexitat.

21.5.1 Vernacle. Ha de constar un “2” per a centres d'Era Val d'Aran, i un “1” per a la resta de centres de Catalunya.

21.5.2 Itinerància/Màxima complexitat. A la casella corresponent a “Itinerància/ Màxima complexitat” ha de constar el codi que s'indica, si procedeix, als annexos de centres d'aquesta mateixa resolució de convocatòria. S'ha de tenir en compte que, en el concurs de cossos d'ensenyaments secundaris, la marca 'Z' en aquesta casella indica que és un centre de màxima complexitat.

21.5.3 Les persones participants que depenen del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya no cal que indiquin aquestes caselles a la seva sol·licitud telemàtica en les peticions de l'àmbit de Catalunya.

Les persones participants que depenen d'altres administracions que sol·licitin els codis de Catalunya inclosos als annexos d'aquesta resolució han d'incloure, a la sol·licitud que emplenin en la seva comunitat, les marques de Vernacle i, en el seu cas, d'Itinerància (que, en el concurs de cossos d'ensenyaments secundaris, per a Catalunya indica que és un centre de màxima complexitat), que s'indiquen en cada cas als annexos d'aquesta resolució de Catalunya, sempre al costat del codi de centre. En cas de no fer-ho, o fer-ho de forma incompleta, la petició pot quedar anul·lada o ser objecte d'una adjudicació no desitjada. És indispensable, en conseqüència, consignar els codis de centre o municipi, acompanyats sempre dels de vernacle i itinerància de cada petició, exactament tal com consten als annexos d'aquesta resolució.

Respecte a peticions d'altres àmbits territorials, per emplenar aquestes caselles, les persones participants de Catalunya s'han d'atenir al que preveu la convocatòria de l'Administració educativa corresponent.

22.1 Cossos d'inspecció.

Per a la valoració dels mèrits que al·leguin les persones concursants als que fan referència els apartats 3.1, 3.2 i 4.1 del barem de puntuacions de l'annex 7, corresponent als cossos d'inspecció al servei de l'Administració educativa i d'inspecció d'educació, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, un cop exhaurit el termini de presentació de sol·licituds, ha de nomenar una comissió avaluadora titular i una de suplent, compostes pels següents membres:

Un/a president/a: el/la subdirector/a general de la Inspecció d'Educació, el/la qual pot delegar en un/a inspector/a amb destinació en la subdirecció esmentada.

Un mínim de quatre vocals que s'han de designar entre els funcionaris i les funcionàries de carrera del cos d'inspecció al servei de l'Administració educativa o del cos d'inspecció d'educació, en servei actiu a Catalunya.

22.2 Cossos d'ensenyaments secundaris.

La valoració de mèrits que al·leguin les persones concursants en relació amb els apartats 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 i 6.3 del barem de puntuacions de l'annex 8, la realitzen les comissions avaluadores corresponents als cossos de funcionariat docent als que es refereix aquest concurs, nomenades per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics ha de nomenar, segons el nombre de participants que al·leguin mèrits, les comissions avaluadores necessàries, compostes pels següents membres:

Un/a president/a designat/ada per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, a proposta dels serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona, entre els funcionaris i les funcionàries del cos d'inspectors d'educació o entre els funcionaris i les funcionàries de carrera dels cossos corresponents, en servei actiu a Catalunya.

Un mínim de quatre vocals que s'han de designar d'entre els funcionaris i les funcionàries de carrera dels cossos corresponents, en servei actiu i amb destinació en centres docents o serveis educatius de l'àmbit territorial on han d'actuar. En cas que no sigui possible la designació entre els funcionaris i les funcionàries de carrera amb destinació en un determinat àmbit territorial, es poden designar entre tots els que compleixen les condicions esmentades i tenen la seva destinació a Catalunya.

El nombre de comissions o de vocals que s'han de nomenar per cada comissió pot incrementar-se per raó del volum de participants que, per cada especialitat o grup d'especialitats, al·leguen mèrits que han de ser valorats per les comissions esmentades.

Pel mateix procediment i per cada comissió avaluadora s'ha de designar una comissió suplent.

La composició de cadascuna de les comissions previstes es fa pública a través del tauler electrònic (e-tauler), mitjançant resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

22.3 Cada comissió avaluadora designa secretari/ària al/a la vocal amb menor antiguitat al cos, excepte que la comissió decideixi determinar-ho d'una altra manera. Els membres de la comissió estan subjectes a les causes d'abstenció i de recusació que estableixen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Fora d'aquestes causes, no s'admeten renúncies a la designació com a membre d'una comissió avaluadora.

Les comissions avaluadores realitzen la baremació dels apartats que els corresponen sota el principi de discrecionalitat tècnica, i la seva actuació es duu a terme d'acord amb la normativa del procediment administratiu, les bases i annexos de la convocatòria i els criteris tècnics que, complementàriament, estableixen.

22.4 L'assignació de la puntuació que correspon als concursants per la resta d'apartats i subapartats del barem de mèrits, l'han de dur a terme, per delegació de les comissions avaluadores, les unitats de gestió de personal dels serveis territorials del Departament d'Educació i del Consorci d'Educació de Barcelona.

Els serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona poden designar un/a funcionari/àri, d'entre els que exerceixen funcions en les seves unitats, perquè presti assistència a les comissions avaluadores.

Els mèrits que s'han de valorar, que corresponen als indicats als annexos 7 i 8, han d'haver estats al·legats en l'apartat corresponent a l'al·legació i autobaremació de mèrits de la sol·licitud de participació. A aquests efectes, la data final del còmput dels mèrits és la que s'indica en la base 6 anterior.

Les persones participants no han d'acreditar documentalment les condicions exigides i els mèrits al·legats dels quals hi ha constància en el registre informàtic de personal del Departament d'Educació; poden consultar aquests mèrits mitjançant l'aplicació ATRI de la Generalitat de Catalunya. La resta de mèrits que les persones interessades volen que els siguin valorats han de ser al·legats, expressament, en l'apartat corresponent a l'al·legació i autobaremació de mèrits. No es tindran en compte els mèrits que no s'al·leguin durant el termini de presentació de sol·licituds.

Tampoc no es poden tenir en compte els mèrits que no es justifiquen de la manera indicada als annexos 7 i 8 durant el termini de presentació de sol·licituds, sens perjudici del que preveu aquesta base, quant als mèrits que ja consten en el Registre informàtic de personal del Departament d'Educació, i la base 25, respecte al termini de reclamacions i desistiments.

En tot cas, l'Administració pot requerir les persones participants en qualsevol moment del procediment a fi de justificar els mèrits sobre els quals es plantegen dubtes o reclamacions.

El personal funcionari en pràctiques que participa no ha d'al·legar ni justificar cap mèrit, ja que el barem no els és d'aplicació i obtenen destinació seguint la prioritat indicada en la base 8.

24.1 Per participar en aquest concurs, el personal funcionari que depèn del Departament d'Educació ha de formalitzar la sol·licitud pel cos des del qual participi.

a) Sol·licitud de participació:

El professorat que participa en els procediments que regula aquesta Resolució ha de formalitzar i gravar la seva sol·licitud a través d'Internet, mitjançant el procediment habilitat a aquest efecte, a través de la pàgina web del Departament d'Educació.

Una vegada hagi accedit al programa, trobarà els horaris de connexió i les instruccions per emplenar els diferents camps de la sol·licitud.

La sol·licitud es considera presentada i registrada davant de l'Administració únicament en el moment en què s'ha enviat per via telemàtica, després de prémer el botó d'«Enviar». Les sol·licituds provisionals que no hagin estat efectivament enviades dins del termini no participaran en el procediment i quedaran sense efectes. També quedaran sense efectes aquelles sol·licituds que, malgrat haver estat enviades dins del termini, han estat eliminades per la persona participant, també dins del termini de sol·licituds. La persona interessada pot disposar d'una còpia impresa de la sol·licitud definitiva, la qual conté un número de control a efectes de registre i on consten les dades relatives a la seva sol·licitud de participació en el concurs. Així mateix, disposarà d'una còpia dels barems de mèrits i de les seves al·legacions, si les ha formulat.

En cas que les persones interessades vulguin eliminar la sol·licitud enviada telemàticament, ho poden fer, sempre dins del termini de presentació de sol·licituds establert, prement el botó d'«Anul·lar». Una vegada anul·lada, poden presentar una altra sol·licitud per via telemàtica. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no és possible introduir una nova sol·licitud; tampoc no es pot modificar o anul·lar cap petició ni es pot variar l'ordre de prelació de les destinacions sol·licitades.

El professorat que tingui dubtes en relació amb la gravació de la sol·licitud a través d'Internet s'ha d'adreçar al servei d'atenció a l'usuari, per a incidències relacionades amb la connexió informàtica. Quan el professorat tingui dubtes relacionats amb les dades referides al seu expedient personal, s'ha d'adreçar als serveis territorials del Departament d'Educació o al Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui.

b) Documentació complementària:

La sol·licitud telemàtica genera tres documents en format PDF: un de sol·licitud de participació en les convocatòries del concurs de trasllats dels cossos docents, un document de presentació de mèrits i d'al·legació dels mèrits dels apartats a valorar per l'Administració, i un tercer document de presentació de mèrits i d'al·legació dels mèrits dels apartats a valorar per la comissió avaluadora.

Amb la presentació a través d'Internet, la sol·licitud es considera formalitzada a tots els efectes, i per tant no ha de presentar-se la impressió de la instància ni cap altra sol·licitud als registres de les unitats administratives.

En cas que es formuli qualsevol al·legació que comporti la presentació de documentació que la persona participant consideri complementària a les dades personals o administratives del seu expedient, ha d'aportar-se en la mateixa sol·licitud telemàtica. En el cas d'acreditació documental, les persones participants han d'annexar els documents al·legats, en el format electrònic que s'indica i a cadascun dels apartats que correspongui, mitjançant la pròpia aplicació de sol·licitud.

Si l'aportació mitjançant l'aplicació informàtica de la sol·licitud no és possible, les persones participants han d'utilitzar, prioritàriament, els mitjans telemàtics de presentació de documentació que habiliten les administracions públiques (en el cas de la Generalitat de Catalunya, la petició genèrica: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica) adreçada al servei territorial o Consorci, segons correspongui.

Només si la via telemàtica no és possible, la documentació s'ha de presentar en qualsevol registre administratiu, adreçada als serveis de personal del servei territorial o Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui, d'acord amb el centre on presta serveis durant el curs 2022-2023, ja que és la unitat administrativa que ha de realitzar la gestió i baremació de la sol·licitud.

La participació en el concurs de trasllats convocat mitjançant aquesta Resolució suposa que la persona participant declara que reuneix els requisits exigits per participar i que els documents aportats són veraços. En el cas de falsedat en les dades i/o en la documentació aportada, pot ser exclòs de la seva participació en aquest procediment, amb independència de les responsabilitats que corresponguin.

c) El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs és del 17 d'octubre al 7 de novembre de 2022, ambdós inclosos.

d) Les persones participants que depenen d'altres administracions que volen sol·licitar llocs de treball corresponents a l'àmbit de gestió del Departament d'Educació han de formalitzar el model de sol·licitud de participació en el concurs de trasllats que correspon a l'administració educativa de la qual depenen.

24.2 En l'annex 3 s'indiquen els centres classificats pel Departament d'Educació com de màxima complexitat, els llocs de treball dels quals només s'adjudiquen si les persones interessades els sol·liciten expressament amb el codi de centre. No s'adjudiquen tampoc aquests centres en peticions genèriques de codi de localitat, encara que sigui l'únic centre d'aquell municipi.

En cas de petició de localitat, tant per la fase del dret preferent a centre, localitat o zona, com per la de concurs de trasllats, s'adjudica el primer centre de la localitat amb vacant o resulta en el mateix ordre en què apareixen detallats als annexos 2, 3, 4 i 5, segons correspongui, sens perjudici del que s'ha assenyalat en el paràgraf anterior respecte a l'adjudicació de centres classificats com de màxima complexitat, i de la precisió que s'indica en les bases 16 i 21 anteriors, respecte al procediment d'adjudicació quan se sol·liciten tant centres ordinaris com de màxima complexitat.

24.3 Qualsevol error en el número del codi sol·licitat comporta l'anul·lació de la petició, si no es correspon amb cap de les localitats o centres existents, o bé la possible obtenció de destinació en un centre no desitjat.

Cap dada consignada erròniament per la persona interessada no pot ser invocada per aquesta a efectes de possibles reclamacions, ni es considera per aquesta raó que els seus drets i interessos han estat perjudicats, fins i tot en el cas d'error en el codi de centre, localitat, vernacle o itinerància/màxima complexitat, atès que el codi és el determinant de l'adjudicació.

A fi d'ajudar a formalitzar la sol·licitud de participació, d'acord amb el procediment descrit en la base 24.1, l'aplicació informàtica incorpora dades i càlculs en diferents apartats d'antiguitat, titulacions, mèrits i treballs desenvolupats. Aquesta baremació reflecteix, quan és tècnicament possible, les dades que consten en el registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació i els còmputs corresponents, en funció dels barems dels annexos que es publiquen amb aquesta resolució. Aquestes dades són un instrument de suport administratiu i poden ser modificades d'ofici per l'Administració, en qualsevol moment del procediment, quan es constati que són inexactes o incorrectes en aplicació de les bases i barems d'aquesta convocatòria. En cas que no constin dades, o la persona participant hi estigui disconforme, haurà de formular les al·legacions oportunes en el corresponent apartat, també mitjançant l'aplicació telemàtica.

25.1 Una vegada finalitzada l'actuació de les comissions avaluadores i dels òrgans corresponents del Departament d'Educació i publicada la resolució d'aprovació de les vacants provisionals, es farà pública la resolució provisional amb la destinació obtinguda i amb la puntuació total assignada, per apartats i subapartats i, si escau, els motius d'exclusió. Les persones participants podran consultar aquestes dades en la pàgina web del Departament d'Educació. A partir de l'endemà de la publicació de les llistes, s'obrirà un termini de deu dies hàbils per presentar reclamacions, així com per aportar la documentació acreditativa dels mèrits i requisits que, havent estat al·legats durant el termini de presentació de sol·licituds de participació, no hagin estat degudament justificats, d'acord amb el que indica la base 24 (tramitació telemàtica), així com l'establert a l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, quant a l'esmena i millora de les sol·licituds. Així mateix, podran presentar desistiments a la participació en alguna de les fases del concurs de trasllats, sempre que la seva participació en la fase del desistiment sigui voluntària.

La formalització de la reclamació contra la resolució provisional es realitzarà telemàticament mitjançant la mateixa aplicació corporativa que la formalització de sol·licituds, i en cas que això no sigui possible, mitjançant petició genèrica adreçada al servei territorial o Consorci, segons correspongui:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica

25.2 Una vegada resoltes les reclamacions i exclosos els concursants voluntaris que desisteixin de la participació, i publicada la resolució d'aprovació de les vacants definitives, s'emetrà la resolució definitiva d'adjudicació de llocs de treball que es publicarà al web del Departament d'Educació, i posteriorment en el DOGC.

Amb la publicació de la resolució definitiva en el DOGC s'entén notificada a les persones participants l'estimació o desestimació dels desistiments i de les reclamacions i la resolució definitiva del concurs a tots els efectes.

Contra la resolució definitiva del concurs es podrà interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva publicació. Així mateix, es podrà interposar, potestativament, recurs de reposició, en el termini d'un mes, o qualsevol altre recurs que la persona participant consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

La presa de possessió en la nova destinació tindrà lloc l'1 de setembre de 2023 i se cessarà en el de procedència el 31 d'agost de 2023.

26.1 No podrà prendre possessió en la destinació obtinguda en el concurs cap participant que no acrediti el requisit de no haver estat condemnat per sentència ferma per delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.

El professorat que concursi des de la situació administrativa d'excedència i que obtingui destinació estarà obligat a presentar, en els serveis territorials o en el Consorci d'Educació de Barcelona, segons d'on depengui el centre del lloc de treball adjudicat, abans de prendre possessió, declaració expressa de no estar processat ni separat mitjançant expedient disciplinari de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

El professorat que no justifiqui els requisits que s'exigeixen per reingressar i el que no superi la fase de pràctiques no podrà prendre possessió de la destinació obtinguda en el concurs. En aquests supòsits, el lloc de treball quedarà vacant.

26.2 Les destinacions adjudicades en la resolució definitiva d'aquestes convocatòries són irrenunciables. En cas d'obtenció simultània de més d'una destinació per participació en aquest concurs per diferents cossos docents, l'interessat haurà de realitzar l'opció per una d'elles en el termini i efectes que indica l'article vuitè de l'Ordre EFP/834/2022, de 2 d'agost, de normes procedimentals aplicables als concursos de trasllats. Així mateix, en el cas que abans de la presa de possessió s'obtingui una altra destinació definitiva mitjançant convocatòria pública, la persona interessada haurà d'optar per escrit per incorporar-se a una d'aquestes.

26.3 L'Administració deixarà sense efecte les destinacions obtingudes per qualsevol concursant que no s'ajustin a les normes d'aquesta convocatòria, així com les destinacions adjudicades al personal funcionari en pràctiques que sigui declarat no apte, o al qual s'ajorni per al curs 2023-2024 l'avaluació de la fase de pràctiques.

26.4 El professorat que participi en aquest concurs i al qual, durant la seva tramitació, es declari en situació administrativa d'excedència que no doni reserva de plaça, o cessi en el servei actiu per qualsevol altra causa abans de la presa de possessió, serà considerat excedent del lloc de treball que li hagi pogut correspondre, el qual quedarà vacant a tots els efectes.

26.5 Els funcionaris i les funcionàries que, mitjançant la participació en aquest concurs obtinguin destinació definitiva a Catalunya, procedent d'un altre àmbit de gestió, han de percebre les retribucions d'acord amb les normes retributives corresponents a la comunitat autònoma de Catalunya. Els funcionaris i les funcionàries docents que obtinguin destinació en llocs de treball de la Inspecció d'Educació han de desenvolupar les funcions d'inspecció de conformitat amb les normes d'organització i funcionament establertes per aquesta comunitat autònoma.

—27 Els serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona han de registrar els mèrits documentats i baremats que, si procedeix, han de constar a l'expedient personal informatitzat. Una vegada transcorreguts els terminis per interposar els recursos que corresponguin contra la resolució definitiva, s'obrirà un termini d'un mes perquè les persones participants puguin retirar la documentació original que, excepcionalment, no haguessin pogut registrar de forma telemàtica per l'aplicació informàtica. A aquests efectes podran fer-ho personalment o delegar en una altra persona, degudament autoritzada, sempre que la mateixa persona interessada no hagi interposat recurs o que, si es té constància en el moment de la retirada de la documentació, hagi estat interposat per tercers que puguin afectar-lo. En qualsevol cas, la persona participant que retira la documentació adquireix el compromís de tornar a lliurar-la a l'Administració, en cas que sigui requerit. Si no es retira la documentació en el termini esmentat, s'entén que la persona participant renuncia a la seva recuperació i, per tant, decau del seu dret a fer-ho.

—28 Per a qualsevol aclariment en relació amb aquest concurs les persones interessades s'han d'adreçar a les unitats de personal dels serveis territorials del Departament d'Educació o del Consorci d'Educació de Barcelona, a través dels mitjans telemàtics que s'habilitin per a aquesta convocatòria.

Municipi: 080190000 Barcelona

Centres:

08900036C Inspecció Barcelona I (Ciutat)

08900037C Inspecció Barcelona II (Comarques)

Municipi: 082110000 Sant Feliu de Llobregat

Centres:

08900100C Inspecció Baix Llobregat

Municipi: 081870000 Sabadell

Centres:

08900444C Inspecció Vallès Occidental

Municipi: 081210000 Mataró

Centres:

08901237C Inspecció Maresme-Vallès Oriental

Municipi: 081130000 Manresa

Centres:

08977133C Inspecció Catalunya Central

Municipi 170790000 Girona

Centres:

17900007C Inspecció Girona

Municipi 251200000 Lleida

Centres:

25900007C Inspecció Lleida

Municipi: 431480000 Tarragona

Centres:

43900008C Inspecció Tarragona

Municipi: 431550000 Tortosa

Centres:

43900243C Inspecció Terres de l'Ebre

(CMC) Centre de màxima complexitat

(1) Centre sense barreres arquitectòniques (amb rampes i ascensor o planta baixa)

(2) Centre que només disposa de rampes

(3) Centre que només disposa d'ascensor

NV= codi de nivell vernacle (1: centres excepte Val d'Aran; 2: centres d'Era Val d'Aran)

CI= codi d'itinerància (en els cossos d'ensenyaments secundaris, indica que el centre és de màxima complexitat)

Consorci d'Educació de Barcelona

Zona de desplaçament: 080197 Barcelona

Municipi: 080190000 Barcelona

Codi centre NV CI Nom del centre

08064192C 1 Institut Angeleta Ferrer

08075657C 1 Z Institut Escola Antaviana (CMC) (1)

08076509C 1 Institut Escola Arts (2)

08035167C 1 Z Institut Barcelona-Congrés (CMC) (3)

08013470C 1 Z Institut Barri Besòs (CMC) (1)

08013184C 1 Z Institut Bernat Metge (CMC) (1)

08052839C 1 Z Institut Consell de Cent (CMC) (1)

08071226C 1 Institut Escola Costa i Llobera (1)

08077010C 1 Z Institut Escola Coves d'en Cimany (CMC)

08077137C 1 Institut de l'Esport de Barcelona

08077991C 1 Institut de Logística de Barcelona

08074847C 1 Institut de Nàutica de Barcelona (1)

08077435C 1 Institut dels Aliments de Barcelona (1)

08054228C 1 Institut Dolors Aleu (1)

08044922C 1 Institut Dr. Puigvert (3)

08077149C 1 Institut Escola Eixample

08077964C 1 Z Institut Escola El Molí (CMC)

08075669C 1 Z Institut Escola El Til·ler (CMC)

08077484C 1 Z Institut Escola Elisabets (CMC) (1)

08013147C 1 Institut Emperador Carles (1)

08043462C 1 Institut Ernest Lluch (1)

08013275C 1 Institut Escola del Treball (1)

08044934C 1 Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona (1)

08045513C 1 Z Institut Flos i Calcat (CMC) (3)

08040849C 1 Institut Fort Pius (1)

08052724C 1 Institut Francisco de Goya (3)

08058775C 1 Institut Front Marítim (1)

08040141C 1 Institut Icària (2)

08013159C 1 Institut Infanta Isabel d'Aragó (1)

08013111C 1 Institut Jaume Balmes (1)

08057540C 1 Institut Joan Brossa (1)

08013101C 1 Institut Joan d'Àustria (2)

08034576C 1 Z Institut Joan Salvat i Papasseit (CMC) (1)

08066565C 1 Institut Joncar (3)

08044958C 1 Institut Josep Pla (3)

08034205C 1 Z Institut La Guineueta (CMC) (1)

08040138C 1 Institut La Sedeta (1)

08039057C 1 Institut L'Alzina (3)

08034564C 1 Institut Les Corts (3)

08052827C 1 Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

08046581C 1 Z Institut Lluís Vives (CMC) (1)

08077502C 1 Institut Escola Londres (1)

08045525C 1 Institut Manuel Carrasco i Formiguera (2)

08014401C 1 Institut Mare de Déu de la Mercè (1)

08066541C 1 Institut Maria Espinalt (1)

08066528C 1 Institut Martí Pous (1)

08013226C 1 Institut Menéndez y Pelayo (1)

08013196C 1 Z Institut Milà i Fontanals (CMC) (1)

08052581C 1 Z Institut Miquel Tarradell (CMC) (1)

08077095C 1 Z Institut Escola Mirades (CMC) (2)

08013135C 1 Institut Moisès Broggi (3)

08013093C 1 Z Institut Montjuïc (CMC) (1)

08013202C 1 Institut Montserrat

08047421C 1 Institut Montserrat Roig (1)

08013214C 1 Institut Narcís Monturiol (1)

08013366C 1 Institut Nou Barris (1)

08035209C 1 Z Institut Pablo R. Picasso (CMC) (1)

08052608C 1 Institut Pau Claris (1)

08076391C 1 Institut Pedralbes

08034138C 1 Institut Poblenou (3)

08013160C 1 Institut Poeta Maragall (1)

08046608C 1 Institut Príncep de Viana

08077952C 1 Institut Escola Projecte

08064155C 1 Institut Quatre Cantons (3)

08013469C 1 Institut Rambla Prim (1)

08072310C 1 Z Institut Escola Rec Comtal (CMC)

08067752C 1 Institut Sagrera Sant Andreu (2)

08052797C 1 Institut Salvador Espriu (3)

08044053C 1 Institut Salvador Seguí (1)

08077496C 1 Institut Escola Sicília (1)

08076194C 1 Institut Tecnològic de Barcelona (2)

08033894C 1 Institut Teresa Pàmies (3)

08077101C 1 Institut Escola Tres Fonts de les Corts

08075670C 1 Z Institut Escola Trinitat Nova (CMC) (1)

08072292C 1 Z Institut Escola Turó de Roquetes (CMC) (1)

08052700C 1 Institut Vall d'Hebron

08031812C 1 Institut Valldemossa (1)

08077083C 1 Institut Vapor del Fil

08013238C 1 Institut Verdaguer

08045483C 1 Institut Vila de Gràcia (3)

08066905C 1 Institut Viladomat (1)

08047431C 1 Institut XXV Olimpíada (1)

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

Zona de desplaçament: 080157 Badalona

Municipi: 080150000 Badalona

Codi centre NV CI Nom del centre

08042019C 1 Institut Badalona VII (1)

08076431C 1 Z Institut Escola Baldomer Solà (CMC) (2)

08044995C 1 Z Institut Barres i Ones (CMC) (1)

08045604C 1 Z Institut Enric Borràs (CMC) (1)

08001443C 1 Z Institut Eugeni d'Ors (CMC) (1)

08001431C 1 Institut Isaac Albéniz (1)

08052888C 1 Z Institut Júlia Minguell (CMC) (1)

08040527C 1 Institut La Llauna (3)

08001421C 1 Z Institut La Pineda (CMC) (1)

08073171C 1 Institut La Riera (2)

08076923C 1 Z Institut Escola Llibertat (CMC) (1)

08033869C 1 Z Institut Pau Casals (CMC) (1)

08045471C 1 Institut Pompeu Fabra (1)

08076443C 1 Z Institut Escola Rafael Alberti (CMC) (1)

08076455C 1 Z Institut Escola Sant Jordi (CMC) (2)

08076901C 1 Z Institut Escola Turó d'en Caritg (CMC) (1)

08046751C 1 Institut Ventura Gassol (3)

Municipi: 081940000 Sant Adrià de Besòs

Codi centre NV CI Nom del centre

08075384C 1 Z Institut Escola La Mina (CMC) (1)

08042101C 1 Institut Manuel Vázquez Montalbán (1)

Municipi: 082450000 Santa Coloma de Gramenet

Codi centre NV CI Nom del centre

08059329C 1 Z Institut Can Peixauet (CMC) (1)

08075074C 1 Z Institut de Santa Coloma de Gramenet (CMC) (2)

08037176C 1 Z Institut La Bastida (CMC) (1)

08034643C 1 Institut Les Vinyes (1)

08076947C 1 Z Institut Escola Lluís Millet (CMC) (1)

08053078C 1 Institut Numància (1)

08076480C 1 Institut Escola Pallaresa (2)

08028047C 1 Institut Puig Castellar (1)

08056985C 1 Institut Ramon Berenguer IV (3)

08034001C 1 Z Institut Terra Roja (CMC) (1)

08035325C 1 Institut Torrent de les Bruixes (1)

Zona de desplaçament: 081017 L'Hospitalet de Llobregat

Municipi: 081010000 L'Hospitalet de Llobregat

Codi centre NV CI Nom del centre

08035258C 1 Z Institut Apel·les Mestres (CMC) (1)

08019411C 1 Institut Bellvitge (1)

08052918C 1 Institut Bisbe Berenguer (1)

08056109C 1 Institut Can Vilumara (1)

08051264C 1 Z Institut Eduard Fontserè (CMC) (1)

08052921C 1 Z Institut Eugeni d'Ors (CMC) (1)

08045070C 1 Z Institut Europa (CMC) (1)

08076169C 1 Z Institut Escola Gornal (CMC) (2)

08076111C 1 Z Institut Jaume Botey (CMC) (2)

08019371C 1 Institut Llobregat (1)

08039069C 1 Z Institut Margarida Xirgu (CMC) (1)

08077940C 1 Z Institut Escola Maria Miret (CMC) (2)

08033912C 1 Institut Mercè Rodoreda (1)

08019319C 1 Z Institut Pedraforca (CMC) (1)

08076467C 1 Z Institut Escola Pere Lliscart (CMC) (1)

08019401C 1 Institut Provençana (1)

08076935C 1 Z Institut Escola Puig i Gairalt (CMC) (1)

08055944C 1 Z Institut Rubió i Ors (CMC) (1)

08019307C 1 Institut Santa Eulàlia (1)

08019320C 1 Z Institut Torras i Bages (CMC) (1)

Zona de desplaçament: 083077 Vilanova i la Geltrú

Municipi: 080430000 Canyelles

Codi centre NV CI Nom del centre

08073961C 1 Institut Pla del Bosc (3)

Municipi: 080740000 Cubelles

Codi centre NV CI Nom del centre

08057230C 1 Institut Cubelles (1)

08067648C 1 Institut Les Vinyes (2)

Municipi: 081480000 Olivella

Codi centre NV CI Nom del centre

08077371C 1 Institut Escola El Morsell (1)

Municipi: 082270000 Sant Martí Sarroca

Codi centre NV CI Nom del centre

08065329C 1 Institut de l'Alt Foix (1)

Municipi: 082310000 Sant Pere de Ribes

Codi centre NV CI Nom del centre

08047467C 1 Institut Alexandre Galí (1)

08042056C 1 Institut Can Puig (1)

08063904C 1 Institut Montgròs (1)

08065342C 1 Z Institut Xaloc (CMC) (2)

Municipi: 082360000 Sant Quintí de Mediona

Codi centre NV CI Nom del centre

08076479C 1 Institut Escola Sant Quintí de Mediona (1)

Municipi: 082400000 Sant Sadurní d'Anoia

Codi centre NV CI Nom del centre

08077472C 1 Institut Escola Intermunicipal del Penedès (3)

08071238C 1 Institut Escola Jacint Verdaguer (1)

Municipi: 082510000 Santa Margarida i els Monjos

Codi centre NV CI Nom del centre

08053091C 1 Institut El Foix (1)

Municipi: 082700000 Sitges

Codi centre NV CI Nom del centre

08043981C 1 Institut Joan Ramon Benaprès (1)

08061014C 1 Institut Vinyet (1)

Municipi: 083050000 Vilafranca del Penedès

Codi centre NV CI Nom del centre

08035362C 1 Institut Alt Penedès (1)

08031459C 1 Institut Eugeni d'Ors (1)

08046736C 1 Institut Milà i Fontanals (1)

08064970C 1 Institut Nou de Vilafranca del Penedès (1)

08076893C 1 Institut Vilafranca 2 (2)

Municipi: 083070000 Vilanova i la Geltrú

Codi centre NV CI Nom del centre

08065354C 1 Institut Baix a mar (1)

08045653C 1 Institut Dolors Mallafrè i Ros (1)

08031681C 1 Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas (1)

08043693C 1 Institut Joaquim Mir (1)

08031711C 1 Institut Manuel de Cabanyes (1)

Serveis Territorials al Baix Llobregat

Zona de desplaçament: 080737 Cornellà de Llobregat

Municipi: 080730000 Cornellà de Llobregat

Codi centre NV CI Nom del centre

08016781C 1 Institut Esteve Terradas i Illa (1)

08016793C 1 Institut Francesc Macià (1)

08033900C 1 Institut Joan Miró (1)

08059688C 1 Z Institut Maria Aurèlia Capmany (CMC) (1)

08035143C 1 Institut Miquel Martí i Pol (1)

08073031C 1 Z Institut Neus Català (CMC) (1)

Municipi: 080770000 Esplugues de Llobregat

Codi centre NV CI Nom del centre

08017153C 1 Z Institut Joanot Martorell (CMC) (1)

08046657C 1 Institut Joaquim Blume (1)

08041374C 1 Institut La Mallola (3)

08017131C 1 Institut Severo Ochoa (1)

Municipi: 082000000 Sant Boi de Llobregat

Codi centre NV CI Nom del centre

08025605C 1 Institut Camps Blancs (1)

08047509C 1 Institut Ítaca (1)

08025654C 1 Institut Joaquim Rubió i Ors (1)

08043681C 1 Institut Marianao (3)

08033961C 1 Institut Rafael Casanova (3)

Municipi: 082110000 Sant Feliu de Llobregat

Codi centre NV CI Nom del centre

08041519C 1 Institut Martí Dot (1)

08026397C 1 Institut Olorda (1)

Municipi: 082170000 Sant Joan Despí

Codi centre NV CI Nom del centre

08026683C 1 Institut Francesc Ferrer i Guàrdia (1)

08033973C 1 Institut Jaume Salvador i Pedrol (1)

Municipi: 082210000 Sant Just Desvern

Codi centre NV CI Nom del centre

08077447C 1 Institut de Formació Professional Antoni Algueró (1)

08033985C 1 Institut de Sant Just Desvern (1)

Municipi: 082440000 Santa Coloma de Cervelló

Codi centre NV CI Nom del centre

08063229C 1 Institut Montpedrós (1)

Zona de desplaçament: 081147 Martorell

Municipi: 080010000 Abrera

Codi centre NV CI Nom del centre

08045689C 1 Institut Voltrera (1)

Municipi: 080690000 Collbató

Codi centre NV CI Nom del centre

08063801C 1 Institut de Collbató (1)

Municipi: 080760000 Esparreguera

Codi centre NV CI Nom del centre

08040540C 1 Institut El Cairat (1)

08053285C 1 Institut El Castell (3)

Municipi: 080910000 Gelida

Codi centre NV CI Nom del centre

08035246C 1 Institut Gelida (1)

Municipi: 081620000 Els Hostalets de Pierola

Codi centre NV CI Nom del centre

08076960C 1 Institut Escola Renaixença

Municipi: 081140000 Martorell

Codi centre NV CI Nom del centre

08037152C 1 Institut Joan Oró (3)

08073077C 1 Z Institut Maria Canela (CMC) (1)

08020620C 1 Institut Pompeu Fabra (1)

Municipi: 081190000 Masquefa

Codi centre NV CI Nom del centre

08060514C 1 Institut de Masquefa (1)

Municipi: 081470000 Olesa de Montserrat

Codi centre NV CI Nom del centre

08063813C 1 Institut Creu de Saba (3)

08043978C 1 Institut Daniel Blanxart i Pedrals (1)

Municipi: 081610000 Piera

Codi centre NV CI Nom del centre

08047820C 1 Institut Guinovarda (1)

08076972C 1 Institut Escola Piera

Municipi: 081960000 Sant Andreu de la Barca

Codi centre NV CI Nom del centre

08064921C 1 Institut de Sant Andreu (3)

08043671C 1 Institut El Palau (1)

08053315C 1 Institut Montserrat Roig (3)

Municipi: 082080000 Sant Esteve Sesrovires

Codi centre NV CI Nom del centre

08061129C 1 Institut Montserrat Colomer (1)

Zona de desplaçament: 082637 Sant Vicenç dels Horts

Municipi: 080680000 Cervelló

Codi centre NV CI Nom del centre

08067144C 1 Institut de Cervelló (2)

Municipi: 080720000 Corbera de Llobregat

Codi centre NV CI Nom del centre

08064003C 1 Institut Can Margarit (1)

08045859C 1 Institut de Corbera de Llobregat (2)

Municipi: 081230000 Molins de Rei

Codi centre NV CI Nom del centre

08034217C 1 Institut Bernat el Ferrer (1)

08021430C 1 Institut Lluís de Requesens (1)

Municipi: 081570000 Pallejà

Codi centre NV CI Nom del centre

08053297C 1 Institut de Pallejà (1)

Municipi: 082630000 Sant Vicenç dels Horts

Codi centre NV CI Nom del centre

08034011C 1 Institut Frederic Mompou (1)

08053340C 1 Institut Gabriela Mistral (3)

Municipi: 082890000 Torrelles de Llobregat

Codi centre NV CI Nom del centre

08077851C 1 Institut Escola de Torrelles (3)

Municipi: 082950000 Vallirana

Codi centre NV CI Nom del centre

08044570C 1 Institut Vall d'Arús (1)

Zona de desplaçament: 083017 Viladecans

Municipi: 080200000 Begues

Codi centre NV CI Nom del centre

08064908C 1 Institut Begues (1)

Municipi: 080560000 Castelldefels

Codi centre NV CI Nom del centre

08045537C 1 Institut Josep Lluís Sert (1)

08040539C 1 Institut Les Marines (1)

08047480C 1 Institut Mediterrània (1)

08064911C 1 Institut Valèria Haliné (3)

Municipi: 080890000 Gavà

Codi centre NV CI Nom del centre

08017530C 1 Institut de Bruguers (1)

08041866C 1 Institut El Calamot (1)

08075293C 1 Institut Escola Gavà Mar (1)

Municipi: 081690000 El Prat de Llobregat

Codi centre NV CI Nom del centre

08023131C 1 Institut Baldiri Guilera (1)

08071691C 1 Z Institut Escola del Prat (CMC) (2)

08074628C 1 Institut El Prat de Llobregat (1)

08054198C 1 Institut Estany de la Ricarda (1)

08031836C 1 Institut Illa dels Banyols (3)

08074631C 1 Institut Les Salines (3)

08076421C 1 Institut Escola Pepa Colomer (1)

08047492C 1 Institut Ribera Baixa (3)

08043589C 1 Institut Salvador Dalí (1)

Municipi: 083010000 Viladecans

Codi centre NV CI Nom del centre

08034621C 1 Institut de Sales (1)

08068495C 1 Institut Josefina Castellví i Piulachs (1)

08053364C 1 Institut Josep Mestres i Busquets (1)

08045860C 1 Institut Miramar (1)

08075682C 1 Institut Olímpia (2)

08031228C 1 Institut Torre Roja (3)

Serveis Territorials al Vallès Occidental

Zona de desplaçament: 082667 Cerdanyola del Vallès

Municipi: 089040000 Badia del Vallès

Codi centre NV CI Nom del centre

08042342C 1 Institut de Badia del Vallès (1)

08034035C 1 Institut Federica Montseny (3)

Municipi: 082520000 Barberà del Vallès

Codi centre NV CI Nom del centre

08075281C 1 Institut Bitàcola (1)

08076546C 1 Institut Escola Can Llobet

08045562C 1 Institut Can Planas

08035349C 1 Institut La Romànica (1)

Municipi: 082660000 Cerdanyola del Vallès

Codi centre NV CI Nom del centre

08045549C 1 Institut Banús (1)

08031757C 1 Institut Forat del Vent (1)

08053157C 1 Institut Gorgs (1)

08044715C 1 Institut Jaume Mimó (1)

08043504C 1 Institut Pere Calders (3)

Municipi: 081250000 Montcada i Reixac

Codi centre NV CI Nom del centre

08076561C 1 Z Institut Escola El Viver (CMC) (1)

08044533C 1 Institut La Ferreria (1)

08054174C 1 Z Institut La Ribera (CMC) (1)

08077071C 1 Institut Escola Mas Rampinyo (1)

08021788C 1 Institut Montserrat Miró i Vila (3)

Municipi: 081800000 Ripollet

Codi centre NV CI Nom del centre

08054186C 1 Institut Can Mas (1)

08076571C 1 Institut Escola El Martinet (1)

08076583C 1 Institut Escola Els Pinetons (1)

08037206C 1 Institut Lluís Companys (1)

08035295C 1 Institut Palau Ausit (1)

Municipi: 082600000 Santa Perpètua de Mogoda

Codi centre NV CI Nom del centre

08045021C 1 Institut Estela Ibèrica (1)

08053236C 1 Institut Rovira-Forns (1)

08077459C 1 Institut Escola Santiga (1)

Zona de desplaçament: 081847 Rubí

Municipi: 080540000 Castellbisbal

Codi centre NV CI Nom del centre

08053145C 1 Institut Castellbisbal (1)

08067594C 1 Institut Escola Les Vinyes (1)

Municipi: 081840000 Rubí

Codi centre NV CI Nom del centre

08035301C 1 Institut Duc de Montblanc (1)

08036330C 1 Institut J.V. Foix (3)

08053182C 1 Z Institut La Serreta (CMC) (1)

08043668C 1 Institut L'Estatut (1)

08076595C 1 Z Institut Escola Teresa Altet (CMC) (1)

08072401C 1 Institut Torrent dels Alous (1)

Municipi: 082050000 Sant Cugat del Vallès

Codi centre NV CI Nom del centre

08046670C 1 Institut Angeleta Ferrer i Sensat (1)

08031873C 1 Institut Arnau Cadell (1)

08077058C 1 Institut Escola Catalunya (1)

08046694C 1 Institut Centre d'Alt Rendiment Esportiu (1)

08076637C 1 Institut FP Sant Cugat del Vallès

08054873C 1 Institut Joaquima Pla i Farreras (1)

08031861C 1 Institut Leonardo da Vinci (1)

Municipi: 082380000 Sant Quirze del Vallès

Codi centre NV CI Nom del centre

08077061C 1 Institut Escola Onze de Setembre (1)

08067211C 1 Institut Salas i Xandri (1)

08047583C 1 Institut Sant Quirze del Vallès (1)

Zona de desplaçament: 081877 Sabadell

Municipi: 080510000 Castellar del Vallès

Codi centre NV CI Nom del centre

08046682C 1 Institut de Castellar (3)

08076649C 1 Institut de Jardineria i Agricultura Les Garberes

08058520C 1 Institut Puig de la Creu (1)

08076558C 1 Institut Escola Sant Esteve

Municipi: 081560000 Palau-solità i Plegamans

Codi centre NV CI Nom del centre

08073119C 1 Institut Can Periquet (1)

08045306C 1 Institut Ramon Casas i Carbó (1)

Municipi: 081670000 Polinyà

Codi centre NV CI Nom del centre

08053170C 1 Institut Polinyà (1)

Municipi: 081870000 Sabadell

Codi centre NV CI Nom del centre

08039203C 1 Z Institut Agustí Serra i Fontanet (CMC) (1)

08024765C 1 Institut Arraona (2)

08076091C 1 Z Institut Ca n'Oriac (CMC) (1)

08024893C 1 Institut Castellarnau (1)

08024741C 1 Institut Escola Industrial (1)

08024881C 1 Institut Ferran Casablancas (1)

08034591C 1 Z Institut Joan Oliver (CMC) (1)

08077046C 1 Z Institut Escola Joan Sallarès i Pla (CMC) (1)

08053212C 1 Z Institut Jonqueres (CMC) (1)

08074410C 1 Z Institut La Serra (CMC) (1)

08053224C 1 Z Institut Les Termes (CMC) (1)

08053200C 1 Z Institut Miquel Crusafont i Pairó (CMC) (1)

08076406C 1 Z Institut Narcisa Freixas i Cruells (CMC) (2)

08024871C 1 Institut Pau Vila (3)

08046669C 1 Z Institut Ribot i Serra (CMC) (1)

08044624C 1 Institut Sabadell (1)

08042020C 1 Institut Vallès (1)

08077381C 1 Institut Escola Virolet (2)

Municipi: 082670000 Sentmenat

Codi centre NV CI Nom del centre

08053248C 1 Institut de Sentmenat (1)

Zona de desplaçament: 082797 Terrassa

Municipi: 081200000 Matadepera

Codi centre NV CI Nom del centre

08053169C 1 Institut Matadepera (1)

Municipi: 082790000 Terrassa

Codi centre NV CI Nom del centre

08077125C 1 Z Institut Escola Antoni Ubach i Soler (CMC)

08031770C 1 Z Institut Can Jofresa (CMC) (1)

08071196C 1 Institut Can Roca (1)

08053251C 1 Z Institut Cavall Bernat (CMC) (1)

08030339C 1 Institut de Terrassa (1)

08024777C 1 Institut Egara (1)

08030340C 1 Z Institut Investigador Blanxart (CMC) (1)

08076108C 1 Z Institut Jaume Cabré (CMC) (1)

08068537C 1 Z Institut Les Aimerigues (CMC) (1)

08066437C 1 Z Institut Mont Perdut (CMC) (1)

08046724C 1 Institut Montserrat Roig (1)

08034059C 1 Institut Nicolau Copèrnic (1)

08076601C 1 Institut Escola Pere Viver (1)

08076820C 1 Institut Escola Sala i Badrinas

08043516C 1 Z Institut Santa Eulàlia (CMC) (1)

08045011C 1 Institut Torre del Palau (1)

Municipi: 082910000 Vacarisses

Codi centre NV CI Nom del centre

08061208C 1 Institut Vacarisses (1)

Municipi: 083000000 Viladecavalls

Codi centre NV CI Nom del centre

08053261C 1 Institut de Viladecavalls (1)

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

Zona de desplaçament: 080967 Granollers

Municipi: 080050000 L'Ametlla del Vallès

Codi centre NV CI Nom del centre

08054241C 1 Institut Eugeni Xammar (1)

Municipi: 080230000 Bigues i Riells

Codi centre NV CI Nom del centre

08060915C 1 Institut Maria de Bell-lloc (1)

Municipi: 080330000 Caldes de Montbui

Codi centre NV CI Nom del centre

08043486C 1 Institut Manolo Hugué (1)

08073651C 1 Institut Pic del Vent (1)

Municipi: 080410000 Canovelles

Codi centre NV CI Nom del centre

08046864C 1 Z Institut Bellulla (CMC) (1)

08072383C 1 Z Institut Domus d'Olivet (CMC) (2)

Municipi: 080860000 Les Franqueses del Vallès

Codi centre NV CI Nom del centre

08065391C 1 Institut El Til·ler (1)

08052906C 1 Institut Lauro (1)

Municipi: 080880000 La Garriga

Codi centre NV CI Nom del centre

08035222C 1 Institut Manuel Blancafort

08035234C 1 Institut Vil·la Romana (1)

Municipi: 080960000 Granollers

Codi centre NV CI Nom del centre

08017931C 1 Z Institut Antoni Cumella (CMC) (3)

08043644C 1 Institut Carles Vallbona (1)

08045628C 1 Institut Celestí Bellera (1)

08074801C 1 Z Institut Marta Estrada (CMC) (2)

Municipi: 081070000 Lliçà d'Amunt

Codi centre NV CI Nom del centre

08052955C 1 Institut de Lliçà (1)

08065408C 1 Institut Hipàtia d'Alexandria

08077782C 1 Institut Escola Miquel Martí i Pol (1)

Municipi: 081080000 Lliçà de Vall

Codi centre NV CI Nom del centre

08058969C 1 Institut El Vern (1)

Municipi: 081810000 La Roca del Vallès

Codi centre NV CI Nom del centre

08053030C 1 Institut de la Roca del Vallès (1)

Municipi: 082100000 Sant Feliu de Codines

Codi centre NV CI Nom del centre

08060009C 1 Institut Manuel Carrasco i Formiguera (1)

Municipi: 082480000 Santa Eulàlia de Ronçana

Codi centre NV CI Nom del centre

08077174C 1 Institut La Vall del Tenes

Municipi: 089020000 Vilanova del Vallès

Codi centre NV CI Nom del centre

08061038C 1 Institut de Vilanova del Vallès (1)

Zona de desplaçament: 081217 Mataró

Municipi: 080030000 Alella

Codi centre NV CI Nom del centre

08046785C 1 Institut d'Alella (1)

Municipi: 080090000 Argentona

Codi centre NV CI Nom del centre

08052876C 1 Institut d'Argentona (1)

Municipi: 080290000 Cabrera de Mar

Codi centre NV CI Nom del centre

08076510C 1 Institut Escola Pla de l'Avellà (1)

Municipi: 080300000 Cabrils

Codi centre NV CI Nom del centre

08062717C 1 Institut Cabrils (1)

Municipi: 080750000 Dosrius

Codi centre NV CI Nom del centre

08062730C 1 Institut Els Roures (2)

Municipi: 081180000 El Masnou

Codi centre NV CI Nom del centre

08077393C 1 Institut Escola Lluís Millet (1)

08020826C 1 Institut Maremar (1)

08020838C 1 Institut Mediterrània (1)

Municipi: 081210000 Mataró

Codi centre NV CI Nom del centre

08021260C 1 Institut Alexandre Satorras (1)

08076157C 1 Z Institut Escola Àngela Bransuela (CMC) (2)

08021302C 1 Institut Damià Campeny (1)

08052979C 1 Z Institut Josep Puig i Cadafalch (CMC) (3)

08046797C 1 Z Institut Laia l'Arquera (CMC) (2)

08075712C 1 Institut Les Cinc Sénies (2)

08076145C 1 Z Institut Escola Mar Mediterrània (CMC)

08077976C 1 Z Institut Miquel Biada (CMC) (1)

08046748C 1 Institut Thos i Codina (2)

Municipi: 081260000 Montgat

Codi centre NV CI Nom del centre

08045677C 1 Institut Thalassa (1)

Municipi: 082300000 Premià de Dalt

Codi centre NV CI Nom del centre

08077460C 1 Institut Escola Santa Anna (2)

08053017C 1 Institut Valerià Pujol i Bosch (1)

Municipi: 081720000 Premià de Mar

Codi centre NV CI Nom del centre

08072255C 1 Institut Premià de Mar (1)

Municipi: 081970000 Sant Andreu de Llavaneres

Codi centre NV CI Nom del centre

08046852C 1 Institut Llavaneres (1)

Municipi: 082640000 Sant Vicenç de Montalt

Codi centre NV CI Nom del centre

08062808C 1 Institut Esteve Albert (1)

Municipi: 082810000 Teià

Codi centre NV CI Nom del centre

08061117C 1 Institut Turó d'en Baldiri (1)

Municipi: 082820000 Tiana

Codi centre NV CI Nom del centre

08062857C 1 Institut Tiana (2)

Municipi: 082140000 Vilassar de Dalt

Codi centre NV CI Nom del centre

08040564C 1 Institut Jaume Almera (1)

Municipi: 082190000 Vilassar de Mar

Codi centre NV CI Nom del centre

08057254C 1 Institut Pere Ribot (1)

08046803C 1 Institut Vilatzara (1)

Zona de desplaçament: 081247 Mollet del Vallès

Municipi: 081050000 La Llagosta

Codi centre NV CI Nom del centre

08043656C 1 Institut Marina

Municipi: 081240000 Mollet del Vallès

Codi centre NV CI Nom del centre

08065411C 1 Institut Aiguaviva (1)

08021594C 1 Z Institut de Mollet del Vallès (CMC) (1)

08054034C 1 Institut Gallecs (1)

08021600C 1 Institut Vicenç Plantada (2)

Municipi: 081350000 Montmeló

Codi centre NV CI Nom del centre

08052980C 1 Institut Montmeló (1)

Municipi: 081360000 Montornès del Vallès

Codi centre NV CI Nom del centre

08065421C 1 Institut Marta Mata (1)

08042093C 1 Institut Vinyes Velles (3)

Municipi: 081590000 Parets del Vallès

Codi centre NV CI Nom del centre

08065433C 1 Institut La Sínia (2)

08044612C 1 Institut Torre de Malla (1)

Municipi: 082090000 Sant Fost de Campsentelles

Codi centre NV CI Nom del centre

08047479C 1 Institut Alba del Vallès (1)

Municipi: 082960000 Vallromanes

Codi centre NV CI Nom del centre

08077022C 1 Institut Escola Els Tres Pins (1)

Zona de desplaçament: 081637 Pineda de Mar

Municipi: 080060000 Arenys de Mar

Codi centre NV CI Nom del centre

08035155C 1 Institut Els Tres Turons (1)

Municipi: 080070000 Arenys de Munt

Codi centre NV CI Nom del centre

08034187C 1 Institut Domènec Perramon (1)

Municipi: 080350000 Calella

Codi centre NV CI Nom del centre

08015171C 1 Institut Bisbe Sivilla (1)

Municipi: 080400000 Canet de Mar

Codi centre NV CI Nom del centre

08045641C 1 Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

08072978C 1 Institut Sunsi Móra (2)

Municipi: 081100000 Malgrat de Mar

Codi centre NV CI Nom del centre

08045665C 1 Institut Ramon Turró i Darder (1)

Municipi: 081550000 Palafolls

Codi centre NV CI Nom del centre

08061099C 1 Institut Font del Ferro (1)

Municipi: 081630000 Pineda de Mar

Codi centre NV CI Nom del centre

08065366C 1 Institut de Pineda de Mar (1)

08052992C 1 Institut Euclides (1)

08047832C 1 Institut Joan Coromines (2)

Municipi: 082030000 Sant Cebrià de Vallalta

Codi centre NV CI Nom del centre

08077034C 1 Institut Escola El Pi Gros (1)

Municipi: 082350000 Sant Pol de Mar

Codi centre NV CI Nom del centre

08073028C 1 Institut de Sant Pol de Mar (2)

Municipi: 082610000 Santa Susanna

Codi centre NV CI Nom del centre

08076534C 1 Institut Escola Montagut (1)

08077228C 1 Institut Professional de Turisme Eqüestre del Maresme

Municipi: 082840000 Tordera

Codi centre NV CI Nom del centre

08044983C 1 Institut Lluís Companys (1)

08073843C 1 Institut Tordària (1)

Zona de desplaçament: 082027 Sant Celoni

Municipi: 080460000 Cardedeu

Codi centre NV CI Nom del centre

08036391C 1 Institut Arquitecte Manuel Raspall (1)

08054401C 1 Institut El Sui (1)

08062729C 1 Institut Pla Marcell (1)

Municipi: 081060000 Llinars del Vallès

Codi centre NV CI Nom del centre

08044594C 1 Institut Giola (1)

Municipi: 082020000 Sant Celoni

Codi centre NV CI Nom del centre

08034606C 1 Institut Baix Montseny (1)

08076522C 1 Institut Escola Pallerola (2)

Municipi: 082070000 Sant Esteve de Palautordera

Codi centre NV CI Nom del centre

08065469C 1 Institut Can Record (1)

Municipi: 082340000 Sant Pere de Vilamajor

Codi centre NV CI Nom del centre

08062791C 1 Institut Vilamajor (1)

Municipi: 082590000 Santa Maria de Palautordera

Codi centre NV CI Nom del centre

08070908C 1 Institut Escola La Tordera (2)

08053108C 1 Institut Reguissol (1)

Serveis Territorials a la Catalunya Central

Zona de desplaçament: 080227 Berga

Municipi: 080160000 Bagà

Codi centre NV CI Nom del centre

08052891C 1 Institut L'Alt Berguedà (1)

Municipi: 080220000 Berga

Codi centre NV CI Nom del centre

08014693C 1 Institut Guillem de Berguedà (3)

08064830C 1 Institut Serra de Noet (1)

Municipi: 080920000 Gironella

Codi centre NV CI Nom del centre

08044971C 1 Institut Pere Fontdevila (1)

Municipi: 081750000 Puig-reig

Codi centre NV CI Nom del centre

08052207C 1 Institut de Puig-reig (1)

Zona de desplaçament: 081027 Igualada

Municipi: 080310000 Calaf

Codi centre NV CI Nom del centre

08043395C 1 Institut Alexandre de Riquer (1)

Municipi: 080440000 Capellades

Codi centre NV CI Nom del centre

08046645C 1 Institut Molí de la Vila (1)

Municipi: 081020000 Igualada

Codi centre NV CI Nom del centre

08073193C 1 Institut Badia i Margarit (1)

08047364C 1 Institut Joan Mercader (1)

08019654C 1 Institut Milà i Fontanals (1)

08019630C 1 Institut Pere Vives i Vich (1)

Municipi: 081430000 Òdena

Codi centre NV CI Nom del centre

08077009C 1 Institut Escola Castell d'Òdena

Municipi: 082500000 Santa Margarida de Montbui

Codi centre NV CI Nom del centre

08053352C 1 Z Institut Montbui (CMC) (1)

Municipi: 082920000 Vallbona d'Anoia

Codi centre NV CI Nom del centre

08065019C 1 Institut de Vallbona d'Anoia (1)

Municipi: 083020000 Vilanova del Camí

Codi centre NV CI Nom del centre

08044168C 1 Institut Pla de les Moreres (1)

Zona de desplaçament: 081137 Manresa

Municipi: 080100000 Artés

Codi centre NV CI Nom del centre

08046876C 1 Institut Miquel Bosch i Jover (1)

Municipi: 080120000 Avinyó

Codi centre NV CI Nom del centre

08076613C 1 Institut Escola Barnola (1)

Municipi: 080180000 Balsareny

Codi centre NV CI Nom del centre

08077401C 1 Institut Escola Guillem de Balsareny (1)

Municipi: 080470000 Cardona

Codi centre NV CI Nom del centre

08042330C 1 Institut Sant Ramon (3)

Municipi: 080530000 Castellbell i el Vilar

Codi centre NV CI Nom del centre

08068616C 1 Institut Bages Sud (2)

Municipi: 081130000 Manresa

Codi centre NV CI Nom del centre

08065330C 1 Institut Cal Gravat (1)

08046761C 1 Z Institut Guillem Catà (CMC) (1)

08020462C 1 Z Institut Lacetània (CMC) (1)

08020474C 1 Institut Lluís de Peguera (1)

08067636C 1 Institut Manresa Sis (2)

08033924C 1 Institut Pius Font i Quer (1)

Municipi: 081380000 Moià

Codi centre NV CI Nom del centre

08044600C 1 Institut Moianès (1)

Municipi: 081400000 Navarcles

Codi centre NV CI Nom del centre

08059524C 1 Institut de Navarcles (1)

Municipi: 081410000 Navàs

Codi centre NV CI Nom del centre

08072188C 1 Institut Escola Sant Jordi (1)

Municipi: 081820000 El Pont de Vilomara i Rocafort

Codi centre NV CI Nom del centre

08076492C 1 Institut Escola Pompeu Fabra (1)

Municipi: 081910000 Sallent

Codi centre NV CI Nom del centre

08047376C 1 Institut Llobregat (1)

Municipi: 082130000 Sant Fruitós de Bages

Codi centre NV CI Nom del centre

08053054C 1 Institut Gerbert d'Aurillac (1)

Municipi: 082180000 Sant Joan de Vilatorrada

Codi centre NV CI Nom del centre

08066322C 1 Institut Cardener (2)

08035313C 1 Institut Quercus (1)

Municipi: 082620000 Sant Vicenç de Castellet

Codi centre NV CI Nom del centre

08046840C 1 Institut Castellet (1)

Municipi: 081920000 Santpedor

Codi centre NV CI Nom del centre

08053111C 1 Institut d'Auro (1)

Municipi: 082740000 Súria

Codi centre NV CI Nom del centre

08042044C 1 Institut Mig-Món (1)

Zona de desplaçament: 252077 Solsona

Municipi: 251490000 Oliana

Codi centre NV CI Nom del centre

25010383C 1 Institut Escola d'Oliana (1)

Municipi: 251930000 Sant Llorenç de Morunys

Codi centre NV CI Nom del centre

25010358C 1 Institut Escola Vall de Lord

Municipi: 252070000 Solsona

Codi centre NV CI Nom del centre

25005454C 1 Institut Francesc Ribalta (1)

Zona de desplaçament: 082987 Vic

Municipi: 080170000 Balenyà

Codi centre NV CI Nom del centre

08076959C 1 Institut Escola Carles Capdevila (1)

Municipi: 080370000 Calldetenes

Codi centre NV CI Nom del centre

08063837C 1 Institut Les Margues (1)

Municipi: 080640000 Castellterçol

Codi centre NV CI Nom del centre

08071214C 1 Institut Escola Castellterçol (2)

Municipi: 080670000 Centelles

Codi centre NV CI Nom del centre

08044569C 1 Institut Pere Barnils (1)

Municipi: 080830000 Folgueroles

Codi centre NV CI Nom del centre

08076996C 1 Institut Escola Mossen Cinto (1)

Municipi: 081000000 Gurb

Codi centre NV CI Nom del centre

08068380C 1 Institut Gurb (2)

Municipi: 081120000 Manlleu

Codi centre NV CI Nom del centre

08040552C 1 Z Institut Antoni Pous i Argila (CMC) (1)

08072176C 1 Z Institut del Ter (CMC) (2)

Municipi: 081170000 Les Masies de Voltregà

Codi centre NV CI Nom del centre

08060976C 1 Institut del Voltreganès (1)

Municipi: 081710000 Prats de Lluçanès

Codi centre NV CI Nom del centre

08053005C 1 Institut Castell de Quer (1)

Municipi: 081830000 Roda de Ter

Codi centre NV CI Nom del centre

08053042C 1 Institut Miquel Martí i Pol (1)

Municipi: 082330000 Sant Pere de Torelló

Codi centre NV CI Nom del centre

08076984C 1 Institut Escola Josep Maria Xandri (2)

Municipi: 082370000 Sant Quirze de Besora

Codi centre NV CI Nom del centre

08058428C 1 Institut Bisaura (2)

Municipi: 082780000 Taradell

Codi centre NV CI Nom del centre

08053121C 1 Institut Taradell (1)

Municipi: 082830000 Tona

Codi centre NV CI Nom del centre

08054277C 1 Institut de Tona (1)

Municipi: 082850000 Torelló

Codi centre NV CI Nom del centre

08058404C 1 Institut Cirviànum de Torelló (1)

08075256C 1 Institut Escola Marta Mata (1)

Municipi: 082980000 Vic

Codi centre NV CI Nom del centre

08031022C 1 Z Institut de Vic (CMC) (1)

08031034C 1 Institut Jaume Callís (1)

08062870C 1 Z Institut La Plana (CMC) (1)

Serveis Territorials a Girona

Zona de desplaçament: 170237 Blanes

Municipi: 170230000 Blanes

Codi centre NV CI Nom del centre

17000551C 1 Institut Sa Palomera (1)

17005731C 1 Institut S'Agulla (2)

17005662C 1 Institut Serrallarga (1)

Municipi: 170950000 Lloret de Mar

Codi centre NV CI Nom del centre

17009898C 1 Institut Escola Lloret de Mar (1)

17005911C 1 Institut Ramon Coll i Rodés (1)

17006770C 1 Z Institut Rocagrossa (CMC) (1)

17010700C 1 Institut Sant Quirze (1)

Municipi: 171030000 Maçanet de la Selva

Codi centre NV CI Nom del centre

17008951C 1 Institut Maçanet de la Selva (1)

Municipi: 172020000 Tossa de Mar

Codi centre NV CI Nom del centre

17006812C 1 Institut de Tossa de Mar (1)

Municipi: 172130000 Vidreres

Codi centre NV CI Nom del centre

17006824C 1 Institut Vidreres (1)

Zona de desplaçament: 170667 Figueres

Municipi: 170320000 Cadaqués

Codi centre NV CI Nom del centre

17010797C 1 Institut Escola Caritat Serinyana - Cap de Creus (1)

Municipi: 170470000 Castelló d'Empúries

Codi centre NV CI Nom del centre

17006083C 1 Institut Castelló d'Empúries (1)

17010694C 1 Z Institut Escola El Bruel-Empuriabrava (CMC) (1)

Municipi: 170660000 Figueres

Codi centre NV CI Nom del centre

17004438C 1 Institut Alexandre Deulofeu (1)

17005649C 1 Z Institut Cendrassos (CMC) (1)

17001221C 1 Z Institut Narcís Monturiol (CMC) (1)

17007609C 1 Institut Olivar Gran (1)

17001218C 1 Z Institut Ramon Muntaner (CMC) (1)

Municipi: 170860000 La Jonquera

Codi centre NV CI Nom del centre

17006745C 1 Z Institut de La Jonquera (CMC) (1)

Municipi: 170920000 Llançà

Codi centre NV CI Nom del centre

17006769C 1 Institut de Llançà (1)

Municipi: 171320000 Peralada

Codi centre NV CI Nom del centre

17010839C 1 Institut de Peralada (1)

Municipi: 171520000 Roses

Codi centre NV CI Nom del centre

17005364C 1 Institut Cap Norfeu (1)

17006851C 1 Z Institut Illa de Rodes (CMC) (1)

Municipi: 172210000 Vilafant

Codi centre NV CI Nom del centre

17008390C 1 Institut de Vilafant (1)

Zona de desplaçament: 170797 Girona

Municipi: 170070000 Amer

Codi centre NV CI Nom del centre

17004578C 1 Institut Castell d'Estela (1)

Municipi: 170080000 Anglès

Codi centre NV CI Nom del centre

17004487C 1 Institut Rafael Campalans (1)

Municipi: 170150000 Banyoles

Codi centre NV CI Nom del centre

17000330C 1 Institut Josep Brugulat (1)

17000305C 1 Institut Pere Alsius i Torrent (1)

17006666C 1 Institut Pla de l'Estany (1)

Municipi: 170190000 Besalú

Codi centre NV CI Nom del centre

17009801C 1 Institut Escola Salvador Vilarrasa (1)

Municipi: 170200000 Bescanó

Codi centre NV CI Nom del centre

17009783C 1 Institut La Miquela (1)

Municipi: 170440000 Cassà de la Selva

Codi centre NV CI Nom del centre

17005650C 1 Institut de Cassà de la Selva (2)

Municipi: 170490000 Celrà

Codi centre NV CI Nom del centre

17006708C 1 Institut de Celrà (1)

Municipi: 170790000 Girona

Codi centre NV CI Nom del centre

17005042C 1 Institut Carles Rahola i Llorens (1)

17010414C 1 Institut Ermessenda de Girona (1)

17001759C 1 Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona (1)

17001723C 1 Institut Jaume Vicens Vives (1)

17001735C 1 Institut Montilivi (1)

17004499C 1 Institut Narcís Xifra i Masmitjà (1)

17006939C 1 Z Institut Santa Eugènia (CMC) (1)

17004530C 1 Institut Santiago Sobrequés i Vidal (1)

Municipi: 171550000 Salt

Codi centre NV CI Nom del centre

17003203C 1 Z Institut Salvador Espriu (CMC) (1)

17008407C 1 Z Institut Salvador Sunyer i Aimeric (CMC) (1)

17005388C 1 Z Institut Vallvera (CMC) (1)

Municipi: 171630000 Sant Gregori

Codi centre NV CI Nom del centre

17010189C 1 Institut Vall de Llémena (1)

Municipi: 171860000 Sarrià de Ter

Codi centre NV CI Nom del centre

17010682C 1 Institut de Sarrià de Ter (1)

Municipi: 172150000 Vilablareix

Codi centre NV CI Nom del centre

17009205C 1 Institut de Vilablareix (1)

Zona de desplaçament: 171147 Olot

Municipi: 170390000 Camprodon

Codi centre NV CI Nom del centre

17006681C 1 Institut Germans Vila-Riera (1)

Municipi: 171140000 Olot

Codi centre NV CI Nom del centre

17005893C 1 Institut Bosc de la Coma (1)

17010827C 1 Z Institut Escola Greda (CMC) (1)

17002399C 1 Institut La Garrotxa (1)

17002387C 1 Institut Montsacopa (1)

Municipi: 171450000 Ribes de Freser

Codi centre NV CI Nom del centre

17010803C 1 Institut Escola Vall de Ribes (1)

Municipi: 171470000 Ripoll

Codi centre NV CI Nom del centre

17005704C 1 Institut Abat Oliba (1)

Municipi: 171670000 Sant Joan de les Abadesses

Codi centre NV CI Nom del centre

17009813C 1 Institut Escola Mestre Andreu (2)

Zona de desplaçament: 171177 Palafrugell

Municipi: 170220000 La Bisbal d'Empordà

Codi centre NV CI Nom del centre

17007300C 1 Institut La Bisbal (1)

Municipi: 170620000 L'Escala

Codi centre NV CI Nom del centre

17005251C 1 Institut El Pedró (1)

Municipi: 171170000 Palafrugell

Codi centre NV CI Nom del centre

17002557C 1 Z Institut Baix Empordà (CMC) (1)

17002545C 1 Institut Frederic Martí i Carreras (1)

17010840C 1 Institut La Sureda (1)

Municipi: 171990000 Torroella de Montgrí

Codi centre NV CI Nom del centre

17005923C 1 Institut Montgrí (1)

Municipi: 172110000 Verges

Codi centre NV CI Nom del centre

17009795C 1 Institut Escola Francesc Cambó i Batlle (1)

Zona de desplaçament: 171607 Sant Feliu de Guíxols

Municipi: 170340000 Calonge i Sant Antoni

Codi centre NV CI Nom del centre

17000706C 1 Institut Puig Cargol (1)

Municipi: 170480000 Castell-Platja d'Aro

Codi centre NV CI Nom del centre

17006691C 1 Institut Ridaura (1)

Municipi: 170890000 Llagostera

Codi centre NV CI Nom del centre

17006757C 1 Institut de Llagostera (1)

Municipi: 171180000 Palamós

Codi centre NV CI Nom del centre

17005352C 1 Institut de Palamós (1)

17010815C 1 Institut Escola Vila-romà (1)

Municipi: 171600000 Sant Feliu de Guíxols

Codi centre NV CI Nom del centre

17003318C 1 Z Institut de Sant Feliu de Guíxols (CMC) (1)

17003306C 1 Institut Sant Elm (1)

Zona de desplaçament: 170087 Santa Coloma de Farners

Municipi: 170090000 Arbúcies

Codi centre NV CI Nom del centre

17006605C 1 Institut Montsoriu (1)

Municipi: 170270000 Breda

Codi centre NV CI Nom del centre

17010921C 1 Institut Escola Montseny (1)

Municipi: 170330000 Caldes de Malavella

Codi centre NV CI Nom del centre

17008651C 1 Institut de Caldes de Malavella (1)

Municipi: 170830000 Hostalric

Codi centre NV CI Nom del centre

17006733C 1 Institut Vescomtat de Cabrera (1)

Municipi: 171460000 Riells i Viabrea

Codi centre NV CI Nom del centre

17010037C 1 Institut El Bruc (1)

Municipi: 171640000 Sant Hilari Sacalm

Codi centre NV CI Nom del centre

17004517C 1 Z Institut Anton Busquets i Punset (CMC) (1)

Municipi: 171800000 Santa Coloma de Farners

Codi centre NV CI Nom del centre

17005376C 1 Institut de Santa Coloma de Farners (1)

Municipi: 171930000 Sils

Codi centre NV CI Nom del centre

17009308C 1 Institut de Sils (1)

Serveis Territorials a Lleida

Zona de desplaçament: 250347 Artesa de Segre

Municipi: 250340000 Artesa de Segre

Codi centre NV CI Nom del centre

25005429C 1 Institut Els Planells (1)

Municipi: 251720000 Ponts

Codi centre NV CI Nom del centre

25006574C 1 Institut de Ponts (1)

Zona de desplaçament: 250407 Balaguer

Municipi: 250400000 Balaguer

Codi centre NV CI Nom del centre

25005727C 1 Institut Almatà

25000833C 1 Z Institut Ciutat de Balaguer (CMC) (1)

Municipi: 250470000 Bellcaire d'Urgell

Codi centre NV CI Nom del centre

25007700C 1 Institut Ermengol IV (1)

Zona de desplaçament: 251207 Lleida

Municipi: 250110000 Alcarràs

Codi centre NV CI Nom del centre

25007153C 1 Z Institut d'Alcarràs (CMC) (3)

Municipi: 250190000 Almacelles

Codi centre NV CI Nom del centre

25006483C 1 Institut Canigó (1)

Municipi: 250210000 Almenar

Codi centre NV CI Nom del centre

25006227C 1 Institut d'Almenar (1)

Municipi: 250230000 Alpicat

Codi centre NV CI Nom del centre

25009721C 1 Institut d'Alpicat (2)

Municipi: 251200000 Lleida

Codi centre NV CI Nom del centre

25002799C 1 Institut Caparrella (1)

25010127C 1 Z Institut Castell dels Templers (CMC)

25006720C 1 Institut d'Hoteleria i Turisme (2)

25005442C 1 Institut Escola del Treball (1)

25002726C 1 Z Institut Guindàvols (CMC) (1)

25002787C 1 Institut Joan Oró (1)

25006495C 1 Institut Josep Lladonosa (1)

25009836C 1 Institut La Mitjana (3)

25010334C 1 Z Institut Escola Magraners (CMC)

25006513C 1 Institut Manuel de Montsuar (1)

25007189C 1 Institut Maria Rúbies (3)

25002696C 1 Institut Marius Torres (3)

25006771C 1 Institut Ronda (1)

25002684C 1 Institut Samuel Gili i Gaya (1)

25010280C 1 Z Institut Escola Torre Queralt (CMC)

25006732C 1 Institut Torrevicens (1)

Municipi: 252280000 Torrefarrera

Codi centre NV CI Nom del centre

25009733C 1 Institut Joan Solà (3)

Zona de desplaçament: 251377 Mollerussa

Municipi: 250580000 Les Borges Blanques

Codi centre NV CI Nom del centre

25006525C 1 Institut Josep Vallverdú (1)

Municipi: 251370000 Mollerussa

Codi centre NV CI Nom del centre

25010310C 1 Institut de Mollerussa IV (2)

25007517C 1 Institut La Serra (1)

25003202C 1 Institut Mollerussa

25005582C 1 Z Institut Terres de Ponent (CMC)

Zona de desplaçament: 251737 El Pont de Suert

Municipi: 251730000 El Pont de Suert

Codi centre NV CI Nom del centre

25006240C 1 Institut El Pont de Suert (1)

Zona de desplaçament: 252047 Seròs

Municipi: 251010000 La Granadella

Codi centre NV CI Nom del centre

25007499C 1 Institut l'Olivera (2)

Municipi: 252040000 Seròs

Codi centre NV CI Nom del centre

25007529C 1 Z Institut Seròs (CMC) (3)

Zona de desplaçament: 252037 La Seu d'Urgell

Municipi: 171410000 Puigcerdà

Codi centre NV CI Nom del centre

17005741C 1 Institut Pere Borrell (1)

Municipi: 252030000 La Seu d'Urgell

Codi centre NV CI Nom del centre

25004188C 1 Institut Joan Brudieu (1)

25009186C 1 Institut La Valira (1)

Zona de desplaçament: 252097 Sort

Municipi: 250860000 Esterri d'Àneu

Codi centre NV CI Nom del centre

25007025C 1 Institut Morelló (1)

Municipi: 252090000 Sort

Codi centre NV CI Nom del centre

25006291C 1 Institut Hug Roger III (1)

Zona de desplaçament: 252177 Tàrrega

Municipi: 250030000 Agramunt

Codi centre NV CI Nom del centre

25005260C 1 Institut Ribera del Sió (1)

Municipi: 250500000 Bellpuig

Codi centre NV CI Nom del centre

25006598C 1 Institut Lo Pla d'Urgell (1)

Municipi: 250720000 Cervera

Codi centre NV CI Nom del centre

25001311C 1 Z Institut Antoni Torroja (CMC) (1)

25005685C 1 Institut La Segarra (1)

Municipi: 251100000 Guissona

Codi centre NV CI Nom del centre

25007505C 1 Z Institut de Guissona (CMC) (1)

Municipi: 252170000 Tàrrega

Codi centre NV CI Nom del centre

25006781C 1 Institut Alfons Costafreda (1)

25004498C 1 Institut Manuel de Pedrolo (1)

Zona de desplaçament: 252347 Tremp

Municipi: 251710000 La Pobla de Segur

Codi centre NV CI Nom del centre

25010361C 1 Institut Centre d'Esports de Muntanya del Pallars

25008352C 1 Institut de La Pobla de Segur (3)

Municipi: 252340000 Tremp

Codi centre NV CI Nom del centre

25006288C 1 Institut de Tremp (1)

Zona de desplaçament: 252437 Vielha e Mijaran

Municipi: 251210000 Les

Codi centre NV CI Nom del centre

25006148C 2 Institut d'Ostalaria de Les-Val d'Aran

Municipi: 252430000 Vielha e Mijaran

Codi centre NV CI Nom del centre

25006239C 2 Institut d'Aran (1)

Serveis Territorials a Tarragona

Zona de desplaçament: 430387 Cambrils

Municipi: 430380000 Cambrils

Codi centre NV CI Nom del centre

43006654C 1 Institut Cambrils (1)

43007038C 1 Institut Escola d'Hoteleria i Turisme (1)

43013130C 1 Z Institut Escola Joan Ardèvol (CMC)

43010335C 1 Institut La Mar de la Frau (1)

43000779C 1 Institut Ramon Berenguer IV (1)

Municipi: 439050000 Salou

Codi centre NV CI Nom del centre

43007543C 1 Institut Jaume I (1)

43010347C 1 Z Institut Marta Mata (CMC) (1)

Municipi: 431620000 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Codi centre NV CI Nom del centre

43007208C 1 Institut Berenguer d'Entença (1)

Municipi: 431710000 Vila-seca

Codi centre NV CI Nom del centre

43005972C 1 Institut Ramon Barbat i Miracle (1)

43008523C 1 Institut Vila-seca (1)

Zona de desplaçament: 431237 Reus

Municipi: 430310000 Les Borges del Camp

Codi centre NV CI Nom del centre

43010578C 1 Institut Fontanelles (1)

Municipi: 430490000 Cornudella de Montsant

Codi centre NV CI Nom del centre

43013087C 1 Institut Escola Corbatera (1)

Municipi: 430920000 Mont-roig del Camp

Codi centre NV CI Nom del centre

43008638C 1 Institut Antoni Ballester (1)

43012988C 1 Z Institut de Miami (CMC)

Municipi: 431230000 Reus

Codi centre NV CI Nom del centre

43002594C 1 Institut Baix Camp (1)

43007385C 1 Institut d'Horticultura i Jardineria (1)

43006678C 1 Institut Gabriel Ferrater i Soler (1)

43002570C 1 Z Institut Gaudí (CMC) (1)

43008444C 1 Z Institut Josep Tapiró (CMC) (1)

43007166C 1 Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

43012083C 1 Institut Escola Pi del Burgar (1)

43010852C 1 Z Institut Roseta Mauri (CMC) (1)

43002582C 1 Z Institut Salvador Vilaseca (CMC) (1)

Municipi: 431290000 Riudoms

Codi centre NV CI Nom del centre

43007658C 1 Institut Joan Guinjoan i Gispert (1)

Municipi: 431450000 La Selva del Camp

Codi centre NV CI Nom del centre

43008511C 1 Institut Joan Puig i Ferreter (1)

Zona de desplaçament: 431487 Tarragona

Municipi: 439070000 La Canonja

Codi centre NV CI Nom del centre

43008481C 1 Z Institut Collblanc (CMC) (1)

Municipi: 430430000 El Catllar

Codi centre NV CI Nom del centre

43012812C 1 Institut Escola L'Agulla (1)

Municipi: 430470000 Constantí

Codi centre NV CI Nom del centre

43007646C 1 Z Institut de Constantí (CMC) (1)

Municipi: 430950000 El Morell

Codi centre NV CI Nom del centre

43008407C 1 Institut El Morell (1)

Municipi: 431000000 Els Pallaresos

Codi centre NV CI Nom del centre

43010748C 1 Institut Els Pallaresos (1)

Municipi: 431480000 Tarragona

Codi centre NV CI Nom del centre

43003641C 1 Institut Antoni de Martí i Franquès (1)

43009722C 1 Institut Cal·lípolis (1)

43006125C 1 Z Institut Campclar (CMC) (1)

43003653C 1 Institut Comte de Rius (1)

43005704C 1 Institut Francesc Vidal i Barraquer (1)

43013191C 1 Institut Escola L'Arrabassada (1)

43012976C 1 Z Institut Escola Mediterrani (CMC)

43006630C 1 Institut Pere Martell (2)

43003732C 1 Institut Pons d'Icart (1)

43008501C 1 Z Institut Pont del Diable (CMC) (1)

43008432C 1 Institut Sant Pere i Sant Pau (1)

43011479C 1 Institut Tarragona (3)

43008390C 1 Z Institut Torreforta (CMC) (1)

Zona de desplaçament: 431617 Valls

Municipi: 430050000 Alcover

Codi centre NV CI Nom del centre

43009497C 1 Institut Fonts del Glorieta (1)

Municipi: 430540000 L'Espluga de Francolí

Codi centre NV CI Nom del centre

43006617C 1 Institut Joan Amigó i Callau (1)

Municipi: 430860000 Montblanc

Codi centre NV CI Nom del centre

43009187C 1 Institut Martí l'Humà (1)

Municipi: 431390000 Santa Coloma de Queralt

Codi centre NV CI Nom del centre

43006708C 1 Institut Joan Segura i Valls (1)

Municipi: 431610000 Valls

Codi centre NV CI Nom del centre

43004611C 1 Institut Jaume Huguet (1)

43004608C 1 Institut Narcís Oller (1)

43010608C 1 Z Institut Serra de Miramar (CMC)

Zona de desplaçament: 431637 El Vendrell

Municipi: 430120000 Altafulla

Codi centre NV CI Nom del centre

43009977C 1 Institut d'Altafulla (1)

Municipi: 430160000 L'Arboç

Codi centre NV CI Nom del centre

43007580C 1 Institut de L'Arboç (1)

Municipi: 430280000 La Bisbal del Penedès

Codi centre NV CI Nom del centre

43010414C 1 Institut Coster de la Torre (1)

Municipi: 430370000 Calafell

Codi centre NV CI Nom del centre

43007257C 1 Institut Camí de Mar (1)

43010372C 1 Institut La Talaia (1)

Municipi: 430510000 Cunit

Codi centre NV CI Nom del centre

43009850C 1 Institut Ernest Lluch i Martí (1)

Municipi: 431310000 Roda de Berà

Codi centre NV CI Nom del centre

43011418C 1 Institut Roda de Berà

Municipi: 431530000 Torredembarra

Codi centre NV CI Nom del centre

43007661C 1 Institut Ramon de la Torre (1)

43006952C 1 Institut Torredembarra (1)

Municipi: 431630000 El Vendrell

Codi centre NV CI Nom del centre

43004803C 1 Institut Andreu Nin (1)

43013075C 1 Z Institut Escola Àngel de Tobies (CMC)

43004797C 1 Institut Baix Penedès (1)

43013129C 1 Institut Escola Coma-ruga

43010189C 1 Institut Mediterrània (1)

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

Zona de desplaçament: 430047 Alcanar

Municipi: 430040000 Alcanar

Codi centre NV CI Nom del centre

43007087C 1 Institut Sòl de Riu (1)

Municipi: 430440000 La Sénia

Codi centre NV CI Nom del centre

43006681C 1 Institut de La Sénia (1)

Municipi: 431560000 Ulldecona

Codi centre NV CI Nom del centre

43006496C 1 Z Institut Manuel Sales i Ferré (CMC) (1)

Zona de desplaçament: 430147 Amposta

Municipi: 430140000 Amposta

Codi centre NV CI Nom del centre

43013099C 1 Z Institut Escola Agustí Barberà (CMC) (1)

43010888C 1 Institut de Tecnificació (1)

43006101C 1 Institut Montsià (1)

43000329C 1 Institut Ramon Berenguer IV (1)

Municipi: 431360000 Sant Carles de la Ràpita

Codi centre NV CI Nom del centre

43013117C 1 Institut d'Est. Profes. Aqüícoles i Ambientals de Catalunya

43007221C 1 Institut Els Alfacs (1)

Municipi: 431380000 Santa Bàrbara

Codi centre NV CI Nom del centre

43008456C 1 Institut Les Planes (1)

Zona de desplaçament: 430937 Móra d'Ebre

Municipi: 430220000 Batea

Codi centre NV CI Nom del centre

43012113C 1 Institut Escola Mare de Déu del Portal (1)

Municipi: 430550000 Falset

Codi centre NV CI Nom del centre

43006691C 1 Institut Priorat (1)

Municipi: 430600000 Flix

Codi centre NV CI Nom del centre

43007233C 1 Institut de Flix (1)

Municipi: 430640000 Gandesa

Codi centre NV CI Nom del centre

43006642C 1 Institut Terra Alta (1)

Municipi: 430930000 Móra d'Ebre

Codi centre NV CI Nom del centre

43007129C 1 Institut Julio Antonio (1)

Municipi: 430940000 Móra la Nova

Codi centre NV CI Nom del centre

43012289C 1 Institut Escola 3 d'Abril (1)

Zona de desplaçament: 431557 Tortosa

Municipi: 430130000 L'Ametlla de Mar

Codi centre NV CI Nom del centre

43006976C 1 Institut Candelera (1)

Municipi: 439030000 Camarles

Codi centre NV CI Nom del centre

43008419C 1 Institut Camarles (1)

Municipi: 439010000 Deltebre

Codi centre NV CI Nom del centre

43006964C 1 Institut de Deltebre (1)

Municipi: 431040000 El Perelló

Codi centre NV CI Nom del centre

43012319C 1 Institut Escola El Perelló (3)

Municipi: 431330000 Roquetes

Codi centre NV CI Nom del centre

43008420C 1 Institut Roquetes (1)

Municipi: 431550000 Tortosa

Codi centre NV CI Nom del centre

43011170C 1 Institut Cristòfol Despuig (1)

43012307C 1 Institut Escola Daniel Mangrané (1)

43004441C 1 Institut de l'Ebre (1)

43004438C 1 Institut Dertosa (1)

43013142C 1 Institut Escola El Temple

(1) Centre sense barreres arquitectòniques (amb rampes i ascensor o planta baixa)

(2) Centre que només disposa de rampes

(3) Centre que només disposa d'ascensor

NV= codi de nivell vernacle

Consorci d'Educació de Barcelona

Zona de desplaçament: 080197 Barcelona

Municipi: 080190000 Barcelona

Codi de centre NV Nom del centre

08061725C 1 EOI Barcelona III (1)

08062195C 1 EOI Barcelona IV (3)

08062201C 1 EOI Barcelona V (1)

08072589C 1 EOI Barcelona-Guinardó (1)

08044511C 1 EOI Barcelona-Vall d'Hebron (1)

08038570C 1 EOI de Barcelona (1)

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

Zona de desplaçament: 080157 Badalona

Municipi: 080150000 Badalona

Codi de centre NV Nom del centre

08053029C 1 EOI Badalona (1)

Municipi: 082450000 Santa Coloma de Gramenet

Codi de centre NV Nom del centre

08053443C 1 EOI Santa Coloma (1)

Zona de desplaçament: 081017 L'Hospitalet de Llobregat

Municipi: 081010000 L'Hospitalet de Llobregat

Codi de centre NV Nom del centre

08044582C 1 EOI de L'Hospitalet de Llobregat (1)

Zona de desplaçament: 083077 Vilanova i la Geltrú

Municipi: 083050000 Vilafranca del Penedès

Codi de centre NV Nom del centre

08065652C 1 EOI de l'Alt Penedès (1)

Municipi: 083070000 Vilanova i la Geltrú

Codi de centre NV Nom del centre

08062225C 1 EOI Garraf (1)

Serveis Territorials al Baix Llobregat

Zona de desplaçament: 080737 Cornellà de Llobregat

Municipi: 080730000 Cornellà de Llobregat

Codi de centre NV Nom del centre

08072607C 1 EOI de Cornellà de Llobregat (1)

Municipi: 080770000 Esplugues de Llobregat

Codi de centre NV Nom del centre

08054344C 1 EOI Esplugues (3)

Zona de desplaçament: 081147 Martorell

Municipi: 081140000 Martorell

Codi de centre NV Nom del centre

08062158C 1 EOI de Martorell (3)

Zona de desplaçament: 083017 Viladecans

Municipi: 081690000 El Prat de Llobregat

Codi de centre NV Nom del centre

08060538C 1 EOI del Prat de Llobregat (1)

Municipi: 083010000 Viladecans

Codi de centre NV Nom del centre

08066887C 1 EOI de Viladecans (2)

Serveis Territorials al Vallès Occidental

Zona de desplaçament: 081847 Rubí

Municipi: 081840000 Rubí

Codi de centre NV Nom del centre

08072590C 1 EOI de Rubí (1)

Municipi: 082050000 Sant Cugat del Vallès

Codi de centre NV Nom del centre

08062161C 1 EOI de Sant Cugat del Vallès

Zona de desplaçament: 081877 Sabadell

Municipi: 081870000 Sabadell

Codi de centre NV Nom del centre

08044636C 1 EOI de Sabadell (1)

Zona de desplaçament: 082797 Terrassa

Municipi: 082790000 Terrassa

Codi de centre NV Nom del centre

08053194C 1 EOI de Terrassa (1)

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

Zona de desplaçament: 080967 Granollers

Municipi: 080960000 Granollers

Codi de centre NV Nom del centre

08062213C 1 EOI Vallès Oriental (1)

Zona de desplaçament: 081217 Mataró

Municipi: 081210000 Mataró

Codi de centre NV Nom del centre

08052931C 1 EOI del Maresme (1)

Zona de desplaçament: 081247 Mollet del Vallès

Municipi: 081240000 Mollet del Vallès

Codi de centre NV Nom del centre

08066851C 1 EOI de Mollet del Vallès (3)

Zona de desplaçament: 081637 Pineda de Mar

Municipi: 080350000 Calella

Codi de centre NV Nom del centre

08074070C 1 EOI de Calella (1)

Serveis Territorials a la Catalunya Central

Zona de desplaçament: 080227 Berga

Municipi: 080220000 Berga

Codi de centre NV Nom del centre

08065664C 1 EOI del Berguedà (1)

Zona de desplaçament: 081027 Igualada

Municipi: 081020000 Igualada

Codi de centre NV Nom del centre

08062171C 1 EOI d'Igualada (1)

Zona de desplaçament: 081137 Manresa

Municipi: 081130000 Manresa

Codi de centre NV Nom del centre

08059551C 1 EOI de Manresa (1)

Zona de desplaçament: 082987 Vic

Municipi: 082980000 Vic

Codi de centre NV Nom del centre

08062183C 1 EOI Osona (1)

Serveis Territorials a Girona

Zona de desplaçament: 170237 Blanes

Municipi: 170230000 Blanes

Codi de centre NV Nom del centre

17008122C 1 EOI de Blanes

Zona de desplaçament: 170667 Figueres

Municipi: 170660000 Figueres

Codi de centre NV Nom del centre

17008134C 1 EOI de Figueres (1)

Zona de desplaçament: 170797 Girona

Municipi: 170150000 Banyoles

Codi de centre NV Nom del centre

17008821C 1 EOI de Banyoles

Municipi: 170790000 Girona

Codi de centre NV Nom del centre

17004852C 1 EOI de Girona (1)

Zona de desplaçament: 171147 Olot

Municipi: 171140000 Olot

Codi de centre NV Nom del centre

17007981C 1 EOI d'Olot (1)

Zona de desplaçament: 171607 Sant Feliu de Guíxols

Municipi: 171600000 Sant Feliu de Guíxols

Codi de centre NV Nom del centre

17008110C 1 EOI de Sant Feliu de Guíxols (1)

Serveis Territorials a Lleida

Zona de desplaçament: 251207 Lleida

Municipi: 251200000 Lleida

Codi de centre NV Nom del centre

25006252C 1 EOI de Lleida (1)

Zona de desplaçament: 252037 La Seu d'Urgell

Municipi: 252030000 La Seu d'Urgell

Codi de centre NV Nom del centre

25008558C 1 EOI de La Seu d'Urgell (1)

Zona de desplaçament: 252177 Tàrrega

Municipi: 252170000 Tàrrega

Codi de centre NV Nom del centre

25008546C 1 EOI de Tàrrega (2)

Serveis Territorials a Tarragona

Zona de desplaçament: 430387 Cambrils

Municipi: 439050000 Salou

Codi de centre NV Nom del centre

43011200C 1 EOI de Salou

Zona de desplaçament: 431237 Reus

Municipi: 431230000 Reus

Codi de centre NV Nom del centre

43009710C 1 EOI de Reus

Zona de desplaçament: 431487 Tarragona

Municipi: 431480000 Tarragona

Codi de centre NV Nom del centre

43006940C 1 EOI de Tarragona (1)

Zona de desplaçament: 431617 Valls

Municipi: 431610000 Valls

Codi de centre NV Nom del centre

43010670C 1 EOI de Valls

Zona de desplaçament: 431637 El Vendrell

Municipi: 431630000 El Vendrell

Codi de centre NV Nom del centre

43010037C 1 EOI del Vendrell (1)

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

Zona de desplaçament: 430147 Amposta

Municipi: 430140000 Amposta

Codi de centre NV Nom del centre

43010669C 1 EOI d'Amposta (1)

Zona de desplaçament: 430937 Móra d'Ebre

Municipi: 430930000 Móra d'Ebre

Codi de centre NV Nom del centre

43010980C 1 EOI Ribera d'Ebre (1)

Zona de desplaçament: 431557 Tortosa

Municipi: 431550000 Tortosa

Codi de centre NV Nom del centre

43009862C 1 EOI de Tortosa (1)

(1) Centre sense barreres arquitectòniques (amb rampes i ascensor o planta baixa)

(2) Centre que només disposa de rampes

(3) Centre que només disposa d'ascensor

NV= codi de nivell vernacle

Consorci d'Educació de Barcelona

Zona de desplaçament: 080197 Barcelona

Municipi: 080190000 Barcelona

Codi de centre NV Nom del centre

08044156C 1 EA Deià (3)

08013329C 1 EA Llotja (2)

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

Zona de desplaçament: 080157 Badalona

Municipi: 080150000 Badalona

Codi de centre NV Nom del centre

08001480C 1 EA Pau Gargallo (1)

Zona de desplaçament: 081017 L'Hospitalet de Llobregat

Municipi: 081010000 L'Hospitalet de Llobregat

Codi de centre NV Nom del centre

08044077C 1 EA Josep Serra i Abella (1)

Serveis Territorials a la Catalunya Central

Zona de desplaçament: 082987 Vic

Municipi: 082980000 Vic

Codi de centre NV Nom del centre

08035003C 1 EA de Vic (1)

Serveis Territorials a Girona

Zona de desplaçament: 171147 Olot

Municipi: 171140000 Olot

Codi de centre NV Nom del centre

17005340C 1 EA d'Olot

Serveis Territorials a Lleida

Zona de desplaçament: 252177 Tàrrega

Municipi: 252170000 Tàrrega

Codi de centre NV Nom del centre

25004528C 1 EA Ondara (1)

012 Alemany

011 Anglès

062 Aranès

008 Biologia i geologia

803 Cultura clàssica

009 Dibuix

061 Economia

017 Educació física

001 Filosofia

007 Física i química

010 Francès

005 Geografia i història

002 Grec

013 Italià

003 Llatí

004 Llengua castellana i literatura

051 Llengua catalana i literatura

006 Matemàtiques

016 Música

018 Orientació educativa

019 Tecnologia

101 Administració d'empreses

102 Anàlisi i química industrial

103 Assessoria i processos d'imatge personal

104 Construccions civils i edificació

105 Formació i orientació laboral

106 Hoteleria i turisme

107 Informàtica

108 Intervenció sociocomunitària

109 Navegació i instal·lacions marines

110 Organització i gestió comercial

111 Organització i processos de manteniment de vehicles

112 Organització i projectes de fabricació mecànica

113 Organització i projectes de sistemes energètics

114 Processos de cultiu aqüícola

115 Processos de producció agrària

116 Processos en la indústria alimentària

117 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

119 Processos i mitjans de comunicació

122 Processos i productes d'arts gràfiques

123 Processos i productes de fusta i mobles

120 Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

118 Processos sanitaris

124 Sistemes electrònics

125 Sistemes electrotècnics i automàtics

201 Cuina i pastisseria

202 Equips electrònics

203 Estètica

204 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles

205 Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids

206 Instal·lacions electrotècniques

207 Instal·lacions i equips de criança i de cultiu

208 Laboratori

209 Manteniment de vehicles

210 Màquines, serveis i producció

211 Mecanització i manteniment de màquines

212 Oficina de projectes de construcció

213 Oficina de projectes de fabricació mecànica

214 Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris

215 Operacions de processos

216 Operacions i equips de producció agrària

217 Patronatge i confecció

218 Perruqueria

219 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics

220 Procediments sanitaris i assistencials

221 Processos comercials

222 Processos de gestió administrativa

223 Producció en arts gràfiques

224 Producció tèxtil i tractaments fisicoquímics

225 Serveis a la comunitat

226 Serveis de restauració

227 Sistemes i aplicacions informàtiques

228 Soldadures

229 Tècniques i procediments d'imatge i so

001 Alemany

002 Àrab

003 Català

004 Xinès

006 Espanyol

007 Èuscar

008 Francès

010 Grec modern

011 Anglès

012 Italià

013 Japonès

014 Neerlandès

015 Portuguès

017 Rus

501 Ceràmica

507 Dibuix artístic i color

508 Dibuix tècnic

509 Disseny d'interiors

510 Disseny de moda

511 Disseny de producte

512 Disseny gràfic

514 Edició d'art

515 Fotografia

516 Història de l'art

517 Joieria i orfebreria

518 Materials i tecnologia: ceràmica i vidre

520 Materials i tecnologia: disseny

521 Mitjans audiovisuals

522 Mitjans informàtics

523 Organització industrial i legislació

525 Volum

606 Enquadernació artística

608 Fotografia i processos de reproducció

609 Modelisme i maquetisme

610 Motlles i reproduccions

612 Talla de pedra i fusta

613 Tècniques ceràmiques

614 Tècniques de gravat i estampació

615 Tècniques de joieria i bijuteria

617 Tècniques de patronatge i confecció

618 Tècniques del metall

619 Tècniques murals

620 Tècniques tèxtils

Nota prèvia, aplicable a tots els apartats de mèrits:

La presentació de documentació justificativa dels mèrits al·legats es regula a la base 24 de la convocatòria.

Els mèrits acreditats per les persones participants s'han de tenir complerts o reconeguts en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds. Únicament es valoren, per tant, els mèrits perfeccionats i acreditats fins a l'acabament del termini.

—1 Antiguitat

Notes generals:

a) Els anys de serveis al·legats corresponents al subapartat 1.3.2 (antiguitat en altres cossos) no es tenen en compte si han estat simultanis amb els serveis als cossos de la inspecció computables pels apartats 1.1 o 1.2.

b) Als efectes dels apartats 1.1 (permanència en la destinació definitiva), 1.2 (temps en situació de provisionalitat) i 1.3 (antiguitat al cos), poden ser computats els serveis que s'han prestat en situació de serveis especials obtinguda a l'empara dels supòsits que preveu el RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. També poden ser computats per aquests subapartats els serveis prestats en les situacions equivalents als serveis especials establertes per disposicions anteriors a l'esmentada Llei. Igualment, pot ser computat per aquests subapartats el temps d'excedència per cura de familiars declarada segons l'article 89.4 de l'esmentat text refós.

1.1 Per cada any de permanència ininterrompuda com a personal funcionari de carrera amb destinació definitiva en els mateixos serveis territorials, a la mateixa plantilla provincial o, en el seu cas, en les unitats territorials en què estigui organitzada la inspecció d'educació.

Puntuació:

Primer i segon anys: 2,00 punts per cada un.

La fracció d'any es computa a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

Tercer any: 4,00 punts.

La fracció d'any es computa a raó de 0,3333 punts per cada mes complet.

Quart any i següents: 6,00 punts per cada un.

La fracció d'any es computa a raó de 0,50 punts per cada mes complet.

Documents justificatius:

Títol administratiu amb les diligències de presa de possessió o, si correspon, els documents corresponents d'inscripció en els registres de personal.

Les persones participants destinades a centres que depenen de la Comunitat Autònoma de Catalunya queden exemptes de la presentació d'aquests documents.

Als funcionaris i funcionàries que han de participar amb caràcter forçós perquè han perdut la seva destinació definitiva en compliment de sentència o resolució de recurs o per procedir de la situació d'excedència forçosa o per supressió expressa del lloc de treball amb caràcter definitiu, se'ls considera lloc des del qual participen l'últim en el qual han prestat serveis amb caràcter definitiu, al qual s'han d'acumular, si correspon, els serveis prestats posteriorment en destinació provisional.

Aquests criteris també s'apliquen als funcionaris i les funcionàries que participen des de la destinació adjudicada en compliment de sanció disciplinària de trasllat forçós amb canvi de localitat.

1.2 Per cada any com a personal funcionari de carrera en situació de provisionalitat, sempre que es participi des d'aquesta situació.

Puntuació: 2 punts per any.

La fracció d'any es computa a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

Documents justificatius:

Títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si correspon, els documents corresponents d'inscripció en els registres de personal. Els Les persones participants destinades a centres que depenen de la Comunitat Autònoma de Catalunya queden exemptes de la presentació d'aquests documents.

Quant als funcionaris i funcionàries de carrera que participen amb caràcter voluntari des de la seva primera destinació definitiva obtinguda per concurs, a la puntuació corresponent al subapartat 1.1 se li suma l'obtinguda per aquest subapartat. Una vegada obtinguda una nova destinació no pot acumular-se aquesta puntuació.

1.3 Antiguitat al cos.

1.3.1 Per cada any de serveis efectius prestats en situació de servei actiu com a funcionari en el cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa o en el cos d'inspectors d'educació.

Puntuació: 2,00 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computen a raó de 0,1666 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament com a funcionari del cos des del qual es concursa i, si correspon, amb els serveis prestats en la funció inspectora, d'acord amb la disposició addicional 15 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost.

Les persones participants destinades a centres que depenen de la Comunitat Autònoma de Catalunya queden exemptes de la presentació d'aquests documents.

Als efectes de determinar l'antiguitat en el cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i en el cos d'inspectors d'educació, es reconeixen els serveis efectius prestats com a personal funcionari en el cos d'inspectors de procedència i els prestats des de la data d'accés com docents a la funció inspectora, d'acord amb la disposició addicional 15 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública.

1.3.2 Per cada any de serveis efectius prestats en situació de servei actiu com a personal funcionari en altres cossos docents a què es refereix la LOE.

Puntuació: 1,00 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computen a raó de 0,0833 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament, com a personal funcionari del cos des del qual es concursa i, si correspon, amb els serveis prestats en la funció inspectora, d'acord amb la disposició addicional 15 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost.

Les persones participants destinades a centres que depenen de la Comunitat Autònoma de Catalunya queden exemptes de la presentació d'aquests documents.

—2 Mèrits acadèmics (màxim, 10 punts)

En tot aquest apartat, únicament poden valorar-se les titulacions amb validesa oficial en l'Estat espanyol. A aquests efectes, és d'aplicació el Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment de garantia de la seva qualitat. No es baremen els títols universitaris no oficials que, d'acord amb l'article 36 de l'esmentat reial decret, són expedits per les universitats en ús de la seva autonomia. Quan els títols han estat obtinguts a l'estranger o han estat expedits per institucions docents d'altres països, s'ha d'adjuntar la corresponent homologació.

No es consideren com a títols diferents les diferents mencions que constin en una mateixa titulació.

2.1 Doctorat, titulacions oficials posteriors al grau i premis extraordinaris.

En els subapartats d'aquest apartat 2.1 només es valora un títol per cadascun d'ells.

2.1.1 Per posseir el títol de doctor.

Puntuació: 5,00 punts.

Documents justificatius:

Títol de doctor o, si correspon, la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest, d'acord amb les ordres de 8 de juliol de 1988 i de 13 d'agost de 2007 i el Reial decret 1002/2010.

2.1.2 Pel títol universitari oficial de màster, diferent del requerit per a l'ingrés en la funció pública docent, per a l'obtenció del qual s'hagin exigit, com a mínim, 60 crèdits.

Quan s'al·lega el títol de doctor, no es valora el títol de màster oficial que constitueix un requisit d'accés al doctorat.

Puntuació: 3,00 punts.

Documents justificatius:

Títol de màster o, si correspon, la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest, d'acord amb el que disposen les ordres de 8 de juliol de 1988 i de 13 d'agost de 2007 i el Reial decret 1002/2010.

2.1.3 Pel reconeixement de suficiència investigadora o el certificat diploma acreditatiu d'estudis avançats.

Puntuació: 2,00 punts.

Documents justificatius:

Certificat diploma.

Aquest mèrit només es valora quan no s'ha al·legat la possessió del títol de doctor.

2.1.4 Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat, en la llicenciatura o grau.

Puntuació: 1,00 punt.

Documents justificatius:

Documentació justificativa.

2.2 Altres titulacions universitàries.

Notes generals:

a) Per poder obtenir puntuació per altres titulacions universitàries de caràcter oficial, s'han de presentar tots els títols que es posseeixen, inclòs l'al·legat per ingressar al cos. Queden exemptes d'aquesta presentació les persones participants de Catalunya a qui els consten aquestes titulacions al·legades en el concurs al seu registre informàtic de personal, encara que han de presentar, si és procedent, la certificació que s'indica en cada subapartat o la documentació o certificació complementària que els sigui requerida per poder determinar la baremació que correspon.

b) Les titulacions universitàries de caràcter oficial, en el cas de no haver estat les exigides amb caràcter general com a requisit per a l'ingrés al cos des del qual es participa, o per a l'accés, al seu dia, als llocs d'inspecció educativa, es valoren com s'indica a continuació:

2.2.1 Titulacions de grau.

Pel títol universitari oficial de grau.

Puntuació: 5,00 punts.

Documents justificatius:

Títol de grau o, si correspon, la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest, d'acord amb el que disposen les ordres de 8 de juliol de 1988 i de 13 d'agost de 2007 i el Reial decret 1002/2010.

2.2.2 Titulacions universitàries de primer cicle.

Per la segona i restants diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectures tècniques o altres títols declarats a tots els efectes legalment equivalents, i pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria.

Puntuació: 3,00 punts.

Documents justificatius:

Certificació acadèmica del títol o primer cicle que s'al·legui com a mèrit. En aquesta certificació acadèmica, ha de constar de forma expressa que s'han superat totes les assignatures corresponents a la titulació de primer cicle al·legada. En cas que en la certificació acadèmica consti la totalitat de les assignatures o crèdits del primer cicle validats amb estudis anteriors, aquest primer cicle no és objecte de cap valoració.

Notes:

a) No es valora en cap cas, per aquest apartat, el títol o estudis de primer cicle que han estat necessaris superar per a l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que es presenti.

b) No es considera titulació de primer cicle la superació d'algun dels cursos d'adaptació.

c) No es valoren els primers cicles que han permès l'obtenció d'altres titulacions acadèmiques de cicle llarg que s'al·leguin com a mèrits en l'apartat següent.

2.2.3 Pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats legalment equivalents.

Puntuació: 3,00 punts.

Documents justificatius:

Certificació acadèmica del títol o segon cicle que s'al·legui com a mèrit. En aquesta certificació acadèmica, ha de constar de forma expressa que s'han superat totes les assignatures corresponents a la titulació de segon cicle al·legada.

Notes:

a) Per aquest apartat, no es valoren, en cap cas, els estudis d'aquest tipus que hagin estat necessaris superar (primer cicle, segon cicle o, en el seu cas, ensenyaments complementaris), per a l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que es presenti.

b) La presentació d'aquesta documentació justificativa dona lloc exclusivament a la puntuació corresponent al segon cicle, sense que en cap cas es consideri que acredita implícitament haver cursat el primer cicle correlatiu. En conseqüència, perquè també es valori el primer cicle, s'ha de justificar per separat, mitjançant la presentació de la documentació justificativa que s'esmenta en l'apartat corresponent.

c) En el cas de titulacions de només segon cicle i els títols declarats equivalents a tots els efectes al títol universitari de llicenciat, únicament es valoren com a segon cicle.

2.3 Titulacions d'ensenyaments de règim especial i de la formació professional.

Es valoren les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgats per les escoles oficials d'idiomes, conservatoris professionals i superiors de música i dansa i escoles d'art, així com les de la formació professional, en el cas de no haver estat les exigides com a requisit per a l'ingrés en la funció pública docent o, en el seu cas, que no han estat necessàries per a l'obtenció del títol al·legat.

a) Per cada certificació de nivell C2 del Consell d'Europa: 4 punts.

b) Per cada certificació de nivell C1 del Consell d'Europa: 3 punts.

c) Per cada certificació de nivell B2 del Consell d'Europa: 2 punts.

d) Per cada certificació de nivell B1 del Consell d'Europa: 1 punt.

Quan sigui procedent valorar les certificacions indicades en els apartats anteriors, només es considera la de nivell superior que presenta la persona participant.

La valoració en aquest apartat de les certificacions d'EOI de llengua catalana corresponents al nivell superior de català (C2), que d'acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener (DOGC núm. 6536, de 9 de gener) substitueix l'anterior denominació de nivell superior de català (D), es realitza d'acord amb el que indica l'apartat 4.4 d'aquest mateix barem, de manera que la suma dels dos apartats equivalgui als 4 punts que corresponen al nivell superior de català.

e) Per cada títol de tècnic/a superior d'arts plàstiques i disseny, de tècnic/a d'esports superior o de formació professional o equivalent: 2 punts.

f) Per cada títol professional de música o dansa dels conservatoris professionals i superiors de música i dansa: 1,50 punts.

Documents justificatius:

Per valorar els certificats d'EOI i títols professionals de música o dansa: certificat/títol al·legat com a mèrit o certificació acreditativa de l'expedició del títol o d'haver superat els estudis conduents a la seva obtenció.

Per valorar les titulacions de tècnic/a superior d'arts plàstiques i disseny, de tècnic/a d'esports superior o de formació professional o equivalent: certificació acadèmica en la qual consti de forma expressa que s'han superat totes les assignatures o crèdits conduents a l'obtenció d'aquests títols.

—3 Formació i perfeccionament (màxim de 10 punts)

3.1 Per activitats superades que tenen per objecte el perfeccionament en la funció inspectora o d'aspectes relacionats amb l'organització escolar o amb l'ensenyament, organitzats pel Ministeri d'Educació, per les conselleries que tenen atribuïdes les competències en matèria educativa, o per universitats, així com els organitzats per institucions no lucratives, si estan homologades o reconegudes per les esmentades administracions educatives.

Puntuació: s'assignen 0,10 punts per cada 10 hores d'activitat de formació acreditada (màxim de 6,00 punts). A aquests efectes, se sumen les hores de totes les activitats i no pot assignar-se cap puntuació pel nombre d'hores restants inferior a 10 hores. Si els cursos, en lloc d'hores, estan expressats en crèdits, s'entén que cada crèdit equival a 10 hores.

El nombre d'hores computables per setmana en les activitats no presencials i semipresencials no pot ser superior a 10 (article 3 de l'Ordre ENS/248/2012, de 20 d'agost, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d'ensenyament no universitari).

3.2 Per haver impartit, direcció o coordinació de les activitats de formació indicades en el subapartat 3.1 anterior.

Puntuació: per cada 3 hores d'activitats de formació acreditades s'assignen 0,10 punts (màxim de 4 punts). A aquests efectes, se sumen les hores de totes les activitats, i no pot assignar-se cap puntuació pel nombre d'hores restants inferior a 3. Si les activitats, en lloc d'hores, estan expressades en crèdits, s'entén que cada crèdit equival a 10 hores.

Documents justificatius:

Certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada (no s'accepten certificacions que no les indiquen). En el cas de les activitats organitzades per institucions no lucratives, en l'esmentada certificació cal fer constar el reconeixement de l'homologació corresponent de l'activitat que s'al·lega.

En cas que les activitats a al·legar constin en el registre informàtic de professorat no és necessari aportar cap justificació documental.

—4 Altres mèrits (màxim de 20 punts)

4.1 Publicacions.

Per publicacions de caràcter didàctic i científic directament relacionades amb l'ensenyament.

Puntuació (fins a 5 punts):

a) Llibres en diferents formats (paper o electrònic):

Autor/a: fins a 1,00 punt.

Coautor/a: fins a 0,50 punts.

3 autors/ores: fins a 0,40 punts.

4 autors/ores: fins a 0,30 punts.

5 autors/ores: fins a 0,20 punts.

Més de 5 autors/ores: fins a 0,10 punts.

b) Revistes en diferents formats (paper o electrònic):

Autor/a: fins a 0,20 punts.

Coautor/a: fins a 0,10 punts.

3 o més autors/ores: fins a 0,05 punts.

Documents justificatius:

En el cas de llibres, els exemplars corresponents, així com certificat de l'editorial on consti el títol del llibre, autoria, ISBN, dipòsit legal i data de la primera edició, nombre d'exemplars i que la seva difusió ha estat realitzada en llibreries comercials.

En el cas de les revistes, els exemplars corresponents, així com la certificació on consti el nombre d'exemplars, llocs de distribució i venda (o associació científica o didàctica, legalment constituïda, a què pertany la revista), títol de la publicació, autoria, ISSN o ISMN, dipòsit legal i data d'edició.

En cas que l'editor/a de la publicació (llibre o revista) sigui una administració pública o una universitat, i no s'hagi difós en llibreries o establiments comercials, la documentació justificativa ha de ser una certificació expedida per l'òrgan competent que indiqui el títol del llibre o revista, l'autoria, data de la primera edició, nombre d'exemplars i la difusió que s'ha realitzat (centres educatius, de professorat, institucions culturals, etc.).

En cas que l'editorial o associació hagin desaparegut, aquest extrem s'haurà de justificar per qualsevol mitjà de prova admissible en dret.

No es valoren les publicacions al·legades per aquest apartat en les que no consti l'ISBN i tinguin l'obligatorietat de consignar-lo en virtut del que disposa el Decret 2984/1972, de 2 de novembre, modificat pel Reial decret 2063/2008, de 12 de desembre, o, en el seu cas, ISSN o ISMN, així com aquelles en què l'autor/a sigui l'editor/a.

En el cas de publicacions en format electrònic, es presentarà cal presentar un informe en el qual l'organisme emissor certificarà certifica que la publicació apareix a la corresponent base de dades bibliogràfica. En aquest document s'ha d'indicar, a més de la base de dades, el títol de la publicació, l'autoria, la data de publicació i l'URL.

4.2 Valoració del treball desenvolupat (màxim, 10 punts).

Notes:

a) En cas d'haver exercit amb simultaneïtat els càrrecs indicats en els subapartats 4.2.1 a 4.2.5, no pot acumular-se la puntuació corresponent, i s'ha de valorar la que sigui més avantatjosa per a la persona participant.

b) Només es valora l'exercici com a personal funcionari.

Documents justificatius:

Nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si correspon, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

4.2.1 Per cada any de serveis com a subdirector/a general de la Inspecció d'Educació, inspector/a general o inspector/a en cap de la inspecció central d'educació bàsica, de batxillerat o ensenyament mitjà de l'estat o coordinador/a general de formació professional, o llocs equivalents que depenen d'altres administracions educatives.

Puntuació: 1,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computen a raó de 0,125 punts per mes complet.

4.2.2 Per cada any de serveis com a cap de servei de la inspecció d'educació, inspector/a central, inspector/a central d'educació bàsica, batxillerat o ensenyament mitjà de l'estat, o coordinador/a central de formació professional, secretari/ària o administrador/a de la inspecció central o Inspector/a de la subdirecció general de la Inspecció d'Educació, o llocs equivalents que depenen d'altres administracions educatives.

Puntuació: 1,00 punt.

Les fraccions inferiors a un any es computen a raó de 0,083 punts per mes complet.

4.2.3 Per cada any de servei com a inspector/a en cap, i inspector/a cap provincial d'educació bàsica o inspector/a en cap de districte de batxillerat o ensenyament mitjà de l'estat o coordinador/a en cap provincial de formació professional, o cap de servei provincial d'inspecció tècnica d'educació o cap de divisió, o llocs equivalents que depenen d'altres administracions educatives.

Puntuació: 0,75 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computen a raó de 0,062 punts per mes complet.

4.2.4 Per cada any com a inspector/a en cap adjunt, coordinador/a d'àrea, coordinador/a de sector, inspector/a en cap de districte, cap adjunt o coordinador/a d'equips sectorials, coordinador/a de demarcació, o llocs equivalents que depenen d'altres administracions educatives.

Puntuació: 0,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computen a raó de 0,041 punts per mes complet.

4.2.5 Per cada any de serveis en llocs de l'Administració educativa de nivell de complement de destinació igual o superior a l'assignat al cos pel qual es participa, sempre que aquests siguin diferents dels enumerats en els subapartats del 4.2.1 al 4.2.4 anteriors d'aquest annex.

Puntuació: 0,75 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computen a raó de 0,062 punts per mes complet.

4.3 Per ser funcionari personal funcionari de carrera dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes o d'arts plàstiques i disseny.

Puntuació: 3,00 punts.

Documents justificatius:

Títol administratiu o credencial o fotocòpia del butlletí o diari oficial on consti la pertinença al cos de catedràtics. Queden exemptes de la presentació d'aquest document els les persones participants amb destinació a Catalunya.

4.4 Certificats de coneixement de llengua catalana, de nivell superior al requerit de participació amb caràcter general.

Es valora per aquest apartat, per a les peticions de llocs de Catalunya, l'acreditació d'algun dels certificats de coneixement de llengua catalana superiors al nivell de suficiència (C1), que, d'acord amb la base 5, és el requerit amb caràcter general per a la participació en aquest concurs de trasllats.

La valoració en aquest apartat de les certificacions de llengua catalana corresponents al nivell superior de català (C2), que d'acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener (DOGC núm. 6536, de 9 de gener) substitueix l'anterior denominació de nivell superior de català (D), es realitza, en el cas que corresponguin a titulacions oficials de les escoles oficials d'idiomes, d'acord amb el que indica l'apartat 2.3 d'aquest mateix barem, de manera que la suma dels dos apartats equival als 4 punts que corresponen al nivell superior de català.

Es poden valorar en aquest apartat únicament els certificats que consten com a equivalents en la normativa vigent de l'òrgan competent en política lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Puntuació: 4 punts.

Documents justificatius:

Títol al·legat com a mèrit o certificació acreditativa de l'expedició del títol o d'haver superat els estudis conduents a la seva obtenció.

D'altra banda, les convocatòries específiques corresponents a llocs ubicats en altres comunitats poden assignar fins a un màxim de 5 punts als mèrits que es determinin en funció de les peculiaritats lingüístiques.

Documents justificatius:

Els que es determinin determinen en les convocatòries respectives d'aquestes comunitats autònomes.

.

Nota prèvia, aplicable a tots els apartats de mèrits:

La presentació de documentació justificativa dels mèrits al·legats es regula a la base 24 de la convocatòria.

Els mèrits acreditats per les persones participants han de constar complerts o reconeguts en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds. Únicament es valoren, per tant, els mèrits perfeccionats i acreditats fins a l'acabament del termini.

—1 Antiguitat

Notes generals:

a) Als funcionaris i les funcionàries de carrera dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de catedràtics d'arts plàstiques i disseny, a efectes d'antiguitat tant al cos com al lloc, se'ls valoren els serveis prestats com a personal funcionari de carrera dels corresponents cossos de professors, així com els prestats com a funcionaris dels antics cossos de catedràtics de batxillerat, catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i professors/ores de terme d'escoles d'arts aplicades i oficis artístics.

b) Als efectes dels subapartats 1.1.1 (permanència en la destinació definitiva), 1.1.2 (temps en situació de provisionalitat) i 1.2.1, 1.2.2 i 1.2.3 (antiguitat en cossos docents), poden ser computats els serveis que s'han prestat en la situació de serveis especials obtinguda a l'empara dels supòsits que preveu el RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. També poden ser computats per aquests subapartats els serveis prestats en les situacions equivalents als serveis especials establertes per disposicions anteriors a l'esmentada Llei. Igualment, pot ser computat per aquests subapartats el temps d'excedència per cura de familiars declarada segons l'article 89.4 del text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic esmentat.

c) En els subapartats 1.2.2 i 1.2.3 (serveis en altres cossos docents) no es t tenen en consideració els anys en què els serveis s'han prestat simultàniament, ni tampoc els anys en què aquests serveis siguin simultanis amb els serveis al cos pel qual es concursa computables pels subapartats 1.1.1 o 1.1.2.

1.1 Antiguitat en el centre.

1.1.1 Per cada any consecutiu de permanència ininterrompuda com a personal funcionari de carrera amb destinació definitiva en el centre des del qual es concursa, o en el qual està adscrit temporalment a l'estranger, o en situació d'adscripció a la funció de la inspecció d'educació o a altres llocs, serveis d'investigació o de suport a la docència que depenen de l'Administració educativa, sempre que aquestes situacions d'adscripció haguessin tingut com a conseqüència la pèrdua de la destinació docent.

Puntuació:

Primer i segon anys: 2,00 punts per cada un.

La fracció d'any es computa a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

Tercer any: 4,00 punts.

La fracció d'any es computa a raó de 0,3333 punts per cada mes complet.

Quart any i següents, 6,00 punts per cada un.

La fracció d'any es computa a raó de 0,50 punts per cada mes complet.

Documents justificatius:

Títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si correspon, els documents corresponents d'inscripció en els registres de personal. Les persones participants destinades a centres que depenen de la Comunitat Autònoma de Catalunya queden exemptes de la presentació d'aquests documents.

Notes:

a) Als efectes d'aquest subapartat 1.1.1, es considera centre des del qual se sol·licita participar en aquest concurs de trasllats el centre a la plantilla del qual pertany el personal funcionari amb destinació definitiva o al qual està adscrit, sempre que, en aquest últim cas, la situació d'adscripció hagi implicat la pèrdua de la destinació docent.

b) El professorat que té la destinació definitiva en un centre per integració o desglossament o trasllat total o parcial d'un altre, han de comptar, als efectes d'aquest subapartat, la permanència ininterrompuda referida al seu centre d'origen.

c) Únicament són computables per aquest subapartat 1.1.1 els serveis prestats com a personal funcionari de carrera en el cos pel qual es concursa.

d) Professorat amb pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc o altres causes i professorat que participa des de la primera destinació definitiva després d'una supressió:

d.1) Per a la determinació dels serveis a què es refereix aquest subapartat 1.1.1, respecte dels funcionaris i les funcionàries que han de participar en aquest concurs de trasllats perquè han perdut la seva destinació definitiva en compliment de sentència, resolució de recurs, per procedir de la situació d'excedència forçosa, o per haver-los estat suprimit expressament el lloc que ocupaven amb caràcter definitiu, es considera centre des del qual participen l'últim en el qual han prestat serveis amb caràcter definitiu, al qual s'acumulen, si procedeix, els serveis prestats provisionalment, amb posterioritat, en qualsevol centre.

Aquests funcionaris afectats per la pèrdua definitiva del lloc poden, així mateix, acumular al lloc de procedència els serveis prestats amb caràcter definitiu en el centre immediatament anterior al de la supressió. Per al professorat afectat per desplaçaments consecutius del lloc de treball, l'acumulació de serveis comprèn els prestats amb destinació definitiva en els llocs de treball dels que, successivament, va ser desplaçat. En cas que els funcionaris i les funcionàries afectats no hagin ocupat cap altra destinació definitiva immediatament anterior diferent del suprimit, poden acumular en el centre de procedència els serveis prestats amb caràcter provisional abans de l'obtenció d'aquest; la puntuació d'aquests serveis amb caràcter provisional s'ha d'ajustar al que es disposa en el subapartat 1.1.2.

També s'apliquen aquests criteris als funcionaris i les funcionàries que participen des de la destinació adjudicada en compliment de sanció disciplinària de trasllat forçós amb canvi de localitat de destinació.

d.2) Els funcionaris i les funcionàries que presten serveis en la primera destinació definitiva obtinguda després d'haver-los estat suprimida, amb caràcter definitiu, la plaça de la qual eren titulars tenen dret que se'ls considerin prestats, en el centre des del qual concursen, els serveis que acreditin en el centre en què se'ls va suprimir la plaça i, si correspon, els deixats amb caràcter provisional posteriorment a la supressió. Aquest mateix criteri s'aplica als que presten serveis en la primera destinació definitiva obtinguda després d'haver perdut la seva destinació per compliment de sentència o resolució de recurs o per provenir de la situació d'excedència forçosa.

e) Professorat amb pèrdua de la destinació definitiva per adscripció a llocs a l'estranger o a l'Administració.

En els supòsits d'adscripció temporal en centres públics espanyols a l'estranger o en llocs o altres serveis d'investigació i suport a la docència de l'Administració educativa, sempre que el nomenament hagi suposat la pèrdua de la seva destinació docent, la puntuació d'aquest subapartat ve donada pel temps de permanència ininterrompuda en aquesta adscripció. Quan se cessa en l'adscripció i s'incorpora com a provisional a la seva Administració educativa d'origen, s'entén per centre des del qual participa la destinació servida en adscripció, a la qual s'acumulen, en el seu cas, els serveis prestats provisionalment posteriorment en qualsevol centre. Aquest temps com a provisional que transcorre des de l'acabament en l'adscripció fins a la participació en aquest concurs és valorat d'acord amb el que disposa el subapartat 1.1.2.

1.1.2 Per cada any com a personal funcionari de carrera en situació de provisionalitat, sempre que es participi des d'aquesta situació.

Puntuació: 2 punts per any.

La fracció d'any es computa a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

Documents justificatius:

Títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si procedeix, els documents corresponents d'inscripció en els registres de personal. Els Les persones participants destinades a centres que depenen de la Comunitat Autònoma de Catalunya queden exemptes de la presentació d'aquests documents.

Al personal funcionari de carrera que participa amb caràcter voluntari des de la seva primera destinació definitiva obtinguda per concurs, a la puntuació corresponent al subapartat 1.1.1 se li suma l'obtinguda per aquest subapartat. Una vegada obtinguda una nova destinació no pot acumular-se aquesta puntuació.

1.1.3 Per cada any com a personal funcionari de carrera en un centre o lloc de treball que tingui la consideració de dificultat especial.

La determinació dels centres i llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat especial segons la Resolució ENS/2466/2018, de 22 d'octubre.

Per tant, sempre que es donin les situacions referides a continuació, es pot valorar l'exercici efectiu als llocs docents del cos de mestres o dels cossos d'ensenyaments secundaris considerats en el moment de l'ocupació com a:

- Llocs en centres classificats com de màxima complexitat.

- Llocs en escoles d'educació especial (inclosos els llocs de treball específics temporals dels centres proveïdors de serveis i recursos, CEEPSIR).

- Llocs en escoles rurals que formen part d'una zona escolar rural (ZER), inclosos els llocs de treball docents itinerants.

- Llocs en escoles rurals amb un, dos o tres llocs de treball que no formen part d'una ZER.

- Llocs en centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris.

- Llocs de suport intensiu a l'escola inclusiva (SIEI) (denominats abans unitats de suport d'educació especial)

- Llocs de suport intensiu a l'audició i el llenguatge (SIAL)

- Llocs docents d'aula integral de suport (AIS).

- Llocs dels itineraris formatius específics per a alumnes amb necessitats educatives especials (IFE).

- Llocs dels centres de recursos per a deficients auditius (CREDA), del centre de recursos per a deficients visuals (CREDV) i del centre de recursos educatius per a trastorns del desenvolupament i de la conducta (CREDTIC).

- Llocs en aules hospitalàries en hospitals generals i hospitals de dia que tenen conveni en vigor amb el Departament d'Educació.

- Llocs en centres que depenen de la Direcció General de Justícia Juvenil del Departament de Justícia.

- Llocs en centres d'atenció a la infància i l'adolescència del Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies.

Puntuació: 2 punts per any.

La fracció d'any es computa a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

Aquesta puntuació s'afegeix a la puntuació obtinguda pels subapartats 1.1.1 o 1.1.2. El temps valorat en aquest apartat no pot excedir, en cap cas, del temps valorat pels subapartats 1.1.1 i/o 1.1.2.

Documents justificatius:

Títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si correspon, els documents corresponents d'inscripció en els registres de personal.

Les persones participants destinades a centres que depenen de la Comunitat Autònoma de Catalunya queden exemptes de la presentació d'aquests documents.

Notes:

Escau assignar puntuació per aquest subapartat a les persones participants que es troben en les situacions següents:

Les que participen conforme al subapartat 1.1.1 amb destinació definitiva en un centre o lloc de treball que té la consideració de dificultat especial.

Les que participen conforme al subapartat 1.1.2 i durant el temps de provisionalitat han estat en un centre o lloc de treball que té la consideració de dificultat especial.

Les que participen pels subapartats 1.1.1 i 1.1.2 que tenen concedida una comissió de serveis en un centre o lloc de treball que té la consideració de dificultat especial.

a) La puntuació que s'assigna per aquest subapartat sempre es computa a partir del curs acadèmic en què el centre o el lloc de treball ha estat expressament considerat de dificultat especial, tenint en compte el que indica la Resolució ENS/2466/2018, de 22 d'octubre.

b) No es computa, als efectes d'aquest subapartat, el temps que el professorat ha romàs fora del centre en situació de serveis especials, en comissió de serveis, amb llicència d'estudis o en supòsits anàlegs que impliquen que no hi ha exercici efectiu del lloc de treball.

1.2 Antiguitat al cos.

1.2.1 Per cada any de serveis efectius prestats en situació de servei actiu com a funcionari/ària en el cos a què correspon la vacant.

Puntuació: 2 punts per any.

La fracció d'any es computa a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

1.2.2 Per cada any de serveis efectius com a funcionari/ària en altres cossos docents a què es refereix la LOE, del mateix subgrup o superior.

Puntuació: 1,50 punts per any.

La fracció d'any es computa a raó de 0,125 punts per cada mes complet.

1.2.3 Per cada any de serveis efectius com a funcionari/ària en altres cossos docents a què es refereix la LOE, d'un subgrup inferior.

Puntuació: 0,75 punts per any.

La fracció d'any es computa a raó de 0,0625 punts per cada mes complet.

Documents justificatius:

Títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si correspon, els documents corresponents d'inscripció en els registres de personal. Les persones participants destinades a centres que depenen de la Comunitat Autònoma de Catalunya queden exemptes de la presentació d'aquests documents.

—2 Cossos de catedràtics

Per ser personal funcionari de carrera dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes o d'arts plàstiques i disseny.

Puntuació: 5 punts.

Documents justificatius:

Títol administratiu o credencial, o fotocòpia del butlletí o diari oficial on consta o se li reconeix la pertinença al cos de catedràtics. Queden exemptes de la presentació d'aquest document les persones participants amb destinació a Catalunya.

—3 Mèrits acadèmics (màxim de 10 punts)

Notes generals:

a) En tot aquest apartat, únicament poden valorar-se les titulacions amb validesa oficial en l'Estat espanyol. A aquests efectes, és d'aplicació el Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment de garantia de la seva qualitat. No es baremaran els títols universitaris no oficials que, d'acord amb l'article 36 de l'esmentat reial decret, són expedits per les universitats en ús de la seva autonomia. Quan els títols han estat obtinguts a l'estranger o han estat expedits per institucions docents d'altres països, s'ha d'adjuntar la corresponent homologació.

No es consideren com a títols diferents les diferents mencions que consten en una mateixa titulació.

b) Les especificacions que es fan en aquest apartat a la titulació al·legada per a l'ingrés al cos des del qual es concursa, a efectes de la participació dels funcionaris i les funcionàries dels cossos de catedràtics, s'entenen referides a la titulació al·legada per a l'ingrés en el corresponent cos de professors des del qual s'han integrat o, si correspon, l'al·legada per a l'ingrés al cos de catedràtics numeraris de batxillerat, catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i professorat de terme d'escoles d'arts aplicades i oficis artístics.

3.1 Doctorat, titulacions oficials posteriors al grau i premis extraordinaris.

En els subapartats d'aquest apartat 3.1 només es valora un títol per cadascun d'ells.

3.1.1 Per posseir el títol de doctor.

Puntuació: 5,00 punts.

Documents justificatius:

Títol de doctor o, si procedeix, la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest, d'acord amb el que disposen les ordres de 8 de juliol de 1988 i de 13 d'agost de 2007 o el Reial decret 1002/2010.

3.1.2 Pel títol universitari oficial de màster, diferent del requerit per a l'ingrés en la funció pública docent, per a l'obtenció del qual s'hagin exigit, com a mínim, 60 crèdits.

Si s'al·lega el títol de doctor, no es valora el títol de màster oficial que constitueix un requisit d'accés al doctorat.

Puntuació: 3,00 punts.

Documents justificatius:

Títol de màster o, si procedeix, la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest, d'acord amb el que disposen les ordres de 8 de juliol de 1988 i de 13 d'agost de 2007 o el Reial decret 1002/2010.

3.1.3 Pel reconeixement de suficiència investigadora o el certificat diploma acreditatiu d'estudis avançats.

Puntuació: 2,00 punts.

Documents justificatius:

Certificat diploma.

Aquest mèrit només es valora quan no s'ha al·legat la possessió del títol de doctor.

3.1.4 Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat, en la llicenciatura o grau o, en el cas de les titulacions atorgades pels conservatoris superiors de música, per la menció honorífica en el grau superior.

Puntuació: 1,00 punt.

Documents justificatius:

Documentació justificativa.

3.2 Altres titulacions universitàries.

Notes generals:

a) Per poder obtenir puntuació per altres titulacions universitàries de caràcter oficial, s'han de presentar tots els títols que es posseeixen, inclòs l'al·legat per ingressar al cos. Queden exemptes d'aquesta presentació les persones participants de Catalunya a qui els consten aquestes titulacions al·legades en el concurs al seu registre informàtic de personal, encara que hauran de presentar, si escau, la certificació que s'indiqui en cada subapartat, o la documentació o certificació complementària que se li requereixi per poder determinar la baremació que correspon.

b) Es valoren únicament titulacions universitàries de caràcter oficial, i en el cas que no hagin estat les exigides amb caràcter general com a requisit per a l'ingrés al cos des del qual es participa.

3.2.1 Titulacions de grau.

Pel títol universitari oficial de grau.

Puntuació: 5,00 punts.

Documents justificatius:

Títol de grau o, si correspon, la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest, d'acord amb el que disposen les ordres de 8 de juliol de 1988 i de 13 d'agost de 2007 o el Reial decret 1002/2010.

3.2.2 Titulacions universitàries de primer cicle.

Per la segona i restants diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectures tècniques o altres títols declarats a tots els efectes legalment equivalents, i pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria.

Puntuació: 3,00 punts.

Documents justificatius:

Certificació acadèmica del títol o primer cicle que s'al·legui com a mèrit. En aquesta certificació acadèmica ha de constar de forma expressa que s'han superat totes les assignatures corresponents a la titulació de primer cicle al·legada. Si, en la certificació acadèmica, hi consta la totalitat de les assignatures o crèdits del primer cicle validats amb estudis anteriors, aquest primer cicle no serà objecte de cap valoració.

Notes:

a) En el cas de personal funcionari docent del subgrup A2, no es valora per aquest apartat, en cap cas, el primer títol o estudis de primer cicle.

En el cas de personal funcionari docent del subgrup A1, no es valora per aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis de primer cicle que hagi estat necessari superar per a l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte.

b) No es considera titulació de primer cicle la superació d'algun dels cursos d'adaptació.

c) No es valoren els primers cicles que han permès l'obtenció d'altres titulacions acadèmiques de cicle llarg que s'al·leguin com a mèrits en el subapartat següent.

3.2.3 Titulacions universitàries de segon cicle.

Pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats legalment equivalents.

Puntuació: 3,00 punts.

Documents justificatius:

Certificació acadèmica del títol o segon cicle que s'al·lega com a mèrit. En aquesta certificació acadèmica ha de constar de forma expressa que s'han superat totes les assignatures corresponents a la titulació de primer cicle al·legada.

Notes:

a) En el cas de personal funcionari dels cossos docents del subgrup A1, no es valoren, per aquest apartat, en cap cas, els estudis d'aquest tipus que han estat necessaris superar (primer cicle, segon cicle o, en el seu cas, ensenyaments complementaris), per a l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte.

b) La presentació d'aquesta documentació justificativa dona lloc exclusivament a la puntuació corresponent al segon cicle, sense que en cap cas es consideri que acredita implícitament haver cursat el primer cicle correlatiu. En conseqüència, perquè també es valori el primer cicle s'ha de justificar per separat, mitjançant la presentació de la documentació justificativa que s'esmenta en l'apartat corresponent.

c) En el cas de titulacions de només segon cicle i els títols declarats equivalents a tots els efectes al títol universitari de llicenciat, únicament es valoren com a segon cicle.

3.3 Titulacions d'ensenyaments de règim especial i de la formació professional.

Es valoren les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgats per les escoles oficials d'idiomes, conservatoris professionals i superiors de música i dansa i escoles d'art, així com les de la formació professional, en el cas de no haver estat les exigides com a requisit per a l'ingrés en la funció pública docent o, en el seu cas, que no han estat necessàries per a l'obtenció del títol al·legat.

a) Per cada certificació de nivell C2 del Consell d'Europa: 4 punts.

b) Per cada certificació de nivell C1 del Consell d'Europa: 3 punts.

c) Per cada certificació de nivell B2 del Consell d'Europa: 2 punts.

d) Per cada certificació de nivell B1 del Consell d'Europa: 1 punt.

Quan sigui procedent valorar les certificacions indicades en els apartats anteriors, només es considera la de nivell superior que presenta la persona participant.

La valoració en aquest apartat de les certificacions d'EOI de llengua catalana corresponents al nivell superior de català (C2), que d'acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener (DOGC núm. 6536, de 9 de gener) substitueix l'anterior denominació de nivell superior de català (D), es realitza d'acord amb el que indica l'apartat 6.7 d'aquest mateix barem, de manera que la suma dels dos apartats equivalgui als 4 punts que corresponen al nivell superior de català.

e) Per cada títol de tècnic/a superior d'arts plàstiques i disseny, de tècnic/a d'esports superior o de formació professional o equivalent: 2 punts.

f) Per cada títol professional de grau mitjà de música o dansa dels conservatoris professionals i superiors de música i dansa: 1,50 punts.

Documents justificatius:

Per valorar els certificats d'EOI i títols professionals de música o dansa: certificat/títol al·legat com a mèrit o certificació acreditativa de l'expedició del títol o d'haver superat els estudis conduents a la seva obtenció.

Per valorar les titulacions de tècnic/a superior d'arts plàstiques i disseny, de tècnic/a d'esports superior o de formació professional o equivalent: certificació acadèmica en la qual consti de forma expressa que s'han superat totes les assignatures o crèdits conduents a l'obtenció d'aquests títols.

—4 Exercici de càrrecs directius i altres funcions (màxim de 20 punts)

Notes:

a) En cas d'haver exercit amb simultaneïtat els càrrecs i funcions indicats en els subapartats 4.1, 4.2, 4.3, 6.4 i 6.6, no pot acumular-se la puntuació corresponent, i es valora el més avantatjós per a la persona participant.

b) Únicament es computa l'exercici com a personal funcionari.

c) En el cas de personal funcionari dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de catedràtics d'arts plàstiques i disseny, es tenen en compte els serveis prestats en aquests càrrecs com a personal funcionari dels corresponents cossos de professors, anteriorment a la integració, inclosos els prestats com a personal funcionari dels antics cossos de catedràtics de batxillerat, catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i professors/de professors/professors/ores de terme d'escoles d'arts aplicades i oficis artístics.

d) Es consideren centres públics assimilats als centres públics d'ensenyament secundari els següents:

Instituts de batxillerat.

Instituts de formació professional.

Centres d'ensenyament de persones adultes, si imparteixen els mateixos ensenyaments que els centres a què es refereixen aquests apartats.

Centres d'ensenyaments integrats.

4.1 Per cada any com a director/a en centres públics docents o en serveis educatius previstos al Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament d'Educació, o com a coordinador/a d'aula de formació de persones adultes, així com director/a d'agrupacions de llengua i cultura espanyoles.

Puntuació: 4,00 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computen a raó de 0,3333 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si correspon, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds. Les persones participants destinades a centres que depenen de Catalunya queden exemptes de la presentació d'aquests documents.

4.2 Per cada any com a vicedirector/a, subdirector/a, secretari/ària, cap d'estudis o càrrecs equivalents en centres públics docents.

Puntuació: 2,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computen a raó de 0,2083 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si correspon, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds. Les persones participants destinades a centres que depenen de Catalunya queden exemptes de la presentació d'aquests documents.

Nota:

Es consideren càrrecs directius equivalents almenys els següents:

Els òrgans unipersonals de direcció addicionals, exercits a partir de l'1 de juliol de 2011, previstos al Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5 d'agost).

Sotssecretari/ària.

Secretari/ària adjunt/a.

Cap d'estudis adjunt/a.

Cap d'estudis nocturn/a.

Cap d'estudis d'FP

Coordinador/a pedagògic/a en els instituts d'ensenyaments secundaris.

Adjunt/a al director/a de CREDA.

Administrador/a de centres de formació professional.

Els càrrecs assenyalats en aquest subapartat ocupats en seccions de formació professional.

4.3 Altres funcions docents.

Per cada any com a coordinador/a de cicle, cap de seminari, de departament o de divisió en centres públics, assessor/a de formació permanent, o funcions docents anàlogues, així com la funció tutorial exercida a partir de l'entrada en vigor de la LOE.

Puntuació (màxim de 5,00 punts):

1,00 punt per any complet.

Les fraccions inferiors a un any es computen a raó de 0,0833 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Document acreditatiu del nomenament, on consti la durada real de la funció. Les persones participants destinades a centres que depenen de Catalunya exemptes de la presentació d'aquests documents.

Nota:

Es consideren altres funcions docents anàlogues les següents:

Cap de departament adjunt/a

Càrrec annex d'escola d'art i superior de disseny.

Cap d'àrea d'escola d'art i superior de disseny.

Coordinador/a de qualitat (ISO).

Coordinador/a d'activitats i serveis.

Coordinador/a d'ensenyament secundari, de batxillerat o de formació professional.

Coordinador/a d'informàtica.

Coordinador/a de prevenció de riscos laborals.

Coordinador/a lingüístic/a.

Coordinador/a amb responsabilitats administratives.

Coordinador/a d'ensenyaments inicials (formació d'adults).

Coordinador/a d'ensenyaments bàsics (formació d'adults).

Coordinador/a de competències per a la societat de la informació (formació d'adults).

Coordinador/a de proves d'accés (formació d'adults).

Coordinador/a de centre formador.

Coordinador/a de pla de transició al treball (PTT).

Coordinador/a de l'Institut Obert de Catalunya (IOC).

Tutor/a d'aprenentatge,

Tutor/a d'educació infantil, d'educació primària, d'ESO, de batxillerat, de FP, de cicles formatius d'arts, d'educació especial, d'ensenyament de disseny, d'ensenyament d'esports, d'ensenyaments artístics, de formació instrumental, de GES, de pla de transició al treball, de proves o de curs d'accés a cicles formatius, de proves d'accés a la universitat, d'unitat de suport d'educació especial, d'acollida i d'aula oberta i tutor/a d'escola inclusiva.

Professors/ores adscrits/ites en comissió de servei als serveis de l'Administració educativa o als instituts de ciències de l'educació, no inclosos en l'apartat 6.4 d'aquest mateix barem.

—5 Formació i perfeccionament (màxim de 10 punts)

5.1 Activitats de formació superades.

Per activitats superades que tenen per objecte el perfeccionament sobre els aspectes científics i didàctics de les especialitats del cos al que pertany la persona participant, a les places a què opti, o relacionades amb l'organització escolar o amb les tecnologies aplicades a l'educació, organitzades pel Ministeri d'Educació, per les conselleries que tenen atribuïdes les competències en matèria educativa, així com les organitzades per universitats o per institucions no lucratives, sempre que/si les activitats hagin/han estat homologades o reconegudes per les administracions educatives.

Puntuació:

Per cada 10 hores d'activitats de formació acreditades s'assignen 0,10 punts (màxim, 6 punts). A aquests efectes, se sumen les hores de totes les activitats, i no pot assignar-se cap puntuació pel nombre d'hores restants inferior a 10.

Quan les activitats, en lloc d'hores, estan expressades en crèdits, s'entén que cada crèdit equival a 10 hores.

El nombre d'hores computables per setmana en les activitats no presencials i semipresencials no pot ser superior a 10 (article 3 de l'Ordre ENS/248/2012, de 20 d'agost, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d'ensenyament no universitari).

L'acreditació de directiu professional docent reconeguda mitjançant el procediment regulat per la Resolució ENS/57/2012, de 23 de gener (DOGC núm. 6064, de 10 de febrer) correspon a 150 hores de formació en aquest subapartat.

Documents justificatius:

Certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada; no s'accepta cap certificació que no les indiqui. En el cas de les activitats organitzades per institucions no lucratives, en l'esmentada certificació cal fer constar el reconeixement de l'homologació corresponent del curs que s'al·lega. En cas que les activitats a al·legar constin en el registre informàtic de professorat del Departament d'Educació no s'ha d'aportar cap justificació documental.

5.2 Per la impartició de les activitats de formació i perfeccionament indicades en el subapartat 5.1 anterior.

Puntuació:

Per cada 3 hores d'activitats de formació acreditades s'assignen 0,10 punts (màxim, 3 punts). A aquests efectes, se sumen les hores de totes les activitats, i no pot assignar-se cap puntuació pel nombre d'hores restants inferior a 3.

Quan les activitats, en lloc d'hores, estiguin estan expressades en crèdits, s'entén que cada crèdit equival a 10 hores.

Documents justificatius:

Certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada; no s'accepta cap certificació que no les indiqui. En el cas de les activitats organitzades per institucions no lucratives, en l'esmentada certificació s'ha de fer constar el reconeixement de l'homologació corresponent de l'activitat que s'al·lega Si les activitats a al·legar consten en el registre informàtic de professorat no s'ha d'aportar cap justificació documental.

5.3 Per cada especialitat de la qual la persona participant és titular, corresponent al cos pel qual es concursa, i diferent de la d'ingrés, adquirida pel procediment d'adquisició de noves especialitats, regulat en els reials decrets 850/1993, de 4 de juny, 334/2004, de 27 de febrer, i 276/2007, de 23 de febrer, o obtinguda mitjançant la superació d'un concurs oposició convocat anteriorment a 1994.

Puntuació: 1,00 punt.

Documents justificatius:

Credencial d'adquisició de la nova especialitat.

Queden exemptes de la presentació d'aquest document les persones participants amb destinació a Catalunya.

En el cas dels cossos de catedràtics, es valoren les especialitats adquirides al corresponent cos de professors.

—6 Altres mèrits (màxim de 15 punts)

6.1 Publicacions.

Per publicacions de caràcter didàctic i científic sobre disciplines objecte del concurs o directament relacionades amb aspectes generals del currículum educatiu o amb l'organització escolar.

Puntuació: (fins a 8 punts).

a) Llibres en diferents formats (paper o electrònic):

Autor/a: fins a 1,00 punt.

Coautor/a: fins a 0,50 punts.

3 autors/ores: fins a 0,40 punts.

4 autors/ores: fins a 0,30 punts.

5 autors/ores: fins a 0,20 punts.

Més de 5 autors/ores: fins a 0,10 punts.

b) Revistes en diferents formats (paper o electrònic):

Autor/a: fins a 0,20 punts.

Coautor/a: fins a 0,10 punts.

3 o més autors/ores: fins a 0,05 punts.

Documents justificatius:

En el cas de llibres, els exemplars corresponents, així com el certificat de l'editorial on consten el títol del llibre, autoria, ISBN, dipòsit legal i data de la primera edició, nombre d'exemplars i que la seva difusió ha estat realitzada en llibreries comercials.

En el cas de les revistes, els exemplars corresponents, així com certificació en la qual consten el nombre d'exemplars, llocs de distribució i venda (o associació científica o didàctica, legalment constituïda, a què pertany la revista), títol de la publicació, autoria, ISSN o ISMN, dipòsit legal i data d'edició.

En cas que l'editor/a de la publicació (llibre o revista) sigui una administració pública o una universitat, i no s'hagi difós en llibreries o establiments comercials, la documentació justificativa és una certificació expedida per l'òrgan competent que indica el títol del llibre o revista, l'autoria, data de la primera edició, nombre d'exemplars i la difusió que s'ha realitzat (centres educatius, de professorat, institucions culturals, etc.).

En cas que l'editorial o associació hagin desaparegut, aquest extrem ha de justificar-se per qualsevol mitjà de prova admissible en dret.

No són valorades les publicacions al·legades per aquest apartat en les que no figura l'ISBN i tenen l'obligatorietat de consignar-lo en virtut del que disposa el Decret 2984/1972, de 2 de novembre, modificat pel Reial decret 2063/2008, de 12 de desembre, o, en el seu cas, ISSN o ISMN, així com aquelles en què l'autor/a és l'editor/a.

En el cas de publicacions en format electrònic, s'ha de presentar un informe en el qual l'organisme emissor certifica que la publicació apareix a la corresponent base de dades bibliogràfica. En aquest document s'ha d'indicar a més de la base de dades, el títol de la publicació, l'autoria, la data de publicació i l'URL.

6.2 Per premis d'àmbit autonòmic, estatal o internacional, convocats per una Administració educativa.

Per la participació en projectes d'investigació o innovació en l'àmbit de l'educació.

Puntuació: fins a 2,50 punts.

Documents justificatius:

L'acreditació dels premis obtinguts o de la participació en els projectes, expedida per l'organisme corresponent. En cas que aquesta participació consti en el registre informàtic del professorat del Departament d'Educació, no és necessari aportar cap justificació documental.

6.3 Mèrits artístics i literaris.

Per premis en exposicions o en concursos o en certàmens d'àmbit autonòmic, estatal o internacional; per composicions o coreografies estrenades com a autor/a o per enregistraments amb dipòsit legal; per concerts com a director/a, solista, ballarí/ina, solista en l'orquestra o en agrupacions cambrístiques; per exposicions individuals o col·lectives.

Puntuació: fins a 2,50 punts.

Documents justificatius:

Els programes, crítiques, els exemplars corresponents, la certificació de l'autoria i del dipòsit legal i, si correspon, l'acreditació dels premis obtinguts (entitat, àmbit, categoria).

6.4 Per cada any de serveis en un lloc de treball de l'Administració educativa d'igual nivell o superior de complement de destinació a l'assignat al cos pel qual participa, així com comissió de serveis en la Inspecció d'Educació, assessor/a tècnic/a docent i responsable tècnic/a docent.

Puntuació: 1,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computen a raó de 0,12 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Nomenament o encàrrec de funcions en un lloc que/on figuri en la relació de llocs de treball de l'organisme corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o certificació corresponent i, si correspon, certificació acreditativa de la continuïtat al lloc en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, i/o resolució de comissió de serveis.

Únicament es computa l'exercici com a funcionari/ària.

6.5 Per cada convocatòria en què ha actuat efectivament com a membre dels tribunals dels procediments selectius d'ingrés o accés als cossos docents a què es refereix la LOE.

Puntuació: 0,50 punts

Documents justificatius:

Quan no s'hagin pogut es pot al·legar mitjançant l'aplicació telemàtica de sol·licituds, certificat expedit per l'òrgan de l'Administració educativa convocant que té la custòdia de les actes dels tribunals d'aquests procediments.

Només es valora haver format part dels tribunals a partir de l'entrada en vigor del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer (BOE de 2.3.2007).

6.6 Per cada curs de tutorització de les pràctiques del títol universitari oficial de màster o, en el seu cas, de la formació equivalent regulada per l'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre (BOE de 5 d'octubre), per acreditar la formació pedagògica i didàctica exigida per exercir la docència en determinats ensenyaments del sistema educatiu, així com per la tutorització de les pràctiques per a l'obtenció dels títols universitaris de grau que el requereixi.

Puntuació: 0,10 punts

Documents justificatius:

Certificació expedida per l'Administració educativa competent o, en el seu cas, del director/a del centre públic docent en el qual s'ha realitzat la tutorització o coordinació del pràcticum de grau, amb indicació del curs acadèmic i la durada de les pràctiques.

Únicament es computa l'exercici com a funcionari/ària.

6.7 Certificats de coneixement de llengua catalana, de nivell superior al requerit per participar amb caràcter general.

Es valora per aquest apartat, per a les peticions de llocs de Catalunya, l'acreditació d'algun dels certificats de coneixement de llengua catalana superiors al nivell de suficiència (C1), que, d'acord amb la base 5, és el requerit amb caràcter general per a la participació en aquest concurs de trasllats.

La valoració en aquest apartat de les certificacions de llengua catalana corresponents al nivell superior de català (C2), que d'acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener (DOGC núm. 6536, de 9 de gener) substitueix l'anterior denominació de nivell superior de català (D), es realitza, en el cas que corresponguin a titulacions oficials de les escoles oficials d'idiomes, d'acord amb el que indica l'apartat 3.3 d'aquest mateix barem, de manera que la suma dels dos apartats equivalgui als 4 punts que corresponen al nivell superior de català.

Es poden valorar en aquest apartat únicament els certificats que consten com a equivalents en la normativa vigent de l'òrgan competent en política lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Puntuació: 4 punts.

Documents justificatius:

Títol al·legat com a mèrit o certificació acreditativa de l'expedició del títol o d'haver superat els estudis conduents a la seva obtenció.

D'altra banda, les convocatòries específiques corresponents a llocs ubicats en d'altres comunitats poden assignar fins a un màxim de 5 punts als mèrits que es determinen en funció de les peculiaritats lingüístiques.

Documents justificatius:

Els que es determinen en les convocatòries respectives d'aquestes comunitats autònomes.

  • Darrera modificació: 14/10/2022 10:33