Mesa sectorial de 4 de març de 2015

 1. Ordre ENS/xxx/2015 de xxxx, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2015-2016 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.
 2. RESOLUCIÓ ENS/xx/2015, de x de x per la qual es regula el procediment telemàtic per a la comunicació de llocs vacants o per a substitució, i la formalització de nomenaments de personal interí docent per part de les direccions dels centres educatius públics als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental.
 3. RESOLUCIÓ ENS/xx/2015, de x de x per la qual s’aprova el barem per a la valoració dels mèrits a tenir en compte per part de les direccions dels centres educatius públics per a la formalització de nomenaments de personal interí docent per a cobrir vacants i substitucions durant el curs escolar.
 4. RESOLUCIÓ ENS/xxxx/2015, de xx de xxxxxx, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament.
 5. DECRET XXX/2015, de ….., de modificació del Decret 266/2000, de 31 de juliol, pel qual es regula la Inspecció d’Ensenyament.
 6. Proposta d’avançament del procediment de proposta de no continuïtat del personal docent.

El calendari per al curs 2015-2016 és força continuista respecte al del curs present.

 • 176 dies lectius
 • 3 dies de lliure disposició
 • Data d'inici per a l'ESO, BTX i Grau Mitjà FP: 14 de setembre
 • Ensenyaments dels cicles de Grau Superior de Formació Professional i d’Arts Plàstiques i Disseny i CFA : no més tard del 21 de setembre
 • EOI: no més tard del 28 de setembre
 • Data de finalització classes lectives: 20 de juny
 • Tenen la consideració de període de vacances escolars:
  • Nadal: del 23 de desembre de 2015 al 7 de gener de 2016, ambdós inclosos
  • Setmana Santa: del 19 al 28 de març de 2016, ambdós inclosos

Continua la possibilitat d'organitzar la jornada de forma continuada per als centres de Secundària que ho sol·licitin.

Intervenció del Departament:

 • Es justifiquen les resolucions en el seu marc legal (Decret de Direccions, Decret de Plantilles). Assenyala que no pretén substituir els sistema actual de nomenaments telemàtics sinó que ambdós han de coexistir.
 • S'ha escollit el Maresme-Vallès Oriental per al pla pilot ja que és un ST amb molt volum de centres i de substitucions.
 • El procediment telemàtic per nomenar personal interí per part de les direccions no és aplicable als nomenaments d'estiu.
 • Els directors que s'acullin a aquest procediment han d'introduir les dades identificatives dels primers 20 candidats de borsa de treball que s'adapten als requisits establerts per la direcció (adaptació al projecte educatiu de centre, experiència professional, adequació al lloc de treball etc).
 • Es poden cobrir tant vacants com substitucions que es produeixin al llarg del curs. Per cobrir una vacant cal tenir una experiència mínima de 12 mesos.
 • La direcció valorarà els 20 candidats segons els seus mèrits acadèmics i d'experiència docent a través d'un barem que apareix a l'annex de la resolució. La puntuació per experiència docent i la titulació al·legada per entrar a la borsa de treball apareix predeterminada. La puntuació dels altres mèrits (formació permanent, titulacions universitàries,etc) és introduïda pel director. La puntuació total d'aquests mèrits no pot passar de 12.
 • Els 3 candidats amb la puntuació més alta en mèrits d'experiència docent i acadèmica passen a la fase d'entrevista amb el director, que valorarà la idoneïtat del candidat (valoració màxima de l'entrevista: 5 punts).
 • Si un candidat és seleccionat per més d'un centre al mateix temps, té dret a escollir el que prefereixi.
 • El director pot proposar la no continuïtat d'un professor durant el mateix curs, sense que aquest fet comporti el cessament de la persona afectada.

ASPEPC-SPS s'afegeix a la proposta de demanar la retirada de les resolucions ja que pensa que és un contrasentit negociar aspectes particulars d'aquestes quan en la seva base contradiuen aspectes bàsics que hem defensat: accés als llocs públics en condicions d'igualtat i eliminació de les mesures arbitràries i subjectives per part de les direccions a l'hora de cobrir vacants i nomenaments.

ASPEPC·SPS no admet de cap de les maneres:

 • que les direccions assumeixin funcions de cap de personal. El punt 4.4 de la resolució diu que les direccions escolliran els primers 20 candidats de la llista que acreditin els requisits per ocupar el lloc i (…) que millor s'adaptin a les peculiaritats del centre educatiu públic i al contingut del lloc de treball d'acord amb el projecte educatiu de centre (…). Poden, per tant, deixar de banda candidats amb millor posició a la borsa entre els 20 que preseleccionin.
 • que es vulneri el principi d'igualtat i objectivitat per accedir a llocs de treball públics. D'entre els 20 preseleccionats, la direcció ha d'escollir els 3 que obtenen millor puntuació d'acord a un barem (annex resolució) en què l'entrevista personal del director pot implicar 5 punts d'un total de 17. L'entrevista, per tant, té un pes decisiu i és un element totalment arbitrari. En aquesta valoració també es té en compte l'experiència docent i la formació acadèmica i permanent. Per cert, és el director qui introdueix a l'aplicatiu la puntuació per formació continuada del candidat perquè no apareix en el seu expedient (un altre element poc objectiu en aquest procediment).
 • que es mantingui el personal interí i substitut en una clara indefensió. L'annex de la resolució afegeix la possiblitat de «no continuïtat del professorat substitut per tal que no sigui nomenat de nou en el centre durant un curs escolar, d'acord amb el mateix procediment establert a l'article 26.5 del Decret 39/2015». Això és vàlid tant per als substituts nomenats pel mètode habitual com per als seleccionats per la direcció (en cap cas suposa el cessament o rescinsió del nomenament en curs).
 • que es mantingui una actitud de menyspreu cap aquest personal per part de l'Administració. En la base 4.4 de l'annex s'ordena que «el candidat acceptarà el nomenament accedint a la pàgina web dels SSTT en el termini d'una hora a partir de la comunicació. En cas de no acceptació, per haver rebutjat el nomenament o per manca de connexió (…) comportarà la seva exclusió de la borsa (…) Pensem que el termini d'una hora és insuficient per comunicar l'acceptació del nomenament atès que es poden donar circumstàncies de força major que ho impedeixin.
 • que es vulneri el dret a la protecció de dades, ja que els equips directius tenen accés a qüestions personals com qualificacions acadèmiques i currículum dels candidats.

Per aquest motiu, juntament amb els altres sindicats presents a la mesa, ASPEPC·SPS demana que el Departament valori la possibilitat de retirar les resolucions i, en cas contrari, la convocatòria d'una nova mesa exclusivament per negociar-les.

El Departament es nega a acceptar qualsevol de les anteriors condicions al·legant que la resolució està dins el marc legal , que el sindicats han tingut prou temps per demanar prèviament una mesa exclusiva i que el tema no admet més demores. Tot seguit, continua amb l'explicació del contingut de les resolucions.

La part sindical demana que es convoqui una mesa sectorial per avaluar els resultats del pla pilot a final de curs. El Departament accedeix a la petició.

També demana que el Departament faciliti informació als substituts per a la seva defensa en cas que siguin objecte d'una proposta de no continuïtat. El Departament s'hi nega al·legant que el procediment apareix regulat i publicat al DOGC.

El Departament, en la modificació del Decret inclou les novetats següents:

 • la composició de les comissions avaluadores dels candidats a direcció dels centres tindran més representació de l'Administració;
 • els candidats poden optar, com a màxim, a la direcció de 3 centres;
 • la LOMCE preveu que el curs de formació per a l'exercici de la direcció sigui requisit i no mèrit com fins ara. El Departament ajorna el requisit fins al 2019;
 • el que abans era requisit, 12 mesos de servei al centre on es presenta el candidat, ara passa a considerar-se mèrit.

ASPEPC·SPS considera que aquesta resolució agafa el pitjor de la LOMCE (no tant poder per a les direccions però més intervenció de l'Administració) i el pitjor de la LEC (menys control de l'Administració però més poder per a les direccions). ASPEPC·SPS es congratula de la moratòria de l'obligatorietat del curs per a la formació dels directors i demana que els mèrits acadèmics augmentin la seva valoració en la selecció dels candidats.

Intervenció dels representants del Departament:

La resolució pretén adequar els requisits per accedir a llocs d'Inspecció ja que des del 2002 no ha tingut lloc cap convocatòria per a la provisió de places al cos d'inspectors. La majoria del personal que està treballant en aquest cos és personal docent que està destinat en comissió de serveis. Les modificacions són:

 • la possibilitat que els inspectors en comissió de serveis puguin presentar-se a comandaments dins el cos d'inspectors (aquesta possibilitat es manté mentre el % de funcionaris que no pertanyen al cos sigui elevat);
 • el procediment és a través de concurs de mèrits (les bases les recull la mateixa resolució);
 • s'actualitza la denominació del cos, que passa a ser «Cos d'Inspecció d'Educació» (fins ara d'Ensenyament).

ASPEPC·SPS manifesta la seva preocupació pel fet que la funció de l'inspector es buidi de contingut i els directors assumeixin part d'aquestes funcions; que no es convoquin proves d'accés al cos i que el % de personal en comissió de serveis sigui tan elevat. També lamentem el canvi de nom d'Inspectors d'Ensenyament a Inspectors d'Educació.

La part sindical sol·licita que les propostes de continuïtat i no-continuïtat per part de les direccions es posin en coneixement dels professors afectats en un termini de temps suficient per a què puguin definir la seva estratègia a l'hora de sol·licitar centres en les adjudicacions provisionals d'estiu.

El Departament assegura que ho tindrà en compte.

ASPEPC·SPS planteja al Departament si és obligatori cursar el Màster de Formació de Secundària per a aquells professors que hagin cursat la formació equivalent al màster (cos de professors tècnics d'FP) i amb posterioritat acreditin titulació per impartir classes a Secundària i vulguin accedir-hi. El Departament donarà resposta a la propera Mesa.

 • Darrera modificació: 25/03/2015 08:15