Mesa sectorial de 07 de març de 2013

Flexibilització dels criteris de substitucions

El Departament presenta una proposta de Pacte de Mesa Sectorial als sindicats per tal de flexibilitzar els criteris de substitució del personal docent. Bàsicament, el Departament reconeix els greus problemes organitzatius que està provocant la política de “retallades” així com el profund malestar que ha provocat entre el professorat i proposa una moderació de les radicals mesures adoptades. La proposta consisteix a:

a) substituir els tutors d'educació infantil i USEE/UEE a partir del primer dia de baixa;

b) substituir els tutors de Primària, ESO i centres d'educació especial, a partir del 6è dia lectiu des de l'inici de la baixa;

c) substituir a partir del primer dia la segona baixa simultània a les escoles, a partir del Cicle inicial d'Educació Primària i a tots els centres d'Educació secundària, Adults, Serveis Educatius i altres centres específics dependents del Departament.

Així mateix, el Departament manifesta que tant les “millores” que proposa com aquelles que eventualment es poguessin incorporar després d'un procés de negociació resten condicionades a la signatura d'un Acord entre els sindicats i l'Administració.

La part sindical manifesta unànimement la seva disposició a arribar a acords sempre que:

a) es contempli com a horitzó general el retorn a les condicions laborals existents abans de l'onada de retallades (que per a ASPEPC·SPS implicaria necessàriament com a mínim el retorn a les 18 hores lectives i 25 de permanència i la recuperació del poder adquisitiu perdut pel professorat així com la derogació de les anomenades mesures “transitòries” bé siguin estructurals, bé siguin conjunturals)

b) es garanteixi que no hi haurà noves mesures que empitjorin encara més les nostres condicions laborals i els nostres drets;

c) s'incloguin en la negociació tots aquells aspectes relacionats amb la substitució del personal docent, com ara la retribució íntegra (100%) per al personal interí i substitut, la fi de les jornades atomitzades o el retorn als tipus de jornada habituals (sencera o mitja);

Així mateix, ASPEPC·SPS, en el seu torn, demana que s'inclogui la substitució dels tutors de Batxillerat i que tant aquests com els d'ESO siguin substituïts des del primer dia, no des del sisè.

El Departament assenyala que està disposat a la negociació però que no pot comprometre's a una negociació més àmplia amb l'horitzó demanat pels sindicats, ni garantir que no hi haurà noves mesures ni tampoc abordar el tema de les substitucions en tota les seves vessants de moment, fins que se sàpiga quin serà el marge de dèficit i, per tant, com seran els pressupostos de la Generalitat. No obstant això, assenyala que, així que els interrogants s'aclareixin, donarà resposta a les peticions sindicals i es veurà si es pot emprendre la negociació.

Finalment assenyala que, atesa la situació, aplicarà de manera unilateral i depenent de les seves possibilitats pressupostàries aquelles propostes que consideri més convenients d'entre les presentades.

A preguntes de la part sindical, el Departament informa que s'ajorna el proper període de modificació de dades de la Borsa de Treball. De la darrera setmana de març es passa al 2 d'abril.

Els sindicats reclamen que es posi fi a la gestió actual de les baixes a efectes de nòmina que porta al fet que les persones que estan de baixa quan es tanca la nòmina el dia 20 siguin considerades com incloses a la mateixa situació fins a final de mes encara que siguin donades d'alta dies abans de la fi del mes en curs.

Així mateix, la part sindical reclama que el Departament agiliti la devolució de les quantitats deduïdes per hospitalització, cirurgia o tractament oncològic i es deixi de deduir ja, a la qual cosa es respon que fins que no es publiqui el Decret Llei de modificació de l'anterior no és legalment possible fer-ho però que està previst que es faci en poques setmanes.

  • Darrera modificació: 08/03/2013 08:58