Mesa sectorial de 10 d'abril de 2014

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 02/2014 corresponent a la sessió del dia 12 de març de 2014.
  2. Resolució per la qual es determinen els centres educatius i els llocs de treball que tenen la consideració d’especial dificultat.
  3. Resolució per la qual s’estableixen els procediments d’adjudicacions de destinacions provisionals del personal docent per al curs 2014-2015.
  4. Torn obert de paraules.

ASPEPC·SPS considera que el tret més destacat d’aquesta proposta és que les direccions podran proposar els docents que vulguin per cobrir llocs ordinaris. És a dir, les direccions podran triar el 100% de la plantilla, entre ordinaris i específics, d’aquest tipus de centres: escoles i instituts amb un entorn socioeconòmic desafavorit (que caldrà determinar en un estudi proper), i amb un nombre (per determinar també) d’alumnat amb NEE i nouvingut, entre altres indicadors. També formen part d’aquesta consideració de centres educatius d’especial dificultat els centres de formació d’adults ubicats en presons, els llocs docents de les unitats de suport a l’educació especial, els CREDA, els CREDV, les aules hospitalàries, els centres d’atenció juvenil, i els CAEP, pel que fa a la secundària. S’entén, però, que aquestes propostes de les direccions, de moment, són per cobrir llocs de treball amb una destinació provisional.

Del redactat actual d’aquesta proposta no podem concloure quins són els criteris detallats per definir un centre com d’especial dificultat. Així, caldrà esperar a la presentació pública de l’estudi que el Departament d’Ensenyament ha de realitzar en aquest sentit, amb independència de les consideracions dels centres o consells escolars en qüestió. No es tracta d’una opció de centre, sinó d’una determinació de l’Administració. Finalment, aquesta presentació, així com la confecció del llistat oficial de centres d’especial dificultat, hauran de tenir lloc abans del 15 de maig de 2014.

També resulta xocant l’aplicació de l’article 17.4 del Decret de plantilles (39/2014) referida a la provisió especial de llocs docents (amb una modalitat de participació col·lectiva) tant en centres de nova creació com d’especial dificultat, ambdós ubicats en entorns socials i econòmics desafavorits.

A fi d’evitar una “fuga” de matrícules i docents d’aquests centres cap a altres que no tinguin aquesta consideració, el Departament preveu valorar d’una forma preferent el treball docent que s’hi desenvolupi de cara a les adjudicacions provisionals i als concursos de trasllats. També preveu ampliar les dotacions de plantilla en aquests centres, així com els recursos materials. Ara bé, la proposta de resolució no concreta xifres al respecte, les quals dependran d’una futura resolució de plantilles. Val a dir, però, que l’Administració opina que els pares no tenen gaires manies sobre si un centre determinat apareix o no al llistat d’especial dificultat.

Les novetats principals d’aquesta convocatòria, a banda que suposa l’aplicació de l’infame Decret de plantilles (39/2014), són les següents:

- Per als discapacitats interins se’ls exigirà la certificació legal de la seua discapacitat, així com la valoració que proposi l’adaptació del lloc de treball (a l’empara de l’article 25 de la Llei 31/1995). En canvi, la certificació de discapacitat no serà imprescindible per al funcionariat de carrera.

- La fase de confirmació de centre vigent en convocatòries precedents s’elimina i solament resta l’opció de proposta de continuïtat al mateix centre del curs anterior. Aquest supòsit no es preveu per a les substitucions, sinó per als interins (amb un lloc vacant) i funcionaris de carrera.

- Dins la fase de propostes de continuïtat dels interins, s’ofereix la possibilitat de renovar mitges jornades vacants ja existents el curs anterior. Cal tenir en compte que si l’interí demana una plaça a jornada sencera, aquesta tindrà prioritat sobre les mitges jornades que hagi sol·licitat. A més, l’interí pot sol·licitar dues mitges jornades, però només se li concedirà una.

- Les propostes de les direccions referides als llocs específics estructurals o als centres d’especial dificultat s’han de regir per criteris objectivables. Per tant, les propostes s’hauran d’ajustar als projectes educatius o als de direcció, del contrari, aquests llocs passaran a ser ordinaris. Ara bé, si aquestes propostes estan ben fonamentades i no s’adjudiquen en aquesta convocatòria, es reservaran per a les properes provisions de llocs de treball. A més d’una determinada especialitat docent, els perfils que es demandaran per cobrir els llocs de treball específics i estructurals hauran de garantir les capacitats següents: l’atenció qualitativa de la diversitat de necessitats educatives, el domini plurilingüe de certes matèries, la competència digital (ús i aplicació de les TIC), la docència en formació professional dual, l’aplicació de tècniques pedagògiques innovadores, la docència per àmbits de coneixement (o polivalència curricular, d’acord amb l’annex 3 del Decret 39/2014). Per suposat, també es preveu una dotació de llocs de treball “singulars” (sic.) per als centres amb pla estratègic vigent, que caldrà justificar convenientment. Tot plegat, s’haurà d’acreditar per part dels docents amb la corresponent titulació reconeguda pel Departament. Com a nota peculiar, destaquem que per a les places plurilingües i d’atenció a la diversitat hi podran concórrer tant funcionaris de carrera com interins; mentre que la resta només podran ser sol·licitades per les direccions a fi de ser ocupades per funcionaris de carrera. No obstant això, en cas que no rebessin cap adjudicació en aquesta convocatòria, en les posteriors, sí que podrien ser ocupades per interins. Alhora, no hi ha termini de caducitat per a aquest tipus de llocs de treball.

Malgrat el (mal) costum del Departament de publicar les plantilles després de la seua adjudicació, tots els sindicats unànimement han denunciat que l’Esborrany de Resolució s’hauria de retirar perquè nega de forma flagrant el dret de concurrència a les places “perfilades”, ja que s’ofereixen unes vacants que no es publicaran i que solament constaran a l’aplicatiu ATRI de gestió de cada centre. Per això es demana l’Administració que faciliti l’accés a l’ATRI de gestió de centre per tenir coneixement de quins llocs de treball específics s’oferiran.

També han coincidit tots els sindicats en demanar que es prioritzi la continuïtat dels interins amb més temps de servei no fent efectiu el requisit de demanar 4 mesos d’antiguitat en el mateix centre per a les propostes de continuïtat, ja que aquest extrem no consta en el Decret de plantilles.

Per últim, el calendari previst de desplegament de les adjudicacions provisionals seria el que segueix: fins al 19 de maig es cursarien les sol·licituds del funcionariat de carrera, del 21 de maig al 3 de juny, les dels interins, i del 16 al 30 de juny es presentarien les propostes de les direccions.

  • Darrera modificació: 23/04/2014 11:56