Mesa sectorial de 12 de març de 2014

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 01/2014 corresponent a la sessió del dia 10 de gener de 2014
2.- Ordre per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2014-2015 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.
3.- Ordre sobre el procediment de reconeixement dels estadis de promoció als funcionaris de carrera, funcionaris en pràctiques, personal interí els cossos docents no universitaris i professorat de religió (el document es trametrà abans de la reunió).
4.- Torn obert de paraules.

El departament presenta l'esborrany d'ordre de calendari per al curs 2014-2015. Les novetats més destacades són: - Inici de les classes el 15 de setembre; - Possibilitat d'afegir als tres dies de lliure disposició un o els dos dies de festiu locals si aquests no cauen en jornada lectiva.

La proposta del Departament és que el darrer dia de classe del primer trimestre sigui el dia 23 de desembre i el darrer dia lectiu del curs el 19 de juny. Totes les organitzacions sindicals sol·liciten que el darrer dia lectiu del primer trimestre sigui el 22 de desembre i el curs acabi el dia 20 de juny.

Els centres que actualment fan jornada continuada podran demanar o la pròrroga, o tornar a a l'horari partit, i els centres que no han adoptat la jornada continuada la podran sol·licitar, en tots els casos dins del termini i amb el procediment establerts pel Departament.

El Departament presenta l'esborrany d'ordre que regularà el procediment per a assolir els estadis de promoció docent (els «sexennis»). L'esborrany presenta reuneix la normativa ja en vigor Estadis de promoció docenti afegeix el procediment per a l'avaluació voluntària de l'exercici docent, amb la qual es podrà obtenir fins a un crèdit de promoció. Les organitzacions sindicals fa constar, un cop més llur protesta per no haver rebut el text fins el dia abans de la celebració de la mesa. El Departament admetrà propostes d'esmena al text fins al 19 de març L'avaluació s'haurà de demanar durant el mes de gener, tindrà dues modalitats - només se'n podrà demanar una de les dues per curs-: una vinculada al indicadors de centre i una altra individual. La part sindical no considera adequada la primera, ateses les diferències objectives entre centres. Els representants de la inspecció argumenten que l'avaluació del centre no es limitarà als indicadors, que serà coneguda prèviament -primer trimestre- amb la qual cosa es podrà demanar l'avaluació individual i no pas la vinculada als resultats. A més, es tracta en tots dos casos d'una sol·licitud voluntària. Pel que fa a la segona modalitat d'avaluació, hem de dir que conté criteris tant poc objectivables com la «implicació» en el projecte de centre i d'altres tan problemàtics com el «manteniment del clima de convivència» o la «creació de dinàmiques» que, com a mínim, en molts casos escapen del control del professorat i no es poden emprar en una valoració objectiva.

- Els representants del Departament deneguen la sol·licitud -presentada prèviament- de negociar el retorn a la normativa d'estadis de promoció docent anterior a l'acord de govern 29/12 pel qual el primer estadi passa de 6 a 9 anys i els crèdits de promoció de 9 a 10. Argumenten que no es pot negociar el que estableix un acord de govern i l'ordre presentada només recull el que ja està vigent. Les organitzacions sindicals recorden que aquest acord establia «mesures excepcionals» però que aquesta ordre que ara es presenta sembla considerar-les com a permanents.

- Les organitzacions sindicals van fer, fa uns dies, la petició unànime de convocatòria d'una mesa sectorial sobre el decret de provisió de llocs de treball docents (el «decret de plantilles»). Les raons són clares: el canvi d'escenari legislatiu i el fet que més d'un any després del primer esborrany ja no se sap què dirà finalment el decret. El Departament no accepta aquesta petició perquè, segons se'ns diu, el decret segueix la seva tramitació i ja va passar per la mesa.

-Tampoc no hi ha resposta a la pregunta sobre si hi haurà, o no, convocatòria de concurs de mèrits a serveis educatius. Un cop més cal lamentar que hi hagi qui ja disposa d'aquesta informació sense que se n'hagi dit res als representants del professorat.

  • Darrera modificació: 22/04/2014 10:14