Mesa sectorial de 15 d'octubre de 2014

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents: Acta núm. 11/2014 corresponent a la sessió del dia 10 de setembre de 2014; Acta núm. 12/2014 corresponent a la sessió del dia 18 de setembre de 2014.
  2. Informació sobre la propera resolució del Departament d'Ensenyament per la qual s’anunciarà la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.
  3. Informació sobre la propera resolució del Departament d'Ensenyament, per la qual s’anuncia la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d’idiomes, i a les escoles d’art i superiors de disseny.
  4. Torn obert de paraules.

Com a qüestió prèvia, ASPEPC-SPS demana que es confirmi que les hores lectives de les tutories d'ESO i batxillerat segueixen, tal com ens van dir, dins de les 20 hores lectives del professorat. Es confirma que és així.

La part social, de forma conjunta, demana també el cens previ per a les eleccions sindicals. No l'hi poden donar fins que faci el preavís, però el Departament dóna les següents dades quantitatives de professorat i dels mestres:

BCN ciutat: 7.914
Girona: 9.315
Lleida: 5.316
Tarragona: 7.407
Comarques: 8.066
Terres de l'Ebre: 2.455
Baix Llobregat: 8.007 
Vallès Occidental: 8.815
Maresme: 8.713
Cat. Central: 5.694

Total: 71.523

La resolució es publicarà al DOGC el 30 d'octubre. El termini de presentació de sol·licituds anirà del 6 al 24 de novembre, ambdós inclosos. La publicació de la llista de participants amb la puntuació: a finals de gener o a principis de febrer del 2015. La publicació de vacants provisionals: abans del 13 de febrer de 2015. La publicació de la llista amb l'adjudicació provisional: la primera setmana de març de 2015. La publicació de vacants definitives: a mitjan abril del 2015. I la publicació de la resolució definitiva: a mitjan maig del 2015.

Les novetats, respecte a la convocatòria anterior, són:

El Departament subratlla que es tracta d'un concurs estatal que només ofereix places ordinàries. I que estudia la convocatòria d'un concurs autonòmic per poder aplicar el Decret de plantilles, el qual incorporaria les places específiques.

Ja no sortiran a concurs les places dels centres d'adults ni les de l'IOC, ja que el Decret de plantilles les considera específiques.

Cal tenir en compte el canvi de nomenclatura dels certificats de llengües, segons el model estàndard europeu. I que la valoració de les certificacions de l’EOI de llengua catalana corresponents al nivell C2 (abans, nivell D) no s'acumula a la puntuació per l’apartat del barem referit als coneixements de català de nivell superior. Per tant, la puntuació màxima per al coneixement superior de català és de 4 punts.

No hi haurà puntuació per tenir la formació de directiu professional.

El professorat adscrit a centres de màxima complexitat obtindrà la puntuació corresponent a l'antiguitat al centre a partir de la data (1 de setembre de 2014) que el centre va ser catalogat com a tal i, si s'escau, la permanència en els CAEP, quan aquest tipus de centre es denominava així.

Les peticions màximes que es podran fer són 300. El Departament al·lega que no té prou diners per modificar el programari informàtic que regeix la sol·licitud telemàtica a fi que pugui advertir que s'ha superat aquest límit.

El Departament recorda que, en les sol·licituds amb dret preferent a centre, caldrà incloure tots els centres als quals s'opti.

Quant al barem d'hores de formació, no es podran comptar més de 10 h a la setmana de formació telemàtica per curs.

En aplicació del Decret d'autonomia, els càrrecs directius addicionals també es consideren càrrecs directius a efectes d'obtenir la puntuació corresponent.

En cas que un participant obtingui plaça per dos cossos podrà escollir amb quin es queda.

Les places dels serveis educatius, de moment, tampoc tenen previst treure-les a concurs fins que no surti el decret que les reguli.

No es donaran places d'ofici.

Els sindicats demanem que, com a mínim, el Departament es plantegi treure a concurs totes les vacants ordinàries i les resultes.

Com en les anteriors ocasions, ASPEPC-SPS es queixa del fet d'haver de concursar a cegues, perquè el Departament segueix sense concretar les vacants ni els criteris per treure-les o no a concurs, abans del període de presentació de sol·licituds. El Departament respon que no sap quines vacants es poden generar fins a finals d'any. En aquest sentit, també es pregunta si el Departament reserva vacants per poder crear les places de caràcter específic que preveu el Decret de plantilles. El Departament no es pronuncia al respecte.

ASPEPC-SPS pregunta pel fet que la recuperació d'assignatures per part de l'alumnat de l'IOC l'hagi de fer el professorat dels centres on cursen les matèries de forma presencial. El Departament diu que no sap res i que ja ens dirà alguna cosa.

ASPEPC-SPS també demana que tornin a convocar el procediment d'adquisició de noves especialitats. El Departament diu que ho estudiarà, malgrat que havia estat un procediment amb poca participació.

Es demana que tinguin previstes les substitucions de les comissions avaluadores des del principi. I que s'aportin les dades que van obtenir i els criteris per catalogar els centres com de màxima complexitat.

També es planteja el tema de les oposicions. Fa mesos, el Departament havia dit que era molt improbable que es convoquessin. Però, ara, estan valorant les possibilitats per determinades especialitats. Els temaris serien els vigents en les oposicions anteriors i el procediment de selecció també.

Sense més paraules, es dóna per tancada la Mesa.

  • Darrera modificació: 17/10/2014 11:44