Mesa sectorial de 17 d'abril de 2015

 1. Resolució per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1/09/2015 per al personal docent.
 2. Torn obert de paraules.

Com a novetats respecte a l'any anterior el Departament ens informa que:

 • No es prorrogarà automàticament al personal amb destinació provisional o en comissió de serveis als serveis educatius.
 • Com a destinacions amb caràcter previ al procediment ordinari es recullen 3 grups nous:
 1. Els llocs de treball d'un nou cicle formatiu que correspongui a una família professional diferent a les ja impartides, excepte que es tracti de trasllats de centre i a proposta de la direcció amb el vistiplau dels ST.
 2. Els llocs de treball que s'hagin d'exercir en un municipi diferent del centre matriu al que pertanyen (cas d'algunes aules d'EOI, per exemple).
 3. Els funcionaris acollits a l'article 25 de la Llei 31/95 de prevenció de riscos laborals quan l'adaptació impliqui un canvi d'especialitat dins el mateix centre de destinació definitiva.

Respecte als llocs de treball específics estructurals, a més dels vinculats a la diversitat, els de perfil lingüístic i els de competència digital, s'afegeix un nou grup: els llocs de treball vinculats a la formació professional inicial i ensenyaments especials en instituts que imparteixen cicles formatius, EOI i escoles d'art i disseny.

S'aclareix que les places de FP bàsica s'han identificat com a temporals només a causa dels requeriments de l'aplicatiu informàtic.

També s'aclareix que aquest tipus de places que no es proveeixin amb aquestes adjudicacions podrien passar a ser de tipus ordinari.

S'afegeix la possibilitat que el professorat que es proposi per a una ½ jornada per la direcció del centre pugui desistir de la plaça abans del 30 de juny, ja que es tracta d'una participació voluntària. Si no ho fes, se li adjudicarien prioritàriament les places sol·licitades de jornada completa.

La presa de possessió de les vacants es produeix el dia de l'alta mèdica de les persones que, per baixa d'incapacitat temporal o prestació de maternitat/adopció, no hagin pogut incorporar-se l'1 de setembre. No obstant això, durant el període de baixa es manté la reserva del lloc de treball. Nota (22/04): el Departament comunica verbalment als sindicats que els nomenaments en cas de baixa queden com estaven. Decau per tant la mesura anunciada pel Departament -que ajornava la presa de possessió fins a la data d'alta.

Les conseqüències són que, durant aquest període, fa els pagaments la Seguretat Social, amb les reduccions que correspongui. En el cas de la maternitat, el Departament no s'ha compromès a respectar el dret de compactació, tot i que considera que no té perquè veure's afectat.

Respecte al tràmit de no continuïtat, s'afegirà al redactat que la persona afectada tindrà 5 dies, des de la comunicació d'aquesta situació, per presentar una altra sol·licitud de places si és que el termini per fer-ho ha vençut.

La part sindical en una posició unànime demana:

Que es retorni a una provisió més objectiva.

Que el llistat de les places perfilades es faci públic i fàcilment accessible perquè el professorat pugui saber la tipologia de la plantilla dels seus centres i les possibilitats d'accés a aquest tipus de lloc de treball.

Que en les comissions de serveis es pugui accedir amb les diferents especialitats que es tenen.

Que les proves de capacitació de l'FP es facin de manera general, objectiva i transparent en convocatòries anuals. No és molt equitativa la capacitació in situ i la impossibilitat d'obtenir-la abans per optar a les places.

Que s'objectivi més la formació requerida per a accedir a les places específiques.

Que no es permetin canvis en els perfils professionals sense canviar també els projectes educatius de centre i sense controlar els motius. Cal evitar, en la mesura del possible, que els perfils acabin sent vestits a mida per als candidats preseleccionats.

Que la part sindical pugui accedir al portal de centres on es donen les instruccions per perfilar les places, perquè aquesta informació i la majoria que hi figura afecta les condicions laborals del professorat.

Que la presa de possessió de les vacants sigui, en qualsevol cas, l'1 de setembre, ja que els afectats solen ser persones que porten ja temps de relació laboral amb el Departament i la ruptura contractual és un formalisme derivat del tipus de contracció del funcionariat interí.

Que les persones dels serveis educatius puguin prorrogar el seu nomenament, ja que es va suspendre el concurs específic per a les seves places.

La part sindical demana que:

- S'apliqui la sentència ferma sobre el decret d'autonomia de centres respecte a les substitucions dels càrrecs directius.

- Sobre l'IOC: després de l'informe de la Sindicatura de Comptes, en el que s'aprecien greus irregularitats en la seva gestió, es demana una mesa sectorial específica amb els responsables per tractar el tema i es pregunta:

 1. El Departament era conscient de les irregularitats? Des de quan? Quines responsabilitats se'n derivaren?
 2. La Direcció de l'IOC ha presentat sempre tota la documentació de gestió exigida, igual com els altres centres educatius, als SSTT o al Departament?
 3. El Departament ha fet al·legacions. El centre també? Si és així, per què no han estat afegides?
 4. Per quan la regulació de l'IOC que van prometre per al 2014 i que la LEC exigia per al 2012?

OBSERVACIÓ D'ASPEPC·SPS

És curiós que els dubtes de gestió i les irregularitats comencin a aparèixer als organismes i centres on primer es va aplicar la desregulació normativa dels llocs de treball que, amb el decret de plantilles, s'acabarà estenent a tot el Departament. Estem davant el desmantellament d'estructures públiques que són substituïdes per figures jurídiques publicoprivades confuses, que no permeten el seu control, i que, a Sanitat, han suposat robatoris de molts milions d'euros i la imputació de desenes de càrrecs polítics. ASPEPC-SPS va ser dels primers que van denunciar els perills de l'IOC. El temps, com sempre, ens ha donat la raó.

- Ens tornem a queixar del vergonyós còmput que s'ha fet del pagament dels 44 dies de paga extra del 2012. Han aplicat el descompte del 5% de les percepcions brutes anuals que haurien d'haver percebut, tot i que no vam cobrar més que una paga extra. Així, s'han retallat de les nòmines una mitjana de 100 euros.

- Demanem que se'ns informi sobre la prova pilot de selecció de substituts del ST Maresme-Vallès Oriental.

- Demanem que s'aprovi el dret de cobrament de tots els estadis del personal interí.

 • Darrera modificació: 22/04/2015 17:00