Mesa Sectorial de 17 de juny de 2015

La part sindical expressa un cop més el seu absolut desacord amb la pràctica ja habitual per part del Departament que consisteix en enviar la documentació a estudiar amb un marge de temps del tot insuficient. En aquest cas, se'ns feren arribar amb només dos dies d'antelació 43 documents amb un total de 752 pàgines, un altre document el dia abans de la mesa i tres documents més durant el desenvolupament de la mateixa. Els representants del Departament s'excusen per la manca de temps amb la qual treballen per culpa del calendari d'aplicació de la LOMCE (El decret de currículum del ministeri es va publicar el passat mes de gener) i afegeixen que les aportacions sindicals als document de gestió dels centre no han de fer-se necessàriament només a final de curs. Ara bé, aquesta situació ja s'ha donat en cursos anteriors sense les “urgències” provocades enguany pel canvi de llei. Així mateix, la voluntat expressada pels representants de l'administració de publicar els documents el proper divendres 19 de juny el fet mateix de convocar una sola sessió de la mesa per a tractar-los tots, indica clarament que el Departament no té cap intenció d'atendre les possibles aportacions de la part sindical, en una mostra més del menyspreu olímpic que sent no ja pels sindicats, sinó pels docents.

Es recullen les concrecions dels canvis curriculars que afectaran el curs que ve a 1r. i 3r d'ESO i 1r. de batxillerat. Es vinculen a la imminent publicació del nou decret d'ordenació curricular de l'ESO. La intenció del Departament és, se'ns diu, aplicar el canvi imposat per la normativa estatal de caràcter bàsic (LOMCE) regulant a la vegada el model propi d'ensenyament orientat a les “competències bàsiques”. Els representants del Departament al·ludeixen a la necessitat de preservar un model que consideren d'èxit de l'agressió que suposa la nova llei d'educació. Sense entrar a considerar els disbarats que pugui incorporar la LOMCE, els sotasignats no sabrien dir a què es refereix l'administració en emprar el terme “èxit”, que considera provat, per exemple, amb una una suposada millora en les competències bàsiques de l'alumnat català.

Pel que fa al Batxillerat, no hi haurà de moment cap decret d'ordenació sinó una simple adaptació de la norma bàsica (LOMCE) a primer, sense canviar el currículum vigent, fent només els ajustaments mínims exigits pel canvi de consideració de les matèries (comunes, modalitat i opció) i el canvi de càrrega lectiva de diverses d'aquestes matèries. Per a saber més d'aquests canvis es pot consultar el SECUNDARIA.INFO n.133 i el 134

ASPEPC·SPS pregunta per les possibles conseqüències que pot tenir per a l'alumnat de la modalitat d'arts el fet que a Catalunya s'imparteixi com a matèria obligatòria de modalitat la “Història de l'Art” enlloc de la matèria “Fonaments de l'art I” que és la que ve indicada en el currículum del ministeri. Tot i reconèixer que això és un “problema”, s'assegura que s'ha decidit en consens amb les direccions dels centres i que no suposarà cap perjudici per l'alumnat.

- Escoles Oficials d'Idiomes:

Es generalitza la titulació de C1 i s'incorpora l'ordre de preus públics. Hi ha 300 places més que el curs anterior. Hi haurà convocatòria per presentar-s'hi per lliure també al febrer.

- CCFF d'Esports:

Es despleguen els currículums de nous títols: GM i GS d'atletisme, boxa, judo i defensa personal, etc. i es recull la possibilitat de fer-los semi-presencials.

- Escoles d'Arts Plàstiques i Disseny:

El Projecte Final es podrà cursar i avaluar encara que no s'hagin acabat les pràctiques però la nota només es podrà introduir quan aquestes estiguin també superades.

Es vol fer un apropament al món laboral i es regula la possibilitat de què els centres puguin fer convenis de col·laboració amb les empreses.

- Dansa i música:

Es recull l'obligació d'avaluació individualitzada encara que sigui treball de grup i s'especifica com s'ha de fer la mitjana en el llibre de qualificacions per homogenitzar criteris. S'amplien algunes especialitats.

- Estudis artístics superiors:

S'està treballant amb l'AQU (Agència de Qualitat Universitària) per fer la màxima adaptació a l'espai dels estudis superiors europeus.

La creació del Institut Superior de les Arts previst a la LEC s'endarrereix fins al 2017.

Es treballa per implementar l'FP dual a les escoles d'art també. Els mestres de taller en principi no cal per donar classes que presentin el màster equivalent donat que hi ha un buit legal i no queda recollida l'obligació de tenir-ho de moment.

- FP inicial:

Els PFI (Plans de Formació i Inserció, que substitueixen als PQPI) es converteixen en plans estructurals sense límit temporal i es regula els seus curricula i perfils. Excepcionalment es podran repetir. No està regulat encara el seu reconeixement respecte a les proves d'accés. S'han incorporat els requisits d'espai que també són obligatoris a l'FP bàsica.

- FP General:

El Curs d'Accés al Grau Superior no està recollit a la LOMCE però s'ha decidit mantenir-ho.

Es recull expressament que no és necessari avaluar amb nota numèrica cada resultat d'aprenentatge. Es pot fer una avaluació global de totes a través de les activitats.

Si queda pendent alguna UF i l'equip docent considera que els objectius terminals ja s'han aconseguit es pot donar per aprovada.

- FP Dual:

Hi ha 3718 alumnes, 122 centres i 189 empreses implicades. No hi ha canvis en les instruccions.

La part social posa de manifest la dificultat de posar-la en marxa i de trobar empreses.

Els documents de gestió i organització dels centres que afecten les condicions laborals i professionals del professorat no contenen novetats significatives. ASPEPC·SPS demana que tornin a constar explícitament les hores lectives de reducció per als tutors a ESO i Batxillerat per a evitar els problemes produïts al principi de l'actual curs quan, en alguns centres, no es va dotar els tutors amb aquesta reducció. També demanem que s'aclareixi la normativa de participació en activitats fora del centre: la norma actual diu: “6.4 Horari dins la jornada laboral L'horari de les activitats programades i que consten a la programació general anual ha de respectar la jornada laboral setmanal de 37 hores i 30 minuts i té per als professors la mateixa obligatorietat que l'horari habitual de feina”

No se'ns dóna, de moment, cap resposta a la pregunta sobre què significa “horari habitual”: (7,5 hores per dia, les que calguin per a una sortida amb una compensació…)

Malgrat les peticions de la part social, el Departament no considera cap modificació de l'horari lectiu ni el de permanència al centre del professorat. Pel que fa a l'horari lectiu, el Departament argumenta que es tracta d'una norma imposada per l'estat. Considerem si més no curiós que una administració que es vana de “plantar-se” (sic.) davant del ministeri, només ho faci per a segons quines coses. Pel que fa a l'horari de permanència, que sí podria ser modificat sens problemes legals, es respon al·ludint a raons de pressupost alienes al Departament Tampoc no hi haurà, cap convocatòria més de mesa sectorial tot i haver estat demanda de manera unànime per les organitzacions sindicals. A preguntes d'ASPEPC·SPS, el Departament diu que no hi ha, de moment, previsió de convocatòria d'oposicions.

  • Darrera modificació: 22/06/2015 08:58