Mesa sectorial de 18 de març de 2015

  1. Ordre ENS/xxx/201, de xx de xxxxxx, de la formació en centres de treball.
  2. Proposta d’avançament del procediment de proposta de no continuïtat del personal docent.
  3. Torn obert de paraules.

Com a informació prèvia ens informen que a primària es donaran 4900 destinacions i quedaran 400 vacants sense cobrir i a secundària es donaran 3200 vacants i quedaran 1000 sense cobrir, moltes d'elles de l'FP.

Per raons d'agenda el Departament avança el punt sobre el procediment de les propostes de no continuïtat:

CCOO demana que les persones afectades ho puguin saber abans de les peticions d'estiu i que s'afegeixin garanties al procediment.

USTEC no està d'acord amb l'existència de les no propostes.

ASPEPC·SPS manifesta la seva oposició a la regulació de les no propostes perquè, a més, en els dos cursos que s'han portat a terme s'ha vist que el personal afectat es troba totalment indefens davant acusacions no provades, falta de motivació, tràmits d'audiència que no es fan conforme a dret, informes d'inspecció als quals costa tenir accés, etc. Així mateix, no es pot oblidar que és un procediment que suposa per a la persona afectada la pèrdua de lloc de treball i que, per tant, s'ha d'evitar que darrera la decisió hi hagi només inquina o ganes de col·locar a una altra persona en el lloc corresponent. No obstant això, si el Departament no vol eliminar el procediment, sí s'haurien d'incrementar les garanties de la persona afectada, tant en el tema del calendari com en l'accés als seus drets i a la informació que motiva la seva remoció del lloc de treball.

El Departament informa que l'ordre que regula la FCT s'havia d'actualitzar conforme la nova legislació.

Com a novetats es parla de l'àmbit de l'FP bàsica, s'incrementa la possibilitat de fer FCT en calendari no lectiu amb garantia de seguiment, es recull la possibilitat d'ampliar els convenis un 30% més i excepcionalment allargar-los si són estades a l'estranger o hi ha programes d'interès del Departament i es regula el procediment d'homologació i deshomologació de les empreses. També recull dues visites del tutor de pràctiques del centre docent com a normal per fer el seguiment de l'alumne.

Aquesta norma no recull expressament que el tutor en pràctiques tingui 1 hora lectiva de reducció per cada 5 alumnes perquè el Departament ho regula en les normatives relatives a organització i horaris dels centres i del professorat.

ASPEPC·SPS manifesta què han de ser molt excepcionals els casos en què s'incrementi el temps dels convenis i la seva realització en períodes vacacionals. Demana, també que se simplifiqui el programa informàtic Qbid per facilitar l'accés a la informació de l'alumne i a les modificacions necessàries i que l'FP dual no sigui una imposició per donar nous cicles ja que la realitat és que en molts casos és impossible trobar les empreses que vulguin comprometre's.

La part sindical constata que en moltes ocasions les pràctiques s'estan convertint en mà d'obra barata, que no sempre es respecta el seu sentit formatiu i que això es fa molt difícil de controlar per part dels tutors dels centres educatius.

La part sindical recorda al Departament que per sentència judicial ha de fer el pagament dels càrrecs unipersonals des del primer dia del seu exercici i demana que s'aclareixi el canvi de retribucions que hi ha hagut en el cas de les compactacions de jornada. També vol que consti en acta el desacord en l'aplicació del descompte del 5% en els 44 dies de paga extra del 2012 que pagaran a la nòmina d'abril.

El Departament encara no té resposta a la pregunta d'ASPEPC·SPS sobre si l'equivalent al màster pedagògic de l'FP serveix després per impartir especialitats de secundària o no. Ha enviat la pregunta al Ministeri.

  • Darrera modificació: 25/03/2015 08:15