Mesa sectorial de 18 de juny de 2014

 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 05/2014 corresponent a la sessió del dia 30 d’abril de 2014.
 2. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents: Acta núm. 06/2014 corresponent a la sessió del dia 21 de maig de 2014; Acta núm. 07/2014 corresponent a la sessió del dia 22 de maig de 2014.
 3. Presentació dels documents per a l’organització i la gestió dels centres educatius per al curs 2014-2015.
 4. Documents relatius a currículum: ESO, Batxillerat i Adults.
 5. Documents relatius a personal docent.
 6. Documents relatius a currículum. Educació Infantil i Primària.
 7. Documents relatius a currículum. Ensenyaments de Règim Especial.
 8. Documents relatius a currículum. Formació Professional.
 9. Documents relatius a currículum. Programes, Formació i Innovació.
 10. Torn obert de paraules.

Els representants d'ASPEPC·SPS hem preguntat al Departament sobre una enquesta per «avaluar» el professorat del centre que s'ha publicat a la pàgina web de l'Institut de Matadepera. És d'accés públic -nosaltres hi hem entrat- i s'hi pot valorar el professorat com es vulgui. Hem preguntat si el Departament n'està al corrent, ho ha autoritzat o si forma part d'alguna instrucció impartida als centres.

També hem preguntat sobre la data de publicació de la resolució que regula el curs de formació inicial del professorat interí.

El Departament s'ha compromès a respondre.

1. Aquests documents presenten una novetat rellevant, relativa a les absències per motius de salut. A partir del 1 de setembre, S'aplicarà al personal docent el que ja s'havia aprovat per a la resta de la funció pública el mes de gener:

Es podran acreditar, mitjançant justificació mèdica o declaració responsable de l'interessat les absències per motius de salut durant la jornada de treball o abans del seu inici amb una durada màxima de tres dies consecutius.

Les absències justificades per motius de salut comporten el mateix descompte del 50% de les retribucions establert per als tres primers dies d'absència per incapacitat temporal.

Però no comporten descomptes retributius:

- les primeres 30 hores laborables d'absència en un mateix curs escolar, o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda i del temps de prestació de serveis sempre que resultin justificades

- les absències derivades de malalties de caràcter crònic, degudament justificades.

Els justificants o la declaració responsable es faran arribar al director del centre on la persona presta serveis, el mateix dia de la reincorporació al lloc de treball.

Els interessats podran consultar el saldo d'hores d'absència per motius de salut mitjançant el portal ATRI.

ACLARIMENT: Aquestes 30 hores d'absència per motius de salut es computen per jornades laborals senceres, és a dir, si es falta un dia les hores «consumides» són 7'5, i no les hores efectives de presencia al centre tal i com ha demanat, debades, la part sindical.

2. La part sindical ha demanat, de manera unànime la retirada de la següent instrucció inclosa en el document Seguretat i salut: “En aquest sentit cal assenyalar que els docents només podran fer accions que no requereixen cap titulació sanitària i que les poden fer els pares, mares, familiars o cuidadors en general, sempre que hagin tingut un ensinistrament previ. Aquí s'inclouen l'administració de medicaments: insulina, glucagó, adrenalina i altres fàrmacs d'ús habitual en pediatria. També fer cures senzilles (erosions, petites ferides), així com la primera atenció a qualsevol incident inesperat.”

A banda de l'opinió que es pugui tenir sobre l'ús del terme «ensinistrament» per a referir-se al professorat, sembla evident que medicaments com la insulina o l'adrenalina no es poden considerar «fàrmac d'ús habitual en pediatria». La petició sindical ha estat desatesa. Evidentment, la convocatòria de la mesa sectorial dimecres 18 de juny per a tractar tots els documents d'inici de curs en una sola sessió, amb l'avís de que serien publicats el divendres 20, ja indica la nul·la disposició del Departament a atendre cap suggeriment o petició. Pel que fa a aquesta qüestió, per tant, ASPEPC·SPS recomana al professorat que no administri cap medicament als alumnes per tal d'evitar complicacions legals.

3. Documents relatius a currículum: només hi ha un canvi rellevant, les instruccions per a l'aplicació dels «programes de formació i inserció» que substitueixen els PQPI. El Departament considera que aquests programes han funcionat correctament i que calia mantenir-los. Els representants del Departament afirmen que els nous programes són en essència el mateix que els PQPI i que calia posar-los em marxa per no deixar sense oportunitats l'alumnat implicat, a l'espera de posar en marxa la Formació professional bàsica que incorpora la LOMCE. La resta del desplegament curricular es manté com estava amb un argument si més no curiós: la defensa de la LEC requereix no aplicar la LOMCE o fer-ho «el menys possible». ASPEPC·SPS, que s'oposa frontalment tant al disbarat de la LEC com als que incorpora la LOMCE, només vol recordar que oposar-se al currículum de la LOMCE no suposa altra cosa que defensar el de la LOE, una altra llei estatal.

4. Segons els representants del Departament, en els documents de gestió dels centres es trobaran instruccions per a mantenir, en la mesura del possible, el paper del consell escolar dins dels marges que permet la LOMCE, llei que, segons se'ns diu, atorga tot el poder de decisió a les direccions. Aquesta afirmació per part de qui ha aprovat el Decret de plantilles no té pel que sembla, cap pretensió humorística.

 • Darrera modificació: 26/06/2014 13:05