sectorial:2012-2013

Mesa sectorial: Curs 2012-2013

  1. Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014.
  2. Presentació dels nous documents per a l’organització i la gestió dels centres educatius.
  3. Documents relatius a personal docent.
  4. Documents relatius a currículum.
   1. Educació infantil i primària, ESO, Batxillerat i Adults.
   2. Formació Professional.
  5. Documents relatius a qüestions generals de funcionament dels centres.
  6. Torn obert de paraules.
 • Mesa sectorial de 22 de maig de 2013. Criteris de confecció de plantilles i Decret de plantilles.
  1. Segona sessió sobre les Resolucions per les quals es fixen els criteris generals de plantilles pel curs 2013-2014.
  2. Quarta sessió sobre el projecte de Decret de plantilles i provisió de llocs docents.
 • Mesa sectorial de 06 de maig de 2013. Decret de plantilles i provisió de llocs docents.
  1. Resolució d’adjudicació de destinacions provisionals pel curs 2013-2014.
  2. Esborrany de Decret de plantilles i provisió de llocs docents.
  3. Torn obert de paraules.
 • Mesa sectorial de 02 de maig de 2013. Reducció de jornada, Comissió de serveis a inspecció, Decret de plantilles
  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta 04/2013 Ordinària corresponent a la sessió del dia 3 d’abril de 2013.
  2. Procediment de reducció de jornada curs 2013-2014.
  3. Reducció d’hores a partir de 55 anys.
  4. Resolució d’adjudicació de destinacions provisionals pel curs 2013-2014.
  5. Concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a la Inspecció d’Educació.
  6. Esborrany de Decret de plantilles i provisió de llocs docents (document ja enviat).
  7. Torn obert de paraules.
 • Mesa sectorial de 03 d'abril de 2013. Calendari escolar del curs 2013-2014
  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 03/2013 Ordinària corresponent a la sessió del dia 7 de març de 2013.
  2. Ordre ENS/xx/2013, de xx de xxxx, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2013-2014 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (Document Annex).
  3. Torn obert de paraules.
 • Mesa sectorial de 07 de març de 2013. Flexibilització dels criteris de substitucions
  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 02/2013 Ordinària corresponent a la sessió del 21 de febrer de 2013.
  2. Proposta de flexibilització dels criteris de substitucions.
  3. Torn obert de paraules.
 • Mesa sectorial de 21 de febrer de 2013. Substitucions, casos d'hospitalització i cirurgia
  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 01/2013 Ordinària corresponent a la sessió del 30 de gener de 2013.
  2. Proposta de flexibilització criteris substitucions.
  3. Torn obert de paraules
 • Mesa sectorial de 30 de gener de 2013. Incapacitat laboral i concurs de trasllats.
  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents: (Documents annexos)
  2. Aplicació de la normativa sobre la Incapacitat Temporal
  3. Informació sobre la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal.
  4. Torn obert de paraules.
 • Mesa sectorial de 17 d'octubre de 2012. Trasllats, substitucions i canvis en la normativa sobre malalties sense baixa.
  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents: (Documents annexos)
  2. Resolucions concurs de trasllats d’àmbit estatal curs 2012-2013.
  3. Aplicació de la nova normativa en relació al personal substitut. ( A petició de les organitzacions sindicals).
  4. Informació sobre els canvis provocats per la nova normativa d’incapacitats.
  5. Torn obert de paraules.
 • Darrera modificació: 23/10/2015 11:19