Mesa sectorial: Curs 2013-2014

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents: Acta núm. 06/2014 corresponent a la sessió del dia 21 de maig de 2014; Acta núm. 07/2014 corresponent a la sessió del dia 22 de maig de 2014.
  2. Presentació dels documents per a l’organització i la gestió dels centres educatius per al curs 2014-2015.
  3. Documents relatius a currículum: ESO, Batxillerat i Adults.
  4. Documents relatius a personal docent.
  5. Documents relatius a currículum. Educació Infantil i Primària.
  6. Documents relatius a currículum. Ensenyaments de Règim Especial.
  7. Documents relatius a currículum. Formació Professional.
  8. Documents relatius a currículum. Programes, Formació i Innovació.
  9. Torn obert de paraules.
  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 05/2014 corresponent a la sessió del dia 30 d’abril de 2014.
  2. Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2014-2015.
  3. Resolució ENS/xx de xx de xxxxx, per la qual es dicten instruccions per a regular el període de prova inicial del personal interí o substitut docent que preveu l’article 3.bis del Decret 133/2001, de 29 de maig.
  4. Llicències sindicals per al curs 2014-2015.
  5. Torn obert de paraules.
  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents: Acta núm. 03/2014 corresponent a la sessió del dia 10 d’abril de 2014; Acta núm. 04/2014 corresponent a la sessió del dia 24 d’abril de 2014;
  2. Resolució de 14 de maig de 2014, per la qual es fixen els criteris generals per a la confecció de les plantilles de professorat de les escoles per al curs 2014-2015 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.
  3. Resolució de 14 de maig de 2014, per la qual es fixen els criteris generals per a la confecció de les plantilles de professorat dels instituts per al curs 2014-2015 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.
  4. Professorat que imparteix els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015.
  5. Torn obert de paraules.
  1. Resolució ENS/xx/2014, de xx de maig, per la qual s’estableixen els terminis per a l’actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal docent per al curs 2014-2015.
  2. Resolució ENS/xx/xxxx, de xx de xxxx, sobre el procediment de reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 58 anys i de reducció de dues hores lectives setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre 59 i 64, i les condicions específiques de l’horari setmanal d’aquest personal.
  3. Resolució ENS/xx/xxxx, de xx de xxxx, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.
  4. Torn obert de paraules.
  1. Resolució ENS/xxxx/2014, de xx de xxxx, sobre la regulació de les llistes de professorat col.laborador de l’Institut Obert de Catalunya, del procediment de concurs de mèrits per formar-hi part i per la qual es convoca el concurs de mèrits.
  2. Torn obert de paraules
  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 02/2014 corresponent a la sessió del dia 12 de març de 2014.
  2. Resolució per la qual es determinen els centres educatius i els llocs de treball que tenen la consideració d’especial dificultat.
  3. Resolució per la qual s’estableixen els procediments d’adjudicacions de destinacions provisionals del personal docent per al curs 2014-2015.
  4. Torn obert de paraules
  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 01/2014 corresponent a la sessió del dia 10 de gener de 2014
  2. Ordre per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2014-2015 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.
  3. Ordre sobre el procediment de reconeixement dels estadis de promoció als funcionaris de carrera, funcionaris en pràctiques, personal interí els cossos docents no universitaris i professorat de religió (el document es trametrà abans de la reunió).
  4. Torn obert de paraules.
  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 16/2013 corresponent a la sessió del dia 28 de novembre de 2013.
  2. Resolució de la Consellera d’Ensenyament per la qual es modifica el requisit del nivell de coneixement del professorat interí del cos de professors d’ensenyament secundari per a impartir una llengua estrangera i s’estableixen mesures transitòries.
  3. Resolució ENS/xx/2014, de xx de xx per la qual s’anuncia la convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Ensenyament. L’annex de la Resolució amb les especialitats s’enviarà abans de la reunió.
  4. Proposta de modificació dels criteris de gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014, pel que fa al permís de lactància (el document s’enviarà abans de la reunió).
  5. Torn obert de paraules
 • Mesa sectorial de 20 de novembre de 2013
  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 15/2013 corresponent a la sessió del dia 10 de setembre de 2013 (document annex).
  2. Resolució de convocatòria de concurs de mèrits de selecció de directors de centres públics (document annex).
  3. Resolució de convocatòria de concurs de mèrits de provisió de llocs de treball singulars en serveis educatius (el document es trametrà abans de la reunió).
  4. Torn obert de paraules.
  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents.
  2. Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics de modificació de l’apartat 4 dels Criteris de gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014.
  3. Torn obert de paraules.
 • Darrera modificació: 23/10/2015 11:21