Mesa sectorial: Curs 2014-2015

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 06/2015 corresponent a la sessió del dia 28 de maig de 2015.
  2. Documents relatius a ESO, Batxillerat i Adults.
  3. Documents relatius a Ensenyaments de Règim Especial.
  4. Documents relatius a Formació Professional.
  5. Documents relatius a Infantil i Primària.
  6. Altres documents.
  7. Torn obert de paraules.
  1. RESOLUCIÓ de xx de juny de 2015, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors de les escoles per al curs 2015-2016 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.
  2. RESOLUCIÓ de xx de juny de 2015, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors dels instituts per al curs 2015-2016 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.
  3. Torn obert de paraules.
  1. Resolució, de xx de xxxx de 2015, de la secretària general per la qual s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2015-2016.
  2. Resolució, de xx de xxxx de 2015, sobre el procediment de reducció de dues hores lectives setmanals al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys a partir del curs 2015-2016
  3. Creació de grup de treball per abordar els protocols d'actuació davant situacions de conflicte i violència envers el professorat dels centres educatius púbics depenents del Departament d'Ensenyament.
  4. Torn obert de paraules.
  1. RESOLUCIÓ ENS/xxxx/2015, de xxxxxxx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a la Inspecció d'Educació de Catalunya.
  2. Torn obert de paraules.
  1. Resolució per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1/09/2015 per al personal docent.
  2. Torn obert de paraules.
  1. Ordre ENS/xxx/201, de xx de xxxxxx, de la formació en centres de treball.
  2. Proposta d’avançament del procediment de proposta de no continuïtat del personal docent.
  3. Torn obert de paraules.
  1. Ordre ENS/xxx/2015 de xxxx, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2015-2016 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.
  2. RESOLUCIÓ ENS/xx/2015, de x de x per la qual es regula el procediment telemàtic per a la comunicació de llocs vacants o per a substitució, i la formalització de nomenaments de personal interí docent per part de les direccions dels centres educatius públics als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental.
  3. RESOLUCIÓ ENS/xx/2015, de x de x per la qual s’aprova el barem per a la valoració dels mèrits a tenir en compte per part de les direccions dels centres educatius públics per a la formalització de nomenaments de personal interí docent per a cobrir vacants i substitucions durant el curs escolar.
  4. RESOLUCIÓ ENS/xxxx/2015, de xx de xxxxxx, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament.
  5. DECRET XXX/2015, de ….., de modificació del Decret 266/2000, de 31 de juliol, pel qual es regula la Inspecció d’Ensenyament.
  6. Proposta d’avançament del procediment de proposta de no continuïtat del personal docent.
  1. RESOLUCIÓ ENS/xxx/xxxx, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Ensenyament.
  2. Jornada del personal substitut docent a partir de l’1 de gener de 2015.
  3. Torn obert de paraules.
  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents: Acta núm. 11/2014 corresponent a la sessió del dia 10 de setembre de 2014; Acta núm. 12/2014 corresponent a la sessió del dia 18 de setembre de 2014.
  2. Informació sobre la propera resolució del Departament d'Ensenyament per la qual s’anunciarà la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.
  3. Informació sobre la propera resolució del Departament d'Ensenyament, per la qual s’anuncia la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d’idiomes, i a les escoles d’art i superiors de disseny.
  4. Torn obert de paraules.
  1. Segona sessió sobre el Decret xxx/2014, de xx de xxxx, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres públics i del personal directiu professional docent.
  2. Torn obert de paraules.
  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents: Acta núm. 09/2014 corresponent a la sessió del dia 18 de juny de 2014; Acta núm. 10/2014 corresponent a la sessió del dia 7 de juliol de 2014.
  2. Decret xxx/2014, de xx de xxxx, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.
  3. Torn obert de paraules.
 • Darrera modificació: 23/10/2015 11:22