Mesa sectorial: Curs 2015-2016

Mesa sectorial de 29 de juny de 2016

 • A petició de les organitzacions sindicals:
  • L’horari lectiu: 18h a secundària i 23h a primària.
  • Les substitucions de tot el personal des del 1r dia i des de l’1 de setembre.
  • La retirada del nou sistema de selecció de substitucions i de la definició de perfils de llocs de treball específics.
  • La reducció de jornada lectiva dels majors de 55 anys i el cobrament del mes de juliol per part del personal substitut.
  • Les condicions que permeten mantenir i millorar la qualitat dels centres educatius com, així mateix, les condicions laborals dels seus professionals anteriors a les retallades (hores de coordinació i desdoblaments, disminució de ràtios, pagues extres perdudes, estabilitat del personal interí, horari fix de secundària i el retorn al cobrament del primer estadi als 6 anys).
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 20 de juny de 2016

 • Documents relatius a personal docent, òrgans unipersonals de direcció i seguretat i salut.
 • Documents relatius a Infantil i Primària.
 • Documents relatius a Ensenyaments de Règim Especial.
 • Documents relatius a Formació Professional.
 • Documents relatius a ESO, Batxillerat i Adults.
 • Altres documents.
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 13 de juny de 2016

 • A petició de les organitzacions sindicals:

- L’horari lectiu: 18h a secundària i 23h a primària.
- Les substitucions de tot el personal des del 1r dia i des de l’1 de setembre.
- La retirada del nou sistema de selecció de substitucions i de la definició de perfils de llocs de treball específics.
- La reducció de jornada lectiva dels majors de 55 anys i el cobrament del mes de juliol per part del personal substitut.
- Les condicions que permeten mantenir i millorar la qualitat dels centres educatius com, així mateix, les condicions laborals dels seus professionals anteriors a les retallades (hores de coordinació i desdoblaments, disminució de ràtios, pagues extres perdudes, estabilitat del personal interí, horari fix de secundària i el retorn al cobrament del primer estadi als 6 anys).

 • Segona sessió sobre la Resolució ENS/xx/2016, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent.
 • Resolució de xx de xxxx de 2016 per la qual s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2016-2017.
 • Redefinició dels criteris de plantilles del professorat per al curs 2016-2017.
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial d'1 de juny de 2016

 • Resolució de 2 de juny de 2016, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors de les escoles per al curs 2016-2017 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents
 • Resolució de 2 de juny de 2016, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors dels instituts per al curs 2016-2017 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents
 • Resolució de xx de xxxxx de 2016, sobre el procediment de reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys, i les condicions específiques de l’horari setmanal d’aquest personal.
 • Resolució ENS/xx/2012, d xx de xxxx, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 27 d'abril de 2016

 • Lectura i aprovació, si escau, d'actes.
 • Informació sobre el procediment de recollida d’aportacions als documents per a l’organització i gestió dels centres, curs 2016-2017.
 • Resolució ENS/xx/2016, de xx, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2016 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 16 de març de 2016

 • Perfils professionals de llocs específics i acreditació del professorat:

- Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual es fa pública la relació d’activitats formatives i programes d’innovació educativa a efectes d’acreditació de perfils professionals de llocs de treball específics per part del professorat per al curs 2016-2017.
- RESOLUCIÓ ENS/xxx/xxxx, de xx de xxxx, que determina els perfils professionals de llocs de treball específics en centres educatius públics de Catalunya a partir del curs 2016-2017 i regula el procediment d’acreditació dels requisits específics de capacitació professional per ocupar-los, adreçat al professorat funcionari i interí dels diferents cossos docents (document annex).

 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 9 de març de 2016

 • Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 02/2016, corresponent a la sessió del dia 28 de gener de 2016.
 • Anàlisi de la prova pilot al Servei Territorial del Maresme-Vallès Oriental, pel que fa al procediment telemàtic per a la comunicació de llocs vacant o per substitució i la selecció de personal interí docent per part de les direccions dels centres educatius públics.
 • Resolució XXXX, per la qual s’amplia el procediment telemàtic per a la comunicació de llocs vacants o per substitució i la selecció de personal interí docent per part de les direccions dels centres educatius públics als Serveis Territorials XXXXX.
 • Ordre ENS/xxx/2016, per la qual s’estableix el calendari del curs 2016-2017 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 10 de febrer de 2016

 • Formació Professional:

Resolució de Plantilles 2015-2016
Ràtios i desdoblaments
Equiparació salarial PT/PS
Situació laboral del Professorat especialista
Formació del professorat
Càrrecs de direcció i coordinació
Requisits de formació pedagògica
Formació en centres de treball: exercici de les tutories
Alternança simple i en formació dual
Requisits per impartir docència
Efectes laborals de la nova regulació dels Ensenyaments Artístics i de Disseny
Anàlisi, revisió i actualització, si s’escau, de l’acord d’FP
Condicions laborals del professorat d’ensenyaments a distància

 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 28 de gener de 2016

 • Ordre ENS/xxx/2016, de xx de xxxxx, de modificació de l’Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, de procediment de promoció docent per estadis.
 • Torn obert de paraules

Mesa sectorial de 21 de desembre de 2015

 • Lectura i aprovació, si escau, de l’acta número 09/2015 corresponent a la sessió del dia 21 d’octubre de 2015.
 • Resolució de xx de desembre de 2015, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual es modifica la Resolució de 22 de juny de 2015, de la Secretaria General, per la qual s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2015-2016.
 • Resolució ENS/ xxx   /2015 de XX de XXXX de 2015 de modificació de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010/2011.
 • Resolució ENS/xxx/xxxx, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Ensenyament.
 • Modificacions EBEP: articles 49.f), 50, 89.1) i DA 16 del Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 21 d'octubre de 2015

 • Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:
 • Acta núm. 07/2015 corresponent a la sessió del 9 de juny de 2015.
 • Acta núm. 08/2015 corresponent a la sessió del 17 de juny de 2015.
 • Renovació i composició  de la Mesa Sectorial de negociació de Personal Docent no Universitari.
 • Informació sobre el màster de formació del professorat per al cos de professors tècnics de Formació Professional.
 • Informació sobre plantilles i adjudicacions de les destinacions del professorat per al curs 2015-2016.
 • Torn obert de paraules.
 • Darrera modificació: 20/10/2016 12:47