Mesa sectorial: Curs 2016-2017

Mesa sectorial de 20 de juliol de 2017

 • Lectura i aprovació, si s’escau, d'actes
 • Informació sobre els indicadors dels centres de màxima complexitat.
 • Informació sobre oposicions docents
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 28 de juny de 2017

 • Resolució de xx de xxxx de 2017 per la qual s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2017-2018 (document annex).
 • Aplicació de l'acord de la mesa sectorial de personal docent de 31 de gener de 2017 pel qual s'acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del curs 2017-2018.
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 14 i 16 de juny de 2017

 • Documents relatius a Ensenyaments de Règim Especial.
 • Documents relatius a Formació Professional.
 • Documents relatius a ESO, Batxillerat i Adults.
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 7 de juny de 2017

 • Aplicació de l'acord de la mesa sectorial de personal docent de 31 de gener de 2017 pel qual s'acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del curs 2017-2018.

Mesa sectorial de 9 de maig de 2017

 • Ordre ENS/xx/2017, de x de xx, pel qual s’estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres educatius no universitari de Catalunya (pendent darrera sessió).
 • Execució de la sentència sobre el reingrés a la borsa de treball d’un interí amb avaluació negativa després del període de prova (pendent darrera sessió).
 • Nivell C1-C2 d’anglès, segons titulació universitària, ex. especialitat de Sociologia (pendent darrera sessió).
 • Resolució de xx de xxxx de 2017, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors d’escoles per al curs 2017-2018 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.
 • Resolució de xx de xxxx de 2017, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors dels instituts per al curs 2017-2018 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.
 • Resolució de xx de maig de modificació de la resolució de 13 de juliol de 2016 que estableix els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2016-2017.
 • Informació sobre la sol·licitud de jubilació voluntària.
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 2 de maig de 2017

 • Aplicació Acord de la Mesa Sectorial de personal docent de 31 de gener de 2017 pel qual s’acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del curs escolar 2017-2018.
 • Ordre ENS/xx/2017, de x de xx, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.
 • Execució de la sentència sobre el reingrés a la borsa de treball d’un interí amb avaluació negativa després del període de prova.
 • Nivell C1-C2 d’anglès, segons titulació universitària, ex. especialitat de Sociologia.
 • Torn obert de paraules

Mesa sectorial de 28 d'abril de 2017

 • Resolució ENS/xx/2017, de xx, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2017 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics
 • RESOLUCIÓ ENS/xxxx/2017, de xx de xxxx, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2017-2018
 • Fusió de l’IMEB amb el Consorci d’Educació
 • Execució de la sentència sobre el reingrés a la borsa de treball d’un interí amb avaluació negativa després del període de prova
 • Nivell C1-C2 d’anglès, segons titulació universitària, ex. especialitat de Sociologia
 • Torn obert de paraules

Mesa sectorial de 29 de març de 2017

 • Aplicació de l’Acord de la Mesa Sectorial de personal docent de 31 de gener de 2017 pel qual s’acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del curs escolar 2017-2018.
 • Oposicions al cos d’Inspectors d’Educació.
 • Destinacions provisionals interins 2017-2018
 • Nomenament substituts juliol 2017.Reassignació del professorat adscrit al CFA Jacint Verdaguer
 • Possible acord d’abast estatal sobre oferta pública.
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 16 de febrer de 2017

 • Decret/201X, XX  XXX, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu  inclusiu.
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 14 de desembre de 2016

 • Condicions laborals (pressupost 2017).
 • Resolució ENS/xx/2016, de xx de xxxx, de requisits de les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament a partir del curs 2016-2017.
 • Resolució ENS/xx/2017, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament.
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 23 de novembre de 2016

 • Lectura i aprovació, si s’escau, d'actes.
 • Constitució d’una mesa tècnica sobre el personal adscrit a centres i aules de formació d’adults dependents del Departament d’Ensenyament.
 • Borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal docent interí en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Ensenyament.
 • Resolució ENS/xxx/2017, de xx de 2016, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament.
 • Condicions laborals (pressupost 2017). A petició de les organitzacions sindicals.
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 5 d'octubre de 2016

 • RESOLUCIÓ ENS/xx/2016, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.
 • RESOLUCIÓ ENS/xx/2016, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny
 • RESOLUCIÓ ENS/xx/2016, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament i el document annex amb les especialitats que es convoquen.
 • A petició de les organitzacions sindicals: Aspectes relacionats amb l’educació de persones adultes:
  1. Gestió dels Fons Socials Europeus.
  2. Revisió de l’acord de 2006.
  3. Revisió de l’oferta educativa.
 • Negociació de les mesures prioritàries sobre criteris d’assignació de recursos docents als centres.
 • Torn obert de paraules
 • Darrera modificació: 21/07/2017 10:51