Aquesta és una revisió antiga del document


Mesa sectorial: Curs 2016-2017

Mesa sectorial de 5 d'octubre de 2016

 • RESOLUCIÓ ENS/xx/2016, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.
 • RESOLUCIÓ ENS/xx/2016, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny
 • RESOLUCIÓ ENS/xx/2016, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament i el document annex amb les especialitats que es convoquen.
 • A petició de les organitzacions sindicals: Aspectes relacionats amb l’educació de persones adultes:
  1. Gestió dels Fons Socials Europeus.
  2. Revisió de l’acord de 2006.
  3. Revisió de l’oferta educativa.
 • Negociació de les mesures prioritàries sobre criteris d’assignació de recursos docents als centres.
 • Torn obert de paraules
 • Darrera modificació: 20/10/2016 12:47