Aquesta és una revisió antiga del document


Mesa sectorial: Curs 2016-2017

Mesa sectorial de 2 de maig de 2017

 • Aplicació Acord de la Mesa Sectorial de personal docent de 31 de gener de 2017 pel qual s’acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del curs escolar 2017-2018.
 • Ordre ENS/xx/2017, de x de xx, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.
 • Execució de la sentència sobre el reingrés a la borsa de treball d’un interí amb avaluació negativa després del període de prova.
 • Nivell C1-C2 d’anglès, segons titulació universitària, ex. especialitat de Sociologia.
 • Torn obert de paraules

Mesa sectorial de 28 d'abril de 2017

 • Resolució ENS/xx/2017, de xx, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2017 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics
 • RESOLUCIÓ ENS/xxxx/2017, de xx de xxxx, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2017-2018
 • Fusió de l’IMEB amb el Consorci d’Educació
 • Execució de la sentència sobre el reingrés a la borsa de treball d’un interí amb avaluació negativa després del període de prova
 • Nivell C1-C2 d’anglès, segons titulació universitària, ex. especialitat de Sociologia
 • Torn obert de paraules

Mesa sectorial de 29 de març de 2017

 • Aplicació de l’Acord de la Mesa Sectorial de personal docent de 31 de gener de 2017 pel qual s’acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del curs escolar 2017-2018.
 • Oposicions al cos d’Inspectors d’Educació.
 • Destinacions provisionals interins 2017-2018
 • Nomenament substituts juliol 2017.Reassignació del professorat adscrit al CFA Jacint Verdaguer
 • Possible acord d’abast estatal sobre oferta pública.
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 16 de febrer de 2017

 • Decret/201X, XX  XXX, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu  inclusiu.
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 14 de desembre de 2016

 • Condicions laborals (pressupost 2017).
 • Resolució ENS/xx/2016, de xx de xxxx, de requisits de les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament a partir del curs 2016-2017.
 • Resolució ENS/xx/2017, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament.
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 23 de novembre de 2016

 • Lectura i aprovació, si s’escau, d'actes.
 • Constitució d’una mesa tècnica sobre el personal adscrit a centres i aules de formació d’adults dependents del Departament d’Ensenyament.
 • Borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal docent interí en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Ensenyament.
 • Resolució ENS/xxx/2017, de xx de 2016, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament.
 • Condicions laborals (pressupost 2017). A petició de les organitzacions sindicals.
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 5 d'octubre de 2016

 • RESOLUCIÓ ENS/xx/2016, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.
 • RESOLUCIÓ ENS/xx/2016, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny
 • RESOLUCIÓ ENS/xx/2016, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament i el document annex amb les especialitats que es convoquen.
 • A petició de les organitzacions sindicals: Aspectes relacionats amb l’educació de persones adultes:
  1. Gestió dels Fons Socials Europeus.
  2. Revisió de l’acord de 2006.
  3. Revisió de l’oferta educativa.
 • Negociació de les mesures prioritàries sobre criteris d’assignació de recursos docents als centres.
 • Torn obert de paraules
 • Darrera modificació: 04/05/2017 15:18