Mesa sectorial: Curs 2017-2018

Mesa sectorial de 29 de juny de 2018

 • Resolució de xx de xxxx de 2018, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2018-2019.
 • Informació oposicions 2018
 • Acord GOV/xx/2018, de xx de xxxx de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Ensenyament
 • Torn obert de paraules

Mesa sectorial de 13 i 15 de juny de 2018

13 de juny:

 • Documents relatius a Ensenyaments de Règim Especial.
 • Documents relatius a Formació Professional.
 • Documents relatius a ESO, Batxillerat i Adults.
 • Torn obert de paraules.

15 de juny:

 • Documents relatius a Educació Infantil i Primària.
 • Documents relatius a personal docent, òrgans unipersonals de direcció i prevenció de riscos laborals.
 • Altres documents. Horari previst d’inici.
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial d'11 de maig de 2018

 • Resolució de xxx d’abril de 2018, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors de les escoles per al curs 2018-2019 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.
 • Resolució de xxx d’abril de 2018, per la qual es fixe els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors dels instituts per al curs 2018-2019 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.
 • Ordre ENS/xxx/2018, de xxxxxx, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2018-2019 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.
 • Informació sobre la distribució del pressupost destinat al pla de formació permanent del professorat del Departament d’Ensenyament per a l’any 2017 (punt 7 de l’Acord de la Mesa Sectorial de personal docent no universitari de 31 de gener de 2017).
 • Resolució ENS/xxxx/2018, de xx de xxxx, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2018-2019.
 • Dades sobre presentació al concurs oposició convocatòria 2017. (A petició de les organitzacions sindicals).
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 18 d'abril de 2018

 • Recuperació de les condicions laborals (a petició de les organitzacions sindicals).
 • Resolució ENS/xx/2018, de xx, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efecte d’1 de setembre de 2018 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.
 • Torn obert de paraules

Mesa sectorial de 21 de març de 2018

 • Lectura i aprovació, si s’escau, d'actes.
 • RESOLUCIÓ ENS/XXX/2018, de xx de xxxxx de convocatória de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics dependents del Departament d'Ensenyament.
 • Torn obert de paraules

28 de febrer de 2018: Continuació de la Mesa Tècnica de 31 de gener de 2018

 • Continuació de la Reunió de la Mesa Tècnica per tractar la programació del calendari de les convocatòries de concurs d’oposició als cossos docents dels propers cursos dins del procés d’estabilització.

Mesa Tècnica de 31 de gener de 2018

 • Reunió de la Mesa Tècnica per tractar la programació del calendari de les convocatòries de concurs d’oposició als cossos docents dels propers cursos dins del procés d’estabilització.

Mesa sectorial de 10 de novembre de 2017

 • Esborrany de la Resolució de la Convocatòria del concurs oposició 2017.
 • Resolució ENS/xx/2017, de xx de xxxxx, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament.
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 18 d'octubre de 2017

 • Concursos oposició: Convocatòria concurs oposició 2017. Especialitats i places a convocar. Oferta parcial d’ocupació 2017.
 • Propera convocatòria Novaco (Borsa de treball).
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 6 d'octubre de 2017

 • Lectura i aprovació, si s’escau, d'actes.
 • Concursos oposició:

- Seleccionats d’ingrés lliure al concurs oposició 2016 amb serveis prestats com a interí/substitut.

- Relació entre plantilla i llocs opositables per cossos i especialitats (Dades a 27.9.2017).

 • Torn obert de paraules
 • Darrera modificació: 18/10/2018 21:15