sectorial:2018-2019

Mesa sectorial: Curs 2018-2019

Mesa sectorial de 8 de juliol de 2019

 • Mesa Tècnica de Formació Professional.

Meses sectorials de 12 i 13 de juny de 2019

 • Documents d'organització i gestió dels centres

Mesa sectorial d'11 de juny de 2019

 • Organització de la Formació Professional

Mesa sectorial de 7 de juny de 2019

 • Lectura i aprovació, si s'escau, d'actes.
 • Proposta Acord Gov/xxx/2019, de xx de xxx de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Educació (majors de 55 anys).

Mesa sectorials de 28 de maig, continuació de la Mesa Tècnica d'FP de 10 de maig de 2019

 • Mesa Tècnica de Formació Professional.

Meses sectorials de 2 i 3 de maig de 2019

2 de maig:

 • Recuperació de les condicions laborals: restabliment de l’horari lectiu, reducció de les ràtios, i d’altres condicions laborals (a petició de les organitzacions sindicals).
 • RESOLUCIÓ ENS/XXX/2019, de XX, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2019 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació.
 • Torn obert de paraules.

3 de maig:

 • Lectura i aprovació, si s’escau, d'actes.
 • Projecte de Decret de l’Institut Obert de Catalunya.
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 15 de març de 2019

 • Ordre EDU/xxx/2019, de xxxxxxx, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2019-2020 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.
 • Resolució EDU/xx/2019, de xx de xxxx, per la qual s’aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial d'1 de febrer de 2019

 • Proposta de justificació d’absències per motius de salut no incloses en incapacitat temporal sense efectes retributius
 • Mesa Tècnica estabilitat interins.
 • Torn obert de paraules

Mesa sectorial de 23 de gener de 2019  

 • Absències per motius de salut.
 • Resolució ENS/xxxxxx/201x, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Educació.

Mesa sectorial de 18 de desembre de 2018

 • Resolució EDU/xxxx/2018 de xx de desembre de 2018, sobre mesures per a les eleccions de membres de Junta de Personal docent no universitari en l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 • Resolució EDU/xxxx/2018, de xx de xxxxx, per la qual s’aproven les instruccions sobre el curs d’iniciació, el període de prova inicial i la prova d’idoneïtat del personal interí docent.
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 5 de desembre de 2018

 • RESOLUCIÓ ENS /2018, de xx de xxx, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.
 • Torn obert de paraules

Mesa sectorial de 23 de novembre de 2018

 • Oposicions
 • Absències per motius de salut
 • Torn obert de paraules

Mesa sectorial de 13 de novembre de 2018

 • Oposicions.
 • Torn obert de paraules

Mesa sectorial de 7 de novembre de 2018

 • Propera convocatòria d’oposicions amb concreció d’especialitats.
 • Torn obert de paraules

Mesa sectorial de 24 d'octubre de 2018

 • Lectura i aprovació, si s’escau, d'actes.
 • Resolució xxx/xxx/2018, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs específic de mèrits per tal de proveir, amb caràcter definitiu, llocs de treball docents específics amb perfil professional de competència digital docent, en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament.
 • Torn obert de paraules

Mesa sectorial de 17 d'octubre de 2018

 • Oferta parcial d’ocupació pública 2018 i distribució de places per especialitat al concurs oposició 2018.
 • Resolucions de les convocatòries del CGT:

Resolució ENS/xx/2018, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en practiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.

Resolució ENS/xx/2018, de xx d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants en la Inspecció d’Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos docents d’ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superior de disseny.

 • Resolució ENS/xx/2018, de xx d’octubre, per la qual s’actualitza la relació de centres educatius i els llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat especial.
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 26 de setembre de 2018

 • Concreció i priorització per part de les organitzacions sindicals de les condicions laborals del personal docent no universitari en el pressupost del 2019.
 • Torn obert de paraules.
 • Darrera modificació: 09/07/2019 21:28