Aquesta és una revisió antiga del document


Mesa sectorial: Curs 2018-2019

Mesa sectorial de 5 de desembre de 2018

 • RESOLUCIÓ ENS /2018, de xx de xxx, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.
 • Torn obert de paraules

Mesa sectorial de 23 de novembre de 2018

 • Oposicions
 • Absències per motius de salut
 • Torn obert de paraules

Mesa sectorial de 13 de novembre de 2018

 • Oposicions.
 • Torn obert de paraules

Mesa sectorial de 7 de novembre de 2018

 • Propera convocatòria d’oposicions amb concreció d’especialitats.
 • Torn obert de paraules

Mesa sectorial de 24 d'octubre de 2018

 • Lectura i aprovació, si s’escau, d'actes.
 • Resolució xxx/xxx/2018, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs específic de mèrits per tal de proveir, amb caràcter definitiu, llocs de treball docents específics amb perfil professional de competència digital docent, en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament.
 • Torn obert de paraules

Mesa sectorial de 17 d'octubre de 2018

 • Oferta parcial d’ocupació pública 2018 i distribució de places per especialitat al concurs oposició 2018.
 • Resolucions de les convocatòries del CGT:

Resolució ENS/xx/2018, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en practiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.

Resolució ENS/xx/2018, de xx d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants en la Inspecció d’Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos docents d’ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superior de disseny.

 • Resolució ENS/xx/2018, de xx d’octubre, per la qual s’actualitza la relació de centres educatius i els llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat especial.
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 26 de setembre de 2018

 • Concreció i priorització per part de les organitzacions sindicals de les condicions laborals del personal docent no universitari en el pressupost del 2019.
 • Torn obert de paraules.
 • Darrera modificació: 07/12/2018 13:09