Mesa sectorial: Curs 2019-2020

Reunió virtual de 17 de juliol de 2020

 • Resolució EDU/xxx/2020, de xx de juliol, per la qual s’obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació
 • Procediment integració de centres educatius a la xarxa pública de la Generalitat
 • Torn obert de paraules.

Reunió virtual de 10 de juliol de 2020

 • Criteris i condicions de l’activitat telemàtica del personal docent
 • Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2020-2021
 • Torn obert de paraules

Reunió virtual de 2 de juliol de 2020

 • Acord Gov/ 2020, de xxx, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Educació
 • ORDRE EDU/XX/2020, de XX de XXXX, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2020-2021 per als centres educatius no universitaris de Catalunya
 • Decret d’Inspecció
 • Torn obert de paraules

Reunió virtual de 30 de juny de 2020

 • Condicions inici de curs 2020-2021
 • Torn obert de paraules

Reunió virtual de 10 de juny de 2020

 • Retorn aportacions sindicals dels Documents per a l'Organització i la Gestió dels Centres de la Direcció General de Professorat i Centres Públics
 • Substitucions, nomenament juliol (a petició part social)
 • Torn obert de paraules

Reunió virtual sobre FP de 21 de maig de 2020

 • Currículum Formació Professional
 • Torn obert de paraules

Reunió virtual de 13 de maig de 2020

 • Lectura i aprovació, si s’escau, d'actes.
 • Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2020-2021.
 • Resolució ENS/XX/2020, de XX, per la  qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efecte d’1 de setembre de 2020 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació.
 • Resolucions criteris generals i procediment confecció plantilles.

Reunió virtual de 20 d'abril de 2020

 • Cobertura de substitucions
 • Torn obert de paraula

Reunió virtual de 3 d'abril de 2020

 • L’educació pública en temps de confinament: accés a l’educació pública
 • Resposta a les qüestions plantejades per les organitzacions sindicals relatives a les substitucions, permisos, jubilacions, etc.

Reunió virtual d'1 d'abril de 2020

 • Calendari de les oposicions
 • Borsa de treball
 • Altres

Reunió virtual de 30 de març de 2020

 • Calendari de les oposicions
 • Treball on line del professorat
 • Proves d'accés a la Universitat

Mesa Tècnica d'Adults de 26 de febrer de 2020

 • Actuacions realitzades en la gestió del FSE.
 • Perspectives pels CFA.
 • Dades, situació actual, càrrecs, dotació plantilles i provisió.

Mesa sectorial de 18 de desembre de 2019

 • Lectura i aprovació, si s’escau, d'acta
 • Resolució EDU/x/xxxx, de xx de xxxxx, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.
 • Reglament de la Mesa Sectorial de Negociació del personal funcionari docent d’ensenyament públic no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 19 de novembre de 2019

 • Lectura i aprovació, si s’escau, d'actes.
 • Resolució EDU/xx/2019, de xx de novembre, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Educació.
 • Resolució EDU/xx/2019, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs específic de mèrits per tal de proveir, amb caràcter definitiu, llocs de treball docents específics amb perfil professional de metodologies amb enfocament globalitzat.
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 18 de novembre de 2019

 • Mesa Tècnica de Formació Professional

Mesa sectorial de 24 d'octubre de 2019

 • Lectura i aprovació, si s’escau, d'actes.
 • Oferta pública d’ocupació.
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 25 de setembre de 2019

 • Renovació composició de la Mesa Sectorial de Negociació del Personal Docent no Universitari.
 • Resolució EDU/xx/xxxx, de xx de xxxx de convocatòria de concurs oposició per a l’accés al cos d’inspecció d’educació i temari.
 • Aplicació de l’Acord de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya pel qual s’estableixen diverses mesures relatives a la prestació de serveis amb malalties d’especial gravetat, de 24 de juliol de 2019.
 • Resolució EDU/xx/xxxx, de xx de xxxx sobre reingrés al servei actiu després excedència per cura de fills i de familiars.
 • Torn obert de paraules.
 • Darrera modificació: 20/07/2020 11:34