Aquesta és una revisió antiga del document


Mesa sectorial: Curs 2019-2020

Reunió virtual de 20 d'abril de 2020

 • Lectura i aprovació, si s’escau, d'actes.
 • Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2020-2021.
 • Resolució ENS/XX/2020, de XX, per la  qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efecte d’1 de setembre de 2020 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació.
 • Resolucions criteris generals i procediment confecció plantilles.

Reunió virtual de 20 d'abril de 2020

 • Cobertura de substitucions
 • Torn obert de paraula

Reunió virtual de 3 d'abril de 2020

 • L’educació pública en temps de confinament: accés a l’educació pública
 • Resposta a les qüestions plantejades per les organitzacions sindicals relatives a les substitucions, permisos, jubilacions, etc.

Reunió virtual d'1 d'abril de 2020

 • Calendari de les oposicions
 • Borsa de treball
 • Altres

Reunió virtual de 30 de març de 2020

 • Calendari de les oposicions
 • Treball on line del professorat
 • Proves d'accés a la Universitat

Mesa Tècnica d'Adults de 26 de febrer de 2020

 • Actuacions realitzades en la gestió del FSE.
 • Perspectives pels CFA.
 • Dades, situació actual, càrrecs, dotació plantilles i provisió.

Mesa sectorial de 18 de desembre de 2019

 • Lectura i aprovació, si s’escau, d'acta
 • Resolució EDU/x/xxxx, de xx de xxxxx, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.
 • Reglament de la Mesa Sectorial de Negociació del personal funcionari docent d’ensenyament públic no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 19 de novembre de 2019

 • Lectura i aprovació, si s’escau, d'actes.
 • Resolució EDU/xx/2019, de xx de novembre, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Educació.
 • Resolució EDU/xx/2019, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs específic de mèrits per tal de proveir, amb caràcter definitiu, llocs de treball docents específics amb perfil professional de metodologies amb enfocament globalitzat.
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 18 de novembre de 2019

 • Mesa Tècnica de Formació Professional

Mesa sectorial de 24 d'octubre de 2019

 • Lectura i aprovació, si s’escau, d'actes.
 • Oferta pública d’ocupació.
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 25 de setembre de 2019

 • Renovació composició de la Mesa Sectorial de Negociació del Personal Docent no Universitari.
 • Resolució EDU/xx/xxxx, de xx de xxxx de convocatòria de concurs oposició per a l’accés al cos d’inspecció d’educació i temari.
 • Aplicació de l’Acord de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya pel qual s’estableixen diverses mesures relatives a la prestació de serveis amb malalties d’especial gravetat, de 24 de juliol de 2019.
 • Resolució EDU/xx/xxxx, de xx de xxxx sobre reingrés al servei actiu després excedència per cura de fills i de familiars.
 • Torn obert de paraules.
 • Darrera modificació: 13/05/2020 18:39