Mesa sectorial: Curs 2020-2021

Reunió virtual de 20 de maig de 2021

 • Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 05/2021, corresponent a la sessió del dia 5 de maig de 2021 (document adjunt).
 • Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2021-2022. (document adjunt).
 • Resolució per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professorat de les escoles per al curs 2021-2022 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents (document adjunt).
 • Resolució per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per confeccionar les plantilles de professors dels instituts per al curs 2021-2022 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents (document adjunt).
 • Torn obert de paraules

Reunió virtual de 6 de maig de 2021

 • Lectura i aprovació d'actes anteriors.
 • Ordre EDU/XX/2021, de XX de XXXX, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2021- 2022 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.
 • Correcció d’errades a la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 8332, de 3.2.2021).
 • Resolució EDU/xx /2021, de xx de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2021 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació.
 • Torn obert de paraules.

Reunió virtual de 22 d'abril de 2021

 • Lectura i aprovació d'actes anteriors.
 • Informació sobre la integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat el proper curs escolar.
 • Torn obert de paraules.

Reunió virtual d'1 de març de 2021

 • Lectura i aprovació d'actes anteriors.
 • RESOLUCIÓ EDU/xx/2021 de xx de xxxx, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d'Educació.
 • Situació i protecció del professorat PTFP.
 • Implementació de l’equiparació salarial del professorat PTFP al cos de Professorat d’Ensenyaments de Secundària.
 • Torn obert de paraules.

Reunió virtual de 4 de febrer de 2021

 • Estabilitat del personal interí docent

Reunió virtual de 19 de gener de 2021

 • Segona sessió de la RESOLUCIÓ EDU/xx/2021, de xx de xxxxx, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats
 • Torn obert de paraules.

Reunió virtual de 13 de gener de 2021

 • RESOLUCIÓ EDU/xx/2021, de xx de xxxxx, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats
 • Torn obert de paraules.

Reunió virtual de 16 de desembre de 2020

 • Lectura i aprovació, d'actes
 • Calendari properes convocatòries concurs oposició i distribució de places per cossos docents
 • Distribució de places per cossos i especialitats a la convocatòria de concurs oposició del 2021
 • Modificació especialitats FP i cossos docents
 • Torn obert de paraules

Reunió virtual de 18 de novembre de 2020

 • Lectura i aprovació, si s’escau d'actes
 • Oferta pública d’ocupació
 • Retorn aportacions sindicals al document: Activitat telemàtica personal docent
 • Torn obert de paraules.

Reunió virtual de 5 i 9 de novembre de 2020

 • Horari professorat de secundària
 • Activitat telemàtica personal docent
 • Retorn aportacions sindicals mesures oposicions (2a.prova)
 • Torn obert de paraules.

Reunió virtual de 29 d'octubre de 2020

 • Lectura i aprovació, si s’escau, d'actes
 • Oposicions docents
 • Activitat telemàtica personal docent
 • Torn obert de paraules

Reunió virtual de 20 d'octubre de 2020

 • Continuació de la reunió del dia 14.

Reunió virtual de 14 d'octubre de 2020

 • Lectura i aprovació, si s’escau, d'actes
 • Mesures preventives als centres de treball (a petició de les organitzacions sindicals)
 • Tractament del personal vulnerable (a petició de les organitzacions sindicals)
 • Teletreball docent (a petició de les organitzacions sindicals).
 • Oposicions docents (segona prova) (a petició de les organitzacions sindicals)
 • RESOLUCIÓ EDU/xxx/2020, de xx de xxxx de regulació de la fase de pràctiques prevista a la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats
 • RESOLUCIÓ EDU/xxx/2020, de xx de xxxx, per la qual s'aproven les instruccions sobre el curs d'iniciació, el període de prova inicial i la prova d'idoneïtat del personal interí docent
 • Resolució de modificació de la Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2020-2021
 • RESOLUCIÓ EDU/xxx/2020, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola
 • RESOLUCIÓ EDU/xxx/2020, de xx de xxxx de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants en la Inspecció d'Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos docents d'ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts, instituts escola, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny
 • Torn obert de paraules
 • Darrera modificació: 21/05/2021 14:52