Mesa sectorial: Curs 2020-2021

Reunió virtual de 2 de juliol de 2021

 • Lectura i aprovació d'actes
 • RESOLUCIÓ EDU/xxx/xxx, de xxx de xxx, per la qual s'aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.
 • RESOLUCIÓ EDU/xxx/2020, de xx de juliol, per la qual s'obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació
 • Resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2021-2022.
 • Torn obert de paraules.

Reunió virtual de 23 de juny de 2021

 • Documents d'organització i gestió dels centres: Personal Docent
 • Documents d'organització i gestió dels centres: Gestió del Personal Docent
 • Documents d'organització i gestió dels centres: Òrgans Unipersonals de direcció i de coordinació.
 • Documents d'organització i gestió dels centres: Prevenció de Riscos Laborals
 • Torn obert de paraules

Reunió virtual de 20 de maig de 2021

 • Lectura i aprovació d'actes
 • Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2021-2022. (document adjunt).
 • Resolució per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professorat de les escoles per al curs 2021-2022 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents (document adjunt).
 • Resolució per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per confeccionar les plantilles de professors dels instituts per al curs 2021-2022 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents (document adjunt).
 • Torn obert de paraules

Reunió virtual de 6 de maig de 2021

 • Lectura i aprovació d'actes anteriors.
 • Ordre EDU/XX/2021, de XX de XXXX, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2021- 2022 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.
 • Correcció d’errades a la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 8332, de 3.2.2021).
 • Resolució EDU/xx /2021, de xx de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2021 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació.
 • Torn obert de paraules.

Reunió virtual de 22 d'abril de 2021

 • Lectura i aprovació d'actes anteriors.
 • Informació sobre la integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat el proper curs escolar.
 • Torn obert de paraules.

Reunió virtual d'1 de març de 2021

 • Lectura i aprovació d'actes anteriors.
 • RESOLUCIÓ EDU/xx/2021 de xx de xxxx, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d'Educació.
 • Situació i protecció del professorat PTFP.
 • Implementació de l’equiparació salarial del professorat PTFP al cos de Professorat d’Ensenyaments de Secundària.
 • Torn obert de paraules.

Reunió virtual de 4 de febrer de 2021

 • Estabilitat del personal interí docent

Reunió virtual de 19 de gener de 2021

 • Segona sessió de la RESOLUCIÓ EDU/xx/2021, de xx de xxxxx, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats
 • Torn obert de paraules.

Reunió virtual de 13 de gener de 2021

 • RESOLUCIÓ EDU/xx/2021, de xx de xxxxx, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats
 • Torn obert de paraules.

Reunió virtual de 16 de desembre de 2020

 • Lectura i aprovació, d'actes
 • Calendari properes convocatòries concurs oposició i distribució de places per cossos docents
 • Distribució de places per cossos i especialitats a la convocatòria de concurs oposició del 2021
 • Modificació especialitats FP i cossos docents
 • Torn obert de paraules

Reunió virtual de 18 de novembre de 2020

 • Lectura i aprovació, si s’escau d'actes
 • Oferta pública d’ocupació
 • Retorn aportacions sindicals al document: Activitat telemàtica personal docent
 • Torn obert de paraules.

Reunió virtual de 5 i 9 de novembre de 2020

 • Horari professorat de secundària
 • Activitat telemàtica personal docent
 • Retorn aportacions sindicals mesures oposicions (2a.prova)
 • Torn obert de paraules.

Reunió virtual de 29 d'octubre de 2020

 • Lectura i aprovació, si s’escau, d'actes
 • Oposicions docents
 • Activitat telemàtica personal docent
 • Torn obert de paraules

Reunió virtual de 20 d'octubre de 2020

 • Continuació de la reunió del dia 14.

Reunió virtual de 14 d'octubre de 2020

 • Lectura i aprovació, si s’escau, d'actes
 • Mesures preventives als centres de treball (a petició de les organitzacions sindicals)
 • Tractament del personal vulnerable (a petició de les organitzacions sindicals)
 • Teletreball docent (a petició de les organitzacions sindicals).
 • Oposicions docents (segona prova) (a petició de les organitzacions sindicals)
 • RESOLUCIÓ EDU/xxx/2020, de xx de xxxx de regulació de la fase de pràctiques prevista a la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats
 • RESOLUCIÓ EDU/xxx/2020, de xx de xxxx, per la qual s'aproven les instruccions sobre el curs d'iniciació, el període de prova inicial i la prova d'idoneïtat del personal interí docent
 • Resolució de modificació de la Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2020-2021
 • RESOLUCIÓ EDU/xxx/2020, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola
 • RESOLUCIÓ EDU/xxx/2020, de xx de xxxx de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants en la Inspecció d'Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos docents d'ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts, instituts escola, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny
 • Torn obert de paraules
 • Darrera modificació: 05/07/2021 11:14