Mesa sectorial: Curs 2022-2023

Mesa sectorial de 21 de juliol de 2023

 • Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 05/2023 corresponent a la sessió del dia 22 de febrer de 2023
 • Decret de Règim Lingüístic del sistema educatiu
 • Protocol d’actuació davant de qualsevol tipus de violència en l’àmbit educatiu
 • Ordre EDU/XXXX/2023, de xx de xxxx, de l’organització i el funcionament de la Inspecció d’Educació
 • Torn obert de paraules

Mesa sectorial de 5 de juliol de 2023

 • Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm.04/2023 corresponent a la sessió del dia 14 de febrer de 2023
 • RESOLUCIÓ de XXXX de 2023, que fixa quin és el procediment que ha de seguir el personal funcionari i laboral docent que té entre 55 i 64 anys per reduir dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre, i també les condicions específiques de l’horari setmanal d’aquest col·lectiu.
 • Informació programa SENSEI
 • Resolució de convocatòria per a la selecció del professorat novell participant en el programa SENSEI
 • Torn obert de paraules. 

Mesa informativa de 22 de juny de 2023

 • Processos d'estabilització

Mesa sectorial de 31 de maig de 2023

 • Acords de coresponsabilitat
 • Resolució convocatòria d’integració del professorat tècnic d’FP al cos de professorat de secundària. (el document s’enviarà abans de la sessió),
 • Torn obert de paraules

Mesa sectorial de 23 de maig de 2023

 • Lectura i aprovació, si s’escau, d'actes
 • Retorn de les propostes sindicals en l’ordre de calendari escolar curs 2023-202
 • Competència digital
 • Coordinadors digitals
 • Regulació fase de pràctiques d’anteriors concursos oposició (document adjunt).
 • Torn obert de paraules

Mesa sectorial de 17 de maig de 2023

 • Lectura i aprovació, si s’escau, d'actes
 • Resolució xx de xx de 2023, per la qual s'obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació
 • Modificació de la resolució EDU/2182/2021, de 9 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació
 • Resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2023-2024
 • Torn obert de paraules

Mesa sectorial d'11 de maig de 2023

 • Lectura i aprovació, si s’escau, d'actes
 • Ordre de calendari escolar del curs 2023-2024
 • Documents per a l’organització i la gestió dels centres:

- Gestió del Personal docent

- Personal Docent

- Òrgans Unipersonals de direcció i de coordinació

 • Adequació del Pacte de la Mesa Sectorial d’educació en relació amb els òrgans de representació i l’acció sindical del personal docent no universitari en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya
 • Torn obert de paraules

Mesa sectorial de 26 d'abril de 2023

 • Lectura i aprovació, si s’escau, d'actes
 • Resolució per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professorat de les escoles per al curs 2023-2024 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents
 • Resolució per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per confeccionar les plantilles de professors dels instituts per al curs 2023-2024 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents
 • Retorn de la proposta del Departament d’Educació en relació al calendari escolar
 • Adequació Pacte de la Mesa Sectorial d’educació en relació amb els òrgans de representació i l’acció sindical del personal docent no universitari en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya
 • Torn obert de paraules

Mesa sectorial de 19 d'abril de 2024

 • Lectura i aprovació, si s’escau, d'acta.
 • Resolució EDU/ xx /2023, de xx d’abril per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2023 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament.
 • Resolució de xx de xxx de xxx de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2023-2024.
 • Dades concurs de mèrits.
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 31 de març de 2023

 • Lectura i aprovació d'actes.
 • Resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics de XXXXXXX de 2023, que habilita algunes titulacions per impartir determinades especialitats amb caràcter excepcional i provisional del Cos de Professors d’Ensenyament Secundari i del Cos de Professors Tècnics de Formació Professional amb els annexos.
 • Proposta del Departament d’Educació en relació al calendari escolar (el document s’enviarà abans de la sessió)
 • Adequació del Pacte de la Mesa Sectorial d’educació en relació amb els òrgans de representació i l’acció sindical del personal docent no universitari en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya.

Mesa tècnica informal d'1 de març de 2023

 • Concurs de mèrits: errades i reclamacions

Mesa sectorial de 28 de febrer de 2023

 • Reivindicacions laborals (a petició de les organitzacions sindicals)

Mesa sectorial de 22 de febrer de 2023

 • Projecte de pressupost 2023 Departament d’Educació.
 • Torn obert de paraules

Mesa sectorial de 14 de febrer de 2023

 • Debat i propostes en relació a l’Avaluació de la implementació de les mesures adoptades pel Departament d’Educació en relació a les tardes de setembre als centres educatius.
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 9 de febrer de 2023

 • Avaluació de les mesures adoptades pel Departament d’Educació en relació a les tardes de setembre als centres educatius
 • Projecte de pressupost 2023 Departament d’Educació
 • RESOLUCIÓ EDU/ /2023, de xxxx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a l’Institut Obert de Catalunya
 • Torn obert de paraules

Mesa sectorial de 16 de gener de 2023

 • Programa experimental de residència inicial docent en centre
 • Eleccions sindicals
 • Torn obert de paraules

Mesa sectorial de 14 de desembre de 2022

 • Continuació de la Mesa sectorial de 12 de desembre

Mesa sectorial de 12 de desembre de 2022

 • RESOLUCIÓ EDU/2022 de xx de desembre de 2022, sobre mesures per a les eleccions de membres de Junta de Personal docent no universitari en l'Administració de la Generalitat de Catalunya
 • RESOLUCIÓ EDU/2022, de XX de xxxxxx de 2022, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d'Educació
 • RESOLUCIÓ EDU/XXX/2022, de XX, de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent
 • RESOLUCIÓ EDU/2022, de XX de desembre, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats
 • Torn obert de paraules

Mesa sectorial de 2 de desembre de 2022

 • Modificació documents organització i gestió de centres per la reducció de l'hora lectiva
 • Modificació de les resolucions de plantilles per la reducció de l'hora lectiva
 • Torn obert de paraules

Mesa sectorial de 30 de novembre de 2022

 • Ajornament pel retard en l'enviament de la documentació
 • Període extraordinari de modificació de dades de la Borsa de treball

Mesa sectorial de 24 de novembre de 2022

 • Seguiment aplicació reducció hora lectiva gener 2023
 • Seguiment del concurs general de trasllats
 • Seguiment del concurs de mèrits
 • Informació programa temporal de cooperació territorial d’educació inclusiva
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 14 de novembre de 2022

 • Reivindicacions laborals

Mesa sectorial de 24 d'octubre de 2022

 • Instruccions per la reducció de l’hora lectiva als centres docents públics a partir de l’1 de gener de 2023

Meses sectorials de 17 i 19 d'octubre de 2022

17 d’octubre:

 • Decret de Plantilles
 • Recuperació del poder adquisitiu perdut incloent també el retorn al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys
 • Retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys

19 d’octubre:

 • Calendari escolar
 • Currículum
 • Immersió lingüística i cobertura legal de tot el personal dels centres.

Mesa sectorial de 10 d'octubre de 2022

 • Modificació de les resolucions dels concursos generals de trasllats adreçats als cossos docents
 • Formació Professional i Equiparació Salarial (document adjunt). (a partir de les 10:30 hores)
 • Pacte d’estabilitat
 • Torn obert de paraules

Mesa tècnica de 5 d'octubre de 2022

 • Projecte Decret xx/202* de l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya
 • Competència Digital Docent

Mesa sectorial de 22 de setembre de 2022

 • Concurs de trasllats:

- Resolució EDU/XXXX/2022, de XX de XXX, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola.
- Resolució EDU/xxxx/2022, de xx d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants en la Inspecció d'Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos docents d'ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts, instituts escola, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.

 • Resolució de modificació de la Resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2022-2023.
 • Torn obert de paraules

Mesa sectorial de 14 de setembre de 2022

 • Projecte Decret xx/202* de l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya.
 • Complement retributiu de major dedicació lectiva.
 • Prendre coneixement de l’Acord entre el Departament d’Educació i el Comitè de vaga del personal docent no universitari, per tal de desconvocar la vaga prevista per als dies 7 i 28 de setembre de 2022 que integrarà l’expedient per tramitar l’Acord de Govern.
 • Torn obert de paraules

Mesa sectorial de 12 de setembre de 2022

 • Lectura i aprovació d'actes.
 • Planificació de la metodologia de treball i calendarització meses de negociació.
 • Torn obert de paraules
 • Darrera modificació: 24/07/2023 10:44