sectorial:230514

Mesa sectorial de 23 de maig de 2014

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents: Acta núm. 03/2014 corresponent a la sessió del dia 10 d’abril de 2014; Acta núm. 04/2014 corresponent a la sessió del dia 24 d’abril de 2014;
  2. Resolució de 14 de maig de 2014, per la qual es fixen els criteris generals per a la confecció de les plantilles de professorat de les escoles per al curs 2014-2015 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.
  3. Resolució de 14 de maig de 2014, per la qual es fixen els criteris generals per a la confecció de les plantilles de professorat dels instituts per al curs 2014-2015 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.
  4. Professorat que imparteix els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015.
  5. Torn obert de paraules.

Les organitzacions sindicals havien demanat prèviament i de manera unànime que aquesta sessió, fixada pel dia 21 de maig, fos ajornada per la seva coincidència amb les diferents convocatòries sindicals de protesta contra el Decret de plantilles i l'actual sistema de (NO) cobertura de substitucions i per la manca de temps per a estudiar la documentació lliurada el dia abans. L'administració denegà la petició al·legant urgències de calendari a manca d'espais disponibles en altres dates (!). Finalment, davant de la decisió exposada per la part sindical de no seguir endavant amb la sessió aquesta s'ajornà al dia següent 23 de maig.

ASPEPC·SPS, a més, ha preguntat als representants del departament sobre la decisió presa als Serveis Territorials de Baix Llobregat d'obligar el professorat de centres on l'alumnat havia fet -amb raons que no entrem a discutir- boicot a les proves de competències bàsiques a extreure una sèrie de dades de les avaluacions ordinàries d'aquest alumnat i informar-ne les famílies.

En concret ASPEPC·SPS ha preguntat:

Com és que el professorat dels centres afectats ha de fer aquesta tasca si ordinàriament aplica les proves un altre professorat extern que percep una retribució específica per a tal efecte?

Quina rellevància tenen aquestes proves si, finalment, es poden substituir els resultats pels obtinguts en l'avaluació ordinària?

És cert, com s'ha dit al professorat afectat, que aquestes proves són condició indispensable per a obtenir el títol de graduat en secundària obligatòria?

Finalment també transmetem el malestar del professorat per les formes si més no inadequades amb les quals se'ls ha exigit aquesta tasca extra.

L'esborrany de resolució conté les principals novetats en l'apartat 5 on s'especifiquen els criteris per a determinar el catàleg de llocs de treball de cada institut. Aquí s'aplica el decret de provisió de llocs de treball («Decret de plantilles») i s'augmenta en 1 els llocs de treballs «específics estructurals» permesos el curs passat. La part sindical ha manifestat el seu desacord total amb el decret i ha demanat que, si més no, s'ofereixi informació pública dels nombre total de llocs de treball adjudicats «a dit» mitjançant aquest procediment.

Després d'establir el nombre de vacants que es poden convertir en llocs «específics», l'ordre afegeix la possibilitat d'incrementar, a proposta de les direccions, el nombre de llocs de treball de «perfil» lingüístic. És a dir, amb el rigor característic del Departament, s'afegeix un «etcètera» a la llista de llocs de treball que les direccions poden nomenar. La part sindical n'ha demanat la correcció o, si més no, la limitació. Els representants de l'administració no ho veuen possible i finalment recorden que per aquesta via es podrien «perfilar el total de vacants disponibles.

Pel que fa als criteris generals per al càlcul de les plantilles dels centres de secundària, la resolució manté els del curs passat. Per tant, es retalla, un cop més, l'assignació del nombre d'hores de professor per grup en 0,7 hores per grup. ASPEPC·SPS demana, amb la resta de sindicats, tornar al càlcul de fa dos cursos. En cas contrari es proposa que, com a mínim, es recordi que aquestes mesures havien de tenir un caràcter excepcional i no, com sembla, permanent.

ASPEPC·SPS demana, debades, com cada curs, que s'estableixin en la resolució uns criteris mínims d'assignació de les hores de reducció per als càrrecs de coordinació per evitar algunes notables arbitrarietats en llur repartiment. Com a resposta, l'administració recorda que, de fet, la LEC preveu només tres càrrecs directius i dos càrrecs de cap de departament.

Aquest punt es refereix a la dotació de professorat per als programes que substituiran el curs que ve els actuals PQPI. ASPEPC·SPS no té res a dir sobre aquest tema, atès que la resolució que estableix aquests programes i la seva dotació de professorat ja estava publicada al DOGC el mateix dia 23 de maig, abans de començar la sessió de la mesa sectorial

  • Darrera modificació: 26/05/2014 20:16