Mesa sectorial de 28 de maig de 2014

 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 05/2014 corresponent a la sessió del dia 30 d’abril de 2014.
 2. Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2014-2015.
 3. Resolució ENS/xx de xx de xxxxx, per la qual es dicten instruccions per a regular el període de prova inicial del personal interí o substitut docent que preveu l’article 3.bis del Decret 133/2001, de 29 de maig.
 4. Llicències sindicals per al curs 2014-2015.
 5. Torn obert de paraules.

Els canvis es deriven de l'aprovació del Decret de Plantilles per a proveïr els llocs específics, per al període de prova dels substituts i la possibilitat de ser escollits per la direcció. Es recull el nou motiu de baixa per l'avaluació negativa. L'aplicatiu informàtic per proveïr els llocs específics de perfil lingüístic i d'atenció a la diversitat no estarà llest fins al gener de l'any vinent. Mentrestant es cobriran com a llocs de difícil cobertura a partir del 25 d'agost, si no s'han reconvertit en llocs de treball ordinaris, i seran adjudicats amb preferència per davant d'aquests.

Els sindicats hem estat, unitàriament, d'acord en què:

 1. Caldria recuperar els nomenaments de juliol per als substituts.
 2. Les substitucions s'haurien de cobrir des del primer dia i al 100% del sou. En la pràctica el substitut no redueix la feina en el 15% que li tocaria pel sou que percep. El Departament ens avança que estan mirant de flexibilitzar el tema per a les substitucions de més de 4 mesos, per a poder pagar-les al 100%.
 3. Queda massa oberta la definició de llocs de característiques especials. El Departament diu que són casos en què no hi ha candidat o que el treball té característiques que no tots els substituts volen o poden acceptar.
 4. Cal especificar la publicitat de totes les places no donades per l'aplicatiu informàtic. Haurien de ser publicades pels SSTT setmanalment i passar la informació a les juntes de personal.
 5. A efectes de poder fer les reduccions per cura de fills i conciliació familiar, totes les jornades al 86% haurien de considerar-se com a jornades completes. El Departament confirma que no es podran compactar jornades ordinàries amb específiques.
 6. En el motiu de baixa de la borsa del punt 1.4 b, hi hauria de constar per escrit, o com a mínim el Departament hauria de tenir-ne prova, que efectivament s'ha renunciat al nomenament.
 7. S'hauria de poder imprimir d'alguna manera que s'ha comunicat el final del nomenament.
 8. Els complements derivats de les substitucions dels càrrecs directius i de tutors es cobren des del tercer mes d'exercir-se. S'haurien de cobrar des del primer dia.
 9. La part social hauria de poder participar en els procediments d'adjudicació d'urgència, difícil cobertura, etc.
 10. Caldria flexibilitzar les causes de manteniment a la borsa. Per exemple, si la parella fa un trasllat de residència (no cal que sigui per treballar en un altre lloc públic), etc. El Departament ha dit que ho mirarà.
 11. Els substituts haurien de poder escollir entre les diferents substitucions que hi hagi en el dia perquè de vegades l'ordinador adjudica una jornada completa de 15 dies abans que una mitja jornada per a tot el curs, i segons on sigui aquesta pot interessar més al professor. El Departament confirma que no farà canvis d'aquest tipus en l'aplicatiu.

Resolució ENS/xx de xx de xxxxx, per la qual es dicten instruccions per a regular el període de prova inicial del personal interí o substitut docent que preveu l’article 3.bis del Decret 133/2001, de 29 de maig

 1. Es regula el període de prova per als substituts dels 4 primers mesos de treball efectiu de docència.
 2. El període mínim que es pot valorar és d'un mes.
 3. N'estan exempts els opositors aprovats.
 4. A part de la direcció, n'emet un informe la inspecció. Si l'informe d'inspecció és també negatiu, el substitut pot no passar la prova en el seu primer mes de docència.
 5. Els sindicats hem demanat que es retiri perquè la seva regulació és arbitrària i, després de passar-la, al substitut no se li ofereix cap contracte laboral. Si tenim en compte que els directors ja poden fer no propostes i informes negatius, no té sentit aquesta despesa burocràtica.
 6. Per altra banda, des d'ASPEPC-SPS hem insistit en què, si es tracta de substituts, en l'avaluació no se'ls hauria d'exigir a ells la programació del curs, sinó en tot cas l'aplicació.

Us deixem una petita reflexió que fa temps que ASPEPC-SPS va repetint al Departament: Pekka Tukonen, mestre i director d'escola a Finlàndia i que ha treballat a Sant Cugat, respon a la pregunta: Quin és el secret de la qualitat de l'escola finlandesa? “… Gastem poc en burocràcia- per exemple, no tenim inspecció educativa i fem pocs informes-. Els recursos es concentren en el treball diari amb els alumnes…”

Els sindicats, ja en meses anteriors, havíem prantejat dos problemes diferents respecte a la protecció dels interins com a delegats sindicals, una vegada aprovat el Decret de Plantilles: primer, que les nostres substitucions haurien de ser al 100% per poder donar la possibilitat de continuïtat a qui ocupa la nostra plaça; en segon lloc, que els interins, si exerceixen com a delegats, no tenen manera d'assegurar la continuïtat en la plaça que ocupen. El primer punt serà estudiat pel Departament i, respecte al segon, ens hem compromés a enviar una proposta unitària per a què el Departament la pugui valorar. Ja ens avança, però, que això no significarà assegurar una destinació provisional.

Sense més i després de 4 hores i mitja, es tanca la sessió.

 • Darrera modificació: 30/05/2014 08:15