Mesa sectorial de 6 de maig de 2015

 1. Resolució, de xx de xxxx de 2015, de la secretària general per la qual s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2015-2016.
 2. Resolució, de xx de xxxx de 2015, sobre el procediment de reducció de dues hores lectives setmanals al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys a partir del curs 2015-2016
 3. Creació de grup de treball per abordar els protocols d'actuació davant situacions de conflicte i violència envers el professorat dels centres educatius púbics depenents del Departament d'Ensenyament.
 4. Torn obert de paraules.

El Departament exposa les poques novetats que hi ha respecte a l'any passat:

 • Els llocs de treball específic de perfil lingüístic i diversitat s'han incorporat al sistema telemàtic ordinari. Queden encara com a llocs de difícil cobertura els específics de secundària de l'ensenyament a les escoles d'adults.
 • Les proves de capacitació previstes per a determinades especialitats es continuaran fent als centres, però es convocaran 4 o 6 persones com a màxim per a què les puguin passar. Les persones que les superin quedaran habilitades per impartir l'especialitat. El nomenament el rebrà qui tingui el número més baix a la borsa. Les persones que no les superin o que no s'hi presentin seran donats de baixa per a aquella especialitat.
 • Com que hi ha especialitats molt minoritàries, com ara alguns idiomes a les EOI, per avaluar les substitucions es permet que s'incorporin a la comissió avaluadora professors de l'especialitat d'altres centres.
 • Enguany fineix el període transitori en què es podia treballar a l'FP sense el màster educatiu o titulació equivalent. El Departament permetrà que fins al 20 de setembre es pugui aportar l'acreditació. A partir d'aquell dia no donarà de baixa cap nomenament que s'hagi obtingut al juliol o al setembre però no es podrà obtenir un nou nomenament sense aportar la documentació requerida. Mentre no s'aporti la documentació, l'especialitat quedarà en borsa però inactiva.

Unitàriament la part sindical ha demanat:

 1. Que es reguli la prova per tornar a la borsa per a les persones excloses: continguts i dates. El Departament avança que hi haurà una ordre al respecte que en recollirà el contingut i estructura.
 2. Que es cobreixin les substitucions des del primer dia. El Departament diu que ha flexibilitzat l'aplicació del Decret del Govern central però que no pot fer més. Nosaltres responem que tenint en compte la quantitat d'hores que es perden, la seva repercusió en la qualitat del servei i les retallades en plantilles podrien agafar-se a la disposició que permet de cobrir-les si els centres no es poden organitzar amb els efectius de què disposen.
 3. Que siguin vacants també les que apareixen després de l'1 de març i que finalitzin els nomenaments a 31 d'agost. El Departament diu que no és possible per l'encabalcament de liquidacions retributives.
 4. Que es torni a recollir el pagament de l'estiu per a les substitucions, tal com estava abans del decret de retallades, que exhaureix la seva vigència 31 d'agost. El Departament encara no té previst què farà per a l'estiu del curs vinent.
 5. Que es faci en mesa sectorial l'avaluació de l'aplicació del decret de plantilles al Maresme/Vallès Oriental. S'ha utilitzat poc, però hi ha molta opacitat respecte als perfils i als participants. Les persones que competeixen per a una plaça només poden saber el seu barem via reclamació i només se'n publica de qui ha estat escollit. Són treballs públics i per tant el procés hauria de ser molt més transparent. El Departament no accepta la nostra petició.
 6. Que les substitucions de reducció de jornada puguin cobrar també els mesos de juliol i agost com havia estat sempre.

El Departament confirma que el dia 29 apareixerà al portal de centres la resolució sobre el procediment de reducció de dues hores lectives setmanals al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys a partir del curs 2015-2016. En aquesta resolució la reducció de 2 hores torna a ser de 2 hores lectives a partir dels 55 anys. El Departament també ha informat que les sol·licituds ja lliurades que només contemplaven que fossin hores complementàries i que s'havien de presentar abans del 31 de maig seran transformades en 2 hores lectives. Així, el personal docent entre 55 i 58 anys que hagi presentat la sol·licitud, no caldrà que ho torni a fer. El termini de sol·licituds s'ampliarà fins al 15 de juny. ASPEPC·SPS ha demanat que per a una aplicació homogènia haurien de limitar-se les feines que poden ser encomanades, i a quin tipus d'horari correspon, perquè el redactat proposat és confús. Així mateix, ha demanat que aquesta reducció vagi acompanyada d'un reforç de la plantilla del centre per tal que no repercuteixi negativament en la resta del professorat.

A la comissió paritària de prevenció s'havia presentat, abans de l'assassinat del nostre company Abel Martínez, un protocol per actuar en cas d'agressions greus al professorat. Ja en el seu moment ASPEPC·SPS havia denunciat que era merament burocràtic; que no ens agradava la seva filosofia basada en una “mediació” i resolució pacífica de conflictes mal entesa; que faltaven directrius de protecció i reparació per al professorat; que no s'assegurava l'assistència jurídica immediata i que tot es deixava en mans de la normativa de centre quan molts aspectes haurien d'estar regulats de manera homogènia per a tothom. Ara el Departament proposa de fer un grup de treball per reelaborar el protocol i la part sindical l'ha acceptada. El temps dirà si només volen “marejar la perdiu” o per fi volem tots plegats afrontar un problema que a la secundària és important. De moment, ASPEPC·SPS segueix trobant-se massa sol en la petició d'un tractament seriós del tema de la protecció del professorat i alumnes davant les agressions i indisciplina que malauradament es produeixen a molts dels nostres instituts.

Es demana al Departament que faci la pressió que pugui a Justícia per a què s'arregli la situació del professorat de presons de Can Brians, que està en instal·lacions que no compleixen els mínims necessaris per fer la seva tasca i que pràcticament no tenen recursos.

 • Darrera modificació: 02/06/2015 08:00